https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Letemboi (Newotenyene)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:nms  Glottocode: lete1241 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior:Small Nambas 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand nɪvara-   16  
2 left mʷɛr   1, 59  
2 left mair   1, 59  
3 right boraŋənə   30  
4 leg/foot alə-   37  
5 to walk -ləŋə   60  
6 road/path nɪ-sɛlɛ   1  
7 to come -bul   25  
8 to turn word info -ⁿdʳi   34  
9 to swim -ᵑgaraiɛᵐb   15  
10 dirty ɛⁿdɛmɛɺ   2  
10 dirty niⁿdɛmɛɺ   2  
11 dust tɛnɛzɛlɛ   97  
12 skin na-wuɺwuɺ   1, 81  
13 back word info nɛ-tag   12  
14 belly a-abʷut-   5, 15  
15 bone nə-wigai   72  
16 intestines ɛ-sənɛ   1  
17 liver maːᵐboɾə   7, 53  
18 breast na-asɪs   1, 55  
19 shoulder ᵐbʷotvɛrɛ   1, 65  
20 to know, be knowledgeable      
21 to think -ⁿdʳɛm-   13  
22 to fear -mɛtak   1  
23 blood ɛ-ⁿdʳe   1  
24 head ɪ-ᵐbʷaːt-   9  
25 neck ɪ-ⁿdɛl-   42  
26 hair word info nɛ-wul-   31  
27 nose ᵑgars-   1, 50  
28 to breathe      
29 to sniff, smell -ᵐbuwɛ   86  
30 mouth ɪ-ᵐbʷə-   41  
31 tooth ɛ-lu-   1, 35  
32 tongue mɛluw-   7, 43  
33 to laugh -vsiŋan   84, 49  
34 to cry -arɛtɛ   61  
35 to vomit -lualuɛ   8  
36 to spit -mɔmɪsir   42  
37 to eat -dotou   45  
38 to chew word info      
39 to cook word info      
40 to drink -tɛwajɛᵐʙ   55  
41 to bite      
42 to suck      
43 ear ⁿdɛliŋ-   1, 40  
44 to hear -rəŋə   1  
45 eye nɪ-mɛt-   1  
46 to see -lʊš   14, 94  
47 to yawn      
48 to sleep -mʷənɛ   19  
49 to lie down word info -mənɛndau   15, 91  
50 to dream -lɛs-əᵐbʷari   10, 51, 52  
51 to sit -somᵇ   40  
52 to stand -tɛrɛ   2, 69  
53 person/human being      
54 man/male a-muɣʊt   94  
55 woman/female ɛ-tɪwɔtɛ   24  
56 child teɪᵐborai   78  
57 husband      
58 wife      
59 mother      
60 father      
61 house e-imʷa͂   1  
62 thatch/roof ɪ-rauiɛtɛ   1, 61  
63 name      
64 to say -sirɛ   113  
65 rope ɛ-taɺ   1  
66 to tie up, fasten -tuvʷon   102  
67 to sew word info      
68 needle      
69 to hunt word info      
70 to shoot word info -βini   1  
71 to stab, pierce -tr   14  
72 to hit word info -tɛlᵐbɛ   99  
73 to steal -mɛrəgk   52  
74 to kill rovusimas   74, 2  
75 to die, be dead -mas   1  
76 to live, be alive -maur   1, 76  
77 to scratch word info -gaigai   71  
78 to cut, hack word info -garas   102  
79 stick/wood na-i   1  
80 to split word info -tagnborei   1, 62  
81 sharp -məᵑgalᵑgal   14, 79, 81  
82 dull, blunt ᵐbʊgᵐbʊx   64, 65  
83 to work word info -rag   46  
84 to plant -kabʷak   60  
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info -lɛᵐbɛ   67  
88 to squeeze word info -ᵐbus   18, 71  
89 to hold word info -wurɪ-   34  
90 to dig -gl   1  
91 to buy -wul   1  
92 to open, uncover -zavan   24  
93 to pound, beat word info -tɛltɛlɪᵐbɛ   48  
94 to throw word info -guᵐbux   84  
95 to fall word info -rag   95  
96 dog əᵐburman   10, 83  
97 bird nɛ-man   1  
98 egg a-mɔwi   67  
99 feather ɛ-bəli   1  
100 wing ɛ-bɛlɛŋawi   38, 69, 70  
101 to fly -al   75  
102 rat na-sua   3, 77  
103 meat/flesh      
104 fat/grease      
105 tail ɛ-vɛlɛᵐbɪši   76, 64  
106 snake nɛ-mʷɔtɛ   12  
107 worm (earthworm) ɛ-ⁿtɛlaːs   68, 64  
108 louse word info na-agʊt   1  
109 mosquito dogas   38  
110 spider ⁿdɛŋəlɛ   62  
110 spider ⁿdɛŋəlɛ   62  
111 fish a-igə   1  
112 rotten word info ŋɛtɛŋɛte   93, 95  
113 branch word info nɛ-saŋi   2  
114 leaf a-raui   1  
115 root waːri   2  
116 flower nɛ-tɛvʊši   53, 57  
117 fruit      
118 grass nɛ-mʷonai   31  
119 earth/soil nɛ-tɛnɛ   1  
120 stone nɛ-vat   1  
121 sand movsuan   1, 77  
122 water word info ne-ɛmb   50  
123 to flow      
124 sea nɛ-tas   1  
125 salt      
126 lake      
127 woods/forest nɛ-ŋaraius   80  
128 sky nɪ-mɛsau   63  
129 moon nɛ-ᵐbasi   6  
130 star ɛ-vnvʊt   1  
131 cloud word info nɪ-maːp˺   32  
132 fog      
133 rain ause   1  
134 thunder aᵐbɛlɛ   82  
135 lightning ᵐbɛlɛᵐbɛlɛ   26, 70  
136 wind mɛlasɛ   78  
137 to blow word info -uviuɸ   4  
138 warm word info -tɛtn   12  
139 cold word info -mɛlæsɛ   51  
140 dry word info -tɛrɛmɛsɛ   11  
141 wet -loᵐbuloᵐb   85  
142 heavy -nɛmᵇ   71  
143 fire na-kamb   19  
144 to burn word info -nɛnɛ   58  
145 smoke word info ⁿdɛŋə   94  
146 ash ɛ-mosuanɛ   77  
147 black mɛtemɛte   1  
148 white wowolau   101, 102  
149 red miɛmiɛlɛ   1, 55  
150 yellow wəzwasi   67  
151 green mɛrmɛr   43  
152 small ruguᵐboi   66, 117  
153 big lɛᵐbɛⁿdʳau   10, 84  
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
160 painful, sick -ᵑgəlɛtɛ   94  
161 shy, ashamed -mʷəlɛ   58  
162 old word info -mʷaːtiɛnɛ   1, 118  
163 new -βoβo   1  
164 good -voi   108  
165 bad, evil -sɛte   1  
166 correct, true vɛlvɛl   75  
167 night wojas      
168 day      
169 year ɛ-taw   1  
170 when? word info      
171 to hide word info -lmogk   40  
172 to climb word info -wolɛsak   2, 52  
173 at      
174 in, inside vaːnua   49  
175 above lumari   10, 47  
176 below vi   41  
177 this tinɛ   7, 1  
178 that tiwə   45  
179 near saŋazəŋə   90  
180 far ləgk   64  
181 where? word info      
182 I əŋənɛ   1, 21, 22  
183 thou aŋu   1, 17  
184 he/she ie   1  
185 we word info aⁿdar we pl incl I  
185 we word info ⁿdaˑɺ we pl excl E  
185 we word info kəⁿdaˑɺ we pl excl E  
186 you aŋaɺ you pl 49  
187 they auteⁿdɺ they    
188 what? word info      
189 who? word info      
190 other      
191 all      
192 and tɛniagk      
193 if      
194 how? word info iʒaᵐbʷa   58, 63  
195 no, not isigan   10  
196 to count -ᵐbuluᵑg   1  
197 One word info suaːmɛ   5  
198 Two word info i-rua   1  
199 Three word info i-tl   1  
200 Four word info i-vas   1, 65  
201 Five word info i-ləmɛ   1  
202 Six word info i-loβsua   33  
203 Seven word info i-loβrua   13  
204 Eight word info i-loβtl   5, 7  
205 Nine word info i-laːβəs   20  
206 Ten word info i-laŋaːβəl   5, 8  
207 Twenty word info i-laŋaːβəl i-rua   9  
208 Fifty word info i-laŋaːβəl iləme   x  
209 One Hundred word info laŋaːβəl i-laŋaːβəl   48  
210 One Thousand word info ilaŋaβəl ilaŋaβəl ilaŋaβəl saːⁿdʳɪk   43  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: