https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Siviti (Womol)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:mll  Glottocode: malu1245 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 1 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
9 to swim      
11 dust      
16 intestines      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
38 to chew word info      
41 to bite      
42 to suck      
47 to yawn      
49 to lie down word info      
53 person/human being      
68 needle      
77 to scratch word info      
85 to choose      
86 to grow word info      
92 to open, uncover      
104 fat/grease      
116 flower      
123 to flow      
125 salt      
132 fog      
138 warm word info      
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
170 when? word info      
173 at      
177 this      
178 that      
190 other      
191 all      
193 if      
210 One Thousand word info      
78 to cut, hack word info -vɛlɛ      
80 to split word info tetuaɣe      
185 we word info nekir ʧilɪn we dl incl    
6 road/path ⁿzal   1  
7 to come -mʷẽ   1  
18 breast ne-sus   1  
22 to fear -mɛtaɣut   1  
23 blood na-re   1  
44 to hear -roŋa   1  
45 eye mɛta-   1  
48 to sleep -metuɾ   1  
61 house na-im   1  
62 thatch/roof ni-at   1  
75 to die, be dead -mɛs   1  
79 stick/wood na-ɣa   1  
90 to dig -ɣil   1  
91 to buy -wʊl   1  
97 bird mænux   1  
99 feather vɛlo-n   1  
108 louse word info na-ɣut   1  
109 mosquito namux   1  
110 spider nela   1  
120 stone nɪ-vat   1  
121 sand na-un   1  
129 moon na-vil   1  
133 rain na-us   1  
147 black -mɛrmɛɾ   1  
165 bad, evil -sat   1  
167 night lapuŋ   1  
174 in, inside lalon   1  
198 Two word info i-ru   1  
199 Three word info i-til   1  
201 Five word info i-lim   1  
202 Six word info ɣɔn   1  
203 Seven word info ɣɪᵐbʉt   1  
100 wing na-ɣpan   1, 12  
183 thou nox   1, 18  
189 who? word info sena   1, 25  
184 he/she xain   1, 29  
63 name ni-ŋsa-   1, 36  
149 red -mial   1, 55  
124 sea ⁿdas   1, 61  
98 egg rulu-n   1, 66  
187 they xair they 1, 69  
188 what? word info ⁿzaβ   1, 73  
76 to live, be alive -meruɸ   1, 76  
136 wind laŋ   1, 77  
119 earth/soil ⁿdan   1, 78  
12 skin vɪlo-   1, 81  
55 woman/female nɛvɛnar   1, 101  
186 you kemi you pl 1, 13  
113 branch word info nɛ-raŋ   1, 21  
182 I   1, 21, 22  
31 tooth lowo-   1, 35  
40 to drink -min   1, 49  
73 to steal -vɪnaɣe   1, 58  
27 nose ᵑguʃu-   1, 58, 55  
2 left mʷiɾ   1, 59  
200 Four word info i-vat   1, 65  
5 to walk -vial   10  
153 big -lalamb   10  
195 no, not isəɣe   10  
112 rotten word info -mɛrɛvrɪv   100  
148 white -pɪsax   104  
51 to sit -at   109  
140 dry word info -mimas   11  
175 above limsax   11  
50 to dream -metur porpoɾ   11, 10  
152 small -wɪlwɪle   115  
13 back word info ⁿdaɣu-   12  
106 snake nə-mat   12  
67 to sew word info -rur   13  
95 to fall word info -t͡soɸ   13  
117 fruit woŋa(na)   13  
71 to stab, pierce siɾ   14  
101 to fly -ɣiɣamp   14, 78  
46 to see -lɪs   14, 94  
36 to spit -tiβis   15  
82 dull, blunt -papot   15  
1 hand wara-   16  
43 ear ᵐboro-   16  
70 to shoot word info -soɾo   16  
102 rat na-xariv   18  
115 root lapʷɛna   18  
88 to squeeze word info -wis   18, 71  
60 father tate   19  
143 fire na-ɣamb   19  
122 water word info nu-a   2  
172 to climb word info -sax   2  
15 bone ⁿʒi-   2, 31  
52 to stand -tuɾ   2, 69  
145 smoke word info iɛs   2, 77  
134 thunder ᵐbʷɛtekuɾ   2, 84  
127 woods/forest no-vorɣa   2, 88  
81 sharp -mʷon   24  
135 lightning nɪ-vɪlax   26  
137 to blow word info -sɛɾ   26  
162 old word info -tɛrtɛɾa   27  
164 good -nam   27  
204 Eight word info xoɛl   3  
181 where? word info ambe   3, 59  
64 to say -wiɾ   30  
83 to work word info -pas   30  
128 sky nɛran   31  
142 heavy -roɸ   31  
26 hair word info vɛlon bati-   31, 60  
160 painful, sick -ɾot͡s   32  
8 to turn word info -rori   34, 106  
37 to eat -or   35  
141 wet -mimim   36  
171 to hide word info -tɛʃuʃun   37, 39  
166 correct, true -wuratin   37, 73  
19 shoulder ᵐbʷili-   38  
57 husband lilɛɣ-s-   38  
126 lake malɛn   39  
144 to burn word info -ɣan   40  
209 One Hundred word info ŋosɛŋavʉl   40  
176 below mɛlvɛna   41, 74  
197 One word info soɣal   42  
93 to pound, beat word info -ruprup   43  
163 new -mɪlakɛl   44  
89 to hold word info -us   46  
17 liver na-rena   5  
59 mother mama   5  
205 Nine word info ɣɛsju   5  
206 Ten word info səŋavʉl   5  
3 right matu   5, 37  
118 grass na-mʉs   51  
139 cold word info -malɣas   51  
114 leaf roɣo   51, 53  
111 fish nɪ-mat͡s   53  
30 mouth ⁿzoŋo-   55  
161 shy, ashamed -muwonɣɛn   55, 60  
146 ash woluvias   56  
194 how? word info plakɛnzaβ   56  
192 and run   57  
69 to hunt word info -xorxor   59, 64  
10 dirty -lalo   6  
168 day laran   6  
207 Twenty word info moviliɾu   6, 25  
105 tail wilɣaon   60  
34 to cry -rat   61  
4 leg/foot malɛ-   62  
180 far luhsɛ   62, 63  
65 rope marit   63  
169 year ᵑgaka   67  
87 to swell word info -wuwun   68  
150 yellow -məɣɛl   68  
107 worm (earthworm) wulɪt͡slɪt͡s   68, 72, 73, 74  
196 to count ʧɪpʷɪn   69  
32 tongue mimɛ-   7, 41  
96 dog nu-ɣuli   7, 84  
130 star wuwoɾ   70  
74 to kill -rupɛmɛs   71, 2  
54 man/male ni-mɛrmɛɾ   73  
58 wife nɛ-vɛnar-s-   75, 76  
28 to breathe -vɪlaŋ   77  
56 child lɪlɪt͡siplɛx   79  
35 to vomit -lulu   8  
151 green -ɣet͡sɣet͡san   8  
66 to tie up, fasten -mʷit͡s   80  
103 meat/flesh nɪ-mbix   80  
29 to sniff, smell -vtin   83, 84  
14 belly lavoɣa-   86  
72 to hit word info -rup   87  
179 near gəriβ   89  
24 head ᵐbati-   9  
39 to cook word info -titin   9  
84 to plant -ruv   9  
94 to throw word info -wɛrɛnlue   90  
131 cloud word info na-ror   90  
33 to laugh -ɳiɾ   93  
25 neck ⁿzalɣa-   99  
185 we word info kemam we pl excl E42  
185 we word info nekir we pl incl I  
187 they xair iru they dual x  
208 Fifty word info movilim   x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: