https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Najit

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:mll  Glottocode: malu1245 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 2 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
12 skin      
17 liver      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
29 to sniff, smell      
38 to chew word info      
39 to cook word info      
41 to bite      
42 to suck      
49 to lie down word info      
53 person/human being      
68 needle      
74 to kill      
77 to scratch word info      
85 to choose      
86 to grow word info      
88 to squeeze word info      
93 to pound, beat word info      
99 feather      
104 fat/grease      
107 worm (earthworm)      
116 flower      
118 grass      
123 to flow      
125 salt      
131 cloud word info      
132 fog      
138 warm word info      
140 dry word info      
150 yellow      
151 green      
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
173 at      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
210 One Thousand word info      
98 egg rz-n      
103 meat/flesh nəᵐbrɛn      
177 this hɔŋən      
6 road/path ⁿʒal   1  
7 to come -mã   1  
11 dust naf   1  
16 intestines ⁿʒɪno-   1  
18 breast na-sus   1  
23 blood ni-re   1  
44 to hear -roŋɔ   1  
45 eye nə-mto-   1  
48 to sleep -mɛtur   1  
61 house na-im   1  
70 to shoot word info -vin   1  
75 to die, be dead -mas   1  
78 to cut, hack word info -tet͡s   1  
79 stick/wood na-ɣa   1  
80 to split word info -pɛr   1  
90 to dig -xil   1  
91 to buy -wol   1  
97 bird ni-mɛnəx   1  
108 louse word info na-ɣet   1  
109 mosquito nɛməx   1  
120 stone nɪ-vat   1  
129 moon nɛ-vl̩   1  
133 rain n-os   1  
165 bad, evil -sat   1  
174 in, inside lalɛn   1  
189 who? word info ise   1  
198 Two word info ru   1  
199 Three word info til   1  
201 Five word info lɪm   1  
202 Six word info hoɛn   1  
203 Seven word info xɛᵐbit   1  
188 what? word info nat͡sʰɪt   1, 57, 73  
100 wing nɛɣpɛn   1, 12  
183 thou nox   1, 18  
184 he/she xain   1, 29  
63 name nɛ-ŋsa-   1, 36  
149 red -mɛl   1, 55  
62 thatch/roof ruat   1, 61  
124 sea ⁿdas   1, 61  
187 they xar they 1, 69  
76 to live, be alive -moroɸ   1, 76  
136 wind n-laŋ   1, 77  
119 earth/soil ⁿdɛn   1, 78  
121 sand nɪ-vovon   1, 85  
186 you kɛm you pl 1, 13  
113 branch word info nɛ-ŋrɛn   1, 21  
182 I ɣonu   1, 21, 22  
31 tooth luvo-   1, 35  
40 to drink -min   1, 49  
73 to steal -vɪneɣe   1, 58  
27 nose gsʊ-   1, 58, 55  
2 left nə-miɾ   1, 59  
200 Four word info vat   1, 65  
5 to walk -val   10  
84 to plant -laf   10  
153 big -lɛplɛp   10  
195 no, not iseɣe   10  
112 rotten word info -mərɛvrɛf   100  
55 woman/female ⁿduat   102  
148 white -pɪsax   104  
152 small -kotkot   104  
51 to sit -at   109  
175 above lɛmsax   11  
50 to dream -mɛtur porpor   11, 10  
94 to throw word info -ʧɛplɛn   115  
9 to swim -səf   12  
106 snake nɪ-mʷɛt   12  
10 dirty loŋ   129  
67 to sew word info -rur   13  
95 to fall word info -ʧov   13  
117 fruit nɛ-vuŋɛ-   13  
71 to stab, pierce -rur   14  
101 to fly -ɣɛɣɛp   14, 78  
46 to see -lɪs   14, 94  
36 to spit -tɪpɪs   15  
82 dull, blunt -patot   15  
1 hand nɪvar-   16  
43 ear ᵐboro-   16  
102 rat na-ɣarif   18  
22 to fear -ləɣoləx   19  
47 to yawn -momaɸ   19  
60 father tate   19  
143 fire na-ɣap   19  
122 water word info nu-a   2  
145 smoke word info nɛ-s-na-ɣap   2  
172 to climb word info -sax   2  
15 bone ⁿʒi-   2, 31  
115 root noxoron   2, 41  
52 to stand -tor   2, 69  
134 thunder ᵐbʷɛtekur   2, 84  
127 woods/forest nɪ-vʷɛɾɣa   2, 88  
81 sharp -mʷon   24  
135 lightning ne-vɪlax   26  
137 to blow word info -sɛr   26  
162 old word info -təɾa   27  
164 good -nɛm   27  
204 Eight word info xoɛl   3  
181 where? word info xɛmb   3, 59  
64 to say -wɛr   30  
83 to work word info -pas   30  
128 sky ᵐbeknaran   30, 31  
26 hair word info nɪ-vulo-   31  
142 heavy -rof   31  
160 painful, sick -roʧ   32  
8 to turn word info -rori   34, 106  
37 to eat -or   35  
126 lake nɛ-lɛp   37  
171 to hide word info -tosuɣun   37, 39  
166 correct, true -faratn̩   37, 73  
19 shoulder ᵐbələ-   38  
57 husband lɛlax   38  
178 that ɣaɣe   38  
144 to burn word info -sul   4  
209 One Hundred word info ŋovsiŋavil   40  
176 below mɛlvɛn   41, 74  
197 One word info saɣal   42, 57  
89 to hold word info -us   46  
163 new -mərax   48  
34 to cry -ŋɛr   5  
205 Nine word info xasɪf   5  
206 Ten word info siŋavil   5  
3 right nə-mɛtu   5, 37  
139 cold word info -mɛlɣas   51  
114 leaf roxo   51, 53  
59 mother məra-   52  
111 fish nɪ-mat͡s   53  
30 mouth ⁿʒoŋo-   55  
161 shy, ashamed -maɣʊnɣʊn   55, 60  
194 how? word info plaknʧit   56  
170 when? word info sɪvɛlɪŋ   59  
92 to open, uncover -ɣəɣɛs   59, 62  
69 to hunt word info -xorxor   59, 64  
168 day ran   6  
105 tail vʷɛlɣaun   60  
110 spider ᵐbotlas   61  
4 leg/foot n̩ə-milo-   62  
180 far luɣsi *lukusa 62  
180 far luɣsi   62  
180 far luɣsi   62  
65 rope nɪ-mɛrɪt   63  
167 night malɪk   65  
169 year ᵑgaka   67  
87 to swell word info -wuwun   68  
56 child ⁿdipʷis   69  
196 to count ʧɪpiŋ   69  
32 tongue nɪ-mɛmɛ-   7, 41  
96 dog no-ɣuli   7, 84  
130 star no-vovʷor   70  
54 man/male mɛrmɛr   73  
28 to breathe -vɪnlaŋ   77  
35 to vomit -lolo   8  
66 to tie up, fasten -miʧi   80  
147 black -loŋ   80  
58 wife ⁿduat-s-   81  
146 ash ⁿdevna-ɣap   82, 83  
14 belly lɛvuwo-   86  
72 to hit word info -rup   87  
179 near xɛɾif   89  
24 head ᵐbatu-   9  
207 Twenty word info ŋovɪliru   9  
13 back word info ⁿʒɪpno-   91  
33 to laugh -ɳir   93  
141 wet -rom   97  
25 neck ⁿʒɛlɣa-   99  
185 we word info nakɛr we pl incl I  
186 you kɛm iru you dual x  
187 they xar eru they dual x  
208 Fifty word info ŋovɪlɪm   x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: