https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Novol (Melaklak)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:nms  Glottocode: lete1241 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior:Small Nambas 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand var-   16  
2 left dɛlmiɛr   1, 59  
3 right boraŋonɛ   30  
3 right boraŋənɛ   30  
4 leg/foot -kali   78?  
5 to walk -laŋalaŋa   60  
5 to walk -laŋalaŋa   60  
6 road/path -sɛlɛ   1  
7 to come -βol   25  
8 to turn word info -ⁿdʳu   34  
9 to swim -lɛlɛse   8  
10 dirty ⁿdɛmɛn   127  
11 dust ᵐboniɛp   66  
12 skin awivɪnɪs   28  
13 back word info ɛ-taːk-   12  
14 belly a-βut-   5  
15 bone a-wixa-   72  
16 intestines ɛ-sɪn-   1  
17 liver maᵐborɛ   7, 53  
18 breast asɪs   1, 55  
19 shoulder a-ᵐbʷosvɛrɛ   1, 65  
20 to know, be knowledgeable -ⁿdʳɛŋ-   19  
21 to think -ⁿdʳɛm-   13  
22 to fear -mɛtak   1  
23 blood ɛ-ⁿdʳe   1  
24 head -ᵐbat-   9  
25 neck ⁿdɛl-   42  
26 hair word info ɛ-vəl-   31  
27 nose ᵑgars-   1, 50  
28 to breathe -ɳaraɳara   13  
29 to sniff, smell -mušni   65, 42  
30 mouth ᵐbʷoŋ-   1, 81  
31 tooth ɛ-luw-   1, 35  
32 tongue ɛ-mɛlu-   7, 42  
33 to laugh -vɪsɪŋal   84, 49  
34 to cry -wɔrɛtɛ   61  
35 to vomit -luwaluɔ   8  
36 to spit -wovɛrai   42  
37 to eat -totau   45  
38 to chew word info -ɳaz   12  
39 to cook word info -tntn   9  
40 to drink -mɪn   1, 49  
41 to bite      
42 to suck -suⁿdʳup   23  
43 ear hɛ-ⁿdɛliŋ-   1, 40  
44 to hear -raŋɛ   1  
45 eye ɛ-mɛt-   1  
46 to see -lɛz   14, 94  
47 to yawn -momoial   19, 34  
47 to yawn -momoial   19, 34  
48 to sleep -mʷɔnɛ   19  
49 to lie down word info -mʷɔnɛndau   15, 91  
50 to dream -mʷonɛlɛz   68  
51 to sit -samᵇ   40  
52 to stand -tɛrɛ   2, 69  
53 person/human being a-mugʊt ⁿdʳal   83  
53 person/human being a-mugʊt ⁿdʳal   83  
54 man/male a-mugʊt   94  
55 woman/female ɛ-tuvʷatɛ   24  
56 child a-teɪᵐborai   78  
57 husband mʷɔtua tɪgɛxɛ   80, 82  
58 wife aituai tɪgɛne   64  
59 mother kaⁿde   17  
60 father tama-ŋ   1  
61 house a-imʷɔ   1  
62 thatch/roof næ-ruiɛtɛ   1, 61  
63 name næ-ks-   1, 35  
64 to say -sɪrɛ   113  
65 rope ɛtal   1  
66 to tie up, fasten -tu (vwoⁿdautau)   102  
67 to sew word info -tir   13  
67 to sew word info -tir   13  
68 needle      
69 to hunt word info -karaɛ   59  
69 to hunt word info -karaɛ   59  
70 to shoot word info -luɔ   15  
71 to stab, pierce -tir   14  
72 to hit word info -ravʊs   86, 100  
73 to steal -marat   52  
74 to kill -ravɪsᵐbɪn   74, 1  
75 to die, be dead -mas   1  
76 to live, be alive -mauor   1, 76  
77 to scratch word info -kai   71  
78 to cut, hack word info -tak   1  
79 stick/wood na-kai   1  
80 to split word info -tɛᵐbɛrᵐborai   1, 62  
81 sharp i-maᵑgalᵑgal   14, 79, 81  
82 dull, blunt ɪ-ᵐbɪkᵐbʊk   64, 65  
83 to work word info a-raxiɛne   46  
84 to plant -kavʷok   60  
85 to choose      
86 to grow word info -sirsirɪn   54  
86 to grow word info -sirsirɪn   54  
87 to swell word info -lɛᵐbɛ   67  
88 to squeeze word info -ᵐbuz   18, 71  
89 to hold word info -worɪⁿdau   34, 88  
90 to dig -kɪl   1  
91 to buy -wul   1  
92 to open, uncover -sɛvan   24  
93 to pound, beat word info -ravravɪs   48  
94 to throw word info -ᵐbuk   84  
95 to fall word info -mʷor   57  
96 dog a-ᵐburman   10, 83  
97 bird nɛ-man   1  
98 egg na-mʷovi   67  
99 feather ɛ-vəli   1  
100 wing ɛ-vɛlaᵑgaːwi   38, 69, 70  
101 to fly na-wilaŋ   95  
102 rat na-suɔ   3, 77  
103 meat/flesh      
104 fat/grease lɛᵐbɛᵐbitɛmas   78  
104 fat/grease lɛᵐbɛᵐbitɛmas   78  
105 tail ɛ-valɛᵐbœsi   76, 64  
106 snake na-mʷote   12  
107 worm (earthworm) ɛ-ⁿdɛlas   68, 64  
108 louse word info a-xʊt   1  
109 mosquito a-vʷuⁿdokas   38  
110 spider ɛ-ⁿdɛŋɛlɛ   62  
111 fish a-ixə   1  
112 rotten word info ɳɛtɛɳɛte   93, 95  
113 branch word info ɛ-saŋi   2  
114 leaf ɛ-raui   1  
115 root na-wari   2  
116 flower a-tɛvsi   53, 57  
117 fruit a-wa-ni   1, 26  
118 grass æ-ⁿdʳamb   31  
119 earth/soil nɛ-tɛnɛ   1  
120 stone nɛ-vat   1  
121 sand nɛ-mɛresuan   1, 81  
122 water word info ne-ɛmb   50  
123 to flow -rɛvarɛva      
123 to flow -rɛvarɛva      
124 sea nɛ-taz   1  
125 salt      
126 lake ne-ɛᵐbəkuᵐbakuᵐp      
126 lake ne-ɛᵐbəkuᵐbakuᵐp      
127 woods/forest na-ŋaraius   80  
128 sky nɛ-ᵐbasi   63  
129 moon hɛ-ᵐbasi   6  
130 star nɛ-vunvʊt   1  
131 cloud word info a-mʷaɸ   32  
132 fog      
133 rain a-uzɛ   1  
134 thunder aᵐbəlɛ   82  
135 lightning ᵐbɛlɛᵐbɛlɛ   26, 70  
136 wind ɛ-mɛlæsɛ   78  
137 to blow word info -iuviuɸ   4  
138 warm word info -tɛtn   12  
138 warm word info -tɛtn   12  
139 cold word info -mɛmluai   51  
140 dry word info -mɛsɛmɛsɛ   11  
141 wet -wowara   85  
142 heavy -nɛmᵇ   71  
143 fire a-kamb   19  
144 to burn word info -nɛnɛ   58  
145 smoke word info dɛⁿðɛn   46?  
146 ash a-mosuan   77  
147 black -mɛtɛ   1  
148 white -wowolau   101, 102  
149 red -miɛmiɛlɛ   1, 55  
150 yellow -wəswasi   67  
151 green -mɛmɛr   43?  
152 small rikᵐboi   66, 117  
153 big -lɛᵐbarau   45  
154 short word info ᵐboiᵐboi   87  
154 short word info ᵐboiᵐboi   87  
155 long word info -ᵐbɛraɸ   16  
155 long word info -ᵐbɛraɸ   16  
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
160 painful, sick gɪlɛtɛ   94  
161 shy, ashamed mʷolɛ   58  
162 old word info mʷotiɛnɛ   1, 118  
163 new -vovo   1  
164 good -voi   108  
165 bad, evil -sɛt(aŋania)   1  
166 correct, true voi ᵐboraŋənə   72  
167 night luvukotɛ   42  
168 day tran   6, 52  
169 year ɛ-tau   1  
170 when? word info ɳaisɛ   1  
171 to hide word info -mʷolmʷɔv   42  
172 to climb word info -saksak   2  
173 at      
174 in, inside vanuɔ   49  
175 above mɛruɔ   10  
176 below vi   41  
177 this iɛⁿdinɛ   7, 1  
178 that iɛnawat   46  
179 near tinɛ   90  
180 far lakʰ   64  
181 where? word info iosɛ   34  
182 I aᵑgənɛ   1, 21, 22  
183 thou aᵑgu   1, 17  
184 he/she ie   1  
185 we word info kœⁿdal we pl incl I  
185 we word info kœⁿdal we pl excl E  
185 we word info kœⁿdavə we dl incl    
185 we word info kœⁿdavɪruɔ we dual excl    
186 you aŋalɪⁿdɛᵐbʷɔ you pl 49  
186 you aŋav you dual x  
187 they ⁿdʳan they 55  
187 they ⁿdʳar they dual x  
188 what? word info asɛvi   1  
189 who? word info wani   40  
190 other waniⁿdʳal   62  
191 all      
192 and      
193 if jɛvaˑᵐbi   64  
194 how? word info isɛᵐbʷa   58, 63  
195 no, not isɪkan   10  
196 to count -ᵐbuluᵐbuluᵑk   1  
197 One word info i-sua   5  
198 Two word info i-rua   1  
199 Three word info itɺ   1  
200 Four word info i-vas   1, 65  
201 Five word info i-ləmɛ   1  
202 Six word info i-lavsua   33  
203 Seven word info lavruɔ   13  
204 Eight word info lautl   5, 7  
205 Nine word info lavas   20  
206 Ten word info laŋavʊl   5, 8  
207 Twenty word info a-laŋavʊl i-rua   9  
208 Fifty word info a-laŋavʊl ilme   x  
209 One Hundred word info a-laŋavʊl ilaŋavʊl saⁿdʳɪk   17  
210 One Thousand word info a-laŋavʊl ilaŋavʊl saⁿdʳɪk ɛᵐbalaⁿ Gavʊliɛmpalaŋavʊl      
210 One Thousand word info a-laŋavʊl ilaŋavʊl saⁿdʳɪk ɛᵐbalaⁿ Gavʊliɛmpalaŋavʊl      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: