https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Malua Bay (Petarmul 1)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:mll  Glottocode: malu1245 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
25 neck      
38 to chew word info      
41 to bite      
42 to suck      
53 person/human being      
68 needle      
69 to hunt word info      
77 to scratch word info      
78 to cut, hack word info      
82 dull, blunt      
85 to choose      
86 to grow word info      
104 fat/grease      
116 flower      
123 to flow      
125 salt      
131 cloud word info      
132 fog      
138 warm word info      
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
164 good      
165 bad, evil      
173 at      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
210 One Thousand word info      
51 to sit -at   109  
166 correct, true -horatɪn   37, 73?  
152 small -kutkut   104  
153 big -lalamp   10  
84 to plant -laɸ   10  
10 dirty -lon   129  
147 black -loŋ   80  
35 to vomit -lulu   8  
46 to see -lɪs   14, 94  
149 red -mial   1, 55  
141 wet -mim   36  
40 to drink -min   1, 49  
75 to die, be dead -mis   1  
76 to live, be alive -moroɸ   1, 76  
22 to fear -mtaɣət   1  
47 to yawn -mumaɸ   19  
112 rotten word info -mərɛvriv   100  
161 shy, ashamed -məɣunɣun   55, 60  
150 yellow -məɣɛl   68  
139 cold word info -mɛlɣas   51  
50 to dream -mɛtɛr puɾpuɾ   11, 10  
48 to sleep -mɛtɛɾ   1  
49 to lie down word info -mɛtɛɾ tuɣun   37, 90  
163 new -mɪlakɛl   44  
140 dry word info -mɪmas   11  
66 to tie up, fasten -mʷiʧ   80  
81 sharp -mʷon   24  
7 to come -mᵐẽ   1  
37 to eat -or   35  
83 to work word info -pas   30  
160 painful, sick -rot͡s   32  
44 to hear -roŋɔ   1  
142 heavy -roɸ   31  
72 to hit word info -rup   87  
74 to kill -rupimis   71, 2  
93 to pound, beat word info -ruprup   43  
8 to turn word info -ruri   34, 106  
67 to sew word info -ruɾ   13  
172 to climb word info -sax   2  
71 to stab, pierce -siɾ   14  
70 to shoot word info -soɾo   16  
9 to swim -suɸ   12  
137 to blow word info -sɛɾ   26  
39 to cook word info -titin   9  
52 to stand -tur   2, 69  
162 old word info -tɛrtɛɾa   27  
171 to hide word info -tɛsɛsoɣun   37, 39  
36 to spit -tɪpɪs   15  
80 to split word info -tɪt͡suvɣis   43?  
89 to hold word info -us   46  
5 to walk -vial   10  
88 to squeeze word info -vis   18, 71  
29 to sniff, smell -vtin   83, 84  
148 white -vus   1  
87 to swell word info -vuvunus   68  
28 to breathe -vɪlan   77  
73 to steal -vɪnaɣe   1, 58  
94 to throw word info -vʷesiŋin      
64 to say -vʷiɾ   30  
92 to open, uncover -wale   55  
91 to buy -wul   1  
151 green -xt͡san   8  
34 to cry -ŋaɾa   5  
144 to burn word info -ɣan   40  
101 to fly -ɣiɣamp   14, 78  
90 to dig -ɣiɬ   1  
33 to laugh -ɳiɾ   93  
95 to fall word info -ʧoɸ   13  
201 Five word info i-lɪm   1  
198 Two word info i-ru   1  
206 Ten word info i-sɛŋavul   5  
199 Three word info i-til   1  
200 Four word info i-vat   1, 65  
202 Six word info i-ɣoɛn   1  
204 Eight word info i-ɣuil   3  
203 Seven word info i-ɣɛpɪt   1  
205 Nine word info i-ɣɛsɪv   5  
194 how? word info iplɛkɛnzaɣa   56  
195 no, not iseɣi   10  
145 smoke word info jis   2, 77  
186 you kɪm you pl 1, 13  
186 you kɪm saɾu you dual x  
17 liver lalɛ-   15  
174 in, inside lalɛn   1  
168 day lautɛrɪn   6, 52  
136 wind laŋ   1, 77  
102 rat laᵐbʷɔ   45  
57 husband lilaɣ-s-   38  
180 far luvsi   62  
31 tooth luvʷo-   1, 35  
175 above lɛmsax   11  
14 belly lɛvəɣa-   86  
167 night lɪmɛlɪk   65  
176 below mɛləvɛn   41, 74  
126 lake na-lɛp   37  
118 grass na-məs   51  
23 blood na-re   1  
18 breast na-sus   1  
133 rain na-us   1  
129 moon na-vɪɬ   1  
79 stick/wood na-ɣa   1  
143 fire na-ɣamp   19  
108 louse word info na-ɣət   1  
61 house ne-im   1  
185 we word info nekr we pl incl I  
110 spider nela   1  
11 dust niɛɸ   1  
183 thou nox   1, 18  
115 root noxoron   2, 41  
122 water word info nu-wẽ   2  
96 dog nu-ɣoli   7, 84  
106 snake nə-mat   12  
117 fruit nɛ-vuŋɛ-   13  
63 name nɛ-ŋɪs   1, 36  
185 we word info nɛkr saru we dl incl    
109 mosquito nɛməx   1  
100 wing nɛɣpan   1, 12  
4 leg/foot nɪ-malɛ-   62  
97 bird nɪ-manɔx   1  
65 rope nɪ-marɪt   63  
3 right nɪ-matu   5, 37  
55 woman/female nɪ-miar   104  
58 wife nɪ-miar-s-   75  
54 man/male nɪ-miɾmiɾ   73  
45 eye nɪ-mta-   1  
111 fish nɪ-mɛʧ   53  
32 tongue nɪ-mɪmɛ-   7, 41  
103 meat/flesh nɪ-mɪsɣovən   10  
127 woods/forest nɪ-vorɣa   2, 88  
130 star nɪ-vuvoɾɔ   70  
121 sand nɪ-vuwon   1, 85  
120 stone nɪ-vɛt   1  
146 ash nɪ-vɪlas   56  
135 lightning nɪ-vɪlax   26  
12 skin nɪ-vɪlɛ-   1, 81  
99 feather nɪ-vɪlɛ-n   1  
26 hair word info nɪ-vɪlɛn bat-   31, 60  
2 left nɪmaiɾi   1, 59  
1 hand nɪvura-   16  
59 mother pipe   20, 62  
114 leaf roxo   51, 53  
62 thatch/roof ruat   1, 61  
113 branch word info rɛŋ   1, 21  
98 egg rɪlɪ-n   1, 66  
197 One word info saɣal   42, 57  
189 who? word info sɪnɛ   1, 25  
170 when? word info sɪvɛlɪŋ   59  
60 father tate   19  
105 tail wɛlɣaon   60  
107 worm (earthworm) wɪlɪʧlɪʧ   68, 72, 73, 74  
184 he/she xain   1, 29  
181 where? word info xambe   3, 59  
177 this xanɛn   1, 55  
187 they xar they 1, 69  
187 they xar saru they dual x  
182 I xonu   1, 21, 22  
179 near xəriɸ   89  
209 One Hundred word info ŋovsɛŋavul   40  
207 Twenty word info ŋovuliru   9  
208 Fifty word info ŋovulɪm   x  
178 that ɣɛɣe   38  
196 to count ʧɪpɪn   69  
24 head ᵐbat-   9  
43 ear ᵐboro-   16  
19 shoulder ᵐbotokpas nɪ-vɛra-   65, 88  
128 sky ᵐbɛknɛlɛn   30, 31  
134 thunder ᵐbɛtekuɾ   2, 84  
169 year ᵑgaka sɛɣal   67  
27 nose ᵑgusu-   1, 58, 55  
119 earth/soil ⁿdan   1, 78  
56 child ⁿdavorix   73  
13 back word info ⁿdaɣ-   12  
124 sea ⁿtɛs   1  
6 road/path ⁿzal   1  
188 what? word info ⁿzaɣa   1, 59, 73  
15 bone ⁿʒi-   2, 31  
30 mouth ⁿʒoŋo-   55  
16 intestines ⁿʒɪnɛ-   1  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: