https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Nombotkote (Usus - Melkin)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:nms  Glottocode: lete1241 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior:Small Nambas 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
41 to bite      
53 person/human being      
68 needle      
85 to choose      
123 to flow      
125 salt      
126 lake      
132 fog      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
173 at      
192 and      
101 to fly -al   75  
101 to fly -al   75  
89 to hold word info -buru-   34  
77 to scratch word info -kai   71  
90 to dig -kl   1  
84 to plant -kokoβʷak   60  
86 to grow word info -kokoβʷak   53  
86 to grow word info -kokoβʷak   53  
94 to throw word info -kɛᵐbuk   84  
5 to walk -laŋ   60  
35 to vomit -lualua   8  
9 to swim -lɛlɛsɛ   8  
38 to chew word info -lɛlɛsɛ   58  
50 to dream -lɛsəᵐbʷari   10, 51, 52  
50 to dream -lɛsəᵐbʷari   10, 51, 52  
87 to swell word info -lɛᵐbɛ   67  
46 to see -lʊs   14, 94  
76 to live, be alive -mauor   1, 76  
47 to yawn -momo-   19  
47 to yawn -momo-   19  
95 to fall word info -mor   57  
75 to die, be dead -mæs   1  
36 to spit -mɛmsɛr   42  
40 to drink -mɛnajɛmp   1, 49  
73 to steal -mɛraːp   52  
22 to fear -mɛtag   1  
48 to sleep -mʷonɛ   19  
49 to lie down word info -mʷonɛndau   15, 91  
49 to lie down word info -mʷonɛndau   15, 91  
83 to work word info -rak   46  
93 to pound, beat word info -ravravɪs   48  
44 to hear -raŋ   1  
72 to hit word info -raβis   86, 100  
74 to kill -raβisiamæs   74, 1  
71 to stab, pierce -sa   14  
51 to sit -samᵇ   40  
88 to squeeze word info -sosɛ   18, 71  
144 to burn word info -stl   4  
64 to say -sərə   113  
42 to suck -sɪⁿdʳup   23  
80 to split word info -tagᵐborai   1, 62  
78 to cut, hack word info -tak   1  
37 to eat -taotao   45  
39 to cook word info -tntn   9  
39 to cook word info -tntn   9  
67 to sew word info -tr   13  
52 to stand -tra   2, 69  
66 to tie up, fasten -tu-   102  
137 to blow word info -upiup   4, 81  
171 to hide word info -valɛs   42  
39 to cook word info -vovkamp   93  
39 to cook word info -vovkamp   93  
34 to cry -warɛtɛ   61  
172 to climb word info -wolɛsak   2, 52  
92 to open, uncover -wul   55  
69 to hunt word info -wɛrɛndau   59  
70 to shoot word info -βini   1  
33 to laugh -βsɛŋal   84, 49  
7 to come -βul   25  
91 to buy -βul   1  
29 to sniff, smell -ᵐbua   86  
196 to count -ᵐbuluᵑk   1  
28 to breathe -ᵑgara   13  
21 to think -ⁿdʳam-   13  
8 to turn word info -ⁿdʳi   34  
168 day a-raniɛnɛ   6  
3 right boraŋənə   30  
186 you gəⁿdar you dual x  
4 leg/foot ha-lɛ-   37  
96 dog haᵐburman   10, 83  
189 who? word info huani   40  
204 Eight word info i-lautl   5, 7  
203 Seven word info i-laβrua   13  
202 Six word info i-laβsua   33  
205 Nine word info i-laβəs   20  
201 Five word info i-lmɛ   1  
198 Two word info i-rua   1  
199 Three word info i-tl   1  
200 Four word info i-vas   1, 65  
184 he/she ie   1  
209 One Hundred word info ilaŋaβəl ilaŋaβəl   48  
210 One Thousand word info ilaŋaβəl ilaŋaβəl autelaŋaβəl   43  
181 where? word info iosɛ   34  
194 how? word info isaᵐbʷa   58, 63  
195 no, not isgan   10  
197 One word info isua   5  
193 if iɛvaᵐbi   64  
59 mother kaⁿdɛ   1  
177 this kunaŋa      
178 that kunowa      
178 that kunowa      
60 father kəmɛva   1  
185 we word info kəⁿdal we pl incl I  
185 we word info kəⁿdalnoᵐbo we pl excl E  
185 we word info kəⁿdalriabœl we dl incl    
185 we word info kəⁿdar we dual excl    
206 Ten word info laŋaβəl   5, 8  
207 Twenty word info laŋaβəl i-rua   9  
208 Fifty word info laŋaβəl ilme laŋaβəl ilme   x  
141 wet laᵐbulamᵇ   85  
175 above lumʷari   10, 47  
167 night luβukotɛ   42  
153 big lɛᵐbɛⁿdʳau   10, 84  
81 sharp maᵑgal   14, 79, 81  
149 red miɛlɛ   1, 55  
2 left moir   1, 59  
151 green mɛmɛlaksɛ   8, 43  
139 cold word info mɛmɛlasɛ   51  
140 dry word info mɛsɛmɛsɛ   11  
147 black mɛtɛmɛtɛ   1  
147 black mɛtɛmɛtɛ   1  
162 old word info mʷatiɛnɛ   1, 118  
161 shy, ashamed mʷolɛ   58  
108 louse word info na-agʊt   1  
102 rat na-aswa   3, 77  
18 breast na-asɪs   1, 55  
133 rain na-ausə   1  
14 belly na-aβt-   5, 15  
135 lightning na-aᵐbəlɛ isɛrɛ   26, 70  
134 thunder na-aᵐbɛlɛ   82  
63 name na-gsɛ-   1, 35  
79 stick/wood na-i   1  
111 fish na-igə   1  
127 woods/forest na-iⁿdua   61  
143 fire na-kamb   19  
17 liver na-maːᵐbora   7, 53  
57 husband na-mugut tikine   80, 82  
54 man/male na-mugʊt   94  
97 bird na-mæn   1  
128 sky na-mʷap   63  
131 cloud word info na-mʷap   32  
114 leaf na-raui   1  
62 thatch/roof na-rauɛtɛ   1, 61  
117 fruit na-wa-ni   1, 26  
115 root na-waːri   2  
12 skin na-wulwul   1, 81  
15 bone na-βʷigai   72  
30 mouth na-ᵐboŋ-   41  
19 shoulder na-ᵐbʷotvɛa   1, 65  
182 I naŋənə   1, 21, 22  
61 house ne-imʷɔ   1  
100 wing ne-vlaŋaui   38, 69, 70  
100 wing ne-vlaŋaui   38, 69, 70  
122 water word info ne-ɛmp   50  
98 egg no-molop   67  
121 sand no-movsuan   1, 77  
186 you nəŋal you pl 49  
183 thou nəŋu   1, 17, 18  
104 fat/grease nɛ-laŋlaŋ   31  
31 tooth nɛ-ləvʷ-   1, 35  
45 eye nɛ-maːt-   1  
146 ash nɛ-mosuan   77  
136 wind nɛ-mɛlasɛ   78  
32 tongue nɛ-mɛlu   7, 42  
106 snake nɛ-mʷote   12  
113 branch word info nɛ-saŋi   2  
16 intestines nɛ-snɛ   1  
6 road/path nɛ-sɛlɛ   1  
124 sea nɛ-tas   1  
169 year nɛ-tau   1  
13 back word info nɛ-taːg-   12  
109 mosquito nɛ-togas   38, 48  
55 woman/female nɛ-tuβʷotɛ   24  
58 wife nɛ-tuβʷotɛ tɪgɪnɛ = husband? 64, 83  
58 wife nɛ-tuβʷotɛ tɪkɪne   64, 83  
58 wife nɛ-tuβʷotɛ tɪkɪne   64, 83  
119 earth/soil nɛ-tɛnɛ   1  
11 dust nɛ-tɛnɛsɛlɛ   97  
116 flower nɛ-tɛvsi   53, 57  
116 flower nɛ-tɛvsi   53, 57  
56 child nɛ-tɛɪᵐborai   78  
1 hand nɛ-vara-   16  
120 stone nɛ-vaː   1  
105 tail nɛ-vlɛᵐbisi   76, 64  
26 hair word info nɛ-vɛl-   31  
130 star nɛ-vɛnvʉt   1  
99 feather nɛ-βli   1  
129 moon nɛ-ᵐbasi   6  
24 head nɛ-ᵐbʷaːt-   9  
27 nose nɛ-ᵑgaːrs-   1, 50  
110 spider nɛ-ⁿdaŋalɛ   62  
25 neck nɛ-ⁿdɛl-   42  
107 worm (earthworm) nɛ-ⁿdɛlaːs   68, 64  
107 worm (earthworm) nɛ-ⁿdɛlaːs   68, 64  
23 blood nɛ-ⁿdʳe   1  
103 meat/flesh nɛlaŋa(ᵐbʷos)   15, 79, 91  
10 dirty nɛlɛlɪŋə   129  
142 heavy nɛmᵇ   71  
188 what? word info nɛspi   1  
65 rope nɛtal   1  
191 all omugutntl   83  
191 all omugutntl   83  
152 small rukuᵐboi   66, 117  
179 near saŋasaŋa   90  
165 bad, evil sɛtɛ   1  
180 far tioa   73  
180 far tioa   73  
187 they tldoᵐbo they dual x  
187 they tldoᵐbo they dual x  
190 other tɛtlap   63  
190 other tɛtlap   63  
138 warm word info tɛtn   12  
138 warm word info tɛtn   12  
174 in, inside vanua   49  
176 below vi   41  
164 good voi   108  
163 new vovo   1  
145 smoke word info vunanak   74  
145 smoke word info vunanak   74  
166 correct, true vɛlvɛliᵐbʉsl   75  
150 yellow waswasi   67  
112 rotten word info ŋataŋatɛ   93, 95  
118 grass ɛ-vɛn-mʷonai   31  
170 when? word info ɛmɛtɛn iɛlɛvani   61  
148 white βoβolau   101, 102  
154 short word info ᵐboiᵐboi   87  
82 dull, blunt ᵐbuk   64, 65  
160 painful, sick ᵑgɛlɛtɛ   94  
187 they ⁿdl they 25  
43 ear ⁿdɛlɛᵑg-   1, 40  
20 to know, be knowledgeable ⁿdʳaŋ-   19  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: