https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Najit

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:mll  Glottocode: malu1245 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 2 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above lɛmsax   11  
191 all      
192 and      
146 ash ⁿdevna-ɣap   82, 83  
173 at      
13 back word info ⁿʒɪpno-   91  
165 bad, evil -sat   1  
14 belly lɛvuwo-   86  
176 below mɛlvɛn   41, 74  
153 big -lɛplɛp   10  
97 bird ni-mɛnəx   1  
147 black -loŋ   80  
23 blood ni-re   1  
15 bone ⁿʒi-   2, 31  
113 branch word info nɛ-ŋrɛn   1, 21  
18 breast na-sus   1  
56 child ⁿdipʷis   69  
131 cloud word info      
139 cold word info -mɛlɣas   51  
166 correct, true -faratn̩   37, 73  
168 day ran   6  
10 dirty loŋ   129  
96 dog no-ɣuli   7, 84  
140 dry word info      
82 dull, blunt -patot   15  
11 dust naf   1  
43 ear ᵐboro-   16  
119 earth/soil ⁿdɛn   1, 78  
98 egg rz-n      
204 Eight word info xoɛl   3  
45 eye nə-mto-   1  
180 far luɣsi *lukusa 62  
180 far luɣsi   62  
180 far luɣsi   62  
104 fat/grease      
60 father tate   19  
99 feather      
208 Fifty word info ŋovɪlɪm   x  
143 fire na-ɣap   19  
111 fish nɪ-mat͡s   53  
201 Five word info lɪm   1  
116 flower      
132 fog      
200 Four word info vat   1, 65  
117 fruit nɛ-vuŋɛ-   13  
164 good -nɛm   27  
118 grass      
151 green      
26 hair word info nɪ-vulo-   31  
1 hand nɪvar-   16  
184 he/she xain   1, 29  
24 head ᵐbatu-   9  
142 heavy -rof   31  
61 house na-im   1  
194 how? word info plaknʧit   56  
57 husband lɛlax   38  
182 I ɣonu   1, 21, 22  
193 if      
174 in, inside lalɛn   1  
16 intestines ⁿʒɪno-   1  
126 lake nɛ-lɛp   37  
114 leaf roxo   51, 53  
2 left nə-miɾ   1, 59  
4 leg/foot n̩ə-milo-   62  
135 lightning ne-vɪlax   26  
17 liver      
155 long word info      
108 louse word info na-ɣet   1  
54 man/male mɛrmɛr   73  
103 meat/flesh nəᵐbrɛn      
129 moon nɛ-vl̩   1  
109 mosquito nɛməx   1  
59 mother məra-   52  
30 mouth ⁿʒoŋo-   55  
63 name nɛ-ŋsa-   1, 36  
158 narrow      
179 near xɛɾif   89  
25 neck ⁿʒɛlɣa-   99  
68 needle      
163 new -mərax   48  
167 night malɪk   65  
205 Nine word info xasɪf   5  
195 no, not iseɣe   10  
27 nose gsʊ-   1, 58, 55  
162 old word info -təɾa   27  
197 One word info saɣal   42, 57  
209 One Hundred word info ŋovsiŋavil   40  
210 One Thousand word info      
190 other      
160 painful, sick -roʧ   32  
53 person/human being      
133 rain n-os   1  
102 rat na-ɣarif   18  
149 red -mɛl   1, 55  
3 right nə-mɛtu   5, 37  
6 road/path ⁿʒal   1  
115 root noxoron   2, 41  
65 rope nɪ-mɛrɪt   63  
112 rotten word info -mərɛvrɛf   100  
125 salt      
121 sand nɪ-vovon   1, 85  
124 sea ⁿdas   1, 61  
203 Seven word info xɛᵐbit   1  
81 sharp -mʷon   24  
154 short word info      
19 shoulder ᵐbələ-   38  
161 shy, ashamed -maɣʊnɣʊn   55, 60  
202 Six word info hoɛn   1  
12 skin      
128 sky ᵐbeknaran   30, 31  
152 small -kotkot   104  
145 smoke word info nɛ-s-na-ɣap   2  
106 snake nɪ-mʷɛt   12  
110 spider ᵐbotlas   61  
130 star no-vovʷor   70  
79 stick/wood na-ɣa   1  
120 stone nɪ-vat   1  
105 tail vʷɛlɣaun   60  
206 Ten word info siŋavil   5  
178 that ɣaɣe   38  
62 thatch/roof ruat   1, 61  
187 they xar they 1, 69  
187 they xar eru they dual x  
157 thick word info      
156 thin word info      
177 this hɔŋən      
183 thou nox   1, 18  
199 Three word info til   1  
134 thunder ᵐbʷɛtekur   2, 84  
41 to bite      
137 to blow word info -sɛr   26  
28 to breathe -vɪnlaŋ   77  
144 to burn word info -sul   4  
91 to buy -wol   1  
38 to chew word info      
85 to choose      
172 to climb word info -sax   2  
7 to come -mã   1  
39 to cook word info      
196 to count ʧɪpiŋ   69  
34 to cry -ŋɛr   5  
78 to cut, hack word info -tet͡s   1  
75 to die, be dead -mas   1  
90 to dig -xil   1  
50 to dream -mɛtur porpor   11, 10  
40 to drink -min   1, 49  
37 to eat -or   35  
95 to fall word info -ʧov   13  
22 to fear -ləɣoləx   19  
123 to flow      
101 to fly -ɣɛɣɛp   14, 78  
86 to grow word info      
44 to hear -roŋɔ   1  
171 to hide word info -tosuɣun   37, 39  
72 to hit word info -rup   87  
89 to hold word info -us   46  
69 to hunt word info -xorxor   59, 64  
74 to kill      
20 to know, be knowledgeable      
33 to laugh -ɳir   93  
49 to lie down word info      
76 to live, be alive -moroɸ   1, 76  
92 to open, uncover -ɣəɣɛs   59, 62  
84 to plant -laf   10  
93 to pound, beat word info      
64 to say -wɛr   30  
77 to scratch word info      
46 to see -lɪs   14, 94  
67 to sew word info -rur   13  
70 to shoot word info -vin   1  
51 to sit -at   109  
48 to sleep -mɛtur   1  
29 to sniff, smell      
36 to spit -tɪpɪs   15  
80 to split word info -pɛr   1  
88 to squeeze word info      
71 to stab, pierce -rur   14  
52 to stand -tor   2, 69  
73 to steal -vɪneɣe   1, 58  
42 to suck      
87 to swell word info -wuwun   68  
9 to swim -səf   12  
21 to think      
94 to throw word info -ʧɛplɛn   115  
66 to tie up, fasten -miʧi   80  
8 to turn word info -rori   34, 106  
35 to vomit -lolo   8  
5 to walk -val   10  
83 to work word info -pas   30  
47 to yawn -momaɸ   19  
32 tongue nɪ-mɛmɛ-   7, 41  
31 tooth luvo-   1, 35  
207 Twenty word info ŋovɪliru   9  
198 Two word info ru   1  
138 warm word info      
122 water word info nu-a   2  
185 we word info nakɛr we pl incl I  
141 wet -rom   97  
188 what? word info nat͡sʰɪt   1, 57, 73  
170 when? word info sɪvɛlɪŋ   59  
181 where? word info xɛmb   3, 59  
148 white -pɪsax   104  
189 who? word info ise   1  
159 wide      
58 wife ⁿduat-s-   81  
136 wind n-laŋ   1, 77  
100 wing nɛɣpɛn   1, 12  
55 woman/female ⁿduat   102  
127 woods/forest nɪ-vʷɛɾɣa   2, 88  
107 worm (earthworm)      
169 year ᵑgaka   67  
150 yellow      
186 you kɛm you pl 1, 13  
186 you kɛm iru you dual x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: