https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Najit

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:mll  Glottocode: malu1245 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 2 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
12 skin      
17 liver      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
29 to sniff, smell      
38 to chew word info      
39 to cook word info      
41 to bite      
42 to suck      
49 to lie down word info      
53 person/human being      
68 needle      
74 to kill      
77 to scratch word info      
85 to choose      
86 to grow word info      
88 to squeeze word info      
93 to pound, beat word info      
99 feather      
104 fat/grease      
107 worm (earthworm)      
116 flower      
118 grass      
123 to flow      
125 salt      
131 cloud word info      
132 fog      
138 warm word info      
140 dry word info      
150 yellow      
151 green      
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
173 at      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
210 One Thousand word info      
51 to sit -at   109  
166 correct, true -faratn̩   37, 73  
152 small -kotkot   104  
84 to plant -laf   10  
35 to vomit -lolo   8  
147 black -loŋ   80  
22 to fear -ləɣoləx   19  
153 big -lɛplɛp   10  
46 to see -lɪs   14, 94  
75 to die, be dead -mas   1  
161 shy, ashamed -maɣʊnɣʊn   55, 60  
40 to drink -min   1, 49  
66 to tie up, fasten -miʧi   80  
47 to yawn -momaɸ   19  
76 to live, be alive -moroɸ   1, 76  
7 to come -mã   1  
163 new -mərax   48  
112 rotten word info -mərɛvrɛf   100  
149 red -mɛl   1, 55  
139 cold word info -mɛlɣas   51  
48 to sleep -mɛtur   1  
50 to dream -mɛtur porpor   11, 10  
81 sharp -mʷon   24  
164 good -nɛm   27  
37 to eat -or   35  
83 to work word info -pas   30  
82 dull, blunt -patot   15  
80 to split word info -pɛr   1  
148 white -pɪsax   104  
142 heavy -rof   31  
141 wet -rom   97  
8 to turn word info -rori   34, 106  
44 to hear -roŋɔ   1  
160 painful, sick -roʧ   32  
72 to hit word info -rup   87  
67 to sew word info -rur   13  
71 to stab, pierce -rur   14  
165 bad, evil -sat   1  
172 to climb word info -sax   2  
144 to burn word info -sul   4  
9 to swim -səf   12  
137 to blow word info -sɛr   26  
78 to cut, hack word info -tet͡s   1  
52 to stand -tor   2, 69  
171 to hide word info -tosuɣun   37, 39  
162 old word info -təɾa   27  
36 to spit -tɪpɪs   15  
89 to hold word info -us   46  
5 to walk -val   10  
70 to shoot word info -vin   1  
73 to steal -vɪneɣe   1, 58  
28 to breathe -vɪnlaŋ   77  
91 to buy -wol   1  
87 to swell word info -wuwun   68  
64 to say -wɛr   30  
90 to dig -xil   1  
69 to hunt word info -xorxor   59, 64  
34 to cry -ŋɛr   5  
92 to open, uncover -ɣəɣɛs   59, 62  
101 to fly -ɣɛɣɛp   14, 78  
33 to laugh -ɳir   93  
95 to fall word info -ʧov   13  
94 to throw word info -ʧɛplɛn   115  
27 nose gsʊ-   1, 58, 55  
202 Six word info hoɛn   1  
177 this hɔŋən      
189 who? word info ise   1  
195 no, not iseɣe   10  
186 you kɛm you pl 1, 13  
186 you kɛm iru you dual x  
174 in, inside lalɛn   1  
10 dirty loŋ   129  
31 tooth luvo-   1, 35  
180 far luɣsi *lukusa 62  
180 far luɣsi   62  
180 far luɣsi   62  
57 husband lɛlax   38  
175 above lɛmsax   11  
14 belly lɛvuwo-   86  
201 Five word info lɪm   1  
167 night malɪk   65  
59 mother məra-   52  
176 below mɛlvɛn   41, 74  
54 man/male mɛrmɛr   73  
136 wind n-laŋ   1, 77  
133 rain n-os   1  
61 house na-im   1  
18 breast na-sus   1  
79 stick/wood na-ɣa   1  
143 fire na-ɣap   19  
102 rat na-ɣarif   18  
108 louse word info na-ɣet   1  
11 dust naf   1  
185 we word info nakɛr we pl incl I  
188 what? word info nat͡sʰɪt   1, 57, 73  
135 lightning ne-vɪlax   26  
97 bird ni-mɛnəx   1  
23 blood ni-re   1  
130 star no-vovʷor   70  
96 dog no-ɣuli   7, 84  
183 thou nox   1, 18  
115 root noxoron   2, 41  
122 water word info nu-a   2  
2 left nə-miɾ   1, 59  
45 eye nə-mto-   1  
3 right nə-mɛtu   5, 37  
103 meat/flesh nəᵐbrɛn      
126 lake nɛ-lɛp   37  
145 smoke word info nɛ-s-na-ɣap   2  
129 moon nɛ-vl̩   1  
117 fruit nɛ-vuŋɛ-   13  
113 branch word info nɛ-ŋrɛn   1, 21  
63 name nɛ-ŋsa-   1, 36  
109 mosquito nɛməx   1  
100 wing nɛɣpɛn   1, 12  
111 fish nɪ-mat͡s   53  
32 tongue nɪ-mɛmɛ-   7, 41  
65 rope nɪ-mɛrɪt   63  
106 snake nɪ-mʷɛt   12  
120 stone nɪ-vat   1  
121 sand nɪ-vovon   1, 85  
26 hair word info nɪ-vulo-   31  
127 woods/forest nɪ-vʷɛɾɣa   2, 88  
1 hand nɪvar-   16  
4 leg/foot n̩ə-milo-   62  
194 how? word info plaknʧit   56  
168 day ran   6  
114 leaf roxo   51, 53  
198 Two word info ru   1  
62 thatch/roof ruat   1, 61  
98 egg rz-n      
197 One word info saɣal   42, 57  
206 Ten word info siŋavil   5  
170 when? word info sɪvɛlɪŋ   59  
60 father tate   19  
199 Three word info til   1  
200 Four word info vat   1, 65  
105 tail vʷɛlɣaun   60  
184 he/she xain   1, 29  
187 they xar they 1, 69  
187 they xar eru they dual x  
205 Nine word info xasɪf   5  
204 Eight word info xoɛl   3  
181 where? word info xɛmb   3, 59  
179 near xɛɾif   89  
203 Seven word info xɛᵐbit   1  
209 One Hundred word info ŋovsiŋavil   40  
207 Twenty word info ŋovɪliru   9  
208 Fifty word info ŋovɪlɪm   x  
178 that ɣaɣe   38  
182 I ɣonu   1, 21, 22  
196 to count ʧɪpiŋ   69  
24 head ᵐbatu-   9  
128 sky ᵐbeknaran   30, 31  
43 ear ᵐboro-   16  
110 spider ᵐbotlas   61  
19 shoulder ᵐbələ-   38  
134 thunder ᵐbʷɛtekur   2, 84  
169 year ᵑgaka   67  
124 sea ⁿdas   1, 61  
146 ash ⁿdevna-ɣap   82, 83  
56 child ⁿdipʷis   69  
55 woman/female ⁿduat   102  
58 wife ⁿduat-s-   81  
119 earth/soil ⁿdɛn   1, 78  
6 road/path ⁿʒal   1  
15 bone ⁿʒi-   2, 31  
30 mouth ⁿʒoŋo-   55  
25 neck ⁿʒɛlɣa-   99  
16 intestines ⁿʒɪno-   1  
13 back word info ⁿʒɪpno-   91  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: