https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Nombotkote (Blacksands)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:nms  Glottocode: lete1241 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior:Small Nambas 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
41 to bite      
53 person/human being      
68 needle      
85 to choose      
123 to flow      
125 salt      
126 lake      
132 fog      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
173 at      
192 and      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
101 to fly -al   75  
89 to hold word info -foru-   34  
69 to hunt word info -garara   59  
148 white -hoβolau   101, 102  
90 to dig -kl   1  
86 to grow word info -kokoβʷak   53  
84 to plant -koβʷak   60  
94 to throw word info -kuᵐbuk   84  
77 to scratch word info -kɛi   71  
5 to walk -laŋə   60  
35 to vomit -lualuɔ   8  
9 to swim -lɛlɛsɛ   8  
38 to chew word info -lɛlɛsɛ   58  
50 to dream -lɛsəᵐbʷari   10, 51, 52  
87 to swell word info -lɛᵐbɛ   67  
153 big -lɛᵐbɛⁿdʳau   10, 84  
46 to see -lɪs   14, 94  
75 to die, be dead -mas   1  
76 to live, be alive -mauor   1, 76  
149 red -mimiɛlɛ   1, 55  
151 green -mimɛlagsɛ   8, 43  
47 to yawn -momo-   19  
95 to fall word info -mor   57  
29 to sniff, smell -musni   65  
36 to spit -mɛmsɛr   42  
73 to steal -mɛrak   52  
22 to fear -mɛtaːk   1  
40 to drink -mɪn   1, 49  
162 old word info -mʷatiɛnɛ   1, 118  
161 shy, ashamed -mʷolɛ   58  
48 to sleep -mʷonɛ   19  
49 to lie down word info -mʷonɛndau   15, 91  
83 to work word info -rak   46  
44 to hear -raŋa   1  
72 to hit word info -raβis   86, 100  
74 to kill -raβisᵐbin   74, 2  
152 small -rukᵐboi   66, 117  
71 to stab, pierce -saˀ   14  
144 to burn word info -sl   4  
51 to sit -somᵇ   40  
64 to say -sɛrɛ   113  
165 bad, evil -sɛtɛ   1  
42 to suck -sɪⁿdʳup   23  
42 to suck -sɪⁿdʳup   23  
80 to split word info -tagᵐborai   1, 62  
66 to tie up, fasten -tak   102  
78 to cut, hack word info -tak   1  
39 to cook word info -tntn   9  
37 to eat -totao   45  
67 to sew word info -tr   13  
52 to stand -trɛ   2, 69  
93 to pound, beat word info -tɛltɛlᵐbɛ   46  
137 to blow word info -up   4, 81  
171 to hide word info -valɛs   42  
172 to climb word info -volɛsak   2, 52  
39 to cook word info -vovkamp   93  
34 to cry -warɛtɛˀ   61  
150 yellow -waswasi   67  
92 to open, uncover -wul   55  
28 to breathe -ɳɛrɛ   13  
7 to come -ɸul   25  
70 to shoot word info -βini   1  
164 good -βoi   108  
91 to buy -βul   1  
33 to laugh -βɪsɛŋgal   84, 49  
154 short word info -ᵐboiᵐboi   87  
196 to count -ᵐbuluᵑk   1  
88 to squeeze word info -ᵐbus   18, 71  
160 painful, sick -ᵑgɛlɛtɛ   94  
21 to think -ⁿdʳam-   13  
20 to know, be knowledgeable -ⁿdʳaŋ-   19  
8 to turn word info -ⁿdʳi   34  
62 thatch/roof a-rauiɛtɛ   1, 61  
11 dust a-tɛnɛsɛlɛ   97  
3 right boraŋənə   30  
146 ash ha-mʷosuana   77  
168 day ha-raniɛnɛ   6  
203 Seven word info hi-laβrua   13  
189 who? word info huani   40  
96 dog huᵐburman   10, 83  
182 I həŋənɛ   1, 21, 22  
45 eye hɛ-mɛt-   1  
169 year hɛ-tau   1  
204 Eight word info i-lauβtl   5, 7  
205 Nine word info i-lavɛs   20  
206 Ten word info i-laŋaβəl   5, 8  
207 Twenty word info i-laŋaβəl imʷatɛn i-rua   9  
208 Fifty word info i-laŋaβəl imʷatɛn ilme      
208 Fifty word info i-laŋaβəl imʷatɛn ilme      
201 Five word info i-lmɛ   1  
198 Two word info i-rua   1  
197 One word info i-sua   5  
199 Three word info i-tl   1  
200 Four word info i-vas   1, 65  
184 he/she ie   1  
178 that ietiwɔ   45  
181 where? word info iosɛˀ   34  
194 how? word info isaᵐbʷa   58, 63  
195 no, not iskan   10  
177 this iɛtinɛ   7, 1  
193 if iɛvaᵐbi   64  
193 if iɛvaᵐbi   64  
185 we word info kəⁿdal we pl incl I  
185 we word info kəⁿdalⁿdoᵐbʷɔ we pl excl E  
185 we word info kəⁿdar we dl incl    
186 you kəⁿdar you dual x  
186 you kəⁿdar you dual x  
208 Fifty word info laŋaˑβəl ilme laŋaˑβəl ilme I think there is a mistake here    
175 above limaʷri   10, 47  
141 wet lomᵇ   85  
167 night luvugotɛ   42  
127 woods/forest lɛŋaraus   80  
81 sharp maᵑgal   14, 79, 81  
140 dry word info mɛsɛmɛsɛ   11  
147 black mɛtɛmɛtɛ   1  
2 left mʷɔir   1, 59  
14 belly na-aft-   5, 15  
108 louse word info na-agʊt   1  
102 rat na-aswa   3, 77  
102 rat na-aswa   3, 77  
18 breast na-asɪs   1, 55  
133 rain na-ausɛˀ   1  
134 thunder na-aᵐbəlɛ   82  
135 lightning na-aᵐbəlɛ isɛrɛ   26, 70  
135 lightning na-aᵐbəlɛ isɛrɛ   26, 70  
4 leg/foot na-dla-   37  
79 stick/wood na-i   1  
111 fish na-igə   1  
143 fire na-kamb   19  
17 liver na-maːᵐbora   7, 53  
54 man/male na-mgʊt   94  
57 husband na-mgʊt tɪgɪnɛ   80, 82  
128 sky na-mʷap   63  
131 cloud word info na-mʷap   32  
118 grass na-mʷo-nai   31  
106 snake na-mʷotɛ   12  
114 leaf na-roai   1  
117 fruit na-wa-nai   1, 26  
115 root na-wari   2  
12 skin na-wivɪnɪs   28  
19 shoulder na-ᵐbosvara   1, 65  
30 mouth na-ᵐboŋ-   41  
183 thou naŋuʰ   1, 17, 18  
61 house ne-imʷɔ   1  
100 wing ne-vlaŋaui   38, 69, 70  
122 water word info ne-ɛmp   50  
98 egg no-movi   60  
63 name næ-gs-   1, 35  
99 feather nə-vli   1  
104 fat/grease nɛ-laŋlaŋ   31  
31 tooth nɛ-lvʷ-   1, 35  
97 bird nɛ-mæn   1  
136 wind nɛ-mɛlasɛ   78  
139 cold word info nɛ-mɛlasɛ   51  
32 tongue nɛ-mɛlu-   7, 42  
121 sand nɛ-mɛseroan   1, 81  
113 branch word info nɛ-saŋi   2  
16 intestines nɛ-snɛ   1  
6 road/path nɛ-sɛlɛ   1  
124 sea nɛ-tas   1  
13 back word info nɛ-taːk-   12  
109 mosquito nɛ-togas   38, 48  
58 wife nɛ-tuβʷotɛ tɪgɪnɛ   64, 83  
58 wife nɛ-tuβʷotɛ tɪgɪnɛ   64, 83  
58 wife nɛ-tuβʷotɛ tɪkɪne = husband? 64, 83  
60 father nɛ-tɛmɛn   35  
119 earth/soil nɛ-tɛnɛ   1  
116 flower nɛ-tɛvsi   53, 57  
56 child nɛ-tɛɪᵐborai   78  
120 stone nɛ-vat   1  
15 bone nɛ-vigai   72  
105 tail nɛ-vlɛᵐbɪsi   76, 64  
130 star nɛ-vɛnvʉt   1  
1 hand nɛ-vɛra-   16  
59 mother nɛ-ɛsnɛn   17  
26 hair word info nɛ-ɸl-   31  
129 moon nɛ-ᵐbasi   6  
24 head nɛ-ᵐbʷaːt-   9  
27 nose nɛ-ᵑgars-   1, 50  
110 spider nɛ-ⁿdaŋalɛ   62  
25 neck nɛ-ⁿdɛl   42  
107 worm (earthworm) nɛ-ⁿdɛlaːs   68, 64  
23 blood nɛ-ⁿdʳe   1  
23 blood nɛ-ⁿdʳe   1  
103 meat/flesh nɛlaŋa(ᵐbʷos)   15, 79, 91  
142 heavy nɛmᵇ   71  
188 what? word info nɛsβi   1  
55 woman/female nɛt-uβʷotɛ   24  
65 rope nɛtal   1  
186 you nʊŋal you pl 49  
191 all omugutntl   83  
179 near saŋasaŋa   90  
180 far talak   64  
180 far talak   64  
180 far tioa *tiwa 73  
187 they tldoᵐbo they dual x  
190 other tɛtlap   54  
138 warm word info tɛtn   12  
174 in, inside vanuɔ   49  
176 below vi   41  
145 smoke word info vunanak   74  
166 correct, true vɛlvɛliᵐbʉsl   75  
185 we word info xəⁿdar rua we dual excl    
202 Six word info ɛ-loβsua   33  
43 ear ɛ-ⁿdɛliŋ-   1, 40  
10 dirty ɛlɛlɪŋə   129  
170 when? word info ɛmɛtɛn iɛlɛvani   61  
170 when? word info ɛmɛtɛn iɛlɛvani   61  
112 rotten word info ɳətɛ   93, 95  
163 new βoβo   1  
82 dull, blunt ᵐbuk   64, 65  
82 dull, blunt ᵐbuk   64, 65  
187 they ⁿdl they 25  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: