https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Letemboi (Aingelemolesa)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:nms  Glottocode: lete1241 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior:Small Nambas 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
4 leg/foot      
28 to breathe      
38 to chew word info      
41 to bite      
42 to suck      
47 to yawn      
53 person/human being      
60 father      
65 rope      
68 needle      
85 to choose      
86 to grow word info      
100 wing      
104 fat/grease      
114 leaf      
117 fruit      
123 to flow      
125 salt      
126 lake      
132 fog      
134 thunder      
136 wind      
138 warm word info      
139 cold word info      
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
173 at      
191 all      
192 and      
193 if      
101 to fly -al   75  
89 to hold word info -forɛndau   34, 88  
70 to shoot word info -fʷɪni   1  
84 to plant -kabʷak   60  
77 to scratch word info -kaikai   71  
69 to hunt word info -karar   59  
90 to dig -kl   1  
94 to throw word info -kuᵐbuk   84  
5 to walk -laŋə   60  
35 to vomit -lualuəʰ   8  
9 to swim -lɛlɛse   8  
87 to swell word info -lɛᵐbe   67  
46 to see -lɤs   14, 94  
73 to steal -marak   52  
75 to die, be dead -mas   1  
76 to live, be alive -maur   1, 76  
49 to lie down word info -monɛndau   15, 91  
95 to fall word info -mor   57  
29 to sniff, smell -mus   65  
36 to spit -mɛmɪsr   42  
22 to fear -mɛtaːk   1  
171 to hide word info -mʷolmʷok   40  
48 to sleep -mʷone   19  
161 shy, ashamed -mʷɛlɛ   58  
144 to burn word info -nɛnɛ   58  
7 to come -pul   25  
83 to work word info -rak   46  
137 to blow word info -rap   40  
44 to hear -raune   1  
72 to hit word info -ravis   86, 100  
74 to kill -ravisɪᵐbɪn   74, 1  
93 to pound, beat word info -ravravis   46  
20 to know, be knowledgeable -raŋ-   19  
51 to sit -samᵇ   40  
92 to open, uncover -savan   24  
64 to say -sɛre   113  
78 to cut, hack word info -tak   1  
80 to split word info -takᵐborai   1, 62  
37 to eat -tautau   45  
40 to drink -tawajɛᵐbe   55  
39 to cook word info -tntn   9  
71 to stab, pierce -tr   14  
66 to tie up, fasten -tu-   102  
67 to sew word info -tɛr   13  
52 to stand -tɛre   2, 69  
34 to cry -uarɛtɛ   61  
91 to buy -vul   1  
70 to shoot word info -vɪni   1  
172 to climb word info -βolasak   2, 52  
33 to laugh -βɪsɛŋal   84, 49  
196 to count -ᵐbuluᵑk   1  
88 to squeeze word info -ᵐbus   18, 71  
50 to dream -ᵐbʷari   10  
160 painful, sick -ᵑgəlɛte   94  
21 to think -ⁿdʳam-   13  
8 to turn word info -ⁿdʳi   34  
14 belly a-avtʰ-   5, 15  
57 husband a-mugut tɪgɪne   80, 82  
11 dust a-tɛnsɛle   97  
1 hand a-vara-   16  
115 root a-waːri   2  
103 meat/flesh alaŋa(ᵐbʷos)   15, 79, 91  
102 rat asua   3, 77  
185 we word info aⁿdal we pl excl E  
185 we word info aⁿdaldaᵐbʷa we dual excl    
185 we word info aⁿdaːlnamʷa we dual excl    
185 we word info aⁿdaːrlua we dl incl    
185 we word info aⁿdaːɹ we pl incl I  
59 mother aⁿde   17  
3 right boraŋɛnɛ   30  
2 left dalmier   1, 59  
187 they dl they 25  
187 they drr they dual x  
166 correct, true fɛlfɛl   75  
54 man/male hə-moɣot   94  
55 woman/female hɛ-təβʷote   24  
201 Five word info i-ləmɛʰ   1  
199 Three word info i-tʰɬ   1  
190 other iaŋasua   51  
184 he/she ie   1  
177 this ionai      
181 where? word info iose   34  
198 Two word info irowə   1  
194 how? word info isamʷa   62  
195 no, not iskan   10  
141 wet lamᵇ   85  
205 Nine word info laːβəs   20  
204 Eight word info laβutl   5, 7  
175 above lumʷari   10, 47  
167 night luβugote   42  
180 far ləkʰ   64  
153 big ləᵐbɛⁿdʳau   10, 84  
10 dirty lɛlɛᵑge   129  
203 Seven word info lɛvrua   13  
202 Six word info lɛvsuwa   33  
81 sharp maᵑgan   14, 79  
149 red miemiɛlɛ   1, 55  
151 green mɛrɛra   43  
147 black mɪtɘmɜtʰe   1  
162 old word info mʷatiɛne   1, 118  
108 louse word info na-agʊt   1  
18 breast na-asis   1, 55  
133 rain na-ause   1  
135 lightning na-aᵐbɛle   26, 70  
79 stick/wood na-i   1  
111 fish na-igə   1  
127 woods/forest na-iⁿdua   61  
143 fire na-kamʙ   19  
63 name na-ksɛ   1, 35  
131 cloud word info na-map   32  
17 liver na-maːᵐbora   7, 53  
98 egg na-mobi   67  
106 snake na-mʷote   12  
169 year na-tau   1  
13 back word info na-taːg-   12  
12 skin na-wulwul   1, 81  
15 bone na-βʷigai   72  
19 shoulder na-ᵐbʷsvere   1, 65  
30 mouth na-ᵐbʷɔŋ-   41  
27 nose na-ᵑgars-   1, 50  
186 you naŋal you pl 49  
186 you naŋaːrluai you dual x  
183 thou naŋgu   1, 17, 18  
182 I naŋəne   1, 21, 22  
61 house ne-mɔ   1  
58 wife ne-tuβʷote tɪgɪne   64, 83  
122 water word info ne-ɛmp   50  
97 bird nɘ-man   1  
119 earth/soil nɘ-tɘne   1  
120 stone nɘ-βat   1  
23 blood nɘ-ⁿdʳei   1  
121 sand nə-mɛrsewən   1, 81  
146 ash nə-mʷosuwən   77  
31 tooth nɛ-lʊβʷ-   1, 35  
32 tongue nɛ-mɛlu   7, 42  
128 sky nɛ-mɛsau   63  
118 grass nɛ-mʷonai   31  
16 intestines nɛ-sne   1  
6 road/path nɛ-sɛle   1  
124 sea nɛ-tas   1  
116 flower nɛ-tevsi   53, 57  
109 mosquito nɛ-togas   38, 48  
130 star nɛ-vʊnvʊt   1  
26 hair word info nɛ-βil   31  
129 moon nɛ-ᵐbasi   6  
110 spider nɛ-ⁿdaŋalɛ   62  
145 smoke word info nɛ-ⁿdelni   46?  
25 neck nɛ-ⁿdɛl-   42  
142 heavy nɛmᵇ   71  
188 what? word info nɛsvi   1  
96 dog pruman   10, 83  
62 thatch/roof raiete   1, 61  
168 day raniɛne   6  
200 Four word info ras      
179 near saŋasaŋa   90  
113 branch word info saŋi   2  
197 One word info suwa   5  
82 dull, blunt sɛmaŋalvai   66  
165 bad, evil sɛtʰe   1  
56 child teɪᵐbʊrai   78  
178 that tiue   45  
140 dry word info tɛrɛmɛsɛ   11  
189 who? word info uaːni   40  
174 in, inside vanua   49  
176 below vi   41  
164 good voi   108  
163 new vovo   1  
150 yellow waswasi   67  
170 when? word info ŋaise   1  
112 rotten word info ŋɛte   93, 95  
45 eye ɛ-mɛtʰ-   1  
105 tail ɛ-pɛlɛᵐbɛsi   76, 64  
99 feather ɛ-vɛli   1  
107 worm (earthworm) ɛ-ⁿdɛlas   68, 64  
43 ear ɛ-ⁿdɛlɛŋ-   1, 40  
152 small ɣukʊᵐbʷɔɪ   66, 117  
206 Ten word info ɬaŋaβɬ   5, 8  
207 Twenty word info ɬaŋaβɬ i-rua   9  
208 Fifty word info ɬaŋaβɬ ilme   x  
210 One Thousand word info ɬaŋaβɬ iɬaŋaβɬ aute ilaŋaβəl   43  
209 One Hundred word info ɬaŋaβɬ iɬaŋaβɬ aute sua   17  
148 white βoβolau   101, 102  
24 head ᵐbʷat-   9  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: