https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Letemboi (Newotenyene)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:nms  Glottocode: lete1241 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior:Small Nambas 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
20 to know, be knowledgeable      
28 to breathe      
38 to chew word info      
39 to cook word info      
41 to bite      
42 to suck      
47 to yawn      
53 person/human being      
57 husband      
58 wife      
59 mother      
60 father      
63 name      
67 to sew word info      
68 needle      
69 to hunt word info      
85 to choose      
86 to grow word info      
103 meat/flesh      
104 fat/grease      
117 fruit      
123 to flow      
125 salt      
126 lake      
132 fog      
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
168 day      
170 when? word info      
173 at      
181 where? word info      
188 what? word info      
189 who? word info      
190 other      
191 all      
193 if      
101 to fly -al   75  
34 to cry -arɛtɛ   61  
7 to come -bul   25  
37 to eat -dotou   45  
77 to scratch word info -gaigai   71  
78 to cut, hack word info -garas   102  
90 to dig -gl   1  
94 to throw word info -guᵐbux   84  
84 to plant -kabʷak   60  
171 to hide word info -lmogk   40  
141 wet -loᵐbuloᵐb   85  
35 to vomit -lualuɛ   8  
5 to walk -ləŋə   60  
50 to dream -lɛs-əᵐbʷari   10, 51, 52  
87 to swell word info -lɛᵐbɛ   67  
46 to see -lʊš   14, 94  
75 to die, be dead -mas   1  
76 to live, be alive -maur   1, 76  
36 to spit -mɔmɪsir   42  
49 to lie down word info -mənɛndau   15, 91  
81 sharp -məᵑgalᵑgal   14, 79, 81  
139 cold word info -mɛlæsɛ   51  
73 to steal -mɛrəgk   52  
22 to fear -mɛtak   1  
162 old word info -mʷaːtiɛnɛ   1, 118  
161 shy, ashamed -mʷəlɛ   58  
48 to sleep -mʷənɛ   19  
142 heavy -nɛmᵇ   71  
144 to burn word info -nɛnɛ   58  
83 to work word info -rag   46  
95 to fall word info -rag   95  
44 to hear -rəŋə   1  
64 to say -sirɛ   113  
51 to sit -somᵇ   40  
165 bad, evil -sɛte   1  
80 to split word info -tagnborei   1, 62  
71 to stab, pierce -tr   14  
66 to tie up, fasten -tuvʷon   102  
93 to pound, beat word info -tɛltɛlɪᵐbɛ   48  
72 to hit word info -tɛlᵐbɛ   99  
52 to stand -tɛrɛ   2, 69  
140 dry word info -tɛrɛmɛsɛ   11  
138 warm word info -tɛtn   12  
40 to drink -tɛwajɛᵐʙ   55  
137 to blow word info -uviuɸ   4  
164 good -voi   108  
33 to laugh -vsiŋan   84, 49  
172 to climb word info -wolɛsak   2, 52  
91 to buy -wul   1  
89 to hold word info -wurɪ-   34  
92 to open, uncover -zavan   24  
70 to shoot word info -βini   1  
163 new -βoβo   1  
196 to count -ᵐbuluᵑg   1  
88 to squeeze word info -ᵐbus   18, 71  
29 to sniff, smell -ᵐbuwɛ   86  
9 to swim -ᵑgaraiɛᵐb   15  
160 painful, sick -ᵑgəlɛtɛ   94  
8 to turn word info -ⁿdʳi   34  
21 to think -ⁿdʳɛm-   13  
14 belly a-abʷut-   5, 15  
111 fish a-igə   1  
54 man/male a-muɣʊt   94  
98 egg a-mɔwi   67  
114 leaf a-raui   1  
4 leg/foot alə-   37  
133 rain ause   1  
187 they auteⁿdɺ they    
186 you aŋaɺ you pl 49  
183 thou aŋu   1, 17  
134 thunder aᵐbɛlɛ   82  
185 we word info aⁿdar we pl incl I  
3 right boraŋənə   30  
109 mosquito dogas   38  
61 house e-imʷa͂   1  
206 Ten word info i-laŋaːβəl   5, 8  
207 Twenty word info i-laŋaːβəl i-rua   9  
208 Fifty word info i-laŋaːβəl iləme   x  
205 Nine word info i-laːβəs   20  
203 Seven word info i-loβrua   13  
202 Six word info i-loβsua   33  
204 Eight word info i-loβtl   5, 7  
201 Five word info i-ləmɛ   1  
198 Two word info i-rua   1  
199 Three word info i-tl   1  
200 Four word info i-vas   1, 65  
184 he/she ie   1  
210 One Thousand word info ilaŋaβəl ilaŋaβəl ilaŋaβəl saːⁿdʳɪk   43  
195 no, not isigan   10  
194 how? word info iʒaᵐbʷa   58, 63  
185 we word info kəⁿdaˑɺ we pl excl E  
209 One Hundred word info laŋaːβəl i-laŋaːβəl   48  
175 above lumari   10, 47  
180 far ləgk   64  
153 big lɛᵐbɛⁿdʳau   10, 84  
2 left mair   1, 59  
17 liver maːᵐboɾə   7, 53  
149 red miɛmiɛlɛ   1, 55  
121 sand movsuan   1, 77  
136 wind mɛlasɛ   78  
32 tongue mɛluw-   7, 43  
151 green mɛrmɛr   43  
147 black mɛtemɛte   1  
2 left mʷɛr   1, 59  
108 louse word info na-agʊt   1  
18 breast na-asɪs   1, 55  
79 stick/wood na-i   1  
143 fire na-kamb   19  
102 rat na-sua   3, 77  
12 skin na-wuɺwuɺ   1, 81  
122 water word info ne-ɛmb   50  
10 dirty niⁿdɛmɛɺ   2  
15 bone nə-wigai   72  
97 bird nɛ-man   1  
118 grass nɛ-mʷonai   31  
106 snake nɛ-mʷɔtɛ   12  
113 branch word info nɛ-saŋi   2  
13 back word info nɛ-tag   12  
124 sea nɛ-tas   1  
119 earth/soil nɛ-tɛnɛ   1  
116 flower nɛ-tɛvʊši   53, 57  
120 stone nɛ-vat   1  
26 hair word info nɛ-wul-   31  
127 woods/forest nɛ-ŋaraius   80  
129 moon nɛ-ᵐbasi   6  
131 cloud word info nɪ-maːp˺   32  
128 sky nɪ-mɛsau   63  
45 eye nɪ-mɛt-   1  
6 road/path nɪ-sɛlɛ   1  
1 hand nɪvara-   16  
74 to kill rovusimas   74, 2  
152 small ruguᵐboi   66, 117  
179 near saŋazəŋə   90  
197 One word info suaːmɛ   5  
56 child teɪᵐborai   78  
177 this tinɛ   7, 1  
178 that tiwə   45  
192 and tɛniagk      
11 dust tɛnɛzɛlɛ   97  
174 in, inside vaːnua   49  
176 below vi   41  
166 correct, true vɛlvɛl   75  
115 root waːri   2  
167 night wojas      
148 white wowolau   101, 102  
150 yellow wəzwasi   67  
112 rotten word info ŋɛtɛŋɛte   93, 95  
182 I əŋənɛ   1, 21, 22  
96 dog əᵐburman   10, 83  
99 feather ɛ-bəli   1  
100 wing ɛ-bɛlɛŋawi   38, 69, 70  
31 tooth ɛ-lu-   1, 35  
146 ash ɛ-mosuanɛ   77  
16 intestines ɛ-sənɛ   1  
169 year ɛ-taw   1  
65 rope ɛ-taɺ   1  
55 woman/female ɛ-tɪwɔtɛ   24  
130 star ɛ-vnvʊt   1  
105 tail ɛ-vɛlɛᵐbɪši   76, 64  
23 blood ɛ-ⁿdʳe   1  
107 worm (earthworm) ɛ-ⁿtɛlaːs   68, 64  
10 dirty ɛⁿdɛmɛɺ   2  
62 thatch/roof ɪ-rauiɛtɛ   1, 61  
24 head ɪ-ᵐbʷaːt-   9  
30 mouth ɪ-ᵐbʷə-   41  
25 neck ɪ-ⁿdɛl-   42  
135 lightning ᵐbɛlɛᵐbɛlɛ   26, 70  
82 dull, blunt ᵐbʊgᵐbʊx   64, 65  
19 shoulder ᵐbʷotvɛrɛ   1, 65  
27 nose ᵑgars-   1, 50  
185 we word info ⁿdaˑɺ we pl excl E  
43 ear ⁿdɛliŋ-   1, 40  
145 smoke word info ⁿdɛŋə   94  
110 spider ⁿdɛŋəlɛ   62  
110 spider ⁿdɛŋəlɛ   62  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: