https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Letemboi (Nevatanyene)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:nms  Glottocode: lete1241 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior:Small Nambas 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand nɛ-vɛra-   16  
2 left mʷoir   1, 59  
3 right boraŋənə   30  
4 leg/foot na-ᵐbulɛ-   33  
5 to walk      
6 road/path      
7 to come      
8 to turn word info      
9 to swim -lɛlɛsɛ   8  
10 dirty taːᵐbɛᵑgɛse      
11 dust na-ᵐboniapsɛle   66  
12 skin na-wivɪnɪs   28  
13 back word info nɛ-taːg-   12  
14 belly na-aβt-   5, 15  
15 bone nɛ-βʷigai   72  
16 intestines nɛ-sən   1  
17 liver maːmbora   7, 53  
18 breast na-asis   1, 55  
19 shoulder nɛ-ᵐbʷosvɛre   1, 65  
20 to know, be knowledgeable -ⁿdraŋ-   19  
21 to think -navo-   16  
22 to fear ne-mɛtakme   1  
23 blood ɛⁿdre   1  
24 head ɛ-ᵐbʷat-   9  
25 neck ɛ-ⁿdɛl-   42  
26 hair word info nɛ-vɛl-   31  
27 nose ᵑgars-   1, 50  
28 to breathe -ᵑgɛrɛ   13  
29 to sniff, smell -mus-   65  
30 mouth ə-ᵐbəŋ-   1, 81?  
31 tooth nɛ-lɛb   1, 35  
32 tongue ɛ-mɛluw-   7, 42  
33 to laugh -bɪsɛᵑgal   84, 49  
34 to cry -uarɛtɛ   61  
35 to vomit -lualua   8  
36 to spit -mɛmsɪr   42  
37 to eat -tautau   45  
38 to chew word info -gasɪŋas   12  
39 to cook word info      
40 to drink -mʊn   1, 49  
41 to bite      
42 to suck      
43 ear ɛ-ⁿdɛlɛg-   1, 40  
44 to hear -rɛŋa   1  
45 eye ɛ-mɛt-   1  
46 to see -li   14  
47 to yawn      
48 to sleep -ᵑgaːs   97  
49 to lie down word info      
50 to dream      
51 to sit -sɛmᵇ   40  
52 to stand -tuare   2, 63  
53 person/human being      
54 man/male ɛ-mægʊt   94  
55 woman/female je-tɘβʷʌte   24  
56 child teɪᵐbulai   78  
57 husband      
58 wife      
59 mother aⁿde   17  
60 father      
61 house ne-mɔ   1  
62 thatch/roof a-rauiɛte   1, 61  
63 name      
64 to say      
65 rope      
66 to tie up, fasten -tu-   102  
67 to sew word info -tr   13  
68 needle      
69 to hunt word info      
70 to shoot word info -vini   1  
71 to stab, pierce      
72 to hit word info -rabis   86, 100  
73 to steal -merəg   52  
74 to kill -rabis ᵐbin   74, 1  
75 to die, be dead -mæs   1  
76 to live, be alive -maur   1, 76  
77 to scratch word info -ᵑgaiᵑgai   71  
78 to cut, hack word info -ᵑgaras   102  
79 stick/wood na-iga   1  
80 to split word info -takɛᵐbarvar   1, 62  
81 sharp -maᵑgan   14, 79  
82 dull, blunt -ᵐbuk   64, 65  
83 to work word info -rak   46  
84 to plant -ᵑgawak   60  
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info -lɛᵐbe   67  
88 to squeeze word info      
89 to hold word info -burɛndau The prenasalization is a morphematic feature 34, 88  
89 to hold word info -burɛndau   34, 88  
89 to hold word info -burɛndau   34, 88  
90 to dig      
91 to buy -βul   1  
92 to open, uncover -sɛvan   24  
93 to pound, beat word info      
94 to throw word info -guᵐʙuk   84  
95 to fall word info -rak   95  
96 dog naɣiluts      
97 bird na-man   1  
98 egg na-movi   67  
99 feather      
100 wing ɛ-vɛlɛgaunɛ   38, 69, 70  
101 to fly -al   75  
102 rat a-asua   3, 77  
103 meat/flesh      
104 fat/grease      
105 tail ɛ-bɛlɛᵐbusne   76, 64  
106 snake na-mʷotɛ   12  
107 worm (earthworm) ɛ-ⁿtɛlas   68, 64  
108 louse word info na-agʊt   1  
109 mosquito a-togas   38, 48  
110 spider      
111 fish na-iga   1  
112 rotten word info ᵑgɛtɛ   93, 95  
113 branch word info ɛ-saŋə   2  
114 leaf na-avus      
115 root a-waːrnə   2  
116 flower      
117 fruit      
118 grass      
119 earth/soil nɛ-tɛnɛ   1  
120 stone nɛ-vat   1  
121 sand a-movəsuan   1, 77  
122 water word info ne-ɛᵐʙ   50  
123 to flow      
124 sea      
125 salt      
126 lake      
127 woods/forest na-iⁿduɔ   61  
128 sky nɛ-mɛsau   63  
129 moon ɛ-ᵐbaše   6  
130 star ɛ-vunəvʊt   1  
131 cloud word info na-map   32  
132 fog      
133 rain na-uer   1?  
134 thunder a-aᵐbɛlɛ   82  
135 lightning      
136 wind ɛ-mɛlasɛ   78  
137 to blow word info -upiup   4, 81  
138 warm word info      
139 cold word info      
140 dry word info tɛrɛmɛsɛ   11  
141 wet      
142 heavy laᵐb Problematic: the same form as wet? 79  
142 heavy laᵐb   79  
142 heavy laᵐb   79  
143 fire na-ɣam   19  
144 to burn word info -nɛnɛ   58  
145 smoke word info nɛ-ⁿdɛŋə   94  
146 ash ɛ-mosuane   77  
147 black -mɛtlɛmɛt   1  
148 white -βoβolau   101, 102  
149 red miɛlɛ   1, 55  
150 yellow lʉtlʉt   43  
151 green mɛrmɛr   43  
152 small rɘxβmɜ   66, 117  
153 big lɛᵐbɛⁿdʳau   10, 84  
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
160 painful, sick ᵑgəlɛte   94  
161 shy, ashamed      
162 old word info wutiɛne   1, 118?  
163 new vovo   1  
164 good -ⁿdɛŋəmɛ   123  
165 bad, evil -sɛde   1  
166 correct, true      
167 night luvote   42  
168 day laran   6  
169 year      
170 when? word info      
171 to hide word info -lumʷolumʷok   40  
172 to climb word info -sak   2  
173 at      
174 in, inside vanua   49  
175 above lɛmɛsau   11  
176 below vɛnɛ   41  
177 this      
178 that      
179 near saŋasaŋa   90  
180 far lɛk   64  
181 where? word info iosɛ   34  
182 I aŋɛnɛ   1, 21, 22  
183 thou      
184 he/she      
185 we word info      
186 you      
187 they      
188 what? word info nɛva   1  
189 who? word info aimat   2?  
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
194 how? word info itɛmʷok   62  
195 no, not isgai   10  
196 to count -ᵐbuluᵑk   1  
197 One word info i-sua   5  
198 Two word info i-rua   1  
198 Two word info i-rua   1  
199 Three word info -tul   1  
199 Three word info -tul   1  
200 Four word info i-vas   1, 65  
200 Four word info i-vas   1, 65  
201 Five word info i-ləmɛ   1  
201 Five word info i-ləmɛ   1  
202 Six word info i-lausua   33  
202 Six word info i-lausua   33  
203 Seven word info      
204 Eight word info      
205 Nine word info      
206 Ten word info la:βɪn   5, 8  
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: