https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Natangan (Mbonvor) 162-86

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:nms  Glottocode: lete1241 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior:Small Nambas 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
10 dirty      
17 liver      
18 breast      
19 shoulder      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
38 to chew word info      
39 to cook word info      
41 to bite      
42 to suck      
53 person/human being      
57 husband      
58 wife      
59 mother      
60 father      
68 needle      
69 to hunt word info      
85 to choose      
86 to grow word info      
100 wing      
101 to fly      
104 fat/grease      
123 to flow      
125 salt      
126 lake      
132 fog      
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
173 at      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
141 wet -loᵐbəloᵐb   85  
35 to vomit -luɛ   8  
150 yellow -lɪtlɪt   43  
171 to hide word info -lʊlmoa      
47 to yawn -momojal   19, 34  
95 to fall word info -mor   57  
40 to drink -mun   1, 49  
76 to live, be alive -mæor   1, 76  
75 to die, be dead -mæs   1  
148 white -mævus   1  
151 green -mɛlaxse   43  
149 red -mɛmiɛl   1, 55  
147 black -mɛtəmɛt      
81 sharp -mɛŋal   14, 79, 81  
50 to dream -noᵐboriɛ   10  
74 to kill -ravus i-mæs   74, 2  
83 to work word info -rax   46  
160 painful, sick -rɛβ      
172 to climb word info -sax   2  
51 to sit -sombsomb   40  
37 to eat -taotao   45  
80 to split word info -toɣᵐbar   1, 62  
89 to hold word info -təŋao   93  
52 to stand -tɛtarɛ   2, 69  
34 to cry -uarɛt   61  
36 to spit -vorai   35  
77 to scratch word info -woɣoi   65  
162 old word info -ɣaivʷudiɛn      
84 to plant -ɣawax   60  
166 correct, true -ᵐbaraŋɪnɛ   72  
48 to sleep -ᵑgos   97  
189 who? word info aimat   2?  
187 they amɛrme they dual x  
186 you aramulme you pl    
185 we word info aⁿdal we pl incl    
187 they hral they 55  
198 Two word info i--rue   1  
201 Five word info i-lme   1  
153 big i-lɛmbe   10  
135 lightning i-miɛlɛ      
161 shy, ashamed i-mɛmænɛ      
94 to throw word info i-mʷolue      
144 to burn word info i-nɛm   58?  
142 heavy i-nɛmb   71  
139 cold word info i-roməlæse   51  
152 small i-rəx      
165 bad, evil i-samb   41  
197 One word info i-sua   5  
82 dull, blunt i-sɛmɛŋal   66  
199 Three word info i-tl   1  
138 warm word info i-tɛtn   12  
87 to swell word info i-tɪmb   12  
137 to blow word info i-uv   4  
200 Four word info i-vas   1, 65  
163 new i-veveo   1  
140 dry word info i-wɔrɛt      
112 rotten word info i-ɳot   93, 95  
164 good i-ⁿdəŋ      
205 Nine word info ila-vas   20  
206 Ten word info ilaŋavul   5, 8  
203 Seven word info ilaβ-rue   13  
202 Six word info ilaβ-sua   33  
204 Eight word info ilaβ-tl      
195 no, not isəɣe   10  
194 how? word info itomoa      
184 he/she   1  
145 smoke word info iⁿdɪŋe   46?  
178 that jetina      
177 this jetine      
175 above lɛmɪsao      
174 in, inside lɛmʉznɛ      
167 night lɪvoɣɛt   42  
185 we word info mamurme we dual excl    
185 we word info mamuʊtɪmʊn we dl incl    
185 we word info mamʊl we pl excl    
98 egg manlɛ-n   83  
146 ash mʷosuan   77  
111 fish na-iɣe   1  
96 dog na-klu   7, 77, 80  
118 grass na-manai   31  
107 worm (earthworm) na-matarəx      
11 dust na-mosuan   46  
131 cloud word info na-mæluŋ   34  
97 bird na-mæn   1  
128 sky na-mʷap˺   63  
130 star na-mʷase   13  
62 thatch/roof na-raojɛt   1, 61  
102 rat na-sua   3, 77  
2 left na-tizamp      
3 right na-tiⁿdaŋ      
133 rain na-use   1  
1 hand na-varna   16  
117 fruit na-vʷonovʷon   13  
115 root na-war(ne)   2  
103 meat/flesh na-ŋasᵑgasiɛ-n      
110 spider na-ŋaŋao   8, 79  
143 fire na-ɣamb   19  
63 name na-ɣsɛ-m   1, 35  
108 louse word info na-ɣɛt   1  
129 moon na-ᵐbasie   6  
14 belly na-ᵐbavɪne   66  
4 leg/foot na-ᵐbulɛ-n   33  
105 tail na-ᵐbɪznɛ   76  
24 head na-ᵐbʷatɪnɛ   9  
27 nose na-ᵑgorzne   1, 50  
183 thou naŋu   1, 17, 18  
182 I naŋənɛ   1, 21, 22  
29 to sniff, smell naᵐbʷon   42  
122 water word info ne-jɛmp   50  
61 house ne-ma   1  
12 skin no-ulwul   1, 81  
30 mouth no-ᵐborɣɛ-n   41, 95  
31 tooth nɛ-luvʷon   1, 35  
136 wind nɛ-mɛlase   78  
32 tongue nɛ-mɛluɛn   7, 42  
22 to fear nɛ-mɛtax   1  
45 eye nɛ-mɛtɛ-n   1  
106 snake nɛ-mʷat   12  
79 stick/wood nɛ-nai   1  
114 leaf nɛ-rau(ne)   1  
113 branch word info nɛ-saŋə-n   2  
6 road/path nɛ-sɛl   1  
56 child nɛ-tailailai      
65 rope nɛ-tal   1  
119 earth/soil nɛ-tan   1  
169 year nɛ-tao   1  
109 mosquito nɛ-taoɣas   38, 48  
124 sea nɛ-tas   1  
13 back word info nɛ-taɣə-m   12  
116 flower nɛ-tɛvse   53, 57  
170 when? word info nɛ-vamɛtɛniɛl   61  
120 stone nɛ-vat   1  
55 woman/female nɛ-vnevɪt   103  
99 feather nɛ-vulɛ-n   1  
26 hair word info nɛ-vəlɛ-n   31  
15 bone nɛ-wiɣai   72  
121 sand nɛ-ᵐbinun   1, 79  
134 thunder nɛ-ᵐbɛᵐbɛle      
127 woods/forest nɛ-ᵐbɪzeɣai      
25 neck nɛ-ⁿdolnɛ   42  
23 blood nɛ-ⁿdʳai   1  
188 what? word info nɛvanɛn   1  
54 man/male nɪ-mæɣət   94  
176 below rɛvɛvɛn      
180 far saʊᵐbun      
179 near soŋɔ   90  
181 where? word info sɛvɛn      
168 day tran   6, 52  
70 to shoot word info we-vini   1  
7 to come wo-val   25  
91 to buy wo-vul   1  
64 to say wo-vɛtaŋ   47?  
196 to count wo-ᵐbuliŋk   1  
49 to lie down word info wo-ᵑgos ᵑgos   92?  
78 to cut, hack word info wɔ-tɛre   1  
93 to pound, beat word info wə-trtəx      
88 to squeeze word info wə-təŋərən      
92 to open, uncover wə-zɪsevan   24  
90 to dig wə-ɣl   1  
9 to swim wɛ-lɛlɛs   8  
73 to steal wɛ-mærəx   52  
28 to breathe wɛ-revin imelase      
72 to hit word info wɛ-rævus   86, 100  
67 to sew word info wɛ-tr   13  
71 to stab, pierce wɛ-tr   14  
66 to tie up, fasten wɛ-vus   32  
8 to turn word info wɛ-ⁿdʳu   34  
186 you ɣamərame you dual x  
46 to see ᵑgu-li   14  
5 to walk ᵑgu-loŋ   60  
44 to hear ᵑgu-roŋ   1  
33 to laugh ᵑgu-vɪsiŋal   84, 49  
16 intestines ᵑgutere      
43 ear ⁿdalɪŋa-n   1, 40  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: