https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Nombotkote (Blacksands)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:nms  Glottocode: lete1241 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior:Small Nambas 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
41 to bite      
53 person/human being      
68 needle      
85 to choose      
123 to flow      
125 salt      
126 lake      
132 fog      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
173 at      
192 and      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
1 hand nɛ-vɛra-   16  
2 left mʷɔir   1, 59  
3 right boraŋənə   30  
4 leg/foot na-dla-   37  
5 to walk -laŋə   60  
6 road/path nɛ-sɛlɛ   1  
7 to come -ɸul   25  
8 to turn word info -ⁿdʳi   34  
9 to swim -lɛlɛsɛ   8  
10 dirty ɛlɛlɪŋə   129  
11 dust a-tɛnɛsɛlɛ   97  
12 skin na-wivɪnɪs   28  
13 back word info nɛ-taːk-   12  
14 belly na-aft-   5, 15  
15 bone nɛ-vigai   72  
16 intestines nɛ-snɛ   1  
17 liver na-maːᵐbora   7, 53  
18 breast na-asɪs   1, 55  
19 shoulder na-ᵐbosvara   1, 65  
20 to know, be knowledgeable -ⁿdʳaŋ-   19  
21 to think -ⁿdʳam-   13  
22 to fear -mɛtaːk   1  
23 blood nɛ-ⁿdʳe   1  
23 blood nɛ-ⁿdʳe   1  
24 head nɛ-ᵐbʷaːt-   9  
25 neck nɛ-ⁿdɛl   42  
26 hair word info nɛ-ɸl-   31  
27 nose nɛ-ᵑgars-   1, 50  
28 to breathe -ɳɛrɛ   13  
29 to sniff, smell -musni   65  
30 mouth na-ᵐboŋ-   41  
31 tooth nɛ-lvʷ-   1, 35  
32 tongue nɛ-mɛlu-   7, 42  
33 to laugh -βɪsɛŋgal   84, 49  
34 to cry -warɛtɛˀ   61  
35 to vomit -lualuɔ   8  
36 to spit -mɛmsɛr   42  
37 to eat -totao   45  
38 to chew word info -lɛlɛsɛ   58  
39 to cook word info -tntn   9  
39 to cook word info -vovkamp   93  
40 to drink -mɪn   1, 49  
42 to suck -sɪⁿdʳup   23  
42 to suck -sɪⁿdʳup   23  
43 ear ɛ-ⁿdɛliŋ-   1, 40  
44 to hear -raŋa   1  
45 eye hɛ-mɛt-   1  
46 to see -lɪs   14, 94  
47 to yawn -momo-   19  
48 to sleep -mʷonɛ   19  
49 to lie down word info -mʷonɛndau   15, 91  
50 to dream -lɛsəᵐbʷari   10, 51, 52  
51 to sit -somᵇ   40  
52 to stand -trɛ   2, 69  
54 man/male na-mgʊt   94  
55 woman/female nɛt-uβʷotɛ   24  
56 child nɛ-tɛɪᵐborai   78  
57 husband na-mgʊt tɪgɪnɛ   80, 82  
58 wife nɛ-tuβʷotɛ tɪkɪne = husband? 64, 83  
58 wife nɛ-tuβʷotɛ tɪgɪnɛ   64, 83  
58 wife nɛ-tuβʷotɛ tɪgɪnɛ   64, 83  
59 mother nɛ-ɛsnɛn   17  
60 father nɛ-tɛmɛn   35  
61 house ne-imʷɔ   1  
62 thatch/roof a-rauiɛtɛ   1, 61  
63 name næ-gs-   1, 35  
64 to say -sɛrɛ   113  
65 rope nɛtal   1  
66 to tie up, fasten -tak   102  
67 to sew word info -tr   13  
69 to hunt word info -garara   59  
70 to shoot word info -βini   1  
71 to stab, pierce -saˀ   14  
72 to hit word info -raβis   86, 100  
73 to steal -mɛrak   52  
74 to kill -raβisᵐbin   74, 2  
75 to die, be dead -mas   1  
76 to live, be alive -mauor   1, 76  
77 to scratch word info -kɛi   71  
78 to cut, hack word info -tak   1  
79 stick/wood na-i   1  
80 to split word info -tagᵐborai   1, 62  
81 sharp maᵑgal   14, 79, 81  
82 dull, blunt ᵐbuk   64, 65  
82 dull, blunt ᵐbuk   64, 65  
83 to work word info -rak   46  
84 to plant -koβʷak   60  
86 to grow word info -kokoβʷak   53  
87 to swell word info -lɛᵐbɛ   67  
88 to squeeze word info -ᵐbus   18, 71  
89 to hold word info -foru-   34  
90 to dig -kl   1  
91 to buy -βul   1  
92 to open, uncover -wul   55  
93 to pound, beat word info -tɛltɛlᵐbɛ   46  
94 to throw word info -kuᵐbuk   84  
95 to fall word info -mor   57  
96 dog huᵐburman   10, 83  
97 bird nɛ-mæn   1  
98 egg no-movi   60  
99 feather nə-vli   1  
100 wing ne-vlaŋaui   38, 69, 70  
101 to fly -al   75  
102 rat na-aswa   3, 77  
102 rat na-aswa   3, 77  
103 meat/flesh nɛlaŋa(ᵐbʷos)   15, 79, 91  
104 fat/grease nɛ-laŋlaŋ   31  
105 tail nɛ-vlɛᵐbɪsi   76, 64  
106 snake na-mʷotɛ   12  
107 worm (earthworm) nɛ-ⁿdɛlaːs   68, 64  
108 louse word info na-agʊt   1  
109 mosquito nɛ-togas   38, 48  
110 spider nɛ-ⁿdaŋalɛ   62  
111 fish na-igə   1  
112 rotten word info ɳətɛ   93, 95  
113 branch word info nɛ-saŋi   2  
114 leaf na-roai   1  
115 root na-wari   2  
116 flower nɛ-tɛvsi   53, 57  
117 fruit na-wa-nai   1, 26  
118 grass na-mʷo-nai   31  
119 earth/soil nɛ-tɛnɛ   1  
120 stone nɛ-vat   1  
121 sand nɛ-mɛseroan   1, 81  
122 water word info ne-ɛmp   50  
124 sea nɛ-tas   1  
127 woods/forest lɛŋaraus   80  
128 sky na-mʷap   63  
129 moon nɛ-ᵐbasi   6  
130 star nɛ-vɛnvʉt   1  
131 cloud word info na-mʷap   32  
133 rain na-ausɛˀ   1  
134 thunder na-aᵐbəlɛ   82  
135 lightning na-aᵐbəlɛ isɛrɛ   26, 70  
135 lightning na-aᵐbəlɛ isɛrɛ   26, 70  
136 wind nɛ-mɛlasɛ   78  
137 to blow word info -up   4, 81  
138 warm word info tɛtn   12  
139 cold word info nɛ-mɛlasɛ   51  
140 dry word info mɛsɛmɛsɛ   11  
141 wet lomᵇ   85  
142 heavy nɛmᵇ   71  
143 fire na-kamb   19  
144 to burn word info -sl   4  
145 smoke word info vunanak   74  
146 ash ha-mʷosuana   77  
147 black mɛtɛmɛtɛ   1  
148 white -hoβolau   101, 102  
149 red -mimiɛlɛ   1, 55  
150 yellow -waswasi   67  
151 green -mimɛlagsɛ   8, 43  
152 small -rukᵐboi   66, 117  
153 big -lɛᵐbɛⁿdʳau   10, 84  
154 short word info -ᵐboiᵐboi   87  
160 painful, sick -ᵑgɛlɛtɛ   94  
161 shy, ashamed -mʷolɛ   58  
162 old word info -mʷatiɛnɛ   1, 118  
163 new βoβo   1  
164 good -βoi   108  
165 bad, evil -sɛtɛ   1  
166 correct, true vɛlvɛliᵐbʉsl   75  
167 night luvugotɛ   42  
168 day ha-raniɛnɛ   6  
169 year hɛ-tau   1  
170 when? word info ɛmɛtɛn iɛlɛvani   61  
170 when? word info ɛmɛtɛn iɛlɛvani   61  
171 to hide word info -valɛs   42  
172 to climb word info -volɛsak   2, 52  
174 in, inside vanuɔ   49  
175 above limaʷri   10, 47  
176 below vi   41  
177 this iɛtinɛ   7, 1  
178 that ietiwɔ   45  
179 near saŋasaŋa   90  
180 far tioa *tiwa 73  
180 far talak   64  
180 far talak   64  
181 where? word info iosɛˀ   34  
182 I həŋənɛ   1, 21, 22  
183 thou naŋuʰ   1, 17, 18  
184 he/she ie   1  
185 we word info kəⁿdal we pl incl I  
185 we word info kəⁿdalⁿdoᵐbʷɔ we pl excl E  
185 we word info kəⁿdar we dl incl    
185 we word info xəⁿdar rua we dual excl    
186 you nʊŋal you pl 49  
186 you kəⁿdar you dual x  
186 you kəⁿdar you dual x  
187 they ⁿdl they 25  
187 they tldoᵐbo they dual x  
188 what? word info nɛsβi   1  
189 who? word info huani   40  
190 other tɛtlap   54  
191 all omugutntl   83  
193 if iɛvaᵐbi   64  
193 if iɛvaᵐbi   64  
194 how? word info isaᵐbʷa   58, 63  
195 no, not iskan   10  
196 to count -ᵐbuluᵑk   1  
197 One word info i-sua   5  
198 Two word info i-rua   1  
199 Three word info i-tl   1  
200 Four word info i-vas   1, 65  
201 Five word info i-lmɛ   1  
202 Six word info ɛ-loβsua   33  
203 Seven word info hi-laβrua   13  
204 Eight word info i-lauβtl   5, 7  
205 Nine word info i-lavɛs   20  
206 Ten word info i-laŋaβəl   5, 8  
207 Twenty word info i-laŋaβəl imʷatɛn i-rua   9  
208 Fifty word info laŋaˑβəl ilme laŋaˑβəl ilme I think there is a mistake here    
208 Fifty word info i-laŋaβəl imʷatɛn ilme      
208 Fifty word info i-laŋaβəl imʷatɛn ilme      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: