https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Novol (Usus - Dixon Reef)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:nms  Glottocode: lete1241 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior:Small Nambas 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand nɛ-vɛra-   16  
2 left dɛlmier   1, 59  
3 right tetuboi   57  
4 leg/foot ala-   37  
5 to walk -laŋəlaŋə   60  
6 road/path a-selɛ   1  
7 to come -βol   25  
8 to turn word info -ⁿdʳi   34  
9 to swim -ᵑgraŋuʰ   15?  
10 dirty alɛliŋə   129  
11 dust a-tɛnɛsɛlɛ   97  
12 skin a-ivɪnɪs   28  
13 back word info a-tʰaɣ-   12  
14 belly a-avtʰ-   5, 15  
15 bone a-βʷigai   72  
16 intestines a-snɛ   1  
17 liver a-maːᵐbora   7, 53  
18 breast a-asis   1, 55  
19 shoulder      
20 to know, be knowledgeable -ⁿdʳaŋ-   19  
21 to think -ⁿdʳam-   13  
22 to fear -mɛtʰakʰ   1  
23 blood aⁿdʳɘɪ   1  
24 head a-ᵐbʷat-   9  
25 neck ɛ-ⁿdɛl-   42  
26 hair word info ɛ-βœl-   31  
27 nose ᵑgars-   1, 50  
28 to breathe -ᵑgarɛ   13  
29 to sniff, smell -mus   65  
30 mouth h-ᵐboŋ-   41  
31 tooth ɛ-lv-   1, 35  
32 tongue ɛ-lɛm-   7, 17  
33 to laugh -sɛŋal   84, 49  
34 to cry -uarɛtɛ   61  
35 to vomit -lualuɔ   8  
36 to spit -vɛrai   35  
37 to eat -tʰotʰau   45  
38 to chew word info -ᵑgrɛŋu   11  
39 to cook word info -tntn   9  
40 to drink -monalɛs      
41 to bite      
42 to suck      
43 ear -ⁿdɛliŋ-   1, 40  
44 to hear -raŋa   1  
45 eye mɛtʰ-   1  
46 to see -lɛslɛs   14, 94  
47 to yawn      
48 to sleep -mʷənɛ   19  
49 to lie down word info -mʷənɛndautu   15, 91  
50 to dream -mʷənalɛs   68  
51 to sit -somᵖ   40  
52 to stand -trɛ   2, 69  
53 person/human being      
54 man/male ɐ-məɣʊt   94  
55 woman/female ʔə-tuβʷɜtʰe   24  
56 child ʔa-tɪᵐbɣrəi   78  
57 husband mʷotua tɪgɪnɛ   81, 82  
58 wife aitui tɪgɪnɛ   83  
59 mother kəsnaŋ   88  
60 father tɛmæ-   1  
61 house emɔ   1  
62 thatch/roof ɛ-ruiɛtɛ   1, 61  
63 name a-ksɛ   66  
64 to say -sɛrɛ   113  
65 rope ɛtal   1  
66 to tie up, fasten -tu-   102  
67 to sew word info -tr   13  
68 needle      
69 to hunt word info      
70 to shoot word info -tuᵐbas   8  
71 to stab, pierce -tr   14  
72 to hit word info -tɛlᵐbɛ   99  
73 to steal -marak   52  
74 to kill -raβisᵐbⁿ   74, 1  
75 to die, be dead -mas   1  
76 to live, be alive -maur   1, 76  
77 to scratch word info -kei   71  
78 to cut, hack word info -tak   1  
79 stick/wood lakʰai   1  
80 to split word info -takᵐborɛ   1, 62  
81 sharp      
82 dull, blunt -ᵐbk   64, 65  
83 to work word info -rak   46  
84 to plant -kavok   60  
85 to choose      
86 to grow word info -setɛɸ      
87 to swell word info -lɛᵐbɛ   67  
88 to squeeze word info -ᵐbus   18, 71  
89 to hold word info -vorɛⁿdau   34, 88  
90 to dig -kl   1  
91 to buy -vul   1  
92 to open, uncover -sɛvæn   24  
93 to pound, beat word info -tɛltɛliᵐbɛ   48  
94 to throw word info -kuᵐbuk   84  
95 to fall word info -mur   57  
96 dog ᵐbʊrʊman   10, 83  
97 bird ʔə-man   1  
98 egg a-movʷa   67  
99 feather ɛ-vili   1  
100 wing ɛ-vɛlaŋawi   38, 69, 70  
101 to fly -al   75  
102 rat asua   3, 77  
103 meat/flesh ɛlɛŋa(ᵐbʷas)   15, 79, 91  
104 fat/grease      
105 tail ɛ-vlɛᵐpʉši   76, 64  
106 snake a-mote   12  
107 worm (earthworm) ɛ-ⁿdələs   68, 64  
108 louse word info a-akt   1  
109 mosquito a-wuⁿdogas   38  
110 spider      
111 fish egə   1  
112 rotten word info ɳɛtɛ   93, 95  
113 branch word info ɛ-sɛŋi   2  
114 leaf ɛ-raui   1  
115 root a-wari   2  
116 flower      
117 fruit a-vʷa-ni   1, 26  
118 grass aⁿdʳamp   83  
119 earth/soil ɛ-tʰɛnɛə   1  
120 stone ɛ-vɐt   1  
121 sand ɛ-mərəswan   1, 81  
122 water word info ə-jɛmpʰ   50  
123 to flow iiv   58  
124 sea ɛ-tʰas   1  
125 salt      
126 lake      
127 woods/forest a-eⁿduh   61  
128 sky a-map   63  
129 moon ɛ-ᵐbašiˀ   6  
130 star ɛ-vunvʊt   1  
131 cloud word info a-map   32  
132 fog      
133 rain ause   1  
134 thunder a-aᵐbɛlɛ   82  
135 lightning aᵐbɛlɛ iᵐbɛlɛᵐbɛs   26, 70  
136 wind ɛ-melasɛ   78  
137 to blow word info -if   5  
138 warm word info tɛtɛlai   102  
139 cold word info ɛ-melasɛ   51  
140 dry word info mɪsɪmɪsɪ   11  
141 wet wara   35, 47  
142 heavy nɛmp   71  
143 fire a-kamp   19  
144 to burn word info -sle   4  
145 smoke word info      
146 ash      
147 black -metʰeh   1  
148 white      
149 red -mimiɛlɛ   1, 55  
150 yellow -waswasi   67  
151 green -mɛmɛlaksɛ   8, 43  
152 small      
153 big      
154 short word info -ᵐboiᵐboi   87  
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
160 painful, sick ᵑgɛlɛtɛ   94  
161 shy, ashamed      
162 old word info mʷotiɛnɛ   1, 118  
163 new      
164 good -vɔi   108  
165 bad, evil -sɛtʰəh   1  
166 correct, true -voi ᵐboraŋənə   72  
167 night lufkotɛ   42  
168 day autirɛn   6, 52  
169 year      
170 when? word info lɛvɛnblɛvani   61  
171 to hide word info lumʷolomok   40  
172 to climb word info sak   2  
173 at      
174 in, inside vanua   49  
175 above mɛrua   10  
176 below vi   41  
177 this iena   1  
178 that ienawat   46  
179 near saŋa   90  
180 far lakh   64  
181 where? word info iosɛ   34  
182 I əŋənɛh   1, 21, 22  
183 thou aŋuh   1, 17  
184 he/she ie   1  
185 we word info kœⁿdal daᵐbʷa we pl incl I  
185 we word info moⁿdœl we pl excl E  
185 we word info kœⁿdar ⁿdʳua we dl incl    
185 we word info moⁿdœl ⁿdʳua we dual excl    
186 you aŋal you pl 49  
187 they ⁿdʳal they 55  
188 what? word info ɛsɛβi   1  
189 who? word info uani   40  
190 other      
191 all      
192 and saⁿdʳk      
193 if ɛvaᵐbi   64  
194 how? word info      
195 no, not iskan   10  
196 to count -ᵐbululuᵐbuluᵑk   1  
197 One word info i-sʊah   5  
198 Two word info i-rua   1  
199 Three word info i-tɬ   1  
200 Four word info i-vas   1, 65  
201 Five word info i-ləme   1  
202 Six word info i-lavsua   33  
203 Seven word info i-lavrua   13  
204 Eight word info i-lavtl   5, 7  
205 Nine word info i-lavaːs   20  
206 Ten word info lilɛŋaːβɘl   5, 8  
207 Twenty word info lilɛŋaːβɘl i-rua   9  
208 Fifty word info lilɛŋaːβɘl ilme   x  
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: