https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Malua Bay (Marasup)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:mll  Glottocode: malu1245 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand navɛɾ   16  
2 left maiɾ   1, 59  
3 right matu   5, 37  
4 leg/foot malɛ-   62  
5 to walk -vial   10  
6 road/path ⁿzal   1  
7 to come -ma   1  
8 to turn word info -losi   24  
9 to swim -kaɾ   5  
10 dirty -lalo   6  
11 dust bet-na-ɣaɸ   86  
12 skin vɪlɛ-   1, 81  
13 back word info ⁿdaɣo-   12  
14 belly lavoɣa-   86  
15 bone ⁿʒi-   2, 31  
16 intestines ⁿʒɪnɛ-   1  
17 liver na-re lalɛ-   15, 41  
18 breast na-sus   1  
19 shoulder ᵐbəli-   38  
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
22 to fear -mtaɣut   1  
23 blood na-re   1  
24 head ᵐbat-   9  
25 neck ⁿt͡salɣa-   99  
26 hair word info fəlɛn batu-   31, 60  
27 nose ᵑgusu-   1, 58, 55  
28 to breathe -vɪlaŋ   77  
29 to sniff, smell -vtin   83, 84  
30 mouth ⁿzoŋo-   55  
31 tooth luwo-   1, 35  
32 tongue mimɛ-   7, 41  
33 to laugh -ɳiɾ   93  
34 to cry -ŋaɾa   5  
35 to vomit -lulu   8  
36 to spit -tɪpis   15  
37 to eat -or   35  
38 to chew word info      
39 to cook word info -titin   9  
40 to drink -min   1, 49  
41 to bite      
42 to suck      
43 ear ᵐboro-   16  
44 to hear -roŋɔ   1  
45 eye mata-   1  
46 to see -lɪs   14, 94  
47 to yawn -mumaɸ   19  
48 to sleep -metur   1  
49 to lie down word info      
50 to dream -mɛtur vorvuɾo   11, 10  
51 to sit -at   109  
52 to stand -tur   2, 69  
53 person/human being      
54 man/male nɪ-miɾmiɾ   73  
55 woman/female nivɛnar   1, 101  
56 child t͡sat͡sarɪmɛre   77  
57 husband lilɛɣ-s-   38  
58 wife ni-naɣ-z-   75  
59 mother pipe   20, 62  
60 father tate   19  
61 house na-im   1  
62 thatch/roof ni-at   1  
63 name na-ŋis   1, 36  
64 to say -wiɾ   30  
65 rope marit   63  
66 to tie up, fasten -mit͡s   80  
67 to sew word info -rur   13  
68 needle      
69 to hunt word info -xorxoɾ   59, 64  
70 to shoot word info -soɾo   16  
71 to stab, pierce -siɾ   14  
72 to hit word info -rup   87  
73 to steal -vɪnaɣe   1, 58  
74 to kill -rupʰipmɪs   71, 1  
75 to die, be dead -mɛs   1  
76 to live, be alive -meɾuɸ   1, 76  
77 to scratch word info -kʊt͡skʊt͡s   69  
78 to cut, hack word info -tɪt͡s   29  
79 stick/wood na-ɣa   1  
80 to split word info      
81 sharp -mʷon   24  
82 dull, blunt -patot   15  
83 to work word info -pas   30  
84 to plant -ruɸ   9  
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info -fuvunus   68  
88 to squeeze word info      
89 to hold word info -us   46  
90 to dig -xiɬ   1  
91 to buy -wʊɬ   1  
92 to open, uncover -fale   55  
93 to pound, beat word info -ruprup   43  
94 to throw word info -wɛrɛnlue   90  
95 to fall word info -t͡soɸ   13  
96 dog nu-ɣoli   7, 84  
97 bird manux   1  
98 egg roli-n   1, 66  
99 feather fɪle-n   1  
100 wing naɣpen   1, 12  
101 to fly -ɣiɣamp   14, 78  
102 rat ɣalɪᵐbit͡soŋ      
103 meat/flesh ᵐbisɣohina   10  
104 fat/grease      
105 tail walɣena   60  
106 snake nə-mat   12  
107 worm (earthworm) wulɪt͡slɪt͡s   68, 72, 73, 74  
108 louse word info na-ɣit   1  
109 mosquito      
110 spider nela   1  
111 fish nɪ-mat͡s   53  
112 rotten word info -mərɪvrɪv   100  
113 branch word info raŋ   1, 21  
114 leaf roxo   51, 53  
115 root ləpana   18  
116 flower      
117 fruit na-woŋa(na)   13  
118 grass na-mis   51  
119 earth/soil ⁿdan   1, 78  
120 stone nɪ-vat   1  
121 sand nɪ-vuwon   1, 85  
122 water word info nu-ã   2  
123 to flow      
124 sea ⁿdas   1, 61  
125 salt      
126 lake na-lɛp   37  
127 woods/forest no-worɣa   2, 88  
128 sky naran   31  
129 moon na-viɬ   1  
130 star huwoɾ   70  
131 cloud word info      
132 fog      
133 rain na-us   1  
134 thunder ᵐbɛtekuɾ   2, 84  
135 lightning nɪ-vɛlax   26  
136 wind laŋ   1, 77  
137 to blow word info -sɛɾ   26  
138 warm word info      
139 cold word info -malɣas   51  
140 dry word info -mimas   11  
141 wet -rom   97  
142 heavy -roɸ   31  
143 fire na-ɣamp   19  
144 to burn word info -ɣan   40  
145 smoke word info ne-sna   2  
146 ash nɪ-vɪlas   56  
147 black -loŋ   80  
148 white -vus   1  
149 red -mial   1, 55  
150 yellow -məɣɛl   68  
151 green -ɣt͡san   8  
152 small -tɪᵐbis   109  
153 big -lalamp   10  
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
160 painful, sick -rot͡s   32  
161 shy, ashamed -mɣonɣon   55, 60  
162 old word info -tɛrtɛɾa   27  
163 new -mɪlakɛl   44  
164 good -nam   27  
165 bad, evil -sat   1  
166 correct, true -horatin   37, 73?  
167 night lapuŋ   1  
168 day lalan   6  
169 year ⁿgaka   67  
170 when? word info sɪvɛlɪŋ   59  
171 to hide word info -tososuin   37, 39  
172 to climb word info -sax   2  
173 at      
174 in, inside laim   1, 18  
175 above limsax   11  
176 below mɛləvɛn   41, 74  
177 this xanɛn   1, 55  
178 that ɣɛɣe   38  
179 near gəriv   89  
180 far luɣsi   62  
181 where? word info xambe   3, 59  
182 I nu   1, 21, 22  
183 thou nox   1, 18  
184 he/she xain   1, 29  
185 we word info nekir we pl incl I  
185 we word info kenam we pl excl E42  
185 we word info nekiɾ iru we dl incl    
186 you kemi you pl 1, 13  
186 you kemi iru you dual x  
187 they xaiɾ they 1, 69  
187 they xaiɾ iru they dual x  
188 what? word info ⁿzaɣa   1, 59, 73  
189 who? word info sena   1, 25  
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
194 how? word info plakɛnzaɣa   56  
195 no, not isege   10  
196 to count ʧɪpɪn   69  
197 One word info saɣal   42, 57  
198 Two word info i-ru   1  
199 Three word info i-til   1  
200 Four word info i-vat   1, 65  
201 Five word info i-lim   1  
202 Six word info xɔn   1  
203 Seven word info xɛᵐbit   1  
204 Eight word info xuil   3  
205 Nine word info ɣɛsiv   5  
206 Ten word info sɛŋavil   5  
207 Twenty word info moviliru   6, 25  
208 Fifty word info movilim   x  
209 One Hundred word info movsaŋavil   41  
210 One Thousand word info      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: