https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Letemboi (Newotenyene)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:nms  Glottocode: lete1241 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior:Small Nambas 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
20 to know, be knowledgeable      
28 to breathe      
38 to chew word info      
39 to cook word info      
41 to bite      
42 to suck      
47 to yawn      
53 person/human being      
57 husband      
58 wife      
59 mother      
60 father      
63 name      
67 to sew word info      
68 needle      
69 to hunt word info      
85 to choose      
86 to grow word info      
103 meat/flesh      
104 fat/grease      
117 fruit      
123 to flow      
125 salt      
126 lake      
132 fog      
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
168 day      
170 when? word info      
173 at      
181 where? word info      
188 what? word info      
189 who? word info      
190 other      
191 all      
193 if      
167 night wojas      
187 they auteⁿdɺ they    
192 and tɛniagk      
6 road/path nɪ-sɛlɛ   1  
16 intestines ɛ-sənɛ   1  
22 to fear -mɛtak   1  
23 blood ɛ-ⁿdʳe   1  
44 to hear -rəŋə   1  
45 eye nɪ-mɛt-   1  
61 house e-imʷa͂   1  
65 rope ɛ-taɺ   1  
70 to shoot word info -βini   1  
75 to die, be dead -mas   1  
79 stick/wood na-i   1  
90 to dig -gl   1  
91 to buy -wul   1  
97 bird nɛ-man   1  
99 feather ɛ-bəli   1  
108 louse word info na-agʊt   1  
111 fish a-igə   1  
114 leaf a-raui   1  
119 earth/soil nɛ-tɛnɛ   1  
120 stone nɛ-vat   1  
124 sea nɛ-tas   1  
130 star ɛ-vnvʊt   1  
133 rain ause   1  
147 black mɛtemɛte   1  
163 new -βoβo   1  
165 bad, evil -sɛte   1  
169 year ɛ-taw   1  
184 he/she ie   1  
196 to count -ᵐbuluᵑg   1  
198 Two word info i-rua   1  
199 Three word info i-tl   1  
201 Five word info i-ləmɛ   1  
162 old word info -mʷaːtiɛnɛ   1, 118  
183 thou aŋu   1, 17  
43 ear ⁿdɛliŋ-   1, 40  
18 breast na-asɪs   1, 55  
149 red miɛmiɛlɛ   1, 55  
62 thatch/roof ɪ-rauiɛtɛ   1, 61  
80 to split word info -tagnborei   1, 62  
19 shoulder ᵐbʷotvɛrɛ   1, 65  
76 to live, be alive -maur   1, 76  
121 sand movsuan   1, 77  
12 skin na-wuɺwuɺ   1, 81  
182 I əŋənɛ   1, 21, 22  
31 tooth ɛ-lu-   1, 35  
27 nose ᵑgars-   1, 50  
2 left mʷɛr   1, 59  
2 left mair   1, 59  
200 Four word info i-vas   1, 65  
195 no, not isigan   10  
175 above lumari   10, 47  
50 to dream -lɛs-əᵐbʷari   10, 51, 52  
96 dog əᵐburman   10, 83  
153 big lɛᵐbɛⁿdʳau   10, 84  
148 white wowolau   101, 102  
66 to tie up, fasten -tuvʷon   102  
78 to cut, hack word info -garas   102  
164 good -voi   108  
140 dry word info -tɛrɛmɛsɛ   11  
64 to say -sirɛ   113  
13 back word info nɛ-tag   12  
106 snake nɛ-mʷɔtɛ   12  
138 warm word info -tɛtn   12  
21 to think -ⁿdʳɛm-   13  
203 Seven word info i-loβrua   13  
71 to stab, pierce -tr   14  
81 sharp -məᵑgalᵑgal   14, 79, 81  
46 to see -lʊš   14, 94  
9 to swim -ᵑgaraiɛᵐb   15  
49 to lie down word info -mənɛndau   15, 91  
1 hand nɪvara-   16  
88 to squeeze word info -ᵐbus   18, 71  
48 to sleep -mʷənɛ   19  
143 fire na-kamb   19  
10 dirty ɛⁿdɛmɛɺ   2  
10 dirty niⁿdɛmɛɺ   2  
113 branch word info nɛ-saŋi   2  
115 root waːri   2  
172 to climb word info -wolɛsak   2, 52  
52 to stand -tɛrɛ   2, 69  
205 Nine word info i-laːβəs   20  
55 woman/female ɛ-tɪwɔtɛ   24  
92 to open, uncover -zavan   24  
7 to come -bul   25  
135 lightning ᵐbɛlɛᵐbɛlɛ   26, 70  
102 rat na-sua   3, 77  
3 right boraŋənə   30  
26 hair word info nɛ-wul-   31  
118 grass nɛ-mʷonai   31  
131 cloud word info nɪ-maːp˺   32  
202 Six word info i-loβsua   33  
8 to turn word info -ⁿdʳi   34  
89 to hold word info -wurɪ-   34  
4 leg/foot alə-   37  
109 mosquito dogas   38  
100 wing ɛ-bɛlɛŋawi   38, 69, 70  
137 to blow word info -uviuɸ   4  
51 to sit -somᵇ   40  
171 to hide word info -lmogk   40  
30 mouth ɪ-ᵐbʷə-   41  
176 below vi   41  
25 neck ɪ-ⁿdɛl-   42  
36 to spit -mɔmɪsir   42  
151 green mɛrmɛr   43  
210 One Thousand word info ilaŋaβəl ilaŋaβəl ilaŋaβəl saːⁿdʳɪk   43  
37 to eat -dotou   45  
178 that tiwə   45  
83 to work word info -rag   46  
93 to pound, beat word info -tɛltɛlɪᵐbɛ   48  
209 One Hundred word info laŋaːβəl i-laŋaːβəl   48  
174 in, inside vaːnua   49  
186 you aŋaɺ you pl 49  
197 One word info suaːmɛ   5  
14 belly a-abʷut-   5, 15  
204 Eight word info i-loβtl   5, 7  
206 Ten word info i-laŋaːβəl   5, 8  
122 water word info ne-ɛmb   50  
139 cold word info -mɛlæsɛ   51  
73 to steal -mɛrəgk   52  
116 flower nɛ-tɛvʊši   53, 57  
40 to drink -tɛwajɛᵐʙ   55  
144 to burn word info -nɛnɛ   58  
161 shy, ashamed -mʷəlɛ   58  
194 how? word info iʒaᵐbʷa   58, 63  
129 moon nɛ-ᵐbasi   6  
5 to walk -ləŋə   60  
84 to plant -kabʷak   60  
34 to cry -arɛtɛ   61  
110 spider ⁿdɛŋəlɛ   62  
110 spider ⁿdɛŋəlɛ   62  
128 sky nɪ-mɛsau   63  
180 far ləgk   64  
82 dull, blunt ᵐbʊgᵐbʊx   64, 65  
152 small ruguᵐboi   66, 117  
87 to swell word info -lɛᵐbɛ   67  
98 egg a-mɔwi   67  
150 yellow wəzwasi   67  
107 worm (earthworm) ɛ-ⁿtɛlaːs   68, 64  
32 tongue mɛluw-   7, 43  
17 liver maːᵐboɾə   7, 53  
177 this tinɛ   7, 1  
77 to scratch word info -gaigai   71  
142 heavy -nɛmᵇ   71  
15 bone nə-wigai   72  
74 to kill rovusimas   74, 2  
101 to fly -al   75  
166 correct, true vɛlvɛl   75  
105 tail ɛ-vɛlɛᵐbɪši   76, 64  
146 ash ɛ-mosuanɛ   77  
56 child teɪᵐborai   78  
136 wind mɛlasɛ   78  
35 to vomit -lualuɛ   8  
127 woods/forest nɛ-ŋaraius   80  
134 thunder aᵐbɛlɛ   82  
94 to throw word info -guᵐbux   84  
33 to laugh -vsiŋan   84, 49  
141 wet -loᵐbuloᵐb   85  
29 to sniff, smell -ᵐbuwɛ   86  
24 head ɪ-ᵐbʷaːt-   9  
207 Twenty word info i-laŋaːβəl i-rua   9  
179 near saŋazəŋə   90  
112 rotten word info ŋɛtɛŋɛte   93, 95  
54 man/male a-muɣʊt   94  
145 smoke word info ⁿdɛŋə   94  
160 painful, sick -ᵑgəlɛtɛ   94  
95 to fall word info -rag   95  
11 dust tɛnɛzɛlɛ   97  
72 to hit word info -tɛlᵐbɛ   99  
185 we word info ⁿdaˑɺ we pl excl E  
185 we word info kəⁿdaˑɺ we pl excl E  
185 we word info aⁿdar we pl incl I  
208 Fifty word info i-laŋaːβəl iləme   x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: