https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Letemboi (Nevatanyene)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:nms  Glottocode: lete1241 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior:Small Nambas 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above lɛmɛsau   11  
191 all      
192 and      
146 ash ɛ-mosuane   77  
173 at      
13 back word info nɛ-taːg-   12  
165 bad, evil -sɛde   1  
14 belly na-aβt-   5, 15  
176 below vɛnɛ   41  
153 big lɛᵐbɛⁿdʳau   10, 84  
97 bird na-man   1  
147 black -mɛtlɛmɛt   1  
23 blood ɛⁿdre   1  
15 bone nɛ-βʷigai   72  
113 branch word info ɛ-saŋə   2  
18 breast na-asis   1, 55  
56 child teɪᵐbulai   78  
131 cloud word info na-map   32  
139 cold word info      
166 correct, true      
168 day laran   6  
10 dirty taːᵐbɛᵑgɛse      
96 dog naɣiluts      
140 dry word info tɛrɛmɛsɛ   11  
82 dull, blunt -ᵐbuk   64, 65  
11 dust na-ᵐboniapsɛle   66  
43 ear ɛ-ⁿdɛlɛg-   1, 40  
119 earth/soil nɛ-tɛnɛ   1  
98 egg na-movi   67  
204 Eight word info      
45 eye ɛ-mɛt-   1  
180 far lɛk   64  
104 fat/grease      
60 father      
99 feather      
208 Fifty word info      
143 fire na-ɣam   19  
111 fish na-iga   1  
201 Five word info i-ləmɛ   1  
201 Five word info i-ləmɛ   1  
116 flower      
132 fog      
200 Four word info i-vas   1, 65  
200 Four word info i-vas   1, 65  
117 fruit      
164 good -ⁿdɛŋəmɛ   123  
118 grass      
151 green mɛrmɛr   43  
26 hair word info nɛ-vɛl-   31  
1 hand nɛ-vɛra-   16  
184 he/she      
24 head ɛ-ᵐbʷat-   9  
142 heavy laᵐb Problematic: the same form as wet? 79  
142 heavy laᵐb   79  
142 heavy laᵐb   79  
61 house ne-mɔ   1  
194 how? word info itɛmʷok   62  
57 husband      
182 I aŋɛnɛ   1, 21, 22  
193 if      
174 in, inside vanua   49  
16 intestines nɛ-sən   1  
126 lake      
114 leaf na-avus      
2 left mʷoir   1, 59  
4 leg/foot na-ᵐbulɛ-   33  
135 lightning      
17 liver maːmbora   7, 53  
155 long word info      
108 louse word info na-agʊt   1  
54 man/male ɛ-mægʊt   94  
103 meat/flesh      
129 moon ɛ-ᵐbaše   6  
109 mosquito a-togas   38, 48  
59 mother aⁿde   17  
30 mouth ə-ᵐbəŋ-   1, 81?  
63 name      
158 narrow      
179 near saŋasaŋa   90  
25 neck ɛ-ⁿdɛl-   42  
68 needle      
163 new vovo   1  
167 night luvote   42  
205 Nine word info      
195 no, not isgai   10  
27 nose ᵑgars-   1, 50  
162 old word info wutiɛne   1, 118?  
197 One word info i-sua   5  
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
190 other      
160 painful, sick ᵑgəlɛte   94  
53 person/human being      
133 rain na-uer   1?  
102 rat a-asua   3, 77  
149 red miɛlɛ   1, 55  
3 right boraŋənə   30  
6 road/path      
115 root a-waːrnə   2  
65 rope      
112 rotten word info ᵑgɛtɛ   93, 95  
125 salt      
121 sand a-movəsuan   1, 77  
124 sea      
203 Seven word info      
81 sharp -maᵑgan   14, 79  
154 short word info      
19 shoulder nɛ-ᵐbʷosvɛre   1, 65  
161 shy, ashamed      
202 Six word info i-lausua   33  
202 Six word info i-lausua   33  
12 skin na-wivɪnɪs   28  
128 sky nɛ-mɛsau   63  
152 small rɘxβmɜ   66, 117  
145 smoke word info nɛ-ⁿdɛŋə   94  
106 snake na-mʷotɛ   12  
110 spider      
130 star ɛ-vunəvʊt   1  
79 stick/wood na-iga   1  
120 stone nɛ-vat   1  
105 tail ɛ-bɛlɛᵐbusne   76, 64  
206 Ten word info la:βɪn   5, 8  
178 that      
62 thatch/roof a-rauiɛte   1, 61  
187 they      
157 thick word info      
156 thin word info      
177 this      
183 thou      
199 Three word info -tul   1  
199 Three word info -tul   1  
134 thunder a-aᵐbɛlɛ   82  
41 to bite      
137 to blow word info -upiup   4, 81  
28 to breathe -ᵑgɛrɛ   13  
144 to burn word info -nɛnɛ   58  
91 to buy -βul   1  
38 to chew word info -gasɪŋas   12  
85 to choose      
172 to climb word info -sak   2  
7 to come      
39 to cook word info      
196 to count -ᵐbuluᵑk   1  
34 to cry -uarɛtɛ   61  
78 to cut, hack word info -ᵑgaras   102  
75 to die, be dead -mæs   1  
90 to dig      
50 to dream      
40 to drink -mʊn   1, 49  
37 to eat -tautau   45  
95 to fall word info -rak   95  
22 to fear ne-mɛtakme   1  
123 to flow      
101 to fly -al   75  
86 to grow word info      
44 to hear -rɛŋa   1  
171 to hide word info -lumʷolumʷok   40  
72 to hit word info -rabis   86, 100  
89 to hold word info -burɛndau The prenasalization is a morphematic feature 34, 88  
89 to hold word info -burɛndau   34, 88  
89 to hold word info -burɛndau   34, 88  
69 to hunt word info      
74 to kill -rabis ᵐbin   74, 1  
20 to know, be knowledgeable -ⁿdraŋ-   19  
33 to laugh -bɪsɛᵑgal   84, 49  
49 to lie down word info      
76 to live, be alive -maur   1, 76  
92 to open, uncover -sɛvan   24  
84 to plant -ᵑgawak   60  
93 to pound, beat word info      
64 to say      
77 to scratch word info -ᵑgaiᵑgai   71  
46 to see -li   14  
67 to sew word info -tr   13  
70 to shoot word info -vini   1  
51 to sit -sɛmᵇ   40  
48 to sleep -ᵑgaːs   97  
29 to sniff, smell -mus-   65  
36 to spit -mɛmsɪr   42  
80 to split word info -takɛᵐbarvar   1, 62  
88 to squeeze word info      
71 to stab, pierce      
52 to stand -tuare   2, 63  
73 to steal -merəg   52  
42 to suck      
87 to swell word info -lɛᵐbe   67  
9 to swim -lɛlɛsɛ   8  
21 to think -navo-   16  
94 to throw word info -guᵐʙuk   84  
66 to tie up, fasten -tu-   102  
8 to turn word info      
35 to vomit -lualua   8  
5 to walk      
83 to work word info -rak   46  
47 to yawn      
32 tongue ɛ-mɛluw-   7, 42  
31 tooth nɛ-lɛb   1, 35  
207 Twenty word info      
198 Two word info i-rua   1  
198 Two word info i-rua   1  
138 warm word info      
122 water word info ne-ɛᵐʙ   50  
185 we word info      
141 wet      
188 what? word info nɛva   1  
170 when? word info      
181 where? word info iosɛ   34  
148 white -βoβolau   101, 102  
189 who? word info aimat   2?  
159 wide      
58 wife      
136 wind ɛ-mɛlasɛ   78  
100 wing ɛ-vɛlɛgaunɛ   38, 69, 70  
55 woman/female je-tɘβʷʌte   24  
127 woods/forest na-iⁿduɔ   61  
107 worm (earthworm) ɛ-ⁿtɛlas   68, 64  
169 year      
150 yellow lʉtlʉt   43  
186 you      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: