https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Letemboi (Natingatlang North)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:nms  Glottocode: lete1241 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior:Small Nambas 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
10 dirty      
38 to chew word info      
41 to bite      
42 to suck      
53 person/human being      
68 needle      
75 to die, be dead      
85 to choose      
86 to grow word info      
97 bird      
112 rotten word info      
116 flower      
123 to flow      
125 salt      
135 lightning      
147 black      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
160 painful, sick      
173 at      
190 other      
191 all      
192 and      
1 hand na-vara-   16  
2 left dalmiar   1, 59  
3 right boraŋəna   30  
4 leg/foot na-la-   37  
5 to walk -laŋ   60  
6 road/path nɛ-sɛle   1  
7 to come -βole   25  
8 to turn word info -ⁿdʳo   34  
9 to swim -jevejeve   16  
11 dust nɛ-tɛnɛsɛlɛ   97  
12 skin na-wivinis   28  
13 back word info nɛ-tʰaːg-   12  
14 belly na-avtʰ-   5, 15  
15 bone na-βʷigai   72  
16 intestines ne-snai   1  
17 liver na-maːᵐbora   7, 53  
18 breast na-zɛzine   1  
19 shoulder na-ᵐbʷatvera   1, 65  
20 to know, be knowledgeable -raŋ-   19  
21 to think -ⁿdʳam-   13  
22 to fear -mɛtʰaːk   1  
23 blood nʊ-nɹɛi   1  
24 head nə-ᵐbʷatʰ-   9  
25 neck nɛ-ⁿdɛl-   42  
26 hair word info nɛ-βil-   31  
27 nose nɛ-ᵑgars-   1, 50  
28 to breathe -ᵑgarɛ   13  
29 to sniff, smell -mus-   65  
30 mouth nəᵑgaːln-   7?  
31 tooth na-lup-   1, 35  
32 tongue nɛ-mɛla   7, 42  
33 to laugh -βɪsɛŋal   84, 49  
34 to cry -uarɛtɛ   61  
35 to vomit -lualuə   8  
36 to spit -vovorai   35  
37 to eat -tʰautʰau   45  
39 to cook word info -vevəkamᵇ   93  
40 to drink -toajamᵇ   55  
43 ear ɛ-ⁿdalagan-   1, 40  
44 to hear -raŋa   1  
45 eye nə-mɛtʰ-   1  
46 to see -li   14  
47 to yawn -momoial   19, 34  
48 to sleep -ᵑgas   97  
49 to lie down word info -ᵑgasⁿdau   92  
50 to dream -liaᵐbʷari   10, 51  
51 to sit -samᵇsamᵇ   40  
52 to stand -tɛre   2, 69  
54 man/male a-mugʊt   94  
55 woman/female ɛ-teβʷʌtɛ   24  
56 child hɛ-teɪᵐborai   78  
57 husband a-mugʊt nanɪᵑk   80  
58 wife ɛ-teβʷʌtɛ nanɪᵑk   64  
59 mother aⁿde   17  
60 father a-tama-   1  
61 house ne-ɪmʷɔ   1  
62 thatch/roof na-ruiɛtɛ   1, 61  
63 name na-ksɛne   1, 35  
64 to say -sɛrɛ   113  
65 rope nɛ-tal   1  
65 rope nɛ-tal   1  
66 to tie up, fasten -tu-   102  
67 to sew word info -tr   13  
69 to hunt word info -karar   59  
70 to shoot word info -luɔ   15  
71 to stab, pierce -tr   14  
72 to hit word info -raβɪs   86, 100  
73 to steal -marak   52  
74 to kill -raβɪsiamas   74, 2  
76 to live, be alive -maur   1, 76  
77 to scratch word info -kai   71  
78 to cut, hack word info -karas   102  
79 stick/wood na-i   1  
80 to split word info -tagᵐbar   1, 62  
81 sharp maᵑgal   14, 79, 81?  
82 dull, blunt -ᵐbuk   64, 65  
83 to work word info -rak   46  
84 to plant -kaβʷaβʷak   60  
87 to swell word info -lɛᵐbɛ   67  
88 to squeeze word info -ktkt      
89 to hold word info -vuⁿdau   34, 88  
90 to dig -kl   1  
91 to buy -vul   1  
91 to buy -vul   1  
92 to open, uncover -vuŋar   1, 57?  
93 to pound, beat word info -ravravis   46  
94 to throw word info -kuᵐbuk   84  
95 to fall word info -mor   57  
96 dog haᵐborman   10, 83  
98 egg nɛ-mʷalap   60  
99 feather ɛ-vɛlᵐbɪzne   1  
100 wing ne-βɛlɛŋaune   38, 69, 70  
101 to fly -al   75  
102 rat na-asua   3, 77  
103 meat/flesh aja(ᵐbʷɔs)   15, 79, 91?  
104 fat/grease nɛ-laŋlaŋ   31  
105 tail na-βʊlᵐbɪsnɛ   76, 64  
106 snake na-mʷotɛ   12  
107 worm (earthworm) nɛ-ⁿdɛlas   68, 64  
108 louse word info na-agʊt   1  
109 mosquito nɛ-taugas   38, 48  
110 spider nɛ-ⁿdaŋalɛ   62  
111 fish namsɛle      
111 fish namsɛle      
113 branch word info nɛ-saŋa-nai   2  
114 leaf na-raune   1  
115 root na-waːrne   2  
117 fruit na-βonɛβo-nɛ   1, 26  
118 grass ɛ-vɛn-mʷonai   31  
119 earth/soil nɛ-tɛne   1  
120 stone nɛ-βat   1  
121 sand nə-mɛrsɛwan   1, 81  
122 water word info ne-amɸ   50  
124 sea nə-tas   1  
126 lake ᵐbʷalⁿdɪŋ      
126 lake ᵐbʷalⁿdɪŋ      
127 woods/forest la-iⁿdua   61  
128 sky lɛ-mɛsau   63  
129 moon ha-ᵐbaʒi   6  
130 star na-vanvɪⁿde   1?  
131 cloud word info na-mʷaɸ   32  
132 fog ɪⁿdɛŋɛ      
133 rain heuɛse   1  
134 thunder ɪᵐbɪᵐbɪle   82  
136 wind nɛ-mɛlazɛ   78  
137 to blow word info -uviup   4, 81  
138 warm word info tɪtn   12  
139 cold word info mɛraŋamɛlase   51  
140 dry word info mɛsɛmɛzɛ   11  
141 wet matimᵇ   88  
142 heavy namᵇ   71  
143 fire na-amb   19  
144 to burn word info -ʃl   4  
145 smoke word info βunanak   74  
146 ash nɛ-mʷoʃuane   77  
148 white -βoɸɔ   101  
149 red -miɛmiɛlɛ   1, 55  
150 yellow -wazwasi   67  
151 green -mɛmɛlakzɛ   8, 43  
152 small -rɛgɛⁿdao   66, 117  
153 big -lɛᵐbɛⁿdʳao   10, 84?  
154 short word info -ᵐbʷaiᵐbʷai   87  
161 shy, ashamed -mʷole   58  
162 old word info aᵐbɛlɛᵐbɛjɛne   39  
163 new aŋo      
164 good -ⁿdɐŋa   123  
165 bad, evil -sɛtʰe   1  
166 correct, true iⁿdaŋa ᵐbitamas      
167 night luβukote   42  
168 day laran   6  
169 year nɛ-tau   1  
170 when? word info ɳaizɛ   1  
171 to hide word info -βalas   42  
172 to climb word info -saksak   2  
174 in, inside vanuɔ   49  
175 above lɛmɛsau   11  
176 below vɛnɛ   41  
177 this itiŋe   52  
178 that etiɔwa   45  
179 near saŋasaŋa   90  
180 far laβus      
181 where? word info iose   34  
182 I naŋənə   1, 21, 22  
183 thou naŋgu   1, 17, 18  
184 he/she ie   1  
188 what? word info nɛvah   1  
189 who? word info ainɛnɛ   40  
193 if gavolɛ      
194 how? word info itamʷak   62  
195 no, not isgan   10  
196 to count -ᵐbuluᵑk   1  
197 One word info isua   5  
198 Two word info e-roa   1  
199 Three word info i-tɬ   1  
200 Four word info i-vas   1, 65  
201 Five word info i-ləme   1  
202 Six word info i-ləvsua   33  
203 Seven word info i-laβroa   13  
204 Eight word info i-laβtl   5, 7  
205 Nine word info i-laβas   20  
206 Ten word info ilaŋaβɘl   5, 8  
207 Twenty word info ilɐŋaβɘl i-rua   9  
208 Fifty word info ilɐŋaβɘl iləme   x  
209 One Hundred word info ilaŋaβɘl iŋare ivesua      
210 One Thousand word info ljɘlɐŋaˑβɘl iŋare ilaŋaβəl   43  
187 they ratl they 41  
187 they ratl uaⁿdl they dual x  
185 we word info ⁿdaːrua we dl incl    
185 we word info namɛrua we dual excl    
185 we word info nanɪⁿdl we pl excl E  
185 we word info kəndatɬ we pl incl I  
186 you amⁿdl you pl 1, 32  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: