https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Natangan (Farun) 162-95b

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:nms  Glottocode: lete1241 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior:Small Nambas 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 1 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
17 liver      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
24 head      
26 hair word info      
33 to laugh      
34 to cry      
38 to chew word info      
39 to cook word info      
41 to bite      
42 to suck      
49 to lie down word info      
53 person/human being      
68 needle      
77 to scratch word info      
81 sharp      
82 dull, blunt      
85 to choose      
86 to grow word info      
88 to squeeze word info      
91 to buy      
93 to pound, beat word info      
95 to fall word info      
96 dog      
100 wing      
102 rat      
104 fat/grease      
106 snake      
108 louse word info      
109 mosquito      
110 spider      
111 fish      
116 flower      
117 fruit      
121 sand      
122 water word info      
123 to flow      
124 sea      
125 salt      
126 lake      
127 woods/forest      
128 sky      
129 moon      
130 star      
131 cloud word info      
132 fog      
133 rain      
135 lightning      
136 wind      
137 to blow word info      
138 warm word info      
139 cold word info      
140 dry word info      
141 wet      
142 heavy      
143 fire      
144 to burn word info      
145 smoke word info      
146 ash      
147 black      
148 white      
149 red      
151 green      
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
160 painful, sick      
161 shy, ashamed      
162 old word info      
163 new      
164 good      
165 bad, evil      
166 correct, true      
167 night      
168 day      
169 year      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
174 in, inside      
175 above      
176 below      
177 this      
178 that      
179 near      
180 far      
181 where? word info      
184 he/she      
186 you      
187 they      
188 what? word info      
189 who? word info      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
195 no, not      
196 to count      
197 One word info      
198 Two word info      
199 Three word info      
200 Four word info      
201 Five word info      
202 Six word info      
203 Seven word info      
204 Eight word info      
205 Nine word info      
206 Ten word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
1 hand nɪvɛra-ŋk   16  
2 left timair   1, 59  
2 left tɛnmair   1, 59  
3 right tɪhawi   57  
4 leg/foot na-ᵐbulə-ŋə   33  
5 to walk -loŋə   60  
6 road/path nɪ-sɛlɛ   1  
7 to come o-wal   25  
8 to turn word info -ⁿdʳu   34  
9 to swim -lɛlɛs   8  
10 dirty taᵐbuᵑgos      
11 dust nɪ-moʃuon   46  
12 skin wulwul   1, 81  
13 back word info tahɪ-ŋk   12  
14 belly ᵐbʷavʊ-ŋk   66  
15 bone no-vʷiɣai   72  
16 intestines nɛsɪnʊ-n   1  
18 breast na-sus   1  
19 shoulder ᵐbarvosu-n   71, 65  
22 to fear mɛtax   1  
23 blood ⁿdʳai   1  
25 neck na-ⁿdʳɪlʊ-ŋk   42  
27 nose nə-ᵑgorsunə   1, 50  
28 to breathe a-ᵑgarsau   13, 86  
29 to sniff, smell na-ᵐbWon   42  
30 mouth ᵐburoŋo-n   41, 95  
31 tooth na-luvʷo-n   1, 35  
32 tongue mælʉ-n   7, 42  
35 to vomit -lu   8  
36 to spit -purai   35, 86, 96  
37 to eat -tautau   45  
40 to drink -mun   1, 49  
40 to drink -nehɛʊᵐb   55  
43 ear ⁿdaliŋa-n   1, 40  
44 to hear -toŋk   1?  
45 eye a-mɛra-n   1  
46 to see na-lus   14, 94  
47 to yawn -malulə   19, 34  
48 to sleep Ntalo-ᵑgos   97  
50 to dream -nomborie   10  
51 to sit -sombsomb   40  
51 to sit a-garax      
52 to stand -garax      
54 man/male nɪ-maxət   94  
55 woman/female vɪnevʊt   103  
56 child ne-te   5  
57 husband tɛᵐbʷaləx      
58 wife nɛ-vɪnevu tanu-ŋk      
59 mother aⁿde   17  
60 father atata   19  
61 house ne-imʷa   1  
62 thatch/roof nɪ-rauiɛt   1, 61  
63 name na-ɣsɛ-m   1, 35  
64 to say vɛtaŋ   47?  
65 rope nɪ-tal   1  
66 to tie up, fasten -ᵐbəgərə   103  
67 to sew word info -tər   13  
69 to hunt word info -gaɣaus      
70 to shoot word info -viɾi   1  
71 to stab, pierce -ralusa   14?  
72 to hit word info -ravus   86, 100  
73 to steal -mærəx   52  
74 to kill o-ravus ia-mæs   74, 2  
75 to die, be dead i-mas   1  
76 to live, be alive -maur   1, 76  
78 to cut, hack word info -tɛre   1  
79 stick/wood na-hai   1  
80 to split word info -tɛrᵐbar   1, 62  
83 to work word info arʊx-ⁿdʳax   46  
84 to plant -ᵑgavʷax   60  
87 to swell word info -tʊmp   12  
89 to hold word info -tɛŋao   93  
90 to dig alɪ--ɣəl   1  
92 to open, uncover -wul   55  
94 to throw word info -xoᵐbux   84  
97 bird nɪ-mæN   1  
98 egg mamav nɪ-mæN   67  
99 feather na-havulu-n   1  
101 to fly i-mɛra   27  
103 meat/flesh nɛ-vəsa   10  
105 tail ᵐbusnɛ   76  
107 worm (earthworm) na-xaituao      
112 rotten word info -mom   51  
113 branch word info ni-sɛŋa-n   2  
114 leaf nɪ-rau(ne)   1  
115 root na-wurʊn (nai)   2  
118 grass mʷonai   31  
119 earth/soil nɛ-tan   1  
120 stone nɪ-vat   1  
134 thunder nɪ-ᵐbuᵐbəlɛ      
150 yellow i--litlit   67  
152 small i-rəx      
153 big -lɛmbe   10  
170 when? word info nevuganaɛl      
182 I nɛŋənɛ   1, 21, 22  
183 thou naŋu   1, 17, 18  
185 we word info aⁿdal we pl incl    
194 how? word info i-toᵑgoa      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: