https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Malua Bay (Petarmul 1)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:mll  Glottocode: malu1245 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above lɛmsax   11  
191 all      
192 and      
146 ash nɪ-vɪlas   56  
173 at      
13 back word info ⁿdaɣ-   12  
165 bad, evil      
14 belly lɛvəɣa-   86  
176 below mɛləvɛn   41, 74  
153 big -lalamp   10  
97 bird nɪ-manɔx   1  
147 black -loŋ   80  
23 blood na-re   1  
15 bone ⁿʒi-   2, 31  
113 branch word info rɛŋ   1, 21  
18 breast na-sus   1  
56 child ⁿdavorix   73  
131 cloud word info      
139 cold word info -mɛlɣas   51  
166 correct, true -horatɪn   37, 73?  
168 day lautɛrɪn   6, 52  
10 dirty -lon   129  
96 dog nu-ɣoli   7, 84  
140 dry word info -mɪmas   11  
82 dull, blunt      
11 dust niɛɸ   1  
43 ear ᵐboro-   16  
119 earth/soil ⁿdan   1, 78  
98 egg rɪlɪ-n   1, 66  
204 Eight word info i-ɣuil   3  
45 eye nɪ-mta-   1  
180 far luvsi   62  
104 fat/grease      
60 father tate   19  
99 feather nɪ-vɪlɛ-n   1  
208 Fifty word info ŋovulɪm   x  
143 fire na-ɣamp   19  
111 fish nɪ-mɛʧ   53  
201 Five word info i-lɪm   1  
116 flower      
132 fog      
200 Four word info i-vat   1, 65  
117 fruit nɛ-vuŋɛ-   13  
164 good      
118 grass na-məs   51  
151 green -xt͡san   8  
26 hair word info nɪ-vɪlɛn bat-   31, 60  
1 hand nɪvura-   16  
184 he/she xain   1, 29  
24 head ᵐbat-   9  
142 heavy -roɸ   31  
61 house ne-im   1  
194 how? word info iplɛkɛnzaɣa   56  
57 husband lilaɣ-s-   38  
182 I xonu   1, 21, 22  
193 if      
174 in, inside lalɛn   1  
16 intestines ⁿʒɪnɛ-   1  
126 lake na-lɛp   37  
114 leaf roxo   51, 53  
2 left nɪmaiɾi   1, 59  
4 leg/foot nɪ-malɛ-   62  
135 lightning nɪ-vɪlax   26  
17 liver lalɛ-   15  
155 long word info      
108 louse word info na-ɣət   1  
54 man/male nɪ-miɾmiɾ   73  
103 meat/flesh nɪ-mɪsɣovən   10  
129 moon na-vɪɬ   1  
109 mosquito nɛməx   1  
59 mother pipe   20, 62  
30 mouth ⁿʒoŋo-   55  
63 name nɛ-ŋɪs   1, 36  
158 narrow      
179 near xəriɸ   89  
25 neck      
68 needle      
163 new -mɪlakɛl   44  
167 night lɪmɛlɪk   65  
205 Nine word info i-ɣɛsɪv   5  
195 no, not iseɣi   10  
27 nose ᵑgusu-   1, 58, 55  
162 old word info -tɛrtɛɾa   27  
197 One word info saɣal   42, 57  
209 One Hundred word info ŋovsɛŋavul   40  
210 One Thousand word info      
190 other      
160 painful, sick -rot͡s   32  
53 person/human being      
133 rain na-us   1  
102 rat laᵐbʷɔ   45  
149 red -mial   1, 55  
3 right nɪ-matu   5, 37  
6 road/path ⁿzal   1  
115 root noxoron   2, 41  
65 rope nɪ-marɪt   63  
112 rotten word info -mərɛvriv   100  
125 salt      
121 sand nɪ-vuwon   1, 85  
124 sea ⁿtɛs   1  
203 Seven word info i-ɣɛpɪt   1  
81 sharp -mʷon   24  
154 short word info      
19 shoulder ᵐbotokpas nɪ-vɛra-   65, 88  
161 shy, ashamed -məɣunɣun   55, 60  
202 Six word info i-ɣoɛn   1  
12 skin nɪ-vɪlɛ-   1, 81  
128 sky ᵐbɛknɛlɛn   30, 31  
152 small -kutkut   104  
145 smoke word info jis   2, 77  
106 snake nə-mat   12  
110 spider nela   1  
130 star nɪ-vuvoɾɔ   70  
79 stick/wood na-ɣa   1  
120 stone nɪ-vɛt   1  
105 tail wɛlɣaon   60  
206 Ten word info i-sɛŋavul   5  
178 that ɣɛɣe   38  
62 thatch/roof ruat   1, 61  
187 they xar they 1, 69  
187 they xar saru they dual x  
157 thick word info      
156 thin word info      
177 this xanɛn   1, 55  
183 thou nox   1, 18  
199 Three word info i-til   1  
134 thunder ᵐbɛtekuɾ   2, 84  
41 to bite      
137 to blow word info -sɛɾ   26  
28 to breathe -vɪlan   77  
144 to burn word info -ɣan   40  
91 to buy -wul   1  
38 to chew word info      
85 to choose      
172 to climb word info -sax   2  
7 to come -mᵐẽ   1  
39 to cook word info -titin   9  
196 to count ʧɪpɪn   69  
34 to cry -ŋaɾa   5  
78 to cut, hack word info      
75 to die, be dead -mis   1  
90 to dig -ɣiɬ   1  
50 to dream -mɛtɛr puɾpuɾ   11, 10  
40 to drink -min   1, 49  
37 to eat -or   35  
95 to fall word info -ʧoɸ   13  
22 to fear -mtaɣət   1  
123 to flow      
101 to fly -ɣiɣamp   14, 78  
86 to grow word info      
44 to hear -roŋɔ   1  
171 to hide word info -tɛsɛsoɣun   37, 39  
72 to hit word info -rup   87  
89 to hold word info -us   46  
69 to hunt word info      
74 to kill -rupimis   71, 2  
20 to know, be knowledgeable      
33 to laugh -ɳiɾ   93  
49 to lie down word info -mɛtɛɾ tuɣun   37, 90  
76 to live, be alive -moroɸ   1, 76  
92 to open, uncover -wale   55  
84 to plant -laɸ   10  
93 to pound, beat word info -ruprup   43  
64 to say -vʷiɾ   30  
77 to scratch word info      
46 to see -lɪs   14, 94  
67 to sew word info -ruɾ   13  
70 to shoot word info -soɾo   16  
51 to sit -at   109  
48 to sleep -mɛtɛɾ   1  
29 to sniff, smell -vtin   83, 84  
36 to spit -tɪpɪs   15  
80 to split word info -tɪt͡suvɣis   43?  
88 to squeeze word info -vis   18, 71  
71 to stab, pierce -siɾ   14  
52 to stand -tur   2, 69  
73 to steal -vɪnaɣe   1, 58  
42 to suck      
87 to swell word info -vuvunus   68  
9 to swim -suɸ   12  
21 to think      
94 to throw word info -vʷesiŋin      
66 to tie up, fasten -mʷiʧ   80  
8 to turn word info -ruri   34, 106  
35 to vomit -lulu   8  
5 to walk -vial   10  
83 to work word info -pas   30  
47 to yawn -mumaɸ   19  
32 tongue nɪ-mɪmɛ-   7, 41  
31 tooth luvʷo-   1, 35  
207 Twenty word info ŋovuliru   9  
198 Two word info i-ru   1  
138 warm word info      
122 water word info nu-wẽ   2  
185 we word info nekr we pl incl I  
185 we word info nɛkr saru we dl incl    
141 wet -mim   36  
188 what? word info ⁿzaɣa   1, 59, 73  
170 when? word info sɪvɛlɪŋ   59  
181 where? word info xambe   3, 59  
148 white -vus   1  
189 who? word info sɪnɛ   1, 25  
159 wide      
58 wife nɪ-miar-s-   75  
136 wind laŋ   1, 77  
100 wing nɛɣpan   1, 12  
55 woman/female nɪ-miar   104  
127 woods/forest nɪ-vorɣa   2, 88  
107 worm (earthworm) wɪlɪʧlɪʧ   68, 72, 73, 74  
169 year ᵑgaka sɛɣal   67  
150 yellow -məɣɛl   68  
186 you kɪm you pl 1, 13  
186 you kɪm saɾu you dual x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: