https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Nombotkote (Melaklak (Melkin))

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:nms  Glottocode: lete1241 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior:Small Nambas 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
6 road/path      
41 to bite      
42 to suck      
50 to dream      
53 person/human being      
65 rope      
67 to sew word info      
68 needle      
81 sharp      
82 dull, blunt      
85 to choose      
86 to grow word info      
90 to dig      
104 fat/grease      
112 rotten word info      
116 flower      
122 water word info      
123 to flow      
125 salt      
126 lake      
132 fog      
135 lightning      
138 warm word info      
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
161 shy, ashamed      
167 night      
171 to hide word info      
173 at      
174 in, inside      
176 below      
177 this      
186 you      
187 they      
191 all      
192 and      
193 if      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
101 to fly -al   75  
172 to climb word info -folɛsak   2, 52  
69 to hunt word info -gara   59  
77 to scratch word info -kai   71  
84 to plant -kovak   60  
94 to throw word info -kuᵐbuk   84  
46 to see -lis   14, 94  
35 to vomit -lualua   8  
9 to swim -lɛlɛse   8  
5 to walk -lɛŋə   60  
87 to swell word info -lɛᵐbɛ   67  
75 to die, be dead -mas   1  
76 to live, be alive -maur   1, 76  
47 to yawn -momo-   19  
95 to fall word info -mor   57  
49 to lie down word info -munmun   15  
22 to fear -mɘtaː   1  
28 to breathe -mɛlaːsɛ      
36 to spit -mɛmsir   42  
73 to steal -mɛrak   52  
38 to chew word info -mɛsɛlɛ   58?  
10 dirty -mɛtɛ   2  
48 to sleep -mʷone   19  
144 to burn word info -nɛnɛ   58  
89 to hold word info -porundau   34, 88  
83 to work word info -rak   46  
137 to blow word info -rap   40  
44 to hear -raŋ   1  
72 to hit word info -raβis   86, 100  
93 to pound, beat word info -raβis   46  
74 to kill -raβis iɛmas   74, 2  
71 to stab, pierce -sa   14  
51 to sit -samᵖ   40  
92 to open, uncover -sevan   24  
64 to say -sɛrɛ   113  
80 to split word info -takᵐborai   1, 62  
37 to eat -tautau   45  
39 to cook word info -tntn   9  
40 to drink -towajamb   55  
66 to tie up, fasten -tu-   102  
78 to cut, hack word info -tuk   1?  
52 to stand -tɛra   2, 69  
34 to cry -uarɛtɛ   61  
7 to come -ɸul   25  
70 to shoot word info -βini   1  
91 to buy -βul   1  
33 to laugh -βɪsɛŋal   84, 49  
29 to sniff, smell -ᵐbua   86  
196 to count -ᵐbulunᵑk   1  
88 to squeeze word info -ᵐbus   18, 71  
21 to think -ⁿdʳam-   13  
20 to know, be knowledgeable -ⁿdʳaŋ   19  
8 to turn word info -ⁿdʳi   34  
14 belly a-avt-   5, 15  
134 thunder a-aᵐbəle   82  
127 woods/forest a-iⁿdua   61  
62 thatch/roof a-rauiete   1, 61  
56 child a-teᵐbʊrai   78  
115 root a-waːri   2  
12 skin a-wivinis   28  
133 rain ausə   1  
3 right boraŋənə   30  
178 that etiowa   45  
204 Eight word info i-lauβtl   5, 7  
206 Ten word info i-laŋaːvəl   5, 8  
207 Twenty word info i-laŋaːvəl i-rua   9  
208 Fifty word info i-laŋaːvəl ilme   x  
205 Nine word info i-laːβəs   20  
203 Seven word info i-laβrua   13  
201 Five word info i-ləmɛʰ   1  
202 Six word info i-ləvsua   33  
198 Two word info i-rua   1  
199 Three word info i-tɬ   1  
200 Four word info i-vas   1, 65  
184 he/she ie   1  
194 how? word info ievseᵐbʷaŋ   58, 63  
181 where? word info iose   34  
195 no, not isgan   10  
197 One word info isuʌ   5  
60 father kamɛva   35  
59 mother kaⁿde   17  
185 we word info kəⁿdar we pl incl I  
185 we word info kəⁿdaːl we dl incl    
175 above lumʷari   10, 47  
141 wet lɛmᵇ   85  
153 big lɛᵐbɛⁿdʳau   10, 84  
149 red miɛmiɛlɛ   1, 55  
146 ash mosuan   77  
136 wind mɛlasɛ   78  
151 green mɛrmɛr   43  
140 dry word info mɛsɛmɛsɛ   11  
147 black mɛːt   1  
139 cold word info mɛᵐbɛluai   112  
162 old word info mʷatiɛnɛ   1, 118  
2 left mʷoir   1, 59  
108 louse word info na-agʊt   1  
18 breast na-asis   1, 55  
102 rat na-asua   3, 77  
143 fire na-gamp   19  
79 stick/wood na-ik   1  
111 fish na-ik   1  
63 name na-ksɛ-   1, 35  
4 leg/foot na-le-   37  
128 sky na-map   63  
131 cloud word info na-map   32  
17 liver na-maːᵐbora   7, 53  
114 leaf na-raui   1  
113 branch word info na-raŋi   1, 21  
117 fruit na-wa-ni   1, 26  
15 bone na-βʷigai   72  
30 mouth na-ᵐbʷoŋ-   41  
183 thou naŋu   1, 17, 18  
182 I naŋənə   1, 21, 22  
61 house ne-mɔ   1  
106 snake ne-mʷote   12  
23 blood ne-nrɛi   1  
99 feather ne-pli   1  
119 earth/soil ne-tɛnɘ   1  
105 tail ne-ᵐbəsi   76  
98 egg no-mop   67  
121 sand no-movsuan   1, 77  
97 bird nɘ-mæn   1  
31 tooth nɛ-lβ-   1, 35  
32 tongue nɛ-mɛlu   7, 42  
45 eye nɛ-mɛt-   1  
118 grass nɛ-mʷonai   31  
16 intestines nɛ-snɛ   1  
13 back word info nɛ-tak-   12  
124 sea nɛ-tas   1  
109 mosquito nɛ-togas   38, 48  
11 dust nɛ-tɛnɛsɛlɛ   97  
100 wing nɛ-vari   61  
120 stone nɛ-vaːt   1  
26 hair word info nɛ-vəl-   31  
1 hand nɛ-vɛra-   16  
129 moon nɛ-ᵐbasi   6  
24 head nɛ-ᵐbʷat-   9  
19 shoulder nɛ-ᵐbʷotvɛrɛ   1, 65  
27 nose nɛ-ᵑgars-   1, 50  
110 spider nɛ-ⁿdaŋalɛ   62  
25 neck nɛ-ⁿdɛl-   42  
107 worm (earthworm) nɛ-ⁿdɛlas   68, 64  
142 heavy nɛmᵇ   71  
169 year nɛndam   30  
188 what? word info nɛspi   1  
190 other nɛŋaːlien      
96 dog pʊrʊman   10, 83  
168 day raniɛnɛ   6  
152 small ruɣuᵐbɔɪ   66, 117  
179 near saŋasaŋa   90  
165 bad, evil sɛt   1  
180 far tiua   73  
189 who? word info uaːni   40  
163 new vovo   1  
166 correct, true vɛlvɛlᵐbʷotɛ   75  
164 good vʷɔɪ   1  
150 yellow waswasi   67  
170 when? word info ŋaisɛ   1  
55 woman/female ɛ-tuwot   24  
58 wife ɛ-tuwot tɪgənə   64, 83  
130 star ɛ-vʊnvʊt   1  
103 meat/flesh ɛlɛŋa(ᵐbʷas)   15, 79, 91  
54 man/male ʌ-mʊɣotʰ   94  
57 husband ʌ-mʊɣotʰ tɪgənə   80, 82  
148 white βoβolau   101, 102  
160 painful, sick ᵑgɛlɛtɛ   94  
145 smoke word info ⁿdɛl   46  
43 ear ⁿdɛlɛᵑg-   1, 40  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: