https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Novol (Usus - Dixon Reef)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:nms  Glottocode: lete1241 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior:Small Nambas 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
38 to chew word info      
41 to bite      
47 to yawn      
53 person/human being      
68 needle      
71 to stab, pierce      
81 sharp      
83 to work word info      
85 to choose      
86 to grow word info      
104 fat/grease      
123 to flow      
125 salt      
126 lake      
135 lightning      
145 smoke word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
170 when? word info      
173 at      
191 all      
192 and      
193 if      
194 how? word info      
1 hand a-vara-   16  
2 left dɛlmiɛr   1, 59  
3 right tɛtuvoi   57  
4 leg/foot a-kala-   78  
5 to walk -ləŋə   60  
6 road/path a-sɛlɛ   1  
7 to come -βol   25  
8 to turn word info -ⁿdʳu   34  
9 to swim -ᵑgɛrɛ   15  
10 dirty ɛ-fitɛnɛ   127  
10 dirty nɪ-vitɛnɛ   127  
11 dust a-tɛnɛsɛlɛ   97  
12 skin hɛ-vɪni   28  
13 back word info ha-taːg-   12  
14 belly a-havt-   5, 15  
15 bone ha-vʷigai   72  
15 bone o-vʷigai   72  
16 intestines hɛ-sɪn-   1  
17 liver a-maːᵐbora   7, 53  
18 breast a-asɪs   1, 55  
19 shoulder ᵐbʷotvɛrɛ   1, 65  
20 to know, be knowledgeable -raŋ-   19  
21 to think -ⁿdʳum-   13  
22 to fear -mɛtæk   1  
22 to fear mɛtaːmp   1  
23 blood ha-ⁿdʳaiə   1, 56  
24 head ha-ᵐbʷaːt-   9  
25 neck hɛ-ⁿdɛl-   42  
26 hair word info hɛ-vl-   31  
26 hair word info ɛ-vɛl-   31  
27 nose hɛ-ᵑgars-   1, 50  
28 to breathe -ᵑgarɛ   13  
29 to sniff, smell -muš-   65  
30 mouth a-ᵐbʷoŋ-   41  
31 tooth æ-luv   1, 35  
31 tooth ɛlɪvʷ-   1, 35  
32 tongue hɛ-lɛm-   7, 17  
32 tongue ɛ-lɛm-   7, 17  
33 to laugh -sɪŋal   84, 49  
34 to cry -uarɛtɛ   61  
35 to vomit -luwaluwa   8  
36 to spit -vovɛrai   35  
37 to eat -towtaw   45  
37 to eat -dodau   45  
39 to cook word info -tntn   9  
40 to drink -mɪn   1, 49  
42 to suck -ˀiup   23  
43 ear hɛ-ⁿdɛliŋ-   1, 40  
44 to hear -raŋɛ   1  
45 eye ɛ-mɛt-   1  
46 to see -lɛs   14, 94  
48 to sleep -mʷənɛ   19  
49 to lie down word info -mʷonɛ lɛmɛrɛs   15  
50 to dream -mʷonɛlɛs   68  
51 to sit -somᵇ   40  
51 to sit -sumᵖ   40  
52 to stand -tɛrɛ   2, 69  
54 man/male a-mugʊt   94  
55 woman/female hɛ-tubʷɔtɛ   24  
56 child a-teᵐborai   78  
57 husband mʷɔtua tikɛnɛ   81, 82  
58 wife aːᵑgənɛ   48?  
59 mother gaⁿdai   17  
60 father tamæ   1  
60 father tæma   1  
61 house he-imʷɔ   1  
62 thatch/roof a-ruiɛtɛ   1, 61  
63 name æ-kas-   1, 35  
64 to say -sɛrɛ   113  
65 rope atal   1  
66 to tie up, fasten -tu-   102  
67 to sew word info -tr   13  
69 to hunt word info -vorɪⁿdaw   59?  
70 to shoot word info -tuᵐbʷas   8  
72 to hit word info -tɛlɪᵐbɛ   99  
73 to steal -mɛrak   52  
73 to steal -mɛraˀ   52  
74 to kill -ᵐbʳɪsimæs   69, 2  
75 to die, be dead -mæs   1  
76 to live, be alive -mauor   1, 76  
77 to scratch word info -kai   71  
78 to cut, hack word info -karɛs   102  
79 stick/wood akˀai   1  
80 to split word info -takɛᵐborai   1, 62  
82 dull, blunt ᵐbʊk   64, 65  
84 to plant -kavʷok   60  
87 to swell word info -lɛᵐbɛ   67  
88 to squeeze word info -ᵐbuʃ   18, 71  
89 to hold word info -forɪ-   34  
90 to dig -gl   1  
90 to dig -kl   1  
91 to buy -βul   1  
92 to open, uncover -wul   55  
93 to pound, beat word info -tɪktɪk   20, 2  
94 to throw word info -ᵐbuk   84  
95 to fall word info -mor   57  
95 to fall word info -mur   57  
96 dog ʙurmæn   10, 83  
96 dog iᵐburmæn   10, 83  
97 bird æ-mæn   1  
98 egg a-mɔvi   67  
99 feather hɛ-fəli   1  
100 wing ɛ-vəlɛŋaːwi   38, 69, 70  
101 to fly -al   75  
102 rat a-kasua   3  
103 meat/flesh alaŋa(ᵐbʷas)   15, 79, 91  
105 tail hɛ-vlɛᵐbœši   76, 64  
105 tail ɛ-vlɛᵐpsi   76, 64  
106 snake a-mʷatɛ   12  
107 worm (earthworm) hɛ-ⁿdɛlaːs   68, 64  
108 louse word info ha-agʊt   1  
109 mosquito a-tokas   38, 48  
110 spider hɛ-ⁿdɛŋəlɛ   62  
111 fish ha-ikə   1  
112 rotten word info ŋəte   93, 95  
113 branch word info ɛ-lɛŋri   1, 21?  
114 leaf a-raui   1  
115 root a-waːri   2  
116 flower a-tɛvsi   53, 57  
117 fruit a-vʷani   1, 26  
118 grass aⁿdʳaːmᵇ   83  
119 earth/soil æ-tɛnɛh   1  
120 stone æ-væˑt   1  
120 stone a-vaˑ   1  
121 sand ɛ-mɛrɛsuan   1, 81  
122 water word info a-iɛmb   50  
124 sea æ-tæˑs   1  
124 sea a-taˑs   1  
127 woods/forest a-iŋaraius   80  
128 sky a-mʷap   63  
128 sky amaˑp   63  
129 moon hɛ-ᵐbasi   6  
130 star hɛ-vunvʊt   1  
131 cloud word info a-mʷap   32  
131 cloud word info amaˑp   32  
132 fog aᵐbʷan   62  
133 rain ausɛ   1  
134 thunder a-aᵐbɛlɛ   82  
136 wind ɛ-mɛlasɛ   78  
137 to blow word info -jup   4, 81  
138 warm word info tɛtn   12  
139 cold word info mɛmluai   112  
140 dry word info mɛsɛmɛsɛ   11  
141 wet wara   35, 47  
142 heavy nɛˑmᵇ   71  
142 heavy nɛmp   71  
143 fire a-kaˑmb   19  
143 fire a-kamp   19  
144 to burn word info -sle   4  
146 ash hæ-vlaua   80  
147 black mɛtɛ   1  
148 white vovʷolau   101, 102  
148 white vovolau   101, 102  
149 red miɛlɛ   1, 55  
150 yellow wəswaːsi   67  
151 green mɛmɛlaˑkəsɛ   8, 43  
151 green mɛmɛlaˑgəsɛ   8, 43  
152 small rɛkɛᵐbʷoi   66, 117  
153 big lɛᵐbɛⁿdʳau   10, 84  
154 short word info ᵐboiᵐboi   87  
160 painful, sick ᵑgəlɛtɛ   94  
161 shy, ashamed mʷolɛh   58  
162 old word info mʷɔtiɛnɛ   1, 118  
162 old word info mʷɔtiɛnɛ   1, 118  
163 new βoβo   1  
164 good voi   108  
165 bad, evil sɛtɛ   1  
166 correct, true voi ᵐboraŋənə   72  
167 night luvgotɛ   42  
167 night luvukotɛ   42  
168 day tran   6, 52  
169 year hɛ-tau   1  
171 to hide word info -lumʷɔk   40  
172 to climb word info -sak   2  
174 in, inside vaːnuɔ   49  
175 above mɛruɔ   10  
176 below tɛnuɔ   9  
177 this iɛna   1  
178 that iɛnawat   46  
179 near saŋasaŋa   90  
180 far laˑk   64  
180 far laˑx   64  
181 where? word info iosɛni   34  
182 I aᵑgənɛ   1, 21, 22  
183 thou aᵑgu   1, 17  
184 he/she ie   1  
188 what? word info asɛvi   1  
188 what? word info ɛsɛvi   1  
189 who? word info waːni   40  
190 other waniⁿdʳal   62  
195 no, not isɪkan   10  
196 to count -ᵐbuluᵑk   1  
197 One word info isuwa   5  
197 One word info iswa   5  
198 Two word info iɛrua   1  
198 Two word info iɛrwa   1  
199 Three word info itɺ   1  
200 Four word info i-vas   1, 65  
201 Five word info i-ləmɛ   1  
202 Six word info i-lavsua   33  
203 Seven word info i-lavruwa   13  
204 Eight word info i-lavtɺ   5, 7  
205 Nine word info i-lavas   20  
206 Ten word info i-laŋaːvʊl   5, 8  
207 Twenty word info ɛ-laŋaːvʊl i-rua   9  
208 Fifty word info ɛ-laŋaːvʊl ilme   x  
209 One Hundred word info ɛ-laŋaːvl atisua   12?  
210 One Thousand word info aŋaːtirua   44  
187 they aᵑgal they    
187 they ⁿdʳar arua they dual x  
185 we word info kœⁿdal we dl incl    
185 we word info aᵑgal we pl excl E  
185 we word info gəⁿdal we pl incl I  
185 we word info kœⁿdal we pl incl I  
186 you mʷɔⁿdʳu you dual x  
186 you mʷɔⁿdl you pl 1, 32, 51  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: