https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Nombotkote (Melaklak (Melkin))

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:nms  Glottocode: lete1241 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior:Small Nambas 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
6 road/path      
41 to bite      
42 to suck      
50 to dream      
53 person/human being      
65 rope      
67 to sew word info      
68 needle      
81 sharp      
82 dull, blunt      
85 to choose      
86 to grow word info      
90 to dig      
104 fat/grease      
112 rotten word info      
116 flower      
122 water word info      
123 to flow      
125 salt      
126 lake      
132 fog      
135 lightning      
138 warm word info      
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
161 shy, ashamed      
167 night      
171 to hide word info      
173 at      
174 in, inside      
176 below      
177 this      
186 you      
187 they      
191 all      
192 and      
193 if      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
28 to breathe -mɛlaːsɛ      
185 we word info kəⁿdaːl we dl incl    
190 other nɛŋaːlien      
16 intestines nɛ-snɛ   1  
22 to fear -mɘtaː   1  
23 blood ne-nrɛi   1  
44 to hear -raŋ   1  
45 eye nɛ-mɛt-   1  
61 house ne-mɔ   1  
70 to shoot word info -βini   1  
75 to die, be dead -mas   1  
79 stick/wood na-ik   1  
91 to buy -βul   1  
97 bird nɘ-mæn   1  
99 feather ne-pli   1  
108 louse word info na-agʊt   1  
111 fish na-ik   1  
114 leaf na-raui   1  
119 earth/soil ne-tɛnɘ   1  
120 stone nɛ-vaːt   1  
124 sea nɛ-tas   1  
130 star ɛ-vʊnvʊt   1  
133 rain ausə   1  
147 black mɛːt   1  
163 new vovo   1  
164 good vʷɔɪ   1  
165 bad, evil sɛt   1  
170 when? word info ŋaisɛ   1  
184 he/she ie   1  
188 what? word info nɛspi   1  
196 to count -ᵐbulunᵑk   1  
198 Two word info i-rua   1  
199 Three word info i-tɬ   1  
201 Five word info i-ləmɛʰ   1  
162 old word info mʷatiɛnɛ   1, 118  
183 thou naŋu   1, 17, 18  
117 fruit na-wa-ni   1, 26  
63 name na-ksɛ-   1, 35  
43 ear ⁿdɛlɛᵑg-   1, 40  
18 breast na-asis   1, 55  
149 red miɛmiɛlɛ   1, 55  
62 thatch/roof a-rauiete   1, 61  
80 to split word info -takᵐborai   1, 62  
19 shoulder nɛ-ᵐbʷotvɛrɛ   1, 65  
76 to live, be alive -maur   1, 76  
121 sand no-movsuan   1, 77  
113 branch word info na-raŋi   1, 21  
182 I naŋənə   1, 21, 22  
31 tooth nɛ-lβ-   1, 35  
27 nose nɛ-ᵑgars-   1, 50  
2 left mʷoir   1, 59  
200 Four word info i-vas   1, 65  
195 no, not isgan   10  
175 above lumʷari   10, 47  
96 dog pʊrʊman   10, 83  
153 big lɛᵐbɛⁿdʳau   10, 84  
148 white βoβolau   101, 102  
66 to tie up, fasten -tu-   102  
140 dry word info mɛsɛmɛsɛ   11  
139 cold word info mɛᵐbɛluai   112  
64 to say -sɛrɛ   113  
13 back word info nɛ-tak-   12  
106 snake ne-mʷote   12  
21 to think -ⁿdʳam-   13  
203 Seven word info i-laβrua   13  
71 to stab, pierce -sa   14  
46 to see -lis   14, 94  
49 to lie down word info -munmun   15  
103 meat/flesh ɛlɛŋa(ᵐbʷas)   15, 79, 91  
1 hand nɛ-vɛra-   16  
59 mother kaⁿde   17  
88 to squeeze word info -ᵐbus   18, 71  
20 to know, be knowledgeable -ⁿdʳaŋ   19  
47 to yawn -momo-   19  
48 to sleep -mʷone   19  
143 fire na-gamp   19  
78 to cut, hack word info -tuk   1?  
10 dirty -mɛtɛ   2  
115 root a-waːri   2  
172 to climb word info -folɛsak   2, 52  
52 to stand -tɛra   2, 69  
205 Nine word info i-laːβəs   20  
55 woman/female ɛ-tuwot   24  
92 to open, uncover -sevan   24  
7 to come -ɸul   25  
12 skin a-wivinis   28  
102 rat na-asua   3, 77  
3 right boraŋənə   30  
169 year nɛndam   30  
26 hair word info nɛ-vəl-   31  
118 grass nɛ-mʷonai   31  
131 cloud word info na-map   32  
202 Six word info i-ləvsua   33  
8 to turn word info -ⁿdʳi   34  
181 where? word info iose   34  
89 to hold word info -porundau   34, 88  
60 father kamɛva   35  
4 leg/foot na-le-   37  
109 mosquito nɛ-togas   38, 48  
51 to sit -samᵖ   40  
137 to blow word info -rap   40  
189 who? word info uaːni   40  
30 mouth na-ᵐbʷoŋ-   41  
25 neck nɛ-ⁿdɛl-   42  
36 to spit -mɛmsir   42  
151 green mɛrmɛr   43  
37 to eat -tautau   45  
178 that etiowa   45  
83 to work word info -rak   46  
93 to pound, beat word info -raβis   46  
145 smoke word info ⁿdɛl   46  
197 One word info isuʌ   5  
14 belly a-avt-   5, 15  
204 Eight word info i-lauβtl   5, 7  
206 Ten word info i-laŋaːvəl   5, 8  
73 to steal -mɛrak   52  
40 to drink -towajamb   55  
95 to fall word info -mor   57  
144 to burn word info -nɛnɛ   58  
194 how? word info ievseᵐbʷaŋ   58, 63  
38 to chew word info -mɛsɛlɛ   58?  
69 to hunt word info -gara   59  
129 moon nɛ-ᵐbasi   6  
168 day raniɛnɛ   6  
5 to walk -lɛŋə   60  
84 to plant -kovak   60  
34 to cry -uarɛtɛ   61  
100 wing nɛ-vari   61  
127 woods/forest a-iⁿdua   61  
110 spider nɛ-ⁿdaŋalɛ   62  
128 sky na-map   63  
58 wife ɛ-tuwot tɪgənə   64, 83  
152 small ruɣuᵐbɔɪ   66, 117  
87 to swell word info -lɛᵐbɛ   67  
98 egg no-mop   67  
150 yellow waswasi   67  
107 worm (earthworm) nɛ-ⁿdɛlas   68, 64  
32 tongue nɛ-mɛlu   7, 42  
17 liver na-maːᵐbora   7, 53  
77 to scratch word info -kai   71  
142 heavy nɛmᵇ   71  
15 bone na-βʷigai   72  
180 far tiua   73  
74 to kill -raβis iɛmas   74, 2  
101 to fly -al   75  
166 correct, true vɛlvɛlᵐbʷotɛ   75  
105 tail ne-ᵐbəsi   76  
146 ash mosuan   77  
56 child a-teᵐbʊrai   78  
136 wind mɛlasɛ   78  
9 to swim -lɛlɛse   8  
35 to vomit -lualua   8  
57 husband ʌ-mʊɣotʰ tɪgənə   80, 82  
134 thunder a-aᵐbəle   82  
94 to throw word info -kuᵐbuk   84  
33 to laugh -βɪsɛŋal   84, 49  
141 wet lɛmᵇ   85  
29 to sniff, smell -ᵐbua   86  
72 to hit word info -raβis   86, 100  
24 head nɛ-ᵐbʷat-   9  
39 to cook word info -tntn   9  
207 Twenty word info i-laŋaːvəl i-rua   9  
179 near saŋasaŋa   90  
54 man/male ʌ-mʊɣotʰ   94  
160 painful, sick ᵑgɛlɛtɛ   94  
11 dust nɛ-tɛnɛsɛlɛ   97  
185 we word info kəⁿdar we pl incl I  
208 Fifty word info i-laŋaːvəl ilme   x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: