https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Letemboi (Newotenyene)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:nms  Glottocode: lete1241 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior:Small Nambas 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above lumari   10, 47  
191 all      
192 and tɛniagk      
146 ash ɛ-mosuanɛ   77  
173 at      
13 back word info nɛ-tag   12  
165 bad, evil -sɛte   1  
14 belly a-abʷut-   5, 15  
176 below vi   41  
153 big lɛᵐbɛⁿdʳau   10, 84  
97 bird nɛ-man   1  
147 black mɛtemɛte   1  
23 blood ɛ-ⁿdʳe   1  
15 bone nə-wigai   72  
113 branch word info nɛ-saŋi   2  
18 breast na-asɪs   1, 55  
56 child teɪᵐborai   78  
131 cloud word info nɪ-maːp˺   32  
139 cold word info -mɛlæsɛ   51  
166 correct, true vɛlvɛl   75  
168 day      
10 dirty ɛⁿdɛmɛɺ   2  
10 dirty niⁿdɛmɛɺ   2  
96 dog əᵐburman   10, 83  
140 dry word info -tɛrɛmɛsɛ   11  
82 dull, blunt ᵐbʊgᵐbʊx   64, 65  
11 dust tɛnɛzɛlɛ   97  
43 ear ⁿdɛliŋ-   1, 40  
119 earth/soil nɛ-tɛnɛ   1  
98 egg a-mɔwi   67  
204 Eight word info i-loβtl   5, 7  
45 eye nɪ-mɛt-   1  
180 far ləgk   64  
104 fat/grease      
60 father      
99 feather ɛ-bəli   1  
208 Fifty word info i-laŋaːβəl iləme   x  
143 fire na-kamb   19  
111 fish a-igə   1  
201 Five word info i-ləmɛ   1  
116 flower nɛ-tɛvʊši   53, 57  
132 fog      
200 Four word info i-vas   1, 65  
117 fruit      
164 good -voi   108  
118 grass nɛ-mʷonai   31  
151 green mɛrmɛr   43  
26 hair word info nɛ-wul-   31  
1 hand nɪvara-   16  
184 he/she ie   1  
24 head ɪ-ᵐbʷaːt-   9  
142 heavy -nɛmᵇ   71  
61 house e-imʷa͂   1  
194 how? word info iʒaᵐbʷa   58, 63  
57 husband      
182 I əŋənɛ   1, 21, 22  
193 if      
174 in, inside vaːnua   49  
16 intestines ɛ-sənɛ   1  
126 lake      
114 leaf a-raui   1  
2 left mʷɛr   1, 59  
2 left mair   1, 59  
4 leg/foot alə-   37  
135 lightning ᵐbɛlɛᵐbɛlɛ   26, 70  
17 liver maːᵐboɾə   7, 53  
155 long word info      
108 louse word info na-agʊt   1  
54 man/male a-muɣʊt   94  
103 meat/flesh      
129 moon nɛ-ᵐbasi   6  
109 mosquito dogas   38  
59 mother      
30 mouth ɪ-ᵐbʷə-   41  
63 name      
158 narrow      
179 near saŋazəŋə   90  
25 neck ɪ-ⁿdɛl-   42  
68 needle      
163 new -βoβo   1  
167 night wojas      
205 Nine word info i-laːβəs   20  
195 no, not isigan   10  
27 nose ᵑgars-   1, 50  
162 old word info -mʷaːtiɛnɛ   1, 118  
197 One word info suaːmɛ   5  
209 One Hundred word info laŋaːβəl i-laŋaːβəl   48  
210 One Thousand word info ilaŋaβəl ilaŋaβəl ilaŋaβəl saːⁿdʳɪk   43  
190 other      
160 painful, sick -ᵑgəlɛtɛ   94  
53 person/human being      
133 rain ause   1  
102 rat na-sua   3, 77  
149 red miɛmiɛlɛ   1, 55  
3 right boraŋənə   30  
6 road/path nɪ-sɛlɛ   1  
115 root waːri   2  
65 rope ɛ-taɺ   1  
112 rotten word info ŋɛtɛŋɛte   93, 95  
125 salt      
121 sand movsuan   1, 77  
124 sea nɛ-tas   1  
203 Seven word info i-loβrua   13  
81 sharp -məᵑgalᵑgal   14, 79, 81  
154 short word info      
19 shoulder ᵐbʷotvɛrɛ   1, 65  
161 shy, ashamed -mʷəlɛ   58  
202 Six word info i-loβsua   33  
12 skin na-wuɺwuɺ   1, 81  
128 sky nɪ-mɛsau   63  
152 small ruguᵐboi   66, 117  
145 smoke word info ⁿdɛŋə   94  
106 snake nɛ-mʷɔtɛ   12  
110 spider ⁿdɛŋəlɛ   62  
110 spider ⁿdɛŋəlɛ   62  
130 star ɛ-vnvʊt   1  
79 stick/wood na-i   1  
120 stone nɛ-vat   1  
105 tail ɛ-vɛlɛᵐbɪši   76, 64  
206 Ten word info i-laŋaːβəl   5, 8  
178 that tiwə   45  
62 thatch/roof ɪ-rauiɛtɛ   1, 61  
187 they auteⁿdɺ they    
157 thick word info      
156 thin word info      
177 this tinɛ   7, 1  
183 thou aŋu   1, 17  
199 Three word info i-tl   1  
134 thunder aᵐbɛlɛ   82  
41 to bite      
137 to blow word info -uviuɸ   4  
28 to breathe      
144 to burn word info -nɛnɛ   58  
91 to buy -wul   1  
38 to chew word info      
85 to choose      
172 to climb word info -wolɛsak   2, 52  
7 to come -bul   25  
39 to cook word info      
196 to count -ᵐbuluᵑg   1  
34 to cry -arɛtɛ   61  
78 to cut, hack word info -garas   102  
75 to die, be dead -mas   1  
90 to dig -gl   1  
50 to dream -lɛs-əᵐbʷari   10, 51, 52  
40 to drink -tɛwajɛᵐʙ   55  
37 to eat -dotou   45  
95 to fall word info -rag   95  
22 to fear -mɛtak   1  
123 to flow      
101 to fly -al   75  
86 to grow word info      
44 to hear -rəŋə   1  
171 to hide word info -lmogk   40  
72 to hit word info -tɛlᵐbɛ   99  
89 to hold word info -wurɪ-   34  
69 to hunt word info      
74 to kill rovusimas   74, 2  
20 to know, be knowledgeable      
33 to laugh -vsiŋan   84, 49  
49 to lie down word info -mənɛndau   15, 91  
76 to live, be alive -maur   1, 76  
92 to open, uncover -zavan   24  
84 to plant -kabʷak   60  
93 to pound, beat word info -tɛltɛlɪᵐbɛ   48  
64 to say -sirɛ   113  
77 to scratch word info -gaigai   71  
46 to see -lʊš   14, 94  
67 to sew word info      
70 to shoot word info -βini   1  
51 to sit -somᵇ   40  
48 to sleep -mʷənɛ   19  
29 to sniff, smell -ᵐbuwɛ   86  
36 to spit -mɔmɪsir   42  
80 to split word info -tagnborei   1, 62  
88 to squeeze word info -ᵐbus   18, 71  
71 to stab, pierce -tr   14  
52 to stand -tɛrɛ   2, 69  
73 to steal -mɛrəgk   52  
42 to suck      
87 to swell word info -lɛᵐbɛ   67  
9 to swim -ᵑgaraiɛᵐb   15  
21 to think -ⁿdʳɛm-   13  
94 to throw word info -guᵐbux   84  
66 to tie up, fasten -tuvʷon   102  
8 to turn word info -ⁿdʳi   34  
35 to vomit -lualuɛ   8  
5 to walk -ləŋə   60  
83 to work word info -rag   46  
47 to yawn      
32 tongue mɛluw-   7, 43  
31 tooth ɛ-lu-   1, 35  
207 Twenty word info i-laŋaːβəl i-rua   9  
198 Two word info i-rua   1  
138 warm word info -tɛtn   12  
122 water word info ne-ɛmb   50  
185 we word info aⁿdar we pl incl I  
185 we word info ⁿdaˑɺ we pl excl E  
185 we word info kəⁿdaˑɺ we pl excl E  
141 wet -loᵐbuloᵐb   85  
188 what? word info      
170 when? word info      
181 where? word info      
148 white wowolau   101, 102  
189 who? word info      
159 wide      
58 wife      
136 wind mɛlasɛ   78  
100 wing ɛ-bɛlɛŋawi   38, 69, 70  
55 woman/female ɛ-tɪwɔtɛ   24  
127 woods/forest nɛ-ŋaraius   80  
107 worm (earthworm) ɛ-ⁿtɛlaːs   68, 64  
169 year ɛ-taw   1  
150 yellow wəzwasi   67  
186 you aŋaɺ you pl 49  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: