https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Natangan (Mbonvor) 162-86

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:nms  Glottocode: lete1241 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior:Small Nambas 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above lɛmɪsao      
191 all      
192 and      
146 ash mʷosuan   77  
173 at      
13 back word info nɛ-taɣə-m   12  
165 bad, evil i-samb   41  
14 belly na-ᵐbavɪne   66  
176 below rɛvɛvɛn      
153 big i-lɛmbe   10  
97 bird na-mæn   1  
147 black -mɛtəmɛt      
23 blood nɛ-ⁿdʳai   1  
15 bone nɛ-wiɣai   72  
113 branch word info nɛ-saŋə-n   2  
18 breast      
56 child nɛ-tailailai      
131 cloud word info na-mæluŋ   34  
139 cold word info i-roməlæse   51  
166 correct, true -ᵐbaraŋɪnɛ   72  
168 day tran   6, 52  
10 dirty      
96 dog na-klu   7, 77, 80  
140 dry word info i-wɔrɛt      
82 dull, blunt i-sɛmɛŋal   66  
11 dust na-mosuan   46  
43 ear ⁿdalɪŋa-n   1, 40  
119 earth/soil nɛ-tan   1  
98 egg manlɛ-n   83  
204 Eight word info ilaβ-tl      
45 eye nɛ-mɛtɛ-n   1  
180 far saʊᵐbun      
104 fat/grease      
60 father      
99 feather nɛ-vulɛ-n   1  
208 Fifty word info      
143 fire na-ɣamb   19  
111 fish na-iɣe   1  
201 Five word info i-lme   1  
116 flower nɛ-tɛvse   53, 57  
132 fog      
200 Four word info i-vas   1, 65  
117 fruit na-vʷonovʷon   13  
164 good i-ⁿdəŋ      
118 grass na-manai   31  
151 green -mɛlaxse   43  
26 hair word info nɛ-vəlɛ-n   31  
1 hand na-varna   16  
184 he/she   1  
24 head na-ᵐbʷatɪnɛ   9  
142 heavy i-nɛmb   71  
61 house ne-ma   1  
194 how? word info itomoa      
57 husband      
182 I naŋənɛ   1, 21, 22  
193 if      
174 in, inside lɛmʉznɛ      
16 intestines ᵑgutere      
126 lake      
114 leaf nɛ-rau(ne)   1  
2 left na-tizamp      
4 leg/foot na-ᵐbulɛ-n   33  
135 lightning i-miɛlɛ      
17 liver      
155 long word info      
108 louse word info na-ɣɛt   1  
54 man/male nɪ-mæɣət   94  
103 meat/flesh na-ŋasᵑgasiɛ-n      
129 moon na-ᵐbasie   6  
109 mosquito nɛ-taoɣas   38, 48  
59 mother      
30 mouth no-ᵐborɣɛ-n   41, 95  
63 name na-ɣsɛ-m   1, 35  
158 narrow      
179 near soŋɔ   90  
25 neck nɛ-ⁿdolnɛ   42  
68 needle      
163 new i-veveo   1  
167 night lɪvoɣɛt   42  
205 Nine word info ila-vas   20  
195 no, not isəɣe   10  
27 nose na-ᵑgorzne   1, 50  
162 old word info -ɣaivʷudiɛn      
197 One word info i-sua   5  
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
190 other      
160 painful, sick -rɛβ      
53 person/human being      
133 rain na-use   1  
102 rat na-sua   3, 77  
149 red -mɛmiɛl   1, 55  
3 right na-tiⁿdaŋ      
6 road/path nɛ-sɛl   1  
115 root na-war(ne)   2  
65 rope nɛ-tal   1  
112 rotten word info i-ɳot   93, 95  
125 salt      
121 sand nɛ-ᵐbinun   1, 79  
124 sea nɛ-tas   1  
203 Seven word info ilaβ-rue   13  
81 sharp -mɛŋal   14, 79, 81  
154 short word info      
19 shoulder      
161 shy, ashamed i-mɛmænɛ      
202 Six word info ilaβ-sua   33  
12 skin no-ulwul   1, 81  
128 sky na-mʷap˺   63  
152 small i-rəx      
145 smoke word info iⁿdɪŋe   46?  
106 snake nɛ-mʷat   12  
110 spider na-ŋaŋao   8, 79  
130 star na-mʷase   13  
79 stick/wood nɛ-nai   1  
120 stone nɛ-vat   1  
105 tail na-ᵐbɪznɛ   76  
206 Ten word info ilaŋavul   5, 8  
178 that jetina      
62 thatch/roof na-raojɛt   1, 61  
187 they hral they 55  
187 they amɛrme they dual x  
157 thick word info      
156 thin word info      
177 this jetine      
183 thou naŋu   1, 17, 18  
199 Three word info i-tl   1  
134 thunder nɛ-ᵐbɛᵐbɛle      
41 to bite      
137 to blow word info i-uv   4  
28 to breathe wɛ-revin imelase      
144 to burn word info i-nɛm   58?  
91 to buy wo-vul   1  
38 to chew word info      
85 to choose      
172 to climb word info -sax   2  
7 to come wo-val   25  
39 to cook word info      
196 to count wo-ᵐbuliŋk   1  
34 to cry -uarɛt   61  
78 to cut, hack word info wɔ-tɛre   1  
75 to die, be dead -mæs   1  
90 to dig wə-ɣl   1  
50 to dream -noᵐboriɛ   10  
40 to drink -mun   1, 49  
37 to eat -taotao   45  
95 to fall word info -mor   57  
22 to fear nɛ-mɛtax   1  
123 to flow      
101 to fly      
86 to grow word info      
44 to hear ᵑgu-roŋ   1  
171 to hide word info -lʊlmoa      
72 to hit word info wɛ-rævus   86, 100  
89 to hold word info -təŋao   93  
69 to hunt word info      
74 to kill -ravus i-mæs   74, 2  
20 to know, be knowledgeable      
33 to laugh ᵑgu-vɪsiŋal   84, 49  
49 to lie down word info wo-ᵑgos ᵑgos   92?  
76 to live, be alive -mæor   1, 76  
92 to open, uncover wə-zɪsevan   24  
84 to plant -ɣawax   60  
93 to pound, beat word info wə-trtəx      
64 to say wo-vɛtaŋ   47?  
77 to scratch word info -woɣoi   65  
46 to see ᵑgu-li   14  
67 to sew word info wɛ-tr   13  
70 to shoot word info we-vini   1  
51 to sit -sombsomb   40  
48 to sleep -ᵑgos   97  
29 to sniff, smell naᵐbʷon   42  
36 to spit -vorai   35  
80 to split word info -toɣᵐbar   1, 62  
88 to squeeze word info wə-təŋərən      
71 to stab, pierce wɛ-tr   14  
52 to stand -tɛtarɛ   2, 69  
73 to steal wɛ-mærəx   52  
42 to suck      
87 to swell word info i-tɪmb   12  
9 to swim wɛ-lɛlɛs   8  
21 to think      
94 to throw word info i-mʷolue      
66 to tie up, fasten wɛ-vus   32  
8 to turn word info wɛ-ⁿdʳu   34  
35 to vomit -luɛ   8  
5 to walk ᵑgu-loŋ   60  
83 to work word info -rax   46  
47 to yawn -momojal   19, 34  
32 tongue nɛ-mɛluɛn   7, 42  
31 tooth nɛ-luvʷon   1, 35  
207 Twenty word info      
198 Two word info i--rue   1  
138 warm word info i-tɛtn   12  
122 water word info ne-jɛmp   50  
185 we word info aⁿdal we pl incl    
185 we word info mamʊl we pl excl    
185 we word info mamuʊtɪmʊn we dl incl    
185 we word info mamurme we dual excl    
141 wet -loᵐbəloᵐb   85  
188 what? word info nɛvanɛn   1  
170 when? word info nɛ-vamɛtɛniɛl   61  
181 where? word info sɛvɛn      
148 white -mævus   1  
189 who? word info aimat   2?  
159 wide      
58 wife      
136 wind nɛ-mɛlase   78  
100 wing      
55 woman/female nɛ-vnevɪt   103  
127 woods/forest nɛ-ᵐbɪzeɣai      
107 worm (earthworm) na-matarəx      
169 year nɛ-tao   1  
150 yellow -lɪtlɪt   43  
186 you aramulme you pl    
186 you ɣamərame you dual x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: