https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Nombotkote (Melaklak (Melkin))

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:nms  Glottocode: lete1241 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior:Small Nambas 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
6 road/path      
41 to bite      
42 to suck      
50 to dream      
53 person/human being      
65 rope      
67 to sew word info      
68 needle      
81 sharp      
82 dull, blunt      
85 to choose      
86 to grow word info      
90 to dig      
104 fat/grease      
112 rotten word info      
116 flower      
122 water word info      
123 to flow      
125 salt      
126 lake      
132 fog      
135 lightning      
138 warm word info      
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
161 shy, ashamed      
167 night      
171 to hide word info      
173 at      
174 in, inside      
176 below      
177 this      
186 you      
187 they      
191 all      
192 and      
193 if      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
1 hand nɛ-vɛra-   16  
2 left mʷoir   1, 59  
3 right boraŋənə   30  
4 leg/foot na-le-   37  
5 to walk -lɛŋə   60  
7 to come -ɸul   25  
8 to turn word info -ⁿdʳi   34  
9 to swim -lɛlɛse   8  
10 dirty -mɛtɛ   2  
11 dust nɛ-tɛnɛsɛlɛ   97  
12 skin a-wivinis   28  
13 back word info nɛ-tak-   12  
14 belly a-avt-   5, 15  
15 bone na-βʷigai   72  
16 intestines nɛ-snɛ   1  
17 liver na-maːᵐbora   7, 53  
18 breast na-asis   1, 55  
19 shoulder nɛ-ᵐbʷotvɛrɛ   1, 65  
20 to know, be knowledgeable -ⁿdʳaŋ   19  
21 to think -ⁿdʳam-   13  
22 to fear -mɘtaː   1  
23 blood ne-nrɛi   1  
24 head nɛ-ᵐbʷat-   9  
25 neck nɛ-ⁿdɛl-   42  
26 hair word info nɛ-vəl-   31  
27 nose nɛ-ᵑgars-   1, 50  
28 to breathe -mɛlaːsɛ      
29 to sniff, smell -ᵐbua   86  
30 mouth na-ᵐbʷoŋ-   41  
31 tooth nɛ-lβ-   1, 35  
32 tongue nɛ-mɛlu   7, 42  
33 to laugh -βɪsɛŋal   84, 49  
34 to cry -uarɛtɛ   61  
35 to vomit -lualua   8  
36 to spit -mɛmsir   42  
37 to eat -tautau   45  
38 to chew word info -mɛsɛlɛ   58?  
39 to cook word info -tntn   9  
40 to drink -towajamb   55  
43 ear ⁿdɛlɛᵑg-   1, 40  
44 to hear -raŋ   1  
45 eye nɛ-mɛt-   1  
46 to see -lis   14, 94  
47 to yawn -momo-   19  
48 to sleep -mʷone   19  
49 to lie down word info -munmun   15  
51 to sit -samᵖ   40  
52 to stand -tɛra   2, 69  
54 man/male ʌ-mʊɣotʰ   94  
55 woman/female ɛ-tuwot   24  
56 child a-teᵐbʊrai   78  
57 husband ʌ-mʊɣotʰ tɪgənə   80, 82  
58 wife ɛ-tuwot tɪgənə   64, 83  
59 mother kaⁿde   17  
60 father kamɛva   35  
61 house ne-mɔ   1  
62 thatch/roof a-rauiete   1, 61  
63 name na-ksɛ-   1, 35  
64 to say -sɛrɛ   113  
66 to tie up, fasten -tu-   102  
69 to hunt word info -gara   59  
70 to shoot word info -βini   1  
71 to stab, pierce -sa   14  
72 to hit word info -raβis   86, 100  
73 to steal -mɛrak   52  
74 to kill -raβis iɛmas   74, 2  
75 to die, be dead -mas   1  
76 to live, be alive -maur   1, 76  
77 to scratch word info -kai   71  
78 to cut, hack word info -tuk   1?  
79 stick/wood na-ik   1  
80 to split word info -takᵐborai   1, 62  
83 to work word info -rak   46  
84 to plant -kovak   60  
87 to swell word info -lɛᵐbɛ   67  
88 to squeeze word info -ᵐbus   18, 71  
89 to hold word info -porundau   34, 88  
91 to buy -βul   1  
92 to open, uncover -sevan   24  
93 to pound, beat word info -raβis   46  
94 to throw word info -kuᵐbuk   84  
95 to fall word info -mor   57  
96 dog pʊrʊman   10, 83  
97 bird nɘ-mæn   1  
98 egg no-mop   67  
99 feather ne-pli   1  
100 wing nɛ-vari   61  
101 to fly -al   75  
102 rat na-asua   3, 77  
103 meat/flesh ɛlɛŋa(ᵐbʷas)   15, 79, 91  
105 tail ne-ᵐbəsi   76  
106 snake ne-mʷote   12  
107 worm (earthworm) nɛ-ⁿdɛlas   68, 64  
108 louse word info na-agʊt   1  
109 mosquito nɛ-togas   38, 48  
110 spider nɛ-ⁿdaŋalɛ   62  
111 fish na-ik   1  
113 branch word info na-raŋi   1, 21  
114 leaf na-raui   1  
115 root a-waːri   2  
117 fruit na-wa-ni   1, 26  
118 grass nɛ-mʷonai   31  
119 earth/soil ne-tɛnɘ   1  
120 stone nɛ-vaːt   1  
121 sand no-movsuan   1, 77  
124 sea nɛ-tas   1  
127 woods/forest a-iⁿdua   61  
128 sky na-map   63  
129 moon nɛ-ᵐbasi   6  
130 star ɛ-vʊnvʊt   1  
131 cloud word info na-map   32  
133 rain ausə   1  
134 thunder a-aᵐbəle   82  
136 wind mɛlasɛ   78  
137 to blow word info -rap   40  
139 cold word info mɛᵐbɛluai   112  
140 dry word info mɛsɛmɛsɛ   11  
141 wet lɛmᵇ   85  
142 heavy nɛmᵇ   71  
143 fire na-gamp   19  
144 to burn word info -nɛnɛ   58  
145 smoke word info ⁿdɛl   46  
146 ash mosuan   77  
147 black mɛːt   1  
148 white βoβolau   101, 102  
149 red miɛmiɛlɛ   1, 55  
150 yellow waswasi   67  
151 green mɛrmɛr   43  
152 small ruɣuᵐbɔɪ   66, 117  
153 big lɛᵐbɛⁿdʳau   10, 84  
160 painful, sick ᵑgɛlɛtɛ   94  
162 old word info mʷatiɛnɛ   1, 118  
163 new vovo   1  
164 good vʷɔɪ   1  
165 bad, evil sɛt   1  
166 correct, true vɛlvɛlᵐbʷotɛ   75  
168 day raniɛnɛ   6  
169 year nɛndam   30  
170 when? word info ŋaisɛ   1  
172 to climb word info -folɛsak   2, 52  
175 above lumʷari   10, 47  
178 that etiowa   45  
179 near saŋasaŋa   90  
180 far tiua   73  
181 where? word info iose   34  
182 I naŋənə   1, 21, 22  
183 thou naŋu   1, 17, 18  
184 he/she ie   1  
185 we word info kəⁿdar we pl incl I  
185 we word info kəⁿdaːl we dl incl    
188 what? word info nɛspi   1  
189 who? word info uaːni   40  
190 other nɛŋaːlien      
194 how? word info ievseᵐbʷaŋ   58, 63  
195 no, not isgan   10  
196 to count -ᵐbulunᵑk   1  
197 One word info isuʌ   5  
198 Two word info i-rua   1  
199 Three word info i-tɬ   1  
200 Four word info i-vas   1, 65  
201 Five word info i-ləmɛʰ   1  
202 Six word info i-ləvsua   33  
203 Seven word info i-laβrua   13  
204 Eight word info i-lauβtl   5, 7  
205 Nine word info i-laːβəs   20  
206 Ten word info i-laŋaːvəl   5, 8  
207 Twenty word info i-laŋaːvəl i-rua   9  
208 Fifty word info i-laŋaːvəl ilme   x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: