https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Malua Bay (Marasup)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:mll  Glottocode: malu1245 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
38 to chew word info      
41 to bite      
42 to suck      
49 to lie down word info      
53 person/human being      
68 needle      
80 to split word info      
85 to choose      
86 to grow word info      
88 to squeeze word info      
104 fat/grease      
109 mosquito      
116 flower      
123 to flow      
125 salt      
131 cloud word info      
132 fog      
138 warm word info      
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
173 at      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
210 One Thousand word info      
51 to sit -at   109  
92 to open, uncover -fale   55  
87 to swell word info -fuvunus   68  
166 correct, true -horatin   37, 73?  
9 to swim -kaɾ   5  
77 to scratch word info -kʊt͡skʊt͡s   69  
153 big -lalamp   10  
10 dirty -lalo   6  
8 to turn word info -losi   24  
147 black -loŋ   80  
35 to vomit -lulu   8  
46 to see -lɪs   14, 94  
7 to come -ma   1  
139 cold word info -malɣas   51  
48 to sleep -metur   1  
76 to live, be alive -meɾuɸ   1, 76  
149 red -mial   1, 55  
140 dry word info -mimas   11  
40 to drink -min   1, 49  
66 to tie up, fasten -mit͡s   80  
22 to fear -mtaɣut   1  
47 to yawn -mumaɸ   19  
112 rotten word info -mərɪvrɪv   100  
150 yellow -məɣɛl   68  
75 to die, be dead -mɛs   1  
50 to dream -mɛtur vorvuɾo   11, 10  
161 shy, ashamed -mɣonɣon   55, 60  
163 new -mɪlakɛl   44  
81 sharp -mʷon   24  
164 good -nam   27  
37 to eat -or   35  
83 to work word info -pas   30  
82 dull, blunt -patot   15  
141 wet -rom   97  
160 painful, sick -rot͡s   32  
44 to hear -roŋɔ   1  
142 heavy -roɸ   31  
72 to hit word info -rup   87  
93 to pound, beat word info -ruprup   43  
74 to kill -rupʰipmɪs   71, 1  
67 to sew word info -rur   13  
84 to plant -ruɸ   9  
165 bad, evil -sat   1  
172 to climb word info -sax   2  
71 to stab, pierce -siɾ   14  
70 to shoot word info -soɾo   16  
137 to blow word info -sɛɾ   26  
39 to cook word info -titin   9  
171 to hide word info -tososuin   37, 39  
52 to stand -tur   2, 69  
162 old word info -tɛrtɛɾa   27  
36 to spit -tɪpis   15  
78 to cut, hack word info -tɪt͡s   29  
152 small -tɪᵐbis   109  
95 to fall word info -t͡soɸ   13  
89 to hold word info -us   46  
5 to walk -vial   10  
29 to sniff, smell -vtin   83, 84  
148 white -vus   1  
28 to breathe -vɪlaŋ   77  
73 to steal -vɪnaɣe   1, 58  
64 to say -wiɾ   30  
94 to throw word info -wɛrɛnlue   90  
91 to buy -wʊɬ   1  
90 to dig -xiɬ   1  
69 to hunt word info -xorxoɾ   59, 64  
34 to cry -ŋaɾa   5  
144 to burn word info -ɣan   40  
101 to fly -ɣiɣamp   14, 78  
151 green -ɣt͡san   8  
33 to laugh -ɳiɾ   93  
11 dust bet-na-ɣaɸ   86  
26 hair word info fəlɛn batu-   31, 60  
99 feather fɪle-n   1  
179 near gəriv   89  
130 star huwoɾ   70  
201 Five word info i-lim   1  
198 Two word info i-ru   1  
199 Three word info i-til   1  
200 Four word info i-vat   1, 65  
195 no, not isege   10  
186 you kemi you pl 1, 13  
186 you kemi iru you dual x  
185 we word info kenam we pl excl E42  
174 in, inside laim   1, 18  
168 day lalan   6  
167 night lapuŋ   1  
14 belly lavoɣa-   86  
136 wind laŋ   1, 77  
57 husband lilɛɣ-s-   38  
175 above limsax   11  
31 tooth luwo-   1, 35  
180 far luɣsi   62  
115 root ləpana   18  
2 left maiɾ   1, 59  
4 leg/foot malɛ-   62  
97 bird manux   1  
65 rope marit   63  
45 eye mata-   1  
3 right matu   5, 37  
32 tongue mimɛ-   7, 41  
208 Fifty word info movilim   x  
207 Twenty word info moviliru   6, 25  
209 One Hundred word info movsaŋavil   41  
176 below mɛləvɛn   41, 74  
61 house na-im   1  
126 lake na-lɛp   37  
118 grass na-mis   51  
23 blood na-re   1  
17 liver na-re lalɛ-   15, 41  
18 breast na-sus   1  
133 rain na-us   1  
129 moon na-viɬ   1  
117 fruit na-woŋa(na)   13  
63 name na-ŋis   1, 36  
79 stick/wood na-ɣa   1  
143 fire na-ɣamp   19  
108 louse word info na-ɣit   1  
128 sky naran   31  
1 hand navɛɾ   16  
100 wing naɣpen   1, 12  
145 smoke word info ne-sna   2  
185 we word info nekir we pl incl I  
185 we word info nekiɾ iru we dl incl    
110 spider nela   1  
62 thatch/roof ni-at   1  
58 wife ni-naɣ-z-   75  
55 woman/female nivɛnar   1, 101  
127 woods/forest no-worɣa   2, 88  
183 thou nox   1, 18  
182 I nu   1, 21, 22  
122 water word info nu-ã   2  
96 dog nu-ɣoli   7, 84  
106 snake nə-mat   12  
111 fish nɪ-mat͡s   53  
54 man/male nɪ-miɾmiɾ   73  
120 stone nɪ-vat   1  
121 sand nɪ-vuwon   1, 85  
135 lightning nɪ-vɛlax   26  
146 ash nɪ-vɪlas   56  
59 mother pipe   20, 62  
194 how? word info plakɛnzaɣa   56  
113 branch word info raŋ   1, 21  
98 egg roli-n   1, 66  
114 leaf roxo   51, 53  
197 One word info saɣal   42, 57  
189 who? word info sena   1, 25  
206 Ten word info sɛŋavil   5  
170 when? word info sɪvɛlɪŋ   59  
60 father tate   19  
56 child t͡sat͡sarɪmɛre   77  
12 skin vɪlɛ-   1, 81  
105 tail walɣena   60  
107 worm (earthworm) wulɪt͡slɪt͡s   68, 72, 73, 74  
184 he/she xain   1, 29  
187 they xaiɾ they 1, 69  
187 they xaiɾ iru they dual x  
181 where? word info xambe   3, 59  
177 this xanɛn   1, 55  
204 Eight word info xuil   3  
202 Six word info xɔn   1  
203 Seven word info xɛᵐbit   1  
102 rat ɣalɪᵐbit͡soŋ      
205 Nine word info ɣɛsiv   5  
178 that ɣɛɣe   38  
196 to count ʧɪpɪn   69  
24 head ᵐbat-   9  
103 meat/flesh ᵐbisɣohina   10  
43 ear ᵐboro-   16  
19 shoulder ᵐbəli-   38  
134 thunder ᵐbɛtekuɾ   2, 84  
27 nose ᵑgusu-   1, 58, 55  
119 earth/soil ⁿdan   1, 78  
124 sea ⁿdas   1, 61  
13 back word info ⁿdaɣo-   12  
169 year ⁿgaka   67  
25 neck ⁿt͡salɣa-   99  
6 road/path ⁿzal   1  
188 what? word info ⁿzaɣa   1, 59, 73  
30 mouth ⁿzoŋo-   55  
15 bone ⁿʒi-   2, 31  
16 intestines ⁿʒɪnɛ-   1  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: