https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Natangan (Farun) 162-95b

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:nms  Glottocode: lete1241 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior:Small Nambas 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 1 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
17 liver      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
24 head      
26 hair word info      
33 to laugh      
34 to cry      
38 to chew word info      
39 to cook word info      
41 to bite      
42 to suck      
49 to lie down word info      
53 person/human being      
68 needle      
77 to scratch word info      
81 sharp      
82 dull, blunt      
85 to choose      
86 to grow word info      
88 to squeeze word info      
91 to buy      
93 to pound, beat word info      
95 to fall word info      
96 dog      
100 wing      
102 rat      
104 fat/grease      
106 snake      
108 louse word info      
109 mosquito      
110 spider      
111 fish      
116 flower      
117 fruit      
121 sand      
122 water word info      
123 to flow      
124 sea      
125 salt      
126 lake      
127 woods/forest      
128 sky      
129 moon      
130 star      
131 cloud word info      
132 fog      
133 rain      
135 lightning      
136 wind      
137 to blow word info      
138 warm word info      
139 cold word info      
140 dry word info      
141 wet      
142 heavy      
143 fire      
144 to burn word info      
145 smoke word info      
146 ash      
147 black      
148 white      
149 red      
151 green      
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
160 painful, sick      
161 shy, ashamed      
162 old word info      
163 new      
164 good      
165 bad, evil      
166 correct, true      
167 night      
168 day      
169 year      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
174 in, inside      
175 above      
176 below      
177 this      
178 that      
179 near      
180 far      
181 where? word info      
184 he/she      
186 you      
187 they      
188 what? word info      
189 who? word info      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
195 no, not      
196 to count      
197 One word info      
198 Two word info      
199 Three word info      
200 Four word info      
201 Five word info      
202 Six word info      
203 Seven word info      
204 Eight word info      
205 Nine word info      
206 Ten word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
40 to drink -nehɛʊᵐb   55  
51 to sit a-garax      
2 left tɛnmair   1, 59  
52 to stand -garax      
69 to hunt word info -gaɣaus      
5 to walk -loŋə   60  
35 to vomit -lu   8  
9 to swim -lɛlɛs   8  
153 big -lɛmbe   10  
47 to yawn -malulə   19, 34  
76 to live, be alive -maur   1, 76  
112 rotten word info -mom   51  
40 to drink -mun   1, 49  
73 to steal -mærəx   52  
50 to dream -nomborie   10  
36 to spit -purai   35, 86, 96  
71 to stab, pierce -ralusa   14?  
72 to hit word info -ravus   86, 100  
51 to sit -sombsomb   40  
37 to eat -tautau   45  
44 to hear -toŋk   1?  
67 to sew word info -tər   13  
78 to cut, hack word info -tɛre   1  
80 to split word info -tɛrᵐbar   1, 62  
89 to hold word info -tɛŋao   93  
87 to swell word info -tʊmp   12  
70 to shoot word info -viɾi   1  
92 to open, uncover -wul   55  
94 to throw word info -xoᵐbux   84  
66 to tie up, fasten -ᵐbəgərə   103  
84 to plant -ᵑgavʷax   60  
8 to turn word info -ⁿdʳu   34  
48 to sleep Ntalo-ᵑgos   97  
45 eye a-mɛra-n   1  
28 to breathe a-ᵑgarsau   13, 86  
90 to dig alɪ--ɣəl   1  
83 to work word info arʊx-ⁿdʳax   46  
60 father atata   19  
185 we word info aⁿdal we pl incl    
59 mother aⁿde   17  
150 yellow i--litlit   67  
75 to die, be dead i-mas   1  
101 to fly i-mɛra   27  
152 small i-rəx      
194 how? word info i-toᵑgoa      
98 egg mamav nɪ-mæN   67  
32 tongue mælʉ-n   7, 42  
22 to fear mɛtax   1  
118 grass mʷonai   31  
79 stick/wood na-hai   1  
99 feather na-havulu-n   1  
46 to see na-lus   14, 94  
31 tooth na-luvʷo-n   1, 35  
18 breast na-sus   1  
115 root na-wurʊn (nai)   2  
107 worm (earthworm) na-xaituao      
63 name na-ɣsɛ-m   1, 35  
29 to sniff, smell na-ᵐbWon   42  
4 leg/foot na-ᵐbulə-ŋə   33  
25 neck na-ⁿdʳɪlʊ-ŋk   42  
183 thou naŋu   1, 17, 18  
61 house ne-imʷa   1  
56 child ne-te   5  
170 when? word info nevuganaɛl      
113 branch word info ni-sɛŋa-n   2  
15 bone no-vʷiɣai   72  
27 nose nə-ᵑgorsunə   1, 50  
119 earth/soil nɛ-tan   1  
103 meat/flesh nɛ-vəsa   10  
58 wife nɛ-vɪnevu tanu-ŋk      
16 intestines nɛsɪnʊ-n   1  
182 I nɛŋənɛ   1, 21, 22  
54 man/male nɪ-maxət   94  
11 dust nɪ-moʃuon   46  
97 bird nɪ-mæN   1  
114 leaf nɪ-rau(ne)   1  
62 thatch/roof nɪ-rauiɛt   1, 61  
6 road/path nɪ-sɛlɛ   1  
65 rope nɪ-tal   1  
120 stone nɪ-vat   1  
134 thunder nɪ-ᵐbuᵐbəlɛ      
1 hand nɪvɛra-ŋk   16  
74 to kill o-ravus ia-mæs   74, 2  
7 to come o-wal   25  
13 back word info tahɪ-ŋk   12  
10 dirty taᵐbuᵑgos      
2 left timair   1, 59  
57 husband tɛᵐbʷaləx      
3 right tɪhawi   57  
64 to say vɛtaŋ   47?  
55 woman/female vɪnevʊt   103  
12 skin wulwul   1, 81  
19 shoulder ᵐbarvosu-n   71, 65  
30 mouth ᵐburoŋo-n   41, 95  
105 tail ᵐbusnɛ   76  
14 belly ᵐbʷavʊ-ŋk   66  
43 ear ⁿdaliŋa-n   1, 40  
23 blood ⁿdʳai   1  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: