https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Novol (Usus - Dixon Reef)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:nms  Glottocode: lete1241 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior:Small Nambas 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
38 to chew word info      
41 to bite      
47 to yawn      
53 person/human being      
68 needle      
71 to stab, pierce      
81 sharp      
83 to work word info      
85 to choose      
86 to grow word info      
104 fat/grease      
123 to flow      
125 salt      
126 lake      
135 lightning      
145 smoke word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
170 when? word info      
173 at      
191 all      
192 and      
193 if      
194 how? word info      
185 we word info kœⁿdal we dl incl    
187 they aᵑgal they    
6 road/path a-sɛlɛ   1  
16 intestines hɛ-sɪn-   1  
22 to fear -mɛtæk   1  
22 to fear mɛtaːmp   1  
44 to hear -raŋɛ   1  
45 eye ɛ-mɛt-   1  
60 father tamæ   1  
60 father tæma   1  
61 house he-imʷɔ   1  
65 rope atal   1  
75 to die, be dead -mæs   1  
79 stick/wood akˀai   1  
90 to dig -gl   1  
90 to dig -kl   1  
91 to buy -βul   1  
97 bird æ-mæn   1  
99 feather hɛ-fəli   1  
108 louse word info ha-agʊt   1  
111 fish ha-ikə   1  
114 leaf a-raui   1  
119 earth/soil æ-tɛnɛh   1  
120 stone æ-væˑt   1  
120 stone a-vaˑ   1  
124 sea æ-tæˑs   1  
124 sea a-taˑs   1  
130 star hɛ-vunvʊt   1  
133 rain ausɛ   1  
147 black mɛtɛ   1  
163 new βoβo   1  
165 bad, evil sɛtɛ   1  
169 year hɛ-tau   1  
177 this iɛna   1  
184 he/she ie   1  
188 what? word info asɛvi   1  
188 what? word info ɛsɛvi   1  
196 to count -ᵐbuluᵑk   1  
198 Two word info iɛrua   1  
198 Two word info iɛrwa   1  
199 Three word info itɺ   1  
201 Five word info i-ləmɛ   1  
162 old word info mʷɔtiɛnɛ   1, 118  
162 old word info mʷɔtiɛnɛ   1, 118  
183 thou aᵑgu   1, 17  
117 fruit a-vʷani   1, 26  
63 name æ-kas-   1, 35  
43 ear hɛ-ⁿdɛliŋ-   1, 40  
18 breast a-asɪs   1, 55  
149 red miɛlɛ   1, 55  
23 blood ha-ⁿdʳaiə   1, 56  
62 thatch/roof a-ruiɛtɛ   1, 61  
80 to split word info -takɛᵐborai   1, 62  
19 shoulder ᵐbʷotvɛrɛ   1, 65  
76 to live, be alive -mauor   1, 76  
121 sand ɛ-mɛrɛsuan   1, 81  
182 I aᵑgənɛ   1, 21, 22  
113 branch word info ɛ-lɛŋri   1, 21?  
186 you mʷɔⁿdl you pl 1, 32, 51  
31 tooth æ-luv   1, 35  
31 tooth ɛlɪvʷ-   1, 35  
40 to drink -mɪn   1, 49  
27 nose hɛ-ᵑgars-   1, 50  
2 left dɛlmiɛr   1, 59  
200 Four word info i-vas   1, 65  
175 above mɛruɔ   10  
195 no, not isɪkan   10  
96 dog ʙurmæn   10, 83  
96 dog iᵐburmæn   10, 83  
153 big lɛᵐbɛⁿdʳau   10, 84  
148 white vovʷolau   101, 102  
148 white vovolau   101, 102  
66 to tie up, fasten -tu-   102  
78 to cut, hack word info -karɛs   102  
164 good voi   108  
140 dry word info mɛsɛmɛsɛ   11  
139 cold word info mɛmluai   112  
64 to say -sɛrɛ   113  
13 back word info ha-taːg-   12  
106 snake a-mʷatɛ   12  
138 warm word info tɛtn   12  
10 dirty ɛ-fitɛnɛ   127  
10 dirty nɪ-vitɛnɛ   127  
209 One Hundred word info ɛ-laŋaːvl atisua   12?  
21 to think -ⁿdʳum-   13  
28 to breathe -ᵑgarɛ   13  
67 to sew word info -tr   13  
203 Seven word info i-lavruwa   13  
46 to see -lɛs   14, 94  
9 to swim -ᵑgɛrɛ   15  
49 to lie down word info -mʷonɛ lɛmɛrɛs   15  
103 meat/flesh alaŋa(ᵐbʷas)   15, 79, 91  
1 hand a-vara-   16  
59 mother gaⁿdai   17  
88 to squeeze word info -ᵐbuʃ   18, 71  
20 to know, be knowledgeable -raŋ-   19  
48 to sleep -mʷənɛ   19  
143 fire a-kaˑmb   19  
143 fire a-kamp   19  
115 root a-waːri   2  
172 to climb word info -sak   2  
52 to stand -tɛrɛ   2, 69  
205 Nine word info i-lavas   20  
93 to pound, beat word info -tɪktɪk   20, 2  
42 to suck -ˀiup   23  
55 woman/female hɛ-tubʷɔtɛ   24  
7 to come -βol   25  
12 skin hɛ-vɪni   28  
102 rat a-kasua   3  
26 hair word info hɛ-vl-   31  
26 hair word info ɛ-vɛl-   31  
131 cloud word info a-mʷap   32  
131 cloud word info amaˑp   32  
202 Six word info i-lavsua   33  
8 to turn word info -ⁿdʳu   34  
89 to hold word info -forɪ-   34  
181 where? word info iosɛni   34  
36 to spit -vovɛrai   35  
141 wet wara   35, 47  
109 mosquito a-tokas   38, 48  
100 wing ɛ-vəlɛŋaːwi   38, 69, 70  
144 to burn word info -sle   4  
137 to blow word info -jup   4, 81  
51 to sit -somᵇ   40  
51 to sit -sumᵖ   40  
171 to hide word info -lumʷɔk   40  
189 who? word info waːni   40  
30 mouth a-ᵐbʷoŋ-   41  
25 neck hɛ-ⁿdɛl-   42  
167 night luvgotɛ   42  
167 night luvukotɛ   42  
210 One Thousand word info aŋaːtirua   44  
37 to eat -towtaw   45  
37 to eat -dodau   45  
178 that iɛnawat   46  
58 wife aːᵑgənɛ   48?  
174 in, inside vaːnuɔ   49  
197 One word info isuwa   5  
197 One word info iswa   5  
14 belly a-havt-   5, 15  
204 Eight word info i-lavtɺ   5, 7  
206 Ten word info i-laŋaːvʊl   5, 8  
122 water word info a-iɛmb   50  
73 to steal -mɛrak   52  
73 to steal -mɛraˀ   52  
116 flower a-tɛvsi   53, 57  
92 to open, uncover -wul   55  
3 right tɛtuvoi   57  
95 to fall word info -mor   57  
95 to fall word info -mur   57  
161 shy, ashamed mʷolɛh   58  
69 to hunt word info -vorɪⁿdaw   59?  
129 moon hɛ-ᵐbasi   6  
168 day tran   6, 52  
5 to walk -ləŋə   60  
84 to plant -kavʷok   60  
34 to cry -uarɛtɛ   61  
110 spider hɛ-ⁿdɛŋəlɛ   62  
132 fog aᵐbʷan   62  
190 other waniⁿdʳal   62  
128 sky a-mʷap   63  
128 sky amaˑp   63  
180 far laˑk   64  
180 far laˑx   64  
82 dull, blunt ᵐbʊk   64, 65  
29 to sniff, smell -muš-   65  
152 small rɛkɛᵐbʷoi   66, 117  
87 to swell word info -lɛᵐbɛ   67  
98 egg a-mɔvi   67  
150 yellow wəswaːsi   67  
50 to dream -mʷonɛlɛs   68  
107 worm (earthworm) hɛ-ⁿdɛlaːs   68, 64  
74 to kill -ᵐbʳɪsimæs   69, 2  
32 tongue hɛ-lɛm-   7, 17  
32 tongue ɛ-lɛm-   7, 17  
17 liver a-maːᵐbora   7, 53  
77 to scratch word info -kai   71  
142 heavy nɛˑmᵇ   71  
142 heavy nɛmp   71  
15 bone ha-vʷigai   72  
15 bone o-vʷigai   72  
166 correct, true voi ᵐboraŋənə   72  
101 to fly -al   75  
105 tail hɛ-vlɛᵐbœši   76, 64  
105 tail ɛ-vlɛᵐpsi   76, 64  
4 leg/foot a-kala-   78  
56 child a-teᵐborai   78  
136 wind ɛ-mɛlasɛ   78  
35 to vomit -luwaluwa   8  
70 to shoot word info -tuᵐbʷas   8  
151 green mɛmɛlaˑkəsɛ   8, 43  
151 green mɛmɛlaˑgəsɛ   8, 43  
127 woods/forest a-iŋaraius   80  
146 ash hæ-vlaua   80  
57 husband mʷɔtua tikɛnɛ   81, 82  
134 thunder a-aᵐbɛlɛ   82  
118 grass aⁿdʳaːmᵇ   83  
94 to throw word info -ᵐbuk   84  
33 to laugh -sɪŋal   84, 49  
154 short word info ᵐboiᵐboi   87  
24 head ha-ᵐbʷaːt-   9  
39 to cook word info -tntn   9  
176 below tɛnuɔ   9  
207 Twenty word info ɛ-laŋaːvʊl i-rua   9  
179 near saŋasaŋa   90  
112 rotten word info ŋəte   93, 95  
54 man/male a-mugʊt   94  
160 painful, sick ᵑgəlɛtɛ   94  
11 dust a-tɛnɛsɛlɛ   97  
72 to hit word info -tɛlɪᵐbɛ   99  
185 we word info aᵑgal we pl excl E  
185 we word info gəⁿdal we pl incl I  
185 we word info kœⁿdal we pl incl I  
186 you mʷɔⁿdʳu you dual x  
187 they ⁿdʳar arua they dual x  
208 Fifty word info ɛ-laŋaːvʊl ilme   x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: