https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Malua Bay (Petarmul 1)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:mll  Glottocode: malu1245 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
25 neck      
38 to chew word info      
41 to bite      
42 to suck      
53 person/human being      
68 needle      
69 to hunt word info      
77 to scratch word info      
78 to cut, hack word info      
82 dull, blunt      
85 to choose      
86 to grow word info      
104 fat/grease      
116 flower      
123 to flow      
125 salt      
131 cloud word info      
132 fog      
138 warm word info      
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
164 good      
165 bad, evil      
173 at      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
210 One Thousand word info      
94 to throw word info -vʷesiŋin      
185 we word info nɛkr saru we dl incl    
6 road/path ⁿzal   1  
7 to come -mᵐẽ   1  
11 dust niɛɸ   1  
16 intestines ⁿʒɪnɛ-   1  
18 breast na-sus   1  
22 to fear -mtaɣət   1  
23 blood na-re   1  
44 to hear -roŋɔ   1  
45 eye nɪ-mta-   1  
48 to sleep -mɛtɛɾ   1  
61 house ne-im   1  
75 to die, be dead -mis   1  
79 stick/wood na-ɣa   1  
90 to dig -ɣiɬ   1  
91 to buy -wul   1  
97 bird nɪ-manɔx   1  
99 feather nɪ-vɪlɛ-n   1  
108 louse word info na-ɣət   1  
109 mosquito nɛməx   1  
110 spider nela   1  
120 stone nɪ-vɛt   1  
124 sea ⁿtɛs   1  
129 moon na-vɪɬ   1  
133 rain na-us   1  
148 white -vus   1  
174 in, inside lalɛn   1  
198 Two word info i-ru   1  
199 Three word info i-til   1  
201 Five word info i-lɪm   1  
202 Six word info i-ɣoɛn   1  
203 Seven word info i-ɣɛpɪt   1  
100 wing nɛɣpan   1, 12  
183 thou nox   1, 18  
189 who? word info sɪnɛ   1, 25  
184 he/she xain   1, 29  
63 name nɛ-ŋɪs   1, 36  
149 red -mial   1, 55  
177 this xanɛn   1, 55  
188 what? word info ⁿzaɣa   1, 59, 73  
62 thatch/roof ruat   1, 61  
98 egg rɪlɪ-n   1, 66  
187 they xar they 1, 69  
76 to live, be alive -moroɸ   1, 76  
136 wind laŋ   1, 77  
12 skin nɪ-vɪlɛ-   1, 81  
121 sand nɪ-vuwon   1, 85  
186 you kɪm you pl 1, 13  
113 branch word info rɛŋ   1, 21  
182 I xonu   1, 21, 22  
31 tooth luvʷo-   1, 35  
40 to drink -min   1, 49  
73 to steal -vɪnaɣe   1, 58  
27 nose ᵑgusu-   1, 58, 55  
2 left nɪmaiɾi   1, 59  
200 Four word info i-vat   1, 65  
119 earth/soil ⁿdan   1, 78  
5 to walk -vial   10  
84 to plant -laɸ   10  
103 meat/flesh nɪ-mɪsɣovən   10  
153 big -lalamp   10  
195 no, not iseɣi   10  
112 rotten word info -mərɛvriv   100  
55 woman/female nɪ-miar   104  
152 small -kutkut   104  
51 to sit -at   109  
140 dry word info -mɪmas   11  
175 above lɛmsax   11  
50 to dream -mɛtɛr puɾpuɾ   11, 10  
9 to swim -suɸ   12  
13 back word info ⁿdaɣ-   12  
106 snake nə-mat   12  
10 dirty -lon   129  
67 to sew word info -ruɾ   13  
95 to fall word info -ʧoɸ   13  
117 fruit nɛ-vuŋɛ-   13  
71 to stab, pierce -siɾ   14  
101 to fly -ɣiɣamp   14, 78  
46 to see -lɪs   14, 94  
17 liver lalɛ-   15  
36 to spit -tɪpɪs   15  
1 hand nɪvura-   16  
43 ear ᵐboro-   16  
70 to shoot word info -soɾo   16  
88 to squeeze word info -vis   18, 71  
47 to yawn -mumaɸ   19  
60 father tate   19  
143 fire na-ɣamp   19  
122 water word info nu-wẽ   2  
172 to climb word info -sax   2  
15 bone ⁿʒi-   2, 31  
115 root noxoron   2, 41  
52 to stand -tur   2, 69  
145 smoke word info jis   2, 77  
134 thunder ᵐbɛtekuɾ   2, 84  
127 woods/forest nɪ-vorɣa   2, 88  
59 mother pipe   20, 62  
81 sharp -mʷon   24  
135 lightning nɪ-vɪlax   26  
137 to blow word info -sɛɾ   26  
162 old word info -tɛrtɛɾa   27  
204 Eight word info i-ɣuil   3  
181 where? word info xambe   3, 59  
64 to say -vʷiɾ   30  
83 to work word info -pas   30  
128 sky ᵐbɛknɛlɛn   30, 31  
142 heavy -roɸ   31  
26 hair word info nɪ-vɪlɛn bat-   31, 60  
160 painful, sick -rot͡s   32  
8 to turn word info -ruri   34, 106  
37 to eat -or   35  
141 wet -mim   36  
126 lake na-lɛp   37  
171 to hide word info -tɛsɛsoɣun   37, 39  
166 correct, true -horatɪn   37, 73?  
49 to lie down word info -mɛtɛɾ tuɣun   37, 90  
57 husband lilaɣ-s-   38  
178 that ɣɛɣe   38  
144 to burn word info -ɣan   40  
209 One Hundred word info ŋovsɛŋavul   40  
176 below mɛləvɛn   41, 74  
197 One word info saɣal   42, 57  
93 to pound, beat word info -ruprup   43  
80 to split word info -tɪt͡suvɣis   43?  
163 new -mɪlakɛl   44  
102 rat laᵐbʷɔ   45  
89 to hold word info -us   46  
34 to cry -ŋaɾa   5  
205 Nine word info i-ɣɛsɪv   5  
206 Ten word info i-sɛŋavul   5  
3 right nɪ-matu   5, 37  
118 grass na-məs   51  
139 cold word info -mɛlɣas   51  
114 leaf roxo   51, 53  
111 fish nɪ-mɛʧ   53  
30 mouth ⁿʒoŋo-   55  
92 to open, uncover -wale   55  
161 shy, ashamed -məɣunɣun   55, 60  
146 ash nɪ-vɪlas   56  
194 how? word info iplɛkɛnzaɣa   56  
170 when? word info sɪvɛlɪŋ   59  
168 day lautɛrɪn   6, 52  
105 tail wɛlɣaon   60  
4 leg/foot nɪ-malɛ-   62  
180 far luvsi   62  
65 rope nɪ-marɪt   63  
167 night lɪmɛlɪk   65  
19 shoulder ᵐbotokpas nɪ-vɛra-   65, 88  
169 year ᵑgaka sɛɣal   67  
87 to swell word info -vuvunus   68  
150 yellow -məɣɛl   68  
107 worm (earthworm) wɪlɪʧlɪʧ   68, 72, 73, 74  
196 to count ʧɪpɪn   69  
32 tongue nɪ-mɪmɛ-   7, 41  
96 dog nu-ɣoli   7, 84  
130 star nɪ-vuvoɾɔ   70  
74 to kill -rupimis   71, 2  
54 man/male nɪ-miɾmiɾ   73  
56 child ⁿdavorix   73  
58 wife nɪ-miar-s-   75  
28 to breathe -vɪlan   77  
35 to vomit -lulu   8  
151 green -xt͡san   8  
66 to tie up, fasten -mʷiʧ   80  
147 black -loŋ   80  
29 to sniff, smell -vtin   83, 84  
14 belly lɛvəɣa-   86  
72 to hit word info -rup   87  
179 near xəriɸ   89  
24 head ᵐbat-   9  
39 to cook word info -titin   9  
207 Twenty word info ŋovuliru   9  
33 to laugh -ɳiɾ   93  
185 we word info nekr we pl incl I  
186 you kɪm saɾu you dual x  
187 they xar saru they dual x  
208 Fifty word info ŋovulɪm   x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: