https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Nombotkote (Blacksands)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:nms  Glottocode: lete1241 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior:Small Nambas 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
41 to bite      
53 person/human being      
68 needle      
85 to choose      
123 to flow      
125 salt      
126 lake      
132 fog      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
173 at      
192 and      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
185 we word info kəⁿdar we dl incl    
185 we word info xəⁿdar rua we dual excl    
208 Fifty word info laŋaˑβəl ilme laŋaˑβəl ilme I think there is a mistake here    
208 Fifty word info i-laŋaβəl imʷatɛn ilme      
208 Fifty word info i-laŋaβəl imʷatɛn ilme      
6 road/path nɛ-sɛlɛ   1  
16 intestines nɛ-snɛ   1  
22 to fear -mɛtaːk   1  
23 blood nɛ-ⁿdʳe   1  
23 blood nɛ-ⁿdʳe   1  
44 to hear -raŋa   1  
45 eye hɛ-mɛt-   1  
61 house ne-imʷɔ   1  
65 rope nɛtal   1  
70 to shoot word info -βini   1  
75 to die, be dead -mas   1  
78 to cut, hack word info -tak   1  
79 stick/wood na-i   1  
90 to dig -kl   1  
91 to buy -βul   1  
97 bird nɛ-mæn   1  
99 feather nə-vli   1  
108 louse word info na-agʊt   1  
111 fish na-igə   1  
114 leaf na-roai   1  
119 earth/soil nɛ-tɛnɛ   1  
120 stone nɛ-vat   1  
124 sea nɛ-tas   1  
130 star nɛ-vɛnvʉt   1  
133 rain na-ausɛˀ   1  
147 black mɛtɛmɛtɛ   1  
163 new βoβo   1  
165 bad, evil -sɛtɛ   1  
169 year hɛ-tau   1  
184 he/she ie   1  
188 what? word info nɛsβi   1  
196 to count -ᵐbuluᵑk   1  
198 Two word info i-rua   1  
199 Three word info i-tl   1  
201 Five word info i-lmɛ   1  
162 old word info -mʷatiɛnɛ   1, 118  
183 thou naŋuʰ   1, 17, 18  
117 fruit na-wa-nai   1, 26  
63 name næ-gs-   1, 35  
43 ear ɛ-ⁿdɛliŋ-   1, 40  
18 breast na-asɪs   1, 55  
149 red -mimiɛlɛ   1, 55  
62 thatch/roof a-rauiɛtɛ   1, 61  
80 to split word info -tagᵐborai   1, 62  
19 shoulder na-ᵐbosvara   1, 65  
76 to live, be alive -mauor   1, 76  
121 sand nɛ-mɛseroan   1, 81  
182 I həŋənɛ   1, 21, 22  
31 tooth nɛ-lvʷ-   1, 35  
40 to drink -mɪn   1, 49  
27 nose nɛ-ᵑgars-   1, 50  
2 left mʷɔir   1, 59  
200 Four word info i-vas   1, 65  
195 no, not iskan   10  
175 above limaʷri   10, 47  
50 to dream -lɛsəᵐbʷari   10, 51, 52  
96 dog huᵐburman   10, 83  
153 big -lɛᵐbɛⁿdʳau   10, 84  
148 white -hoβolau   101, 102  
66 to tie up, fasten -tak   102  
164 good -βoi   108  
140 dry word info mɛsɛmɛsɛ   11  
64 to say -sɛrɛ   113  
13 back word info nɛ-taːk-   12  
106 snake na-mʷotɛ   12  
138 warm word info tɛtn   12  
10 dirty ɛlɛlɪŋə   129  
21 to think -ⁿdʳam-   13  
28 to breathe -ɳɛrɛ   13  
67 to sew word info -tr   13  
203 Seven word info hi-laβrua   13  
71 to stab, pierce -saˀ   14  
81 sharp maᵑgal   14, 79, 81  
46 to see -lɪs   14, 94  
103 meat/flesh nɛlaŋa(ᵐbʷos)   15, 79, 91  
49 to lie down word info -mʷonɛndau   15, 91  
1 hand nɛ-vɛra-   16  
59 mother nɛ-ɛsnɛn   17  
88 to squeeze word info -ᵐbus   18, 71  
20 to know, be knowledgeable -ⁿdʳaŋ-   19  
47 to yawn -momo-   19  
48 to sleep -mʷonɛ   19  
143 fire na-kamb   19  
113 branch word info nɛ-saŋi   2  
115 root na-wari   2  
172 to climb word info -volɛsak   2, 52  
52 to stand -trɛ   2, 69  
205 Nine word info i-lavɛs   20  
42 to suck -sɪⁿdʳup   23  
42 to suck -sɪⁿdʳup   23  
55 woman/female nɛt-uβʷotɛ   24  
7 to come -ɸul   25  
187 they ⁿdl they 25  
135 lightning na-aᵐbəlɛ isɛrɛ   26, 70  
135 lightning na-aᵐbəlɛ isɛrɛ   26, 70  
12 skin na-wivɪnɪs   28  
102 rat na-aswa   3, 77  
102 rat na-aswa   3, 77  
3 right boraŋənə   30  
26 hair word info nɛ-ɸl-   31  
104 fat/grease nɛ-laŋlaŋ   31  
118 grass na-mʷo-nai   31  
131 cloud word info na-mʷap   32  
202 Six word info ɛ-loβsua   33  
8 to turn word info -ⁿdʳi   34  
89 to hold word info -foru-   34  
181 where? word info iosɛˀ   34  
60 father nɛ-tɛmɛn   35  
4 leg/foot na-dla-   37  
109 mosquito nɛ-togas   38, 48  
100 wing ne-vlaŋaui   38, 69, 70  
144 to burn word info -sl   4  
137 to blow word info -up   4, 81  
51 to sit -somᵇ   40  
189 who? word info huani   40  
30 mouth na-ᵐboŋ-   41  
176 below vi   41  
25 neck nɛ-ⁿdɛl   42  
36 to spit -mɛmsɛr   42  
167 night luvugotɛ   42  
171 to hide word info -valɛs   42  
37 to eat -totao   45  
178 that ietiwɔ   45  
83 to work word info -rak   46  
93 to pound, beat word info -tɛltɛlᵐbɛ   46  
174 in, inside vanuɔ   49  
186 you nʊŋal you pl 49  
197 One word info i-sua   5  
14 belly na-aft-   5, 15  
204 Eight word info i-lauβtl   5, 7  
206 Ten word info i-laŋaβəl   5, 8  
122 water word info ne-ɛmp   50  
139 cold word info nɛ-mɛlasɛ   51  
73 to steal -mɛrak   52  
86 to grow word info -kokoβʷak   53  
116 flower nɛ-tɛvsi   53, 57  
190 other tɛtlap   54  
92 to open, uncover -wul   55  
95 to fall word info -mor   57  
38 to chew word info -lɛlɛsɛ   58  
161 shy, ashamed -mʷolɛ   58  
194 how? word info isaᵐbʷa   58, 63  
69 to hunt word info -garara   59  
129 moon nɛ-ᵐbasi   6  
168 day ha-raniɛnɛ   6  
5 to walk -laŋə   60  
84 to plant -koβʷak   60  
98 egg no-movi   60  
34 to cry -warɛtɛˀ   61  
170 when? word info ɛmɛtɛn iɛlɛvani   61  
170 when? word info ɛmɛtɛn iɛlɛvani   61  
110 spider nɛ-ⁿdaŋalɛ   62  
128 sky na-mʷap   63  
180 far talak   64  
180 far talak   64  
193 if iɛvaᵐbi   64  
193 if iɛvaᵐbi   64  
58 wife nɛ-tuβʷotɛ tɪkɪne = husband? 64, 83  
58 wife nɛ-tuβʷotɛ tɪgɪnɛ   64, 83  
58 wife nɛ-tuβʷotɛ tɪgɪnɛ   64, 83  
82 dull, blunt ᵐbuk   64, 65  
82 dull, blunt ᵐbuk   64, 65  
29 to sniff, smell -musni   65  
152 small -rukᵐboi   66, 117  
87 to swell word info -lɛᵐbɛ   67  
150 yellow -waswasi   67  
107 worm (earthworm) nɛ-ⁿdɛlaːs   68, 64  
32 tongue nɛ-mɛlu-   7, 42  
17 liver na-maːᵐbora   7, 53  
177 this iɛtinɛ   7, 1  
77 to scratch word info -kɛi   71  
142 heavy nɛmᵇ   71  
15 bone nɛ-vigai   72  
180 far tioa *tiwa 73  
145 smoke word info vunanak   74  
74 to kill -raβisᵐbin   74, 2  
101 to fly -al   75  
166 correct, true vɛlvɛliᵐbʉsl   75  
105 tail nɛ-vlɛᵐbɪsi   76, 64  
146 ash ha-mʷosuana   77  
56 child nɛ-tɛɪᵐborai   78  
136 wind nɛ-mɛlasɛ   78  
9 to swim -lɛlɛsɛ   8  
35 to vomit -lualuɔ   8  
151 green -mimɛlagsɛ   8, 43  
127 woods/forest lɛŋaraus   80  
57 husband na-mgʊt tɪgɪnɛ   80, 82  
134 thunder na-aᵐbəlɛ   82  
191 all omugutntl   83  
94 to throw word info -kuᵐbuk   84  
33 to laugh -βɪsɛŋgal   84, 49  
141 wet lomᵇ   85  
72 to hit word info -raβis   86, 100  
154 short word info -ᵐboiᵐboi   87  
24 head nɛ-ᵐbʷaːt-   9  
39 to cook word info -tntn   9  
207 Twenty word info i-laŋaβəl imʷatɛn i-rua   9  
179 near saŋasaŋa   90  
39 to cook word info -vovkamp   93  
112 rotten word info ɳətɛ   93, 95  
54 man/male na-mgʊt   94  
160 painful, sick -ᵑgɛlɛtɛ   94  
11 dust a-tɛnɛsɛlɛ   97  
185 we word info kəⁿdalⁿdoᵐbʷɔ we pl excl E  
185 we word info kəⁿdal we pl incl I  
186 you kəⁿdar you dual x  
186 you kəⁿdar you dual x  
187 they tldoᵐbo they dual x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: