https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Nombotkote (Blacksands)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:nms  Glottocode: lete1241 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior:Small Nambas 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above limaʷri   10, 47  
191 all omugutntl   83  
192 and      
146 ash ha-mʷosuana   77  
173 at      
13 back word info nɛ-taːk-   12  
165 bad, evil -sɛtɛ   1  
14 belly na-aft-   5, 15  
176 below vi   41  
153 big -lɛᵐbɛⁿdʳau   10, 84  
97 bird nɛ-mæn   1  
147 black mɛtɛmɛtɛ   1  
23 blood nɛ-ⁿdʳe   1  
23 blood nɛ-ⁿdʳe   1  
15 bone nɛ-vigai   72  
113 branch word info nɛ-saŋi   2  
18 breast na-asɪs   1, 55  
56 child nɛ-tɛɪᵐborai   78  
131 cloud word info na-mʷap   32  
139 cold word info nɛ-mɛlasɛ   51  
166 correct, true vɛlvɛliᵐbʉsl   75  
168 day ha-raniɛnɛ   6  
10 dirty ɛlɛlɪŋə   129  
96 dog huᵐburman   10, 83  
140 dry word info mɛsɛmɛsɛ   11  
82 dull, blunt ᵐbuk   64, 65  
82 dull, blunt ᵐbuk   64, 65  
11 dust a-tɛnɛsɛlɛ   97  
43 ear ɛ-ⁿdɛliŋ-   1, 40  
119 earth/soil nɛ-tɛnɛ   1  
98 egg no-movi   60  
204 Eight word info i-lauβtl   5, 7  
45 eye hɛ-mɛt-   1  
180 far tioa *tiwa 73  
180 far talak   64  
180 far talak   64  
104 fat/grease nɛ-laŋlaŋ   31  
60 father nɛ-tɛmɛn   35  
99 feather nə-vli   1  
208 Fifty word info laŋaˑβəl ilme laŋaˑβəl ilme I think there is a mistake here    
208 Fifty word info i-laŋaβəl imʷatɛn ilme      
208 Fifty word info i-laŋaβəl imʷatɛn ilme      
143 fire na-kamb   19  
111 fish na-igə   1  
201 Five word info i-lmɛ   1  
116 flower nɛ-tɛvsi   53, 57  
132 fog      
200 Four word info i-vas   1, 65  
117 fruit na-wa-nai   1, 26  
164 good -βoi   108  
118 grass na-mʷo-nai   31  
151 green -mimɛlagsɛ   8, 43  
26 hair word info nɛ-ɸl-   31  
1 hand nɛ-vɛra-   16  
184 he/she ie   1  
24 head nɛ-ᵐbʷaːt-   9  
142 heavy nɛmᵇ   71  
61 house ne-imʷɔ   1  
194 how? word info isaᵐbʷa   58, 63  
57 husband na-mgʊt tɪgɪnɛ   80, 82  
182 I həŋənɛ   1, 21, 22  
193 if iɛvaᵐbi   64  
193 if iɛvaᵐbi   64  
174 in, inside vanuɔ   49  
16 intestines nɛ-snɛ   1  
126 lake      
114 leaf na-roai   1  
2 left mʷɔir   1, 59  
4 leg/foot na-dla-   37  
135 lightning na-aᵐbəlɛ isɛrɛ   26, 70  
135 lightning na-aᵐbəlɛ isɛrɛ   26, 70  
17 liver na-maːᵐbora   7, 53  
155 long word info      
108 louse word info na-agʊt   1  
54 man/male na-mgʊt   94  
103 meat/flesh nɛlaŋa(ᵐbʷos)   15, 79, 91  
129 moon nɛ-ᵐbasi   6  
109 mosquito nɛ-togas   38, 48  
59 mother nɛ-ɛsnɛn   17  
30 mouth na-ᵐboŋ-   41  
63 name næ-gs-   1, 35  
158 narrow      
179 near saŋasaŋa   90  
25 neck nɛ-ⁿdɛl   42  
68 needle      
163 new βoβo   1  
167 night luvugotɛ   42  
205 Nine word info i-lavɛs   20  
195 no, not iskan   10  
27 nose nɛ-ᵑgars-   1, 50  
162 old word info -mʷatiɛnɛ   1, 118  
197 One word info i-sua   5  
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
190 other tɛtlap   54  
160 painful, sick -ᵑgɛlɛtɛ   94  
53 person/human being      
133 rain na-ausɛˀ   1  
102 rat na-aswa   3, 77  
102 rat na-aswa   3, 77  
149 red -mimiɛlɛ   1, 55  
3 right boraŋənə   30  
6 road/path nɛ-sɛlɛ   1  
115 root na-wari   2  
65 rope nɛtal   1  
112 rotten word info ɳətɛ   93, 95  
125 salt      
121 sand nɛ-mɛseroan   1, 81  
124 sea nɛ-tas   1  
203 Seven word info hi-laβrua   13  
81 sharp maᵑgal   14, 79, 81  
154 short word info -ᵐboiᵐboi   87  
19 shoulder na-ᵐbosvara   1, 65  
161 shy, ashamed -mʷolɛ   58  
202 Six word info ɛ-loβsua   33  
12 skin na-wivɪnɪs   28  
128 sky na-mʷap   63  
152 small -rukᵐboi   66, 117  
145 smoke word info vunanak   74  
106 snake na-mʷotɛ   12  
110 spider nɛ-ⁿdaŋalɛ   62  
130 star nɛ-vɛnvʉt   1  
79 stick/wood na-i   1  
120 stone nɛ-vat   1  
105 tail nɛ-vlɛᵐbɪsi   76, 64  
206 Ten word info i-laŋaβəl   5, 8  
178 that ietiwɔ   45  
62 thatch/roof a-rauiɛtɛ   1, 61  
187 they ⁿdl they 25  
187 they tldoᵐbo they dual x  
157 thick word info      
156 thin word info      
177 this iɛtinɛ   7, 1  
183 thou naŋuʰ   1, 17, 18  
199 Three word info i-tl   1  
134 thunder na-aᵐbəlɛ   82  
41 to bite      
137 to blow word info -up   4, 81  
28 to breathe -ɳɛrɛ   13  
144 to burn word info -sl   4  
91 to buy -βul   1  
38 to chew word info -lɛlɛsɛ   58  
85 to choose      
172 to climb word info -volɛsak   2, 52  
7 to come -ɸul   25  
39 to cook word info -tntn   9  
39 to cook word info -vovkamp   93  
196 to count -ᵐbuluᵑk   1  
34 to cry -warɛtɛˀ   61  
78 to cut, hack word info -tak   1  
75 to die, be dead -mas   1  
90 to dig -kl   1  
50 to dream -lɛsəᵐbʷari   10, 51, 52  
40 to drink -mɪn   1, 49  
37 to eat -totao   45  
95 to fall word info -mor   57  
22 to fear -mɛtaːk   1  
123 to flow      
101 to fly -al   75  
86 to grow word info -kokoβʷak   53  
44 to hear -raŋa   1  
171 to hide word info -valɛs   42  
72 to hit word info -raβis   86, 100  
89 to hold word info -foru-   34  
69 to hunt word info -garara   59  
74 to kill -raβisᵐbin   74, 2  
20 to know, be knowledgeable -ⁿdʳaŋ-   19  
33 to laugh -βɪsɛŋgal   84, 49  
49 to lie down word info -mʷonɛndau   15, 91  
76 to live, be alive -mauor   1, 76  
92 to open, uncover -wul   55  
84 to plant -koβʷak   60  
93 to pound, beat word info -tɛltɛlᵐbɛ   46  
64 to say -sɛrɛ   113  
77 to scratch word info -kɛi   71  
46 to see -lɪs   14, 94  
67 to sew word info -tr   13  
70 to shoot word info -βini   1  
51 to sit -somᵇ   40  
48 to sleep -mʷonɛ   19  
29 to sniff, smell -musni   65  
36 to spit -mɛmsɛr   42  
80 to split word info -tagᵐborai   1, 62  
88 to squeeze word info -ᵐbus   18, 71  
71 to stab, pierce -saˀ   14  
52 to stand -trɛ   2, 69  
73 to steal -mɛrak   52  
42 to suck -sɪⁿdʳup   23  
42 to suck -sɪⁿdʳup   23  
87 to swell word info -lɛᵐbɛ   67  
9 to swim -lɛlɛsɛ   8  
21 to think -ⁿdʳam-   13  
94 to throw word info -kuᵐbuk   84  
66 to tie up, fasten -tak   102  
8 to turn word info -ⁿdʳi   34  
35 to vomit -lualuɔ   8  
5 to walk -laŋə   60  
83 to work word info -rak   46  
47 to yawn -momo-   19  
32 tongue nɛ-mɛlu-   7, 42  
31 tooth nɛ-lvʷ-   1, 35  
207 Twenty word info i-laŋaβəl imʷatɛn i-rua   9  
198 Two word info i-rua   1  
138 warm word info tɛtn   12  
122 water word info ne-ɛmp   50  
185 we word info kəⁿdal we pl incl I  
185 we word info kəⁿdalⁿdoᵐbʷɔ we pl excl E  
185 we word info kəⁿdar we dl incl    
185 we word info xəⁿdar rua we dual excl    
141 wet lomᵇ   85  
188 what? word info nɛsβi   1  
170 when? word info ɛmɛtɛn iɛlɛvani   61  
170 when? word info ɛmɛtɛn iɛlɛvani   61  
181 where? word info iosɛˀ   34  
148 white -hoβolau   101, 102  
189 who? word info huani   40  
159 wide      
58 wife nɛ-tuβʷotɛ tɪkɪne = husband? 64, 83  
58 wife nɛ-tuβʷotɛ tɪgɪnɛ   64, 83  
58 wife nɛ-tuβʷotɛ tɪgɪnɛ   64, 83  
136 wind nɛ-mɛlasɛ   78  
100 wing ne-vlaŋaui   38, 69, 70  
55 woman/female nɛt-uβʷotɛ   24  
127 woods/forest lɛŋaraus   80  
107 worm (earthworm) nɛ-ⁿdɛlaːs   68, 64  
169 year hɛ-tau   1  
150 yellow -waswasi   67  
186 you nʊŋal you pl 49  
186 you kəⁿdar you dual x  
186 you kəⁿdar you dual x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: