https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Novol (Usus - Dixon Reef)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:nms  Glottocode: lete1241 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior:Small Nambas 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above mɛruɔ   10  
191 all      
192 and      
146 ash hæ-vlaua   80  
173 at      
13 back word info ha-taːg-   12  
165 bad, evil sɛtɛ   1  
14 belly a-havt-   5, 15  
176 below tɛnuɔ   9  
153 big lɛᵐbɛⁿdʳau   10, 84  
97 bird æ-mæn   1  
147 black mɛtɛ   1  
23 blood ha-ⁿdʳaiə   1, 56  
15 bone ha-vʷigai   72  
15 bone o-vʷigai   72  
113 branch word info ɛ-lɛŋri   1, 21?  
18 breast a-asɪs   1, 55  
56 child a-teᵐborai   78  
131 cloud word info a-mʷap   32  
131 cloud word info amaˑp   32  
139 cold word info mɛmluai   112  
166 correct, true voi ᵐboraŋənə   72  
168 day tran   6, 52  
10 dirty ɛ-fitɛnɛ   127  
10 dirty nɪ-vitɛnɛ   127  
96 dog ʙurmæn   10, 83  
96 dog iᵐburmæn   10, 83  
140 dry word info mɛsɛmɛsɛ   11  
82 dull, blunt ᵐbʊk   64, 65  
11 dust a-tɛnɛsɛlɛ   97  
43 ear hɛ-ⁿdɛliŋ-   1, 40  
119 earth/soil æ-tɛnɛh   1  
98 egg a-mɔvi   67  
204 Eight word info i-lavtɺ   5, 7  
45 eye ɛ-mɛt-   1  
180 far laˑk   64  
180 far laˑx   64  
104 fat/grease      
60 father tamæ   1  
60 father tæma   1  
99 feather hɛ-fəli   1  
208 Fifty word info ɛ-laŋaːvʊl ilme   x  
143 fire a-kaˑmb   19  
143 fire a-kamp   19  
111 fish ha-ikə   1  
201 Five word info i-ləmɛ   1  
116 flower a-tɛvsi   53, 57  
132 fog aᵐbʷan   62  
200 Four word info i-vas   1, 65  
117 fruit a-vʷani   1, 26  
164 good voi   108  
118 grass aⁿdʳaːmᵇ   83  
151 green mɛmɛlaˑkəsɛ   8, 43  
151 green mɛmɛlaˑgəsɛ   8, 43  
26 hair word info hɛ-vl-   31  
26 hair word info ɛ-vɛl-   31  
1 hand a-vara-   16  
184 he/she ie   1  
24 head ha-ᵐbʷaːt-   9  
142 heavy nɛˑmᵇ   71  
142 heavy nɛmp   71  
61 house he-imʷɔ   1  
194 how? word info      
57 husband mʷɔtua tikɛnɛ   81, 82  
182 I aᵑgənɛ   1, 21, 22  
193 if      
174 in, inside vaːnuɔ   49  
16 intestines hɛ-sɪn-   1  
126 lake      
114 leaf a-raui   1  
2 left dɛlmiɛr   1, 59  
4 leg/foot a-kala-   78  
135 lightning      
17 liver a-maːᵐbora   7, 53  
155 long word info      
108 louse word info ha-agʊt   1  
54 man/male a-mugʊt   94  
103 meat/flesh alaŋa(ᵐbʷas)   15, 79, 91  
129 moon hɛ-ᵐbasi   6  
109 mosquito a-tokas   38, 48  
59 mother gaⁿdai   17  
30 mouth a-ᵐbʷoŋ-   41  
63 name æ-kas-   1, 35  
158 narrow      
179 near saŋasaŋa   90  
25 neck hɛ-ⁿdɛl-   42  
68 needle      
163 new βoβo   1  
167 night luvgotɛ   42  
167 night luvukotɛ   42  
205 Nine word info i-lavas   20  
195 no, not isɪkan   10  
27 nose hɛ-ᵑgars-   1, 50  
162 old word info mʷɔtiɛnɛ   1, 118  
162 old word info mʷɔtiɛnɛ   1, 118  
197 One word info isuwa   5  
197 One word info iswa   5  
209 One Hundred word info ɛ-laŋaːvl atisua   12?  
210 One Thousand word info aŋaːtirua   44  
190 other waniⁿdʳal   62  
160 painful, sick ᵑgəlɛtɛ   94  
53 person/human being      
133 rain ausɛ   1  
102 rat a-kasua   3  
149 red miɛlɛ   1, 55  
3 right tɛtuvoi   57  
6 road/path a-sɛlɛ   1  
115 root a-waːri   2  
65 rope atal   1  
112 rotten word info ŋəte   93, 95  
125 salt      
121 sand ɛ-mɛrɛsuan   1, 81  
124 sea æ-tæˑs   1  
124 sea a-taˑs   1  
203 Seven word info i-lavruwa   13  
81 sharp      
154 short word info ᵐboiᵐboi   87  
19 shoulder ᵐbʷotvɛrɛ   1, 65  
161 shy, ashamed mʷolɛh   58  
202 Six word info i-lavsua   33  
12 skin hɛ-vɪni   28  
128 sky a-mʷap   63  
128 sky amaˑp   63  
152 small rɛkɛᵐbʷoi   66, 117  
145 smoke word info      
106 snake a-mʷatɛ   12  
110 spider hɛ-ⁿdɛŋəlɛ   62  
130 star hɛ-vunvʊt   1  
79 stick/wood akˀai   1  
120 stone æ-væˑt   1  
120 stone a-vaˑ   1  
105 tail hɛ-vlɛᵐbœši   76, 64  
105 tail ɛ-vlɛᵐpsi   76, 64  
206 Ten word info i-laŋaːvʊl   5, 8  
178 that iɛnawat   46  
62 thatch/roof a-ruiɛtɛ   1, 61  
187 they aᵑgal they    
187 they ⁿdʳar arua they dual x  
157 thick word info      
156 thin word info      
177 this iɛna   1  
183 thou aᵑgu   1, 17  
199 Three word info itɺ   1  
134 thunder a-aᵐbɛlɛ   82  
41 to bite      
137 to blow word info -jup   4, 81  
28 to breathe -ᵑgarɛ   13  
144 to burn word info -sle   4  
91 to buy -βul   1  
38 to chew word info      
85 to choose      
172 to climb word info -sak   2  
7 to come -βol   25  
39 to cook word info -tntn   9  
196 to count -ᵐbuluᵑk   1  
34 to cry -uarɛtɛ   61  
78 to cut, hack word info -karɛs   102  
75 to die, be dead -mæs   1  
90 to dig -gl   1  
90 to dig -kl   1  
50 to dream -mʷonɛlɛs   68  
40 to drink -mɪn   1, 49  
37 to eat -towtaw   45  
37 to eat -dodau   45  
95 to fall word info -mor   57  
95 to fall word info -mur   57  
22 to fear -mɛtæk   1  
22 to fear mɛtaːmp   1  
123 to flow      
101 to fly -al   75  
86 to grow word info      
44 to hear -raŋɛ   1  
171 to hide word info -lumʷɔk   40  
72 to hit word info -tɛlɪᵐbɛ   99  
89 to hold word info -forɪ-   34  
69 to hunt word info -vorɪⁿdaw   59?  
74 to kill -ᵐbʳɪsimæs   69, 2  
20 to know, be knowledgeable -raŋ-   19  
33 to laugh -sɪŋal   84, 49  
49 to lie down word info -mʷonɛ lɛmɛrɛs   15  
76 to live, be alive -mauor   1, 76  
92 to open, uncover -wul   55  
84 to plant -kavʷok   60  
93 to pound, beat word info -tɪktɪk   20, 2  
64 to say -sɛrɛ   113  
77 to scratch word info -kai   71  
46 to see -lɛs   14, 94  
67 to sew word info -tr   13  
70 to shoot word info -tuᵐbʷas   8  
51 to sit -somᵇ   40  
51 to sit -sumᵖ   40  
48 to sleep -mʷənɛ   19  
29 to sniff, smell -muš-   65  
36 to spit -vovɛrai   35  
80 to split word info -takɛᵐborai   1, 62  
88 to squeeze word info -ᵐbuʃ   18, 71  
71 to stab, pierce      
52 to stand -tɛrɛ   2, 69  
73 to steal -mɛrak   52  
73 to steal -mɛraˀ   52  
42 to suck -ˀiup   23  
87 to swell word info -lɛᵐbɛ   67  
9 to swim -ᵑgɛrɛ   15  
21 to think -ⁿdʳum-   13  
94 to throw word info -ᵐbuk   84  
66 to tie up, fasten -tu-   102  
8 to turn word info -ⁿdʳu   34  
35 to vomit -luwaluwa   8  
5 to walk -ləŋə   60  
83 to work word info      
47 to yawn      
32 tongue hɛ-lɛm-   7, 17  
32 tongue ɛ-lɛm-   7, 17  
31 tooth æ-luv   1, 35  
31 tooth ɛlɪvʷ-   1, 35  
207 Twenty word info ɛ-laŋaːvʊl i-rua   9  
198 Two word info iɛrua   1  
198 Two word info iɛrwa   1  
138 warm word info tɛtn   12  
122 water word info a-iɛmb   50  
185 we word info gəⁿdal we pl incl I  
185 we word info kœⁿdal we pl incl I  
185 we word info aᵑgal we pl excl E  
185 we word info kœⁿdal we dl incl    
141 wet wara   35, 47  
188 what? word info asɛvi   1  
188 what? word info ɛsɛvi   1  
170 when? word info      
181 where? word info iosɛni   34  
148 white vovʷolau   101, 102  
148 white vovolau   101, 102  
189 who? word info waːni   40  
159 wide      
58 wife aːᵑgənɛ   48?  
136 wind ɛ-mɛlasɛ   78  
100 wing ɛ-vəlɛŋaːwi   38, 69, 70  
55 woman/female hɛ-tubʷɔtɛ   24  
127 woods/forest a-iŋaraius   80  
107 worm (earthworm) hɛ-ⁿdɛlaːs   68, 64  
169 year hɛ-tau   1  
150 yellow wəswaːsi   67  
186 you mʷɔⁿdl you pl 1, 32, 51  
186 you mʷɔⁿdʳu you dual x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: