https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Najit

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:mll  Glottocode: malu1245 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 2 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand nɪvar-   16  
2 left nə-miɾ   1, 59  
3 right nə-mɛtu   5, 37  
4 leg/foot n̩ə-milo-   62  
5 to walk -val   10  
6 road/path ⁿʒal   1  
7 to come -mã   1  
8 to turn word info -rori   34, 106  
9 to swim -səf   12  
10 dirty loŋ   129  
11 dust naf   1  
12 skin      
13 back word info ⁿʒɪpno-   91  
14 belly lɛvuwo-   86  
15 bone ⁿʒi-   2, 31  
16 intestines ⁿʒɪno-   1  
17 liver      
18 breast na-sus   1  
19 shoulder ᵐbələ-   38  
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
22 to fear -ləɣoləx   19  
23 blood ni-re   1  
24 head ᵐbatu-   9  
25 neck ⁿʒɛlɣa-   99  
26 hair word info nɪ-vulo-   31  
27 nose gsʊ-   1, 58, 55  
28 to breathe -vɪnlaŋ   77  
29 to sniff, smell      
30 mouth ⁿʒoŋo-   55  
31 tooth luvo-   1, 35  
32 tongue nɪ-mɛmɛ-   7, 41  
33 to laugh -ɳir   93  
34 to cry -ŋɛr   5  
35 to vomit -lolo   8  
36 to spit -tɪpɪs   15  
37 to eat -or   35  
38 to chew word info      
39 to cook word info      
40 to drink -min   1, 49  
41 to bite      
42 to suck      
43 ear ᵐboro-   16  
44 to hear -roŋɔ   1  
45 eye nə-mto-   1  
46 to see -lɪs   14, 94  
47 to yawn -momaɸ   19  
48 to sleep -mɛtur   1  
49 to lie down word info      
50 to dream -mɛtur porpor   11, 10  
51 to sit -at   109  
52 to stand -tor   2, 69  
53 person/human being      
54 man/male mɛrmɛr   73  
55 woman/female ⁿduat   102  
56 child ⁿdipʷis   69  
57 husband lɛlax   38  
58 wife ⁿduat-s-   81  
59 mother məra-   52  
60 father tate   19  
61 house na-im   1  
62 thatch/roof ruat   1, 61  
63 name nɛ-ŋsa-   1, 36  
64 to say -wɛr   30  
65 rope nɪ-mɛrɪt   63  
66 to tie up, fasten -miʧi   80  
67 to sew word info -rur   13  
68 needle      
69 to hunt word info -xorxor   59, 64  
70 to shoot word info -vin   1  
71 to stab, pierce -rur   14  
72 to hit word info -rup   87  
73 to steal -vɪneɣe   1, 58  
74 to kill      
75 to die, be dead -mas   1  
76 to live, be alive -moroɸ   1, 76  
77 to scratch word info      
78 to cut, hack word info -tet͡s   1  
79 stick/wood na-ɣa   1  
80 to split word info -pɛr   1  
81 sharp -mʷon   24  
82 dull, blunt -patot   15  
83 to work word info -pas   30  
84 to plant -laf   10  
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info -wuwun   68  
88 to squeeze word info      
89 to hold word info -us   46  
90 to dig -xil   1  
91 to buy -wol   1  
92 to open, uncover -ɣəɣɛs   59, 62  
93 to pound, beat word info      
94 to throw word info -ʧɛplɛn   115  
95 to fall word info -ʧov   13  
96 dog no-ɣuli   7, 84  
97 bird ni-mɛnəx   1  
98 egg rz-n      
99 feather      
100 wing nɛɣpɛn   1, 12  
101 to fly -ɣɛɣɛp   14, 78  
102 rat na-ɣarif   18  
103 meat/flesh nəᵐbrɛn      
104 fat/grease      
105 tail vʷɛlɣaun   60  
106 snake nɪ-mʷɛt   12  
107 worm (earthworm)      
108 louse word info na-ɣet   1  
109 mosquito nɛməx   1  
110 spider ᵐbotlas   61  
111 fish nɪ-mat͡s   53  
112 rotten word info -mərɛvrɛf   100  
113 branch word info nɛ-ŋrɛn   1, 21  
114 leaf roxo   51, 53  
115 root noxoron   2, 41  
116 flower      
117 fruit nɛ-vuŋɛ-   13  
118 grass      
119 earth/soil ⁿdɛn   1, 78  
120 stone nɪ-vat   1  
121 sand nɪ-vovon   1, 85  
122 water word info nu-a   2  
123 to flow      
124 sea ⁿdas   1, 61  
125 salt      
126 lake nɛ-lɛp   37  
127 woods/forest nɪ-vʷɛɾɣa   2, 88  
128 sky ᵐbeknaran   30, 31  
129 moon nɛ-vl̩   1  
130 star no-vovʷor   70  
131 cloud word info      
132 fog      
133 rain n-os   1  
134 thunder ᵐbʷɛtekur   2, 84  
135 lightning ne-vɪlax   26  
136 wind n-laŋ   1, 77  
137 to blow word info -sɛr   26  
138 warm word info      
139 cold word info -mɛlɣas   51  
140 dry word info      
141 wet -rom   97  
142 heavy -rof   31  
143 fire na-ɣap   19  
144 to burn word info -sul   4  
145 smoke word info nɛ-s-na-ɣap   2  
146 ash ⁿdevna-ɣap   82, 83  
147 black -loŋ   80  
148 white -pɪsax   104  
149 red -mɛl   1, 55  
150 yellow      
151 green      
152 small -kotkot   104  
153 big -lɛplɛp   10  
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
160 painful, sick -roʧ   32  
161 shy, ashamed -maɣʊnɣʊn   55, 60  
162 old word info -təɾa   27  
163 new -mərax   48  
164 good -nɛm   27  
165 bad, evil -sat   1  
166 correct, true -faratn̩   37, 73  
167 night malɪk   65  
168 day ran   6  
169 year ᵑgaka   67  
170 when? word info sɪvɛlɪŋ   59  
171 to hide word info -tosuɣun   37, 39  
172 to climb word info -sax   2  
173 at      
174 in, inside lalɛn   1  
175 above lɛmsax   11  
176 below mɛlvɛn   41, 74  
177 this hɔŋən      
178 that ɣaɣe   38  
179 near xɛɾif   89  
180 far luɣsi *lukusa 62  
180 far luɣsi   62  
180 far luɣsi   62  
181 where? word info xɛmb   3, 59  
182 I ɣonu   1, 21, 22  
183 thou nox   1, 18  
184 he/she xain   1, 29  
185 we word info nakɛr we pl incl I  
186 you kɛm you pl 1, 13  
186 you kɛm iru you dual x  
187 they xar they 1, 69  
187 they xar eru they dual x  
188 what? word info nat͡sʰɪt   1, 57, 73  
189 who? word info ise   1  
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
194 how? word info plaknʧit   56  
195 no, not iseɣe   10  
196 to count ʧɪpiŋ   69  
197 One word info saɣal   42, 57  
198 Two word info ru   1  
199 Three word info til   1  
200 Four word info vat   1, 65  
201 Five word info lɪm   1  
202 Six word info hoɛn   1  
203 Seven word info xɛᵐbit   1  
204 Eight word info xoɛl   3  
205 Nine word info xasɪf   5  
206 Ten word info siŋavil   5  
207 Twenty word info ŋovɪliru   9  
208 Fifty word info ŋovɪlɪm   x  
209 One Hundred word info ŋovsiŋavil   40  
210 One Thousand word info      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: