https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Nombotkote (Usus - Melkin)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:nms  Glottocode: lete1241 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior:Small Nambas 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above lumʷari   10, 47  
191 all omugutntl   83  
191 all omugutntl   83  
192 and      
146 ash nɛ-mosuan   77  
173 at      
13 back word info nɛ-taːg-   12  
165 bad, evil sɛtɛ   1  
14 belly na-aβt-   5, 15  
176 below vi   41  
153 big lɛᵐbɛⁿdʳau   10, 84  
97 bird na-mæn   1  
147 black mɛtɛmɛtɛ   1  
147 black mɛtɛmɛtɛ   1  
23 blood nɛ-ⁿdʳe   1  
15 bone na-βʷigai   72  
113 branch word info nɛ-saŋi   2  
18 breast na-asɪs   1, 55  
56 child nɛ-tɛɪᵐborai   78  
131 cloud word info na-mʷap   32  
139 cold word info mɛmɛlasɛ   51  
166 correct, true vɛlvɛliᵐbʉsl   75  
168 day a-raniɛnɛ   6  
10 dirty nɛlɛlɪŋə   129  
96 dog haᵐburman   10, 83  
140 dry word info mɛsɛmɛsɛ   11  
82 dull, blunt ᵐbuk   64, 65  
11 dust nɛ-tɛnɛsɛlɛ   97  
43 ear ⁿdɛlɛᵑg-   1, 40  
119 earth/soil nɛ-tɛnɛ   1  
98 egg no-molop   67  
204 Eight word info i-lautl   5, 7  
45 eye nɛ-maːt-   1  
180 far tioa   73  
180 far tioa   73  
104 fat/grease nɛ-laŋlaŋ   31  
60 father kəmɛva   1  
99 feather nɛ-βli   1  
208 Fifty word info laŋaβəl ilme laŋaβəl ilme   x  
143 fire na-kamb   19  
111 fish na-igə   1  
201 Five word info i-lmɛ   1  
116 flower nɛ-tɛvsi   53, 57  
116 flower nɛ-tɛvsi   53, 57  
132 fog      
200 Four word info i-vas   1, 65  
117 fruit na-wa-ni   1, 26  
164 good voi   108  
118 grass ɛ-vɛn-mʷonai   31  
151 green mɛmɛlaksɛ   8, 43  
26 hair word info nɛ-vɛl-   31  
1 hand nɛ-vara-   16  
184 he/she ie   1  
24 head nɛ-ᵐbʷaːt-   9  
142 heavy nɛmᵇ   71  
61 house ne-imʷɔ   1  
194 how? word info isaᵐbʷa   58, 63  
57 husband na-mugut tikine   80, 82  
182 I naŋənə   1, 21, 22  
193 if iɛvaᵐbi   64  
174 in, inside vanua   49  
16 intestines nɛ-snɛ   1  
126 lake      
114 leaf na-raui   1  
2 left moir   1, 59  
4 leg/foot ha-lɛ-   37  
135 lightning na-aᵐbəlɛ isɛrɛ   26, 70  
17 liver na-maːᵐbora   7, 53  
155 long word info      
108 louse word info na-agʊt   1  
54 man/male na-mugʊt   94  
103 meat/flesh nɛlaŋa(ᵐbʷos)   15, 79, 91  
129 moon nɛ-ᵐbasi   6  
109 mosquito nɛ-togas   38, 48  
59 mother kaⁿdɛ   1  
30 mouth na-ᵐboŋ-   41  
63 name na-gsɛ-   1, 35  
158 narrow      
179 near saŋasaŋa   90  
25 neck nɛ-ⁿdɛl-   42  
68 needle      
163 new vovo   1  
167 night luβukotɛ   42  
205 Nine word info i-laβəs   20  
195 no, not isgan   10  
27 nose nɛ-ᵑgaːrs-   1, 50  
162 old word info mʷatiɛnɛ   1, 118  
197 One word info isua   5  
209 One Hundred word info ilaŋaβəl ilaŋaβəl   48  
210 One Thousand word info ilaŋaβəl ilaŋaβəl autelaŋaβəl   43  
190 other tɛtlap   63  
190 other tɛtlap   63  
160 painful, sick ᵑgɛlɛtɛ   94  
53 person/human being      
133 rain na-ausə   1  
102 rat na-aswa   3, 77  
149 red miɛlɛ   1, 55  
3 right boraŋənə   30  
6 road/path nɛ-sɛlɛ   1  
115 root na-waːri   2  
65 rope nɛtal   1  
112 rotten word info ŋataŋatɛ   93, 95  
125 salt      
121 sand no-movsuan   1, 77  
124 sea nɛ-tas   1  
203 Seven word info i-laβrua   13  
81 sharp maᵑgal   14, 79, 81  
154 short word info ᵐboiᵐboi   87  
19 shoulder na-ᵐbʷotvɛa   1, 65  
161 shy, ashamed mʷolɛ   58  
202 Six word info i-laβsua   33  
12 skin na-wulwul   1, 81  
128 sky na-mʷap   63  
152 small rukuᵐboi   66, 117  
145 smoke word info vunanak   74  
145 smoke word info vunanak   74  
106 snake nɛ-mʷote   12  
110 spider nɛ-ⁿdaŋalɛ   62  
130 star nɛ-vɛnvʉt   1  
79 stick/wood na-i   1  
120 stone nɛ-vaː   1  
105 tail nɛ-vlɛᵐbisi   76, 64  
206 Ten word info laŋaβəl   5, 8  
178 that kunowa      
178 that kunowa      
62 thatch/roof na-rauɛtɛ   1, 61  
187 they ⁿdl they 25  
187 they tldoᵐbo they dual x  
187 they tldoᵐbo they dual x  
157 thick word info      
156 thin word info      
177 this kunaŋa      
183 thou nəŋu   1, 17, 18  
199 Three word info i-tl   1  
134 thunder na-aᵐbɛlɛ   82  
41 to bite      
137 to blow word info -upiup   4, 81  
28 to breathe -ᵑgara   13  
144 to burn word info -stl   4  
91 to buy -βul   1  
38 to chew word info -lɛlɛsɛ   58  
85 to choose      
172 to climb word info -wolɛsak   2, 52  
7 to come -βul   25  
39 to cook word info -tntn   9  
39 to cook word info -vovkamp   93  
39 to cook word info -tntn   9  
39 to cook word info -vovkamp   93  
196 to count -ᵐbuluᵑk   1  
34 to cry -warɛtɛ   61  
78 to cut, hack word info -tak   1  
75 to die, be dead -mæs   1  
90 to dig -kl   1  
50 to dream -lɛsəᵐbʷari   10, 51, 52  
50 to dream -lɛsəᵐbʷari   10, 51, 52  
40 to drink -mɛnajɛmp   1, 49  
37 to eat -taotao   45  
95 to fall word info -mor   57  
22 to fear -mɛtag   1  
123 to flow      
101 to fly -al   75  
101 to fly -al   75  
86 to grow word info -kokoβʷak   53  
86 to grow word info -kokoβʷak   53  
44 to hear -raŋ   1  
171 to hide word info -valɛs   42  
72 to hit word info -raβis   86, 100  
89 to hold word info -buru-   34  
69 to hunt word info -wɛrɛndau   59  
74 to kill -raβisiamæs   74, 1  
20 to know, be knowledgeable ⁿdʳaŋ-   19  
33 to laugh -βsɛŋal   84, 49  
49 to lie down word info -mʷonɛndau   15, 91  
49 to lie down word info -mʷonɛndau   15, 91  
76 to live, be alive -mauor   1, 76  
92 to open, uncover -wul   55  
84 to plant -kokoβʷak   60  
93 to pound, beat word info -ravravɪs   48  
64 to say -sərə   113  
77 to scratch word info -kai   71  
46 to see -lʊs   14, 94  
67 to sew word info -tr   13  
70 to shoot word info -βini   1  
51 to sit -samᵇ   40  
48 to sleep -mʷonɛ   19  
29 to sniff, smell -ᵐbua   86  
36 to spit -mɛmsɛr   42  
80 to split word info -tagᵐborai   1, 62  
88 to squeeze word info -sosɛ   18, 71  
71 to stab, pierce -sa   14  
52 to stand -tra   2, 69  
73 to steal -mɛraːp   52  
42 to suck -sɪⁿdʳup   23  
87 to swell word info -lɛᵐbɛ   67  
9 to swim -lɛlɛsɛ   8  
21 to think -ⁿdʳam-   13  
94 to throw word info -kɛᵐbuk   84  
66 to tie up, fasten -tu-   102  
8 to turn word info -ⁿdʳi   34  
35 to vomit -lualua   8  
5 to walk -laŋ   60  
83 to work word info -rak   46  
47 to yawn -momo-   19  
47 to yawn -momo-   19  
32 tongue nɛ-mɛlu   7, 42  
31 tooth nɛ-ləvʷ-   1, 35  
207 Twenty word info laŋaβəl i-rua   9  
198 Two word info i-rua   1  
138 warm word info tɛtn   12  
138 warm word info tɛtn   12  
122 water word info ne-ɛmp   50  
185 we word info kəⁿdal we pl incl I  
185 we word info kəⁿdalnoᵐbo we pl excl E  
185 we word info kəⁿdalriabœl we dl incl    
185 we word info kəⁿdar we dual excl    
141 wet laᵐbulamᵇ   85  
188 what? word info nɛspi   1  
170 when? word info ɛmɛtɛn iɛlɛvani   61  
181 where? word info iosɛ   34  
148 white βoβolau   101, 102  
189 who? word info huani   40  
159 wide      
58 wife nɛ-tuβʷotɛ tɪgɪnɛ = husband? 64, 83  
58 wife nɛ-tuβʷotɛ tɪkɪne   64, 83  
58 wife nɛ-tuβʷotɛ tɪkɪne   64, 83  
136 wind nɛ-mɛlasɛ   78  
100 wing ne-vlaŋaui   38, 69, 70  
100 wing ne-vlaŋaui   38, 69, 70  
55 woman/female nɛ-tuβʷotɛ   24  
127 woods/forest na-iⁿdua   61  
107 worm (earthworm) nɛ-ⁿdɛlaːs   68, 64  
107 worm (earthworm) nɛ-ⁿdɛlaːs   68, 64  
169 year nɛ-tau   1  
150 yellow waswasi   67  
186 you nəŋal you pl 49  
186 you gəⁿdar you dual x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: