https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Novol (Usus - Dixon Reef)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:nms  Glottocode: lete1241 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior:Small Nambas 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
38 to chew word info      
41 to bite      
47 to yawn      
53 person/human being      
68 needle      
71 to stab, pierce      
81 sharp      
83 to work word info      
85 to choose      
86 to grow word info      
104 fat/grease      
123 to flow      
125 salt      
126 lake      
135 lightning      
145 smoke word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
170 when? word info      
173 at      
191 all      
192 and      
193 if      
194 how? word info      
101 to fly -al   75  
37 to eat -dodau   45  
89 to hold word info -forɪ-   34  
90 to dig -gl   1  
137 to blow word info -jup   4, 81  
77 to scratch word info -kai   71  
78 to cut, hack word info -karɛs   102  
84 to plant -kavʷok   60  
90 to dig -kl   1  
171 to hide word info -lumʷɔk   40  
35 to vomit -luwaluwa   8  
5 to walk -ləŋə   60  
46 to see -lɛs   14, 94  
87 to swell word info -lɛᵐbɛ   67  
76 to live, be alive -mauor   1, 76  
95 to fall word info -mor   57  
95 to fall word info -mur   57  
29 to sniff, smell -muš-   65  
75 to die, be dead -mæs   1  
73 to steal -mɛrak   52  
73 to steal -mɛraˀ   52  
22 to fear -mɛtæk   1  
40 to drink -mɪn   1, 49  
49 to lie down word info -mʷonɛ lɛmɛrɛs   15  
50 to dream -mʷonɛlɛs   68  
48 to sleep -mʷənɛ   19  
20 to know, be knowledgeable -raŋ-   19  
44 to hear -raŋɛ   1  
172 to climb word info -sak   2  
144 to burn word info -sle   4  
51 to sit -somᵇ   40  
51 to sit -sumᵖ   40  
64 to say -sɛrɛ   113  
33 to laugh -sɪŋal   84, 49  
80 to split word info -takɛᵐborai   1, 62  
39 to cook word info -tntn   9  
37 to eat -towtaw   45  
67 to sew word info -tr   13  
66 to tie up, fasten -tu-   102  
70 to shoot word info -tuᵐbʷas   8  
72 to hit word info -tɛlɪᵐbɛ   99  
52 to stand -tɛrɛ   2, 69  
93 to pound, beat word info -tɪktɪk   20, 2  
34 to cry -uarɛtɛ   61  
69 to hunt word info -vorɪⁿdaw   59?  
36 to spit -vovɛrai   35  
92 to open, uncover -wul   55  
42 to suck -ˀiup   23  
7 to come -βol   25  
91 to buy -βul   1  
94 to throw word info -ᵐbuk   84  
196 to count -ᵐbuluᵑk   1  
88 to squeeze word info -ᵐbuʃ   18, 71  
74 to kill -ᵐbʳɪsimæs   69, 2  
28 to breathe -ᵑgarɛ   13  
9 to swim -ᵑgɛrɛ   15  
8 to turn word info -ⁿdʳu   34  
21 to think -ⁿdʳum-   13  
18 breast a-asɪs   1, 55  
134 thunder a-aᵐbɛlɛ   82  
14 belly a-havt-   5, 15  
127 woods/forest a-iŋaraius   80  
122 water word info a-iɛmb   50  
4 leg/foot a-kala-   78  
143 fire a-kamp   19  
102 rat a-kasua   3  
143 fire a-kaˑmb   19  
17 liver a-maːᵐbora   7, 53  
54 man/male a-mugʊt   94  
98 egg a-mɔvi   67  
128 sky a-mʷap   63  
131 cloud word info a-mʷap   32  
106 snake a-mʷatɛ   12  
114 leaf a-raui   1  
62 thatch/roof a-ruiɛtɛ   1, 61  
6 road/path a-sɛlɛ   1  
124 sea a-taˑs   1  
56 child a-teᵐborai   78  
109 mosquito a-tokas   38, 48  
11 dust a-tɛnɛsɛlɛ   97  
116 flower a-tɛvsi   53, 57  
1 hand a-vara-   16  
120 stone a-vaˑ   1  
117 fruit a-vʷani   1, 26  
115 root a-waːri   2  
30 mouth a-ᵐbʷoŋ-   41  
79 stick/wood akˀai   1  
103 meat/flesh alaŋa(ᵐbʷas)   15, 79, 91  
128 sky amaˑp   63  
131 cloud word info amaˑp   32  
188 what? word info asɛvi   1  
65 rope atal   1  
133 rain ausɛ   1  
210 One Thousand word info aŋaːtirua   44  
58 wife aːᵑgənɛ   48?  
132 fog aᵐbʷan   62  
185 we word info aᵑgal we pl excl E  
187 they aᵑgal they    
183 thou aᵑgu   1, 17  
182 I aᵑgənɛ   1, 21, 22  
118 grass aⁿdʳaːmᵇ   83  
2 left dɛlmiɛr   1, 59  
59 mother gaⁿdai   17  
185 we word info gəⁿdal we pl incl I  
108 louse word info ha-agʊt   1  
111 fish ha-ikə   1  
13 back word info ha-taːg-   12  
15 bone ha-vʷigai   72  
24 head ha-ᵐbʷaːt-   9  
23 blood ha-ⁿdʳaiə   1, 56  
61 house he-imʷɔ   1  
146 ash hæ-vlaua   80  
99 feather hɛ-fəli   1  
32 tongue hɛ-lɛm-   7, 17  
16 intestines hɛ-sɪn-   1  
169 year hɛ-tau   1  
55 woman/female hɛ-tubʷɔtɛ   24  
26 hair word info hɛ-vl-   31  
105 tail hɛ-vlɛᵐbœši   76, 64  
130 star hɛ-vunvʊt   1  
12 skin hɛ-vɪni   28  
129 moon hɛ-ᵐbasi   6  
27 nose hɛ-ᵑgars-   1, 50  
25 neck hɛ-ⁿdɛl-   42  
107 worm (earthworm) hɛ-ⁿdɛlaːs   68, 64  
43 ear hɛ-ⁿdɛliŋ-   1, 40  
110 spider hɛ-ⁿdɛŋəlɛ   62  
205 Nine word info i-lavas   20  
203 Seven word info i-lavruwa   13  
202 Six word info i-lavsua   33  
204 Eight word info i-lavtɺ   5, 7  
206 Ten word info i-laŋaːvʊl   5, 8  
201 Five word info i-ləmɛ   1  
200 Four word info i-vas   1, 65  
184 he/she ie   1  
181 where? word info iosɛni   34  
197 One word info isuwa   5  
197 One word info iswa   5  
195 no, not isɪkan   10  
199 Three word info itɺ   1  
177 this iɛna   1  
178 that iɛnawat   46  
198 Two word info iɛrua   1  
198 Two word info iɛrwa   1  
96 dog iᵐburmæn   10, 83  
185 we word info kœⁿdal we pl incl I  
185 we word info kœⁿdal we dl incl    
180 far laˑk   64  
180 far laˑx   64  
167 night luvgotɛ   42  
167 night luvukotɛ   42  
153 big lɛᵐbɛⁿdʳau   10, 84  
149 red miɛlɛ   1, 55  
139 cold word info mɛmluai   112  
151 green mɛmɛlaˑgəsɛ   8, 43  
151 green mɛmɛlaˑkəsɛ   8, 43  
175 above mɛruɔ   10  
140 dry word info mɛsɛmɛsɛ   11  
22 to fear mɛtaːmp   1  
147 black mɛtɛ   1  
161 shy, ashamed mʷolɛh   58  
162 old word info mʷɔtiɛnɛ   1, 118  
162 old word info mʷɔtiɛnɛ   1, 118  
57 husband mʷɔtua tikɛnɛ   81, 82  
186 you mʷɔⁿdl you pl 1, 32, 51  
186 you mʷɔⁿdʳu you dual x  
142 heavy nɛmp   71  
142 heavy nɛˑmᵇ   71  
10 dirty nɪ-vitɛnɛ   127  
15 bone o-vʷigai   72  
152 small rɛkɛᵐbʷoi   66, 117  
179 near saŋasaŋa   90  
165 bad, evil sɛtɛ   1  
60 father tamæ   1  
168 day tran   6, 52  
60 father tæma   1  
176 below tɛnuɔ   9  
138 warm word info tɛtn   12  
3 right tɛtuvoi   57  
174 in, inside vaːnuɔ   49  
164 good voi   108  
166 correct, true voi ᵐboraŋənə   72  
148 white vovolau   101, 102  
148 white vovʷolau   101, 102  
190 other waniⁿdʳal   62  
141 wet wara   35, 47  
189 who? word info waːni   40  
150 yellow wəswaːsi   67  
63 name æ-kas-   1, 35  
31 tooth æ-luv   1, 35  
97 bird æ-mæn   1  
124 sea æ-tæˑs   1  
119 earth/soil æ-tɛnɛh   1  
120 stone æ-væˑt   1  
112 rotten word info ŋəte   93, 95  
10 dirty ɛ-fitɛnɛ   127  
209 One Hundred word info ɛ-laŋaːvl atisua   12?  
207 Twenty word info ɛ-laŋaːvʊl i-rua   9  
208 Fifty word info ɛ-laŋaːvʊl ilme   x  
32 tongue ɛ-lɛm-   7, 17  
113 branch word info ɛ-lɛŋri   1, 21?  
136 wind ɛ-mɛlasɛ   78  
121 sand ɛ-mɛrɛsuan   1, 81  
45 eye ɛ-mɛt-   1  
105 tail ɛ-vlɛᵐpsi   76, 64  
100 wing ɛ-vəlɛŋaːwi   38, 69, 70  
26 hair word info ɛ-vɛl-   31  
31 tooth ɛlɪvʷ-   1, 35  
188 what? word info ɛsɛvi   1  
96 dog ʙurmæn   10, 83  
163 new βoβo   1  
154 short word info ᵐboiᵐboi   87  
82 dull, blunt ᵐbʊk   64, 65  
19 shoulder ᵐbʷotvɛrɛ   1, 65  
160 painful, sick ᵑgəlɛtɛ   94  
187 they ⁿdʳar arua they dual x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: