https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Nombotkote (Usus - Melkin)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:nms  Glottocode: lete1241 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior:Small Nambas 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand nɛ-vara-   16  
2 left moir   1, 59  
3 right boraŋənə   30  
4 leg/foot ha-lɛ-   37  
5 to walk -laŋ   60  
6 road/path nɛ-sɛlɛ   1  
7 to come -βul   25  
8 to turn word info -ⁿdʳi   34  
9 to swim -lɛlɛsɛ   8  
10 dirty nɛlɛlɪŋə   129  
11 dust nɛ-tɛnɛsɛlɛ   97  
12 skin na-wulwul   1, 81  
13 back word info nɛ-taːg-   12  
14 belly na-aβt-   5, 15  
15 bone na-βʷigai   72  
16 intestines nɛ-snɛ   1  
17 liver na-maːᵐbora   7, 53  
18 breast na-asɪs   1, 55  
19 shoulder na-ᵐbʷotvɛa   1, 65  
20 to know, be knowledgeable ⁿdʳaŋ-   19  
21 to think -ⁿdʳam-   13  
22 to fear -mɛtag   1  
23 blood nɛ-ⁿdʳe   1  
24 head nɛ-ᵐbʷaːt-   9  
25 neck nɛ-ⁿdɛl-   42  
26 hair word info nɛ-vɛl-   31  
27 nose nɛ-ᵑgaːrs-   1, 50  
28 to breathe -ᵑgara   13  
29 to sniff, smell -ᵐbua   86  
30 mouth na-ᵐboŋ-   41  
31 tooth nɛ-ləvʷ-   1, 35  
32 tongue nɛ-mɛlu   7, 42  
33 to laugh -βsɛŋal   84, 49  
34 to cry -warɛtɛ   61  
35 to vomit -lualua   8  
36 to spit -mɛmsɛr   42  
37 to eat -taotao   45  
38 to chew word info -lɛlɛsɛ   58  
39 to cook word info -tntn   9  
39 to cook word info -vovkamp   93  
39 to cook word info -tntn   9  
39 to cook word info -vovkamp   93  
40 to drink -mɛnajɛmp   1, 49  
41 to bite      
42 to suck -sɪⁿdʳup   23  
43 ear ⁿdɛlɛᵑg-   1, 40  
44 to hear -raŋ   1  
45 eye nɛ-maːt-   1  
46 to see -lʊs   14, 94  
47 to yawn -momo-   19  
47 to yawn -momo-   19  
48 to sleep -mʷonɛ   19  
49 to lie down word info -mʷonɛndau   15, 91  
49 to lie down word info -mʷonɛndau   15, 91  
50 to dream -lɛsəᵐbʷari   10, 51, 52  
50 to dream -lɛsəᵐbʷari   10, 51, 52  
51 to sit -samᵇ   40  
52 to stand -tra   2, 69  
53 person/human being      
54 man/male na-mugʊt   94  
55 woman/female nɛ-tuβʷotɛ   24  
56 child nɛ-tɛɪᵐborai   78  
57 husband na-mugut tikine   80, 82  
58 wife nɛ-tuβʷotɛ tɪgɪnɛ = husband? 64, 83  
58 wife nɛ-tuβʷotɛ tɪkɪne   64, 83  
58 wife nɛ-tuβʷotɛ tɪkɪne   64, 83  
59 mother kaⁿdɛ   1  
60 father kəmɛva   1  
61 house ne-imʷɔ   1  
62 thatch/roof na-rauɛtɛ   1, 61  
63 name na-gsɛ-   1, 35  
64 to say -sərə   113  
65 rope nɛtal   1  
66 to tie up, fasten -tu-   102  
67 to sew word info -tr   13  
68 needle      
69 to hunt word info -wɛrɛndau   59  
70 to shoot word info -βini   1  
71 to stab, pierce -sa   14  
72 to hit word info -raβis   86, 100  
73 to steal -mɛraːp   52  
74 to kill -raβisiamæs   74, 1  
75 to die, be dead -mæs   1  
76 to live, be alive -mauor   1, 76  
77 to scratch word info -kai   71  
78 to cut, hack word info -tak   1  
79 stick/wood na-i   1  
80 to split word info -tagᵐborai   1, 62  
81 sharp maᵑgal   14, 79, 81  
82 dull, blunt ᵐbuk   64, 65  
83 to work word info -rak   46  
84 to plant -kokoβʷak   60  
85 to choose      
86 to grow word info -kokoβʷak   53  
86 to grow word info -kokoβʷak   53  
87 to swell word info -lɛᵐbɛ   67  
88 to squeeze word info -sosɛ   18, 71  
89 to hold word info -buru-   34  
90 to dig -kl   1  
91 to buy -βul   1  
92 to open, uncover -wul   55  
93 to pound, beat word info -ravravɪs   48  
94 to throw word info -kɛᵐbuk   84  
95 to fall word info -mor   57  
96 dog haᵐburman   10, 83  
97 bird na-mæn   1  
98 egg no-molop   67  
99 feather nɛ-βli   1  
100 wing ne-vlaŋaui   38, 69, 70  
100 wing ne-vlaŋaui   38, 69, 70  
101 to fly -al   75  
101 to fly -al   75  
102 rat na-aswa   3, 77  
103 meat/flesh nɛlaŋa(ᵐbʷos)   15, 79, 91  
104 fat/grease nɛ-laŋlaŋ   31  
105 tail nɛ-vlɛᵐbisi   76, 64  
106 snake nɛ-mʷote   12  
107 worm (earthworm) nɛ-ⁿdɛlaːs   68, 64  
107 worm (earthworm) nɛ-ⁿdɛlaːs   68, 64  
108 louse word info na-agʊt   1  
109 mosquito nɛ-togas   38, 48  
110 spider nɛ-ⁿdaŋalɛ   62  
111 fish na-igə   1  
112 rotten word info ŋataŋatɛ   93, 95  
113 branch word info nɛ-saŋi   2  
114 leaf na-raui   1  
115 root na-waːri   2  
116 flower nɛ-tɛvsi   53, 57  
116 flower nɛ-tɛvsi   53, 57  
117 fruit na-wa-ni   1, 26  
118 grass ɛ-vɛn-mʷonai   31  
119 earth/soil nɛ-tɛnɛ   1  
120 stone nɛ-vaː   1  
121 sand no-movsuan   1, 77  
122 water word info ne-ɛmp   50  
123 to flow      
124 sea nɛ-tas   1  
125 salt      
126 lake      
127 woods/forest na-iⁿdua   61  
128 sky na-mʷap   63  
129 moon nɛ-ᵐbasi   6  
130 star nɛ-vɛnvʉt   1  
131 cloud word info na-mʷap   32  
132 fog      
133 rain na-ausə   1  
134 thunder na-aᵐbɛlɛ   82  
135 lightning na-aᵐbəlɛ isɛrɛ   26, 70  
136 wind nɛ-mɛlasɛ   78  
137 to blow word info -upiup   4, 81  
138 warm word info tɛtn   12  
138 warm word info tɛtn   12  
139 cold word info mɛmɛlasɛ   51  
140 dry word info mɛsɛmɛsɛ   11  
141 wet laᵐbulamᵇ   85  
142 heavy nɛmᵇ   71  
143 fire na-kamb   19  
144 to burn word info -stl   4  
145 smoke word info vunanak   74  
145 smoke word info vunanak   74  
146 ash nɛ-mosuan   77  
147 black mɛtɛmɛtɛ   1  
147 black mɛtɛmɛtɛ   1  
148 white βoβolau   101, 102  
149 red miɛlɛ   1, 55  
150 yellow waswasi   67  
151 green mɛmɛlaksɛ   8, 43  
152 small rukuᵐboi   66, 117  
153 big lɛᵐbɛⁿdʳau   10, 84  
154 short word info ᵐboiᵐboi   87  
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
160 painful, sick ᵑgɛlɛtɛ   94  
161 shy, ashamed mʷolɛ   58  
162 old word info mʷatiɛnɛ   1, 118  
163 new vovo   1  
164 good voi   108  
165 bad, evil sɛtɛ   1  
166 correct, true vɛlvɛliᵐbʉsl   75  
167 night luβukotɛ   42  
168 day a-raniɛnɛ   6  
169 year nɛ-tau   1  
170 when? word info ɛmɛtɛn iɛlɛvani   61  
171 to hide word info -valɛs   42  
172 to climb word info -wolɛsak   2, 52  
173 at      
174 in, inside vanua   49  
175 above lumʷari   10, 47  
176 below vi   41  
177 this kunaŋa      
178 that kunowa      
178 that kunowa      
179 near saŋasaŋa   90  
180 far tioa   73  
180 far tioa   73  
181 where? word info iosɛ   34  
182 I naŋənə   1, 21, 22  
183 thou nəŋu   1, 17, 18  
184 he/she ie   1  
185 we word info kəⁿdal we pl incl I  
185 we word info kəⁿdalnoᵐbo we pl excl E  
185 we word info kəⁿdalriabœl we dl incl    
185 we word info kəⁿdar we dual excl    
186 you nəŋal you pl 49  
186 you gəⁿdar you dual x  
187 they ⁿdl they 25  
187 they tldoᵐbo they dual x  
187 they tldoᵐbo they dual x  
188 what? word info nɛspi   1  
189 who? word info huani   40  
190 other tɛtlap   63  
190 other tɛtlap   63  
191 all omugutntl   83  
191 all omugutntl   83  
192 and      
193 if iɛvaᵐbi   64  
194 how? word info isaᵐbʷa   58, 63  
195 no, not isgan   10  
196 to count -ᵐbuluᵑk   1  
197 One word info isua   5  
198 Two word info i-rua   1  
199 Three word info i-tl   1  
200 Four word info i-vas   1, 65  
201 Five word info i-lmɛ   1  
202 Six word info i-laβsua   33  
203 Seven word info i-laβrua   13  
204 Eight word info i-lautl   5, 7  
205 Nine word info i-laβəs   20  
206 Ten word info laŋaβəl   5, 8  
207 Twenty word info laŋaβəl i-rua   9  
208 Fifty word info laŋaβəl ilme laŋaβəl ilme   x  
209 One Hundred word info ilaŋaβəl ilaŋaβəl   48  
210 One Thousand word info ilaŋaβəl ilaŋaβəl autelaŋaβəl   43  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: