https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Letemboi (Aingelemolesa)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:nms  Glottocode: lete1241 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior:Small Nambas 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
4 leg/foot      
28 to breathe      
38 to chew word info      
41 to bite      
42 to suck      
47 to yawn      
53 person/human being      
60 father      
65 rope      
68 needle      
85 to choose      
86 to grow word info      
100 wing      
104 fat/grease      
114 leaf      
117 fruit      
123 to flow      
125 salt      
126 lake      
132 fog      
134 thunder      
136 wind      
138 warm word info      
139 cold word info      
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
173 at      
191 all      
192 and      
193 if      
1 hand a-vara-   16  
2 left dalmier   1, 59  
3 right boraŋɛnɛ   30  
5 to walk -laŋə   60  
6 road/path nɛ-sɛle   1  
7 to come -pul   25  
8 to turn word info -ⁿdʳi   34  
9 to swim -lɛlɛse   8  
10 dirty lɛlɛᵑge   129  
11 dust a-tɛnsɛle   97  
12 skin na-wulwul   1, 81  
13 back word info na-taːg-   12  
14 belly a-avtʰ-   5, 15  
15 bone na-βʷigai   72  
16 intestines nɛ-sne   1  
17 liver na-maːᵐbora   7, 53  
18 breast na-asis   1, 55  
19 shoulder na-ᵐbʷsvere   1, 65  
20 to know, be knowledgeable -raŋ-   19  
21 to think -ⁿdʳam-   13  
22 to fear -mɛtaːk   1  
23 blood nɘ-ⁿdʳei   1  
24 head ᵐbʷat-   9  
25 neck nɛ-ⁿdɛl-   42  
26 hair word info nɛ-βil   31  
27 nose na-ᵑgars-   1, 50  
29 to sniff, smell -mus   65  
30 mouth na-ᵐbʷɔŋ-   41  
31 tooth nɛ-lʊβʷ-   1, 35  
32 tongue nɛ-mɛlu   7, 42  
33 to laugh -βɪsɛŋal   84, 49  
34 to cry -uarɛtɛ   61  
35 to vomit -lualuəʰ   8  
36 to spit -mɛmɪsr   42  
37 to eat -tautau   45  
39 to cook word info -tntn   9  
40 to drink -tawajɛᵐbe   55  
43 ear ɛ-ⁿdɛlɛŋ-   1, 40  
44 to hear -raune   1  
45 eye ɛ-mɛtʰ-   1  
46 to see -lɤs   14, 94  
48 to sleep -mʷone   19  
49 to lie down word info -monɛndau   15, 91  
50 to dream -ᵐbʷari   10  
51 to sit -samᵇ   40  
52 to stand -tɛre   2, 69  
54 man/male hə-moɣot   94  
55 woman/female hɛ-təβʷote   24  
56 child teɪᵐbʊrai   78  
57 husband a-mugut tɪgɪne   80, 82  
58 wife ne-tuβʷote tɪgɪne   64, 83  
59 mother aⁿde   17  
61 house ne-mɔ   1  
62 thatch/roof raiete   1, 61  
63 name na-ksɛ   1, 35  
64 to say -sɛre   113  
66 to tie up, fasten -tu-   102  
67 to sew word info -tɛr   13  
69 to hunt word info -karar   59  
70 to shoot word info -fʷɪni   1  
70 to shoot word info -vɪni   1  
71 to stab, pierce -tr   14  
72 to hit word info -ravis   86, 100  
73 to steal -marak   52  
74 to kill -ravisɪᵐbɪn   74, 1  
75 to die, be dead -mas   1  
76 to live, be alive -maur   1, 76  
77 to scratch word info -kaikai   71  
78 to cut, hack word info -tak   1  
79 stick/wood na-i   1  
80 to split word info -takᵐborai   1, 62  
81 sharp maᵑgan   14, 79  
82 dull, blunt sɛmaŋalvai   66  
83 to work word info -rak   46  
84 to plant -kabʷak   60  
87 to swell word info -lɛᵐbe   67  
88 to squeeze word info -ᵐbus   18, 71  
89 to hold word info -forɛndau   34, 88  
90 to dig -kl   1  
91 to buy -vul   1  
92 to open, uncover -savan   24  
93 to pound, beat word info -ravravis   46  
94 to throw word info -kuᵐbuk   84  
95 to fall word info -mor   57  
96 dog pruman   10, 83  
97 bird nɘ-man   1  
98 egg na-mobi   67  
99 feather ɛ-vɛli   1  
101 to fly -al   75  
102 rat asua   3, 77  
103 meat/flesh alaŋa(ᵐbʷos)   15, 79, 91  
105 tail ɛ-pɛlɛᵐbɛsi   76, 64  
106 snake na-mʷote   12  
107 worm (earthworm) ɛ-ⁿdɛlas   68, 64  
108 louse word info na-agʊt   1  
109 mosquito nɛ-togas   38, 48  
110 spider nɛ-ⁿdaŋalɛ   62  
111 fish na-igə   1  
112 rotten word info ŋɛte   93, 95  
113 branch word info saŋi   2  
115 root a-waːri   2  
116 flower nɛ-tevsi   53, 57  
118 grass nɛ-mʷonai   31  
119 earth/soil nɘ-tɘne   1  
120 stone nɘ-βat   1  
121 sand nə-mɛrsewən   1, 81  
122 water word info ne-ɛmp   50  
124 sea nɛ-tas   1  
127 woods/forest na-iⁿdua   61  
128 sky nɛ-mɛsau   63  
129 moon nɛ-ᵐbasi   6  
130 star nɛ-vʊnvʊt   1  
131 cloud word info na-map   32  
133 rain na-ause   1  
135 lightning na-aᵐbɛle   26, 70  
137 to blow word info -rap   40  
140 dry word info tɛrɛmɛsɛ   11  
141 wet lamᵇ   85  
142 heavy nɛmᵇ   71  
143 fire na-kamʙ   19  
144 to burn word info -nɛnɛ   58  
145 smoke word info nɛ-ⁿdelni   46?  
146 ash nə-mʷosuwən   77  
147 black mɪtɘmɜtʰe   1  
148 white βoβolau   101, 102  
149 red miemiɛlɛ   1, 55  
150 yellow waswasi   67  
151 green mɛrɛra   43  
152 small ɣukʊᵐbʷɔɪ   66, 117  
153 big ləᵐbɛⁿdʳau   10, 84  
160 painful, sick -ᵑgəlɛte   94  
161 shy, ashamed -mʷɛlɛ   58  
162 old word info mʷatiɛne   1, 118  
163 new vovo   1  
164 good voi   108  
165 bad, evil sɛtʰe   1  
166 correct, true fɛlfɛl   75  
167 night luβugote   42  
168 day raniɛne   6  
169 year na-tau   1  
170 when? word info ŋaise   1  
171 to hide word info -mʷolmʷok   40  
172 to climb word info -βolasak   2, 52  
174 in, inside vanua   49  
175 above lumʷari   10, 47  
176 below vi   41  
177 this ionai      
178 that tiue   45  
179 near saŋasaŋa   90  
180 far ləkʰ   64  
181 where? word info iose   34  
182 I naŋəne   1, 21, 22  
183 thou naŋgu   1, 17, 18  
184 he/she ie   1  
185 we word info aⁿdaːɹ we pl incl I  
185 we word info aⁿdal we pl excl E  
185 we word info aⁿdaːrlua we dl incl    
185 we word info aⁿdaːlnamʷa we dual excl    
185 we word info aⁿdaldaᵐbʷa we dual excl    
186 you naŋal you pl 49  
186 you naŋaːrluai you dual x  
187 they dl they 25  
187 they drr they dual x  
188 what? word info nɛsvi   1  
189 who? word info uaːni   40  
190 other iaŋasua   51  
194 how? word info isamʷa   62  
195 no, not iskan   10  
196 to count -ᵐbuluᵑk   1  
197 One word info suwa   5  
198 Two word info irowə   1  
199 Three word info i-tʰɬ   1  
200 Four word info ras      
201 Five word info i-ləmɛʰ   1  
202 Six word info lɛvsuwa   33  
203 Seven word info lɛvrua   13  
204 Eight word info laβutl   5, 7  
205 Nine word info laːβəs   20  
206 Ten word info ɬaŋaβɬ   5, 8  
207 Twenty word info ɬaŋaβɬ i-rua   9  
208 Fifty word info ɬaŋaβɬ ilme   x  
209 One Hundred word info ɬaŋaβɬ iɬaŋaβɬ aute sua   17  
210 One Thousand word info ɬaŋaβɬ iɬaŋaβɬ aute ilaŋaβəl   43  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: