https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Nombotkote (Melaklak (Melkin))

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:nms  Glottocode: lete1241 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior:Small Nambas 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above lumʷari   10, 47  
191 all      
192 and      
146 ash mosuan   77  
173 at      
13 back word info nɛ-tak-   12  
165 bad, evil sɛt   1  
14 belly a-avt-   5, 15  
176 below      
153 big lɛᵐbɛⁿdʳau   10, 84  
97 bird nɘ-mæn   1  
147 black mɛːt   1  
23 blood ne-nrɛi   1  
15 bone na-βʷigai   72  
113 branch word info na-raŋi   1, 21  
18 breast na-asis   1, 55  
56 child a-teᵐbʊrai   78  
131 cloud word info na-map   32  
139 cold word info mɛᵐbɛluai   112  
166 correct, true vɛlvɛlᵐbʷotɛ   75  
168 day raniɛnɛ   6  
10 dirty -mɛtɛ   2  
96 dog pʊrʊman   10, 83  
140 dry word info mɛsɛmɛsɛ   11  
82 dull, blunt      
11 dust nɛ-tɛnɛsɛlɛ   97  
43 ear ⁿdɛlɛᵑg-   1, 40  
119 earth/soil ne-tɛnɘ   1  
98 egg no-mop   67  
204 Eight word info i-lauβtl   5, 7  
45 eye nɛ-mɛt-   1  
180 far tiua   73  
104 fat/grease      
60 father kamɛva   35  
99 feather ne-pli   1  
208 Fifty word info i-laŋaːvəl ilme   x  
143 fire na-gamp   19  
111 fish na-ik   1  
201 Five word info i-ləmɛʰ   1  
116 flower      
132 fog      
200 Four word info i-vas   1, 65  
117 fruit na-wa-ni   1, 26  
164 good vʷɔɪ   1  
118 grass nɛ-mʷonai   31  
151 green mɛrmɛr   43  
26 hair word info nɛ-vəl-   31  
1 hand nɛ-vɛra-   16  
184 he/she ie   1  
24 head nɛ-ᵐbʷat-   9  
142 heavy nɛmᵇ   71  
61 house ne-mɔ   1  
194 how? word info ievseᵐbʷaŋ   58, 63  
57 husband ʌ-mʊɣotʰ tɪgənə   80, 82  
182 I naŋənə   1, 21, 22  
193 if      
174 in, inside      
16 intestines nɛ-snɛ   1  
126 lake      
114 leaf na-raui   1  
2 left mʷoir   1, 59  
4 leg/foot na-le-   37  
135 lightning      
17 liver na-maːᵐbora   7, 53  
155 long word info      
108 louse word info na-agʊt   1  
54 man/male ʌ-mʊɣotʰ   94  
103 meat/flesh ɛlɛŋa(ᵐbʷas)   15, 79, 91  
129 moon nɛ-ᵐbasi   6  
109 mosquito nɛ-togas   38, 48  
59 mother kaⁿde   17  
30 mouth na-ᵐbʷoŋ-   41  
63 name na-ksɛ-   1, 35  
158 narrow      
179 near saŋasaŋa   90  
25 neck nɛ-ⁿdɛl-   42  
68 needle      
163 new vovo   1  
167 night      
205 Nine word info i-laːβəs   20  
195 no, not isgan   10  
27 nose nɛ-ᵑgars-   1, 50  
162 old word info mʷatiɛnɛ   1, 118  
197 One word info isuʌ   5  
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
190 other nɛŋaːlien      
160 painful, sick ᵑgɛlɛtɛ   94  
53 person/human being      
133 rain ausə   1  
102 rat na-asua   3, 77  
149 red miɛmiɛlɛ   1, 55  
3 right boraŋənə   30  
6 road/path      
115 root a-waːri   2  
65 rope      
112 rotten word info      
125 salt      
121 sand no-movsuan   1, 77  
124 sea nɛ-tas   1  
203 Seven word info i-laβrua   13  
81 sharp      
154 short word info      
19 shoulder nɛ-ᵐbʷotvɛrɛ   1, 65  
161 shy, ashamed      
202 Six word info i-ləvsua   33  
12 skin a-wivinis   28  
128 sky na-map   63  
152 small ruɣuᵐbɔɪ   66, 117  
145 smoke word info ⁿdɛl   46  
106 snake ne-mʷote   12  
110 spider nɛ-ⁿdaŋalɛ   62  
130 star ɛ-vʊnvʊt   1  
79 stick/wood na-ik   1  
120 stone nɛ-vaːt   1  
105 tail ne-ᵐbəsi   76  
206 Ten word info i-laŋaːvəl   5, 8  
178 that etiowa   45  
62 thatch/roof a-rauiete   1, 61  
187 they      
157 thick word info      
156 thin word info      
177 this      
183 thou naŋu   1, 17, 18  
199 Three word info i-tɬ   1  
134 thunder a-aᵐbəle   82  
41 to bite      
137 to blow word info -rap   40  
28 to breathe -mɛlaːsɛ      
144 to burn word info -nɛnɛ   58  
91 to buy -βul   1  
38 to chew word info -mɛsɛlɛ   58?  
85 to choose      
172 to climb word info -folɛsak   2, 52  
7 to come -ɸul   25  
39 to cook word info -tntn   9  
196 to count -ᵐbulunᵑk   1  
34 to cry -uarɛtɛ   61  
78 to cut, hack word info -tuk   1?  
75 to die, be dead -mas   1  
90 to dig      
50 to dream      
40 to drink -towajamb   55  
37 to eat -tautau   45  
95 to fall word info -mor   57  
22 to fear -mɘtaː   1  
123 to flow      
101 to fly -al   75  
86 to grow word info      
44 to hear -raŋ   1  
171 to hide word info      
72 to hit word info -raβis   86, 100  
89 to hold word info -porundau   34, 88  
69 to hunt word info -gara   59  
74 to kill -raβis iɛmas   74, 2  
20 to know, be knowledgeable -ⁿdʳaŋ   19  
33 to laugh -βɪsɛŋal   84, 49  
49 to lie down word info -munmun   15  
76 to live, be alive -maur   1, 76  
92 to open, uncover -sevan   24  
84 to plant -kovak   60  
93 to pound, beat word info -raβis   46  
64 to say -sɛrɛ   113  
77 to scratch word info -kai   71  
46 to see -lis   14, 94  
67 to sew word info      
70 to shoot word info -βini   1  
51 to sit -samᵖ   40  
48 to sleep -mʷone   19  
29 to sniff, smell -ᵐbua   86  
36 to spit -mɛmsir   42  
80 to split word info -takᵐborai   1, 62  
88 to squeeze word info -ᵐbus   18, 71  
71 to stab, pierce -sa   14  
52 to stand -tɛra   2, 69  
73 to steal -mɛrak   52  
42 to suck      
87 to swell word info -lɛᵐbɛ   67  
9 to swim -lɛlɛse   8  
21 to think -ⁿdʳam-   13  
94 to throw word info -kuᵐbuk   84  
66 to tie up, fasten -tu-   102  
8 to turn word info -ⁿdʳi   34  
35 to vomit -lualua   8  
5 to walk -lɛŋə   60  
83 to work word info -rak   46  
47 to yawn -momo-   19  
32 tongue nɛ-mɛlu   7, 42  
31 tooth nɛ-lβ-   1, 35  
207 Twenty word info i-laŋaːvəl i-rua   9  
198 Two word info i-rua   1  
138 warm word info      
122 water word info      
185 we word info kəⁿdar we pl incl I  
185 we word info kəⁿdaːl we dl incl    
141 wet lɛmᵇ   85  
188 what? word info nɛspi   1  
170 when? word info ŋaisɛ   1  
181 where? word info iose   34  
148 white βoβolau   101, 102  
189 who? word info uaːni   40  
159 wide      
58 wife ɛ-tuwot tɪgənə   64, 83  
136 wind mɛlasɛ   78  
100 wing nɛ-vari   61  
55 woman/female ɛ-tuwot   24  
127 woods/forest a-iⁿdua   61  
107 worm (earthworm) nɛ-ⁿdɛlas   68, 64  
169 year nɛndam   30  
150 yellow waswasi   67  
186 you      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: