https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Siviti (Womol)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:mll  Glottocode: malu1245 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 1 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand wara-   16  
2 left mʷiɾ   1, 59  
3 right matu   5, 37  
4 leg/foot malɛ-   62  
5 to walk -vial   10  
6 road/path ⁿzal   1  
7 to come -mʷẽ   1  
8 to turn word info -rori   34, 106  
9 to swim      
10 dirty -lalo   6  
11 dust      
12 skin vɪlo-   1, 81  
13 back word info ⁿdaɣu-   12  
14 belly lavoɣa-   86  
15 bone ⁿʒi-   2, 31  
16 intestines      
17 liver na-rena   5  
18 breast ne-sus   1  
19 shoulder ᵐbʷili-   38  
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
22 to fear -mɛtaɣut   1  
23 blood na-re   1  
24 head ᵐbati-   9  
25 neck ⁿzalɣa-   99  
26 hair word info vɛlon bati-   31, 60  
27 nose ᵑguʃu-   1, 58, 55  
28 to breathe -vɪlaŋ   77  
29 to sniff, smell -vtin   83, 84  
30 mouth ⁿzoŋo-   55  
31 tooth lowo-   1, 35  
32 tongue mimɛ-   7, 41  
33 to laugh -ɳiɾ   93  
34 to cry -rat   61  
35 to vomit -lulu   8  
36 to spit -tiβis   15  
37 to eat -or   35  
38 to chew word info      
39 to cook word info -titin   9  
40 to drink -min   1, 49  
41 to bite      
42 to suck      
43 ear ᵐboro-   16  
44 to hear -roŋa   1  
45 eye mɛta-   1  
46 to see -lɪs   14, 94  
47 to yawn      
48 to sleep -metuɾ   1  
49 to lie down word info      
50 to dream -metur porpoɾ   11, 10  
51 to sit -at   109  
52 to stand -tuɾ   2, 69  
53 person/human being      
54 man/male ni-mɛrmɛɾ   73  
55 woman/female nɛvɛnar   1, 101  
56 child lɪlɪt͡siplɛx   79  
57 husband lilɛɣ-s-   38  
58 wife nɛ-vɛnar-s-   75, 76  
59 mother mama   5  
60 father tate   19  
61 house na-im   1  
62 thatch/roof ni-at   1  
63 name ni-ŋsa-   1, 36  
64 to say -wiɾ   30  
65 rope marit   63  
66 to tie up, fasten -mʷit͡s   80  
67 to sew word info -rur   13  
68 needle      
69 to hunt word info -xorxor   59, 64  
70 to shoot word info -soɾo   16  
71 to stab, pierce siɾ   14  
72 to hit word info -rup   87  
73 to steal -vɪnaɣe   1, 58  
74 to kill -rupɛmɛs   71, 2  
75 to die, be dead -mɛs   1  
76 to live, be alive -meruɸ   1, 76  
77 to scratch word info      
78 to cut, hack word info -vɛlɛ      
79 stick/wood na-ɣa   1  
80 to split word info tetuaɣe      
81 sharp -mʷon   24  
82 dull, blunt -papot   15  
83 to work word info -pas   30  
84 to plant -ruv   9  
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info -wuwun   68  
88 to squeeze word info -wis   18, 71  
89 to hold word info -us   46  
90 to dig -ɣil   1  
91 to buy -wʊl   1  
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info -ruprup   43  
94 to throw word info -wɛrɛnlue   90  
95 to fall word info -t͡soɸ   13  
96 dog nu-ɣuli   7, 84  
97 bird mænux   1  
98 egg rulu-n   1, 66  
99 feather vɛlo-n   1  
100 wing na-ɣpan   1, 12  
101 to fly -ɣiɣamp   14, 78  
102 rat na-xariv   18  
103 meat/flesh nɪ-mbix   80  
104 fat/grease      
105 tail wilɣaon   60  
106 snake nə-mat   12  
107 worm (earthworm) wulɪt͡slɪt͡s   68, 72, 73, 74  
108 louse word info na-ɣut   1  
109 mosquito namux   1  
110 spider nela   1  
111 fish nɪ-mat͡s   53  
112 rotten word info -mɛrɛvrɪv   100  
113 branch word info nɛ-raŋ   1, 21  
114 leaf roɣo   51, 53  
115 root lapʷɛna   18  
116 flower      
117 fruit woŋa(na)   13  
118 grass na-mʉs   51  
119 earth/soil ⁿdan   1, 78  
120 stone nɪ-vat   1  
121 sand na-un   1  
122 water word info nu-a   2  
123 to flow      
124 sea ⁿdas   1, 61  
125 salt      
126 lake malɛn   39  
127 woods/forest no-vorɣa   2, 88  
128 sky nɛran   31  
129 moon na-vil   1  
130 star wuwoɾ   70  
131 cloud word info na-ror   90  
132 fog      
133 rain na-us   1  
134 thunder ᵐbʷɛtekuɾ   2, 84  
135 lightning nɪ-vɪlax   26  
136 wind laŋ   1, 77  
137 to blow word info -sɛɾ   26  
138 warm word info      
139 cold word info -malɣas   51  
140 dry word info -mimas   11  
141 wet -mimim   36  
142 heavy -roɸ   31  
143 fire na-ɣamb   19  
144 to burn word info -ɣan   40  
145 smoke word info iɛs   2, 77  
146 ash woluvias   56  
147 black -mɛrmɛɾ   1  
148 white -pɪsax   104  
149 red -mial   1, 55  
150 yellow -məɣɛl   68  
151 green -ɣet͡sɣet͡san   8  
152 small -wɪlwɪle   115  
153 big -lalamb   10  
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
160 painful, sick -ɾot͡s   32  
161 shy, ashamed -muwonɣɛn   55, 60  
162 old word info -tɛrtɛɾa   27  
163 new -mɪlakɛl   44  
164 good -nam   27  
165 bad, evil -sat   1  
166 correct, true -wuratin   37, 73  
167 night lapuŋ   1  
168 day laran   6  
169 year ᵑgaka   67  
170 when? word info      
171 to hide word info -tɛʃuʃun   37, 39  
172 to climb word info -sax   2  
173 at      
174 in, inside lalon   1  
175 above limsax   11  
176 below mɛlvɛna   41, 74  
177 this      
178 that      
179 near gəriβ   89  
180 far luhsɛ   62, 63  
181 where? word info ambe   3, 59  
182 I   1, 21, 22  
183 thou nox   1, 18  
184 he/she xain   1, 29  
185 we word info nekir we pl incl I  
185 we word info kemam we pl excl E42  
185 we word info nekir ʧilɪn we dl incl    
186 you kemi you pl 1, 13  
187 they xair they 1, 69  
187 they xair iru they dual x  
188 what? word info ⁿzaβ   1, 73  
189 who? word info sena   1, 25  
190 other      
191 all      
192 and run   57  
193 if      
194 how? word info plakɛnzaβ   56  
195 no, not isəɣe   10  
196 to count ʧɪpʷɪn   69  
197 One word info soɣal   42  
198 Two word info i-ru   1  
199 Three word info i-til   1  
200 Four word info i-vat   1, 65  
201 Five word info i-lim   1  
202 Six word info ɣɔn   1  
203 Seven word info ɣɪᵐbʉt   1  
204 Eight word info xoɛl   3  
205 Nine word info ɣɛsju   5  
206 Ten word info səŋavʉl   5  
207 Twenty word info moviliɾu   6, 25  
208 Fifty word info movilim   x  
209 One Hundred word info ŋosɛŋavʉl   40  
210 One Thousand word info      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: