https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lampung Api (Daya)

Source/Author:  Karl Anderback 
Identifiers:  ISO-639-3:ljp  Glottocode: lamp1243 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 5 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
2 left      
3 right      
14 belly      
18 breast      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
53 person/human being      
69 to hunt word info      
124 sea      
132 fog      
149 red      
159 wide      
163 new      
188 what? word info      
200 Four word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
1 hand culuʔ   46  
4 leg/foot cukʊt̚   29  
5 to walk lɑpɑh   42  
6 road/path ŋəʁɑyɑ   1  
7 to come ʁɑtoŋ   14  
8 to turn word info biluk̚   24  
8 to turn word info ləgoʔ   52  
9 to swim lɑŋuy   1  
10 dirty kɑmɑʔ   35  
11 dust ʁɑhbuʔ   1  
12 skin bɑwɑʔ   18  
13 back word info tundud̯n   55  
15 bone tuhlɑn   1  
16 intestines isɑw   44  
17 liver hɑti   1  
19 shoulder piŋpiŋ   16  
22 to fear ʁɑbɑy   14  
23 blood ʁɑh   1  
24 head hulu   1  
24 head ulu   1  
25 neck gɑlɑh   33  
26 hair word info buwɔʔ   1  
27 nose hiʁuŋ   1  
28 to breathe məhə̃ŋɑs   50  
29 to sniff, smell undug̯ŋ   34  
30 mouth mbɑŋuʔ   16  
31 tooth ipon   1  
32 tongue əmɑ   1  
32 tongue m:ɑ   1  
33 to laugh lɑlɑŋ   70  
34 to cry miwɑŋ   9  
35 to vomit mutɑh   1  
36 to spit ʁɑhtoʔ   41  
37 to eat məŋɑn   1, 14  
38 to chew word info ŋɑlŋɑl   13  
39 to cook word info nɑsɑʔ   45, 19  
40 to drink ŋinum   1  
41 to bite kəʁoh   1  
42 to suck hisoʔ   1  
43 ear cupiŋ   15, 51  
44 to hear təŋis   1  
45 eye mɑtɑ   1  
46 to see liɑʔ   19, 23  
47 to yawn wɑʔwɑpɑn   19  
48 to sleep pədoum   16  
49 to lie down word info duleʁduleʁ   53  
49 to lie down word info ndulɪk̚   53  
50 to dream nipi   1  
51 to sit mə̃joŋ   28  
52 to stand coʔcoʔ   30  
52 to stand miɲjɑʔ   38  
54 man/male bɑkɑs   37  
55 woman/female bɑi   1  
55 woman/female bɑibɑi   1  
56 child sɑnɑʔ   1  
57 husband kɑhjoŋ   24  
57 husband bɑkɑs      
57 husband kɑhjoŋ   24  
57 husband bɑi      
58 wife kɑhjoŋ   40  
58 wife bɑi   41  
59 mother ndoʔ   10  
59 mother umɑʔ   36  
60 father m̯bɑʔ   13  
61 house mbɑhɑn   33  
62 thatch/roof hɑtoʔ   1  
63 name gəlɑʁ   10  
64 to say cɑwɑ   21  
65 rope tɑli   1  
66 to tie up, fasten kɑʁuʔ   44  
67 to sew word info ɲəʁuʔ   45  
68 needle səʁoʔ   13  
70 to shoot word info timbɑʔ   49  
71 to stab, pierce pɑgɑs   3  
72 to hit word info tostos   28  
73 to steal mɑliŋ   16  
74 to kill pɑtiko   15  
75 to die, be dead mɑti   1  
76 to live, be alive huʁiʔ   1  
77 to scratch word info kuykuy   19  
78 to cut, hack word info pɘloʔ   72  
79 stick/wood kɑyu   1  
80 to split word info bəlɑh   1  
81 sharp tɑjom   1  
82 dull, blunt kudul   80  
83 to work word info bɘgɑwi   21  
84 to plant tɑnom   2  
85 to choose milih   1  
86 to grow word info tuwoh   1, 25  
87 to swell word info məgɑk̚   51  
88 to squeeze word info kɘciŋ      
89 to hold word info bəkom   66  
90 to dig kɑli   1  
91 to buy mbeli   1  
92 to open, uncover bukɑʔ   1  
93 to pound, beat word info nũtu   20  
94 to throw word info cɑmpɑʔ   57  
94 to throw word info umbɑd̯n   60  
95 to fall word info tiɑʔ   66  
96 dog kɑci   59  
97 bird mɑnuʔ   1  
98 egg tɑhloy   1  
99 feather bulu   1  
100 wing kəpi   52  
101 to fly hɑmboʁ   52  
102 rat tikus   22  
103 meat/flesh dɑgiŋ   26  
104 fat/grease bohtɑboh   23  
105 tail gundɑŋ   48  
106 snake ulɑi   2  
107 worm (earthworm) gəloŋ   15  
108 louse word info kutu   1  
109 mosquito ɑgɑs   56  
110 spider lɑwɑh   1  
111 fish iwɑh   25  
112 rotten word info busuʔ   56  
113 branch word info pɑŋpɑŋ   20  
114 leaf buluŋ   18  
115 root bɑkɑʔ   2  
116 flower buŋɑ   1  
117 fruit buɑh   1  
118 grass jukuʔ   2  
119 earth/soil tɑnoh   1  
120 stone bɑtu   1  
121 sand hɨn:i   1  
122 water word info uɑy   2  
123 to flow məhili   56  
125 salt siɑ   1  
126 lake dɑnɑw   1  
127 woods/forest polɑn   71  
128 sky lɑŋɪt̚   1  
129 moon bulɑn   1  
130 star bintɑŋ   43  
131 cloud word info ɑwɑn   68  
133 rain təʁɑi   35  
134 thunder gəgoʁ   1  
135 lightning kilɑp̚   1, 88  
136 wind ɑŋɪn   1  
137 to blow word info səbu   50  
138 warm word info pɑnɑs   1  
139 cold word info ŋison   20  
140 dry word info ŋəluh   63  
141 wet bɑsoh   1  
142 heavy biɑʔ   1  
143 fire ɑpuy   1  
144 to burn word info suɑh   64  
145 smoke word info hɑsoʔ   49  
146 ash mbuɑ   36  
147 black hɑlom   55  
148 white hɑndɑʔ   25  
150 yellow kuɲeʁ   1  
151 green hujɑw   25  
152 small ʁəniʔ   65  
153 big bɑlɑk̚   21  
154 short word info buntɑʔ   35  
155 long word info ʁəjuŋ   47  
155 long word info tijɑŋ   102  
156 thin word info nipɪs   1  
157 thick word info kədol   45  
158 narrow pəliʔ   39  
160 painful, sick mɑʁiŋ   59  
160 painful, sick sɑkiʔ   1  
161 shy, ashamed liom   40  
162 old word info tɑhɑ   1  
162 old word info unĩ   89  
164 good həlɑw   82  
165 bad, evil jɑhɑt̚   1  
166 correct, true bənoʁ   1  
167 night dɨbiŋi   1  
168 day ʁɑni   37  
169 year tɑhun   1  
169 year tɑun   1  
170 when? word info idɑn   1  
171 to hide word info sɨgoʔ   25  
172 to climb word info cɑkɑʔ   59  
173 at di   20  
174 in, inside dilom   1  
177 this hɘnji   1  
178 that hudi   21  
179 near ʁiʔdiʔ   64  
180 far jɑwoh   1  
182 I ɲ:ɑʔ   7  
183 thou niku   1  
184 he/she   1  
185 we word info hikɑm   2, 65  
185 we word info ʁɑm   23  
186 you kuti   34  
187 they tiɑndi   11  
189 who? word info sɑpɑ   12  
190 other sumɑŋ   22  
191 all uɲin   22  
192 and hiʔ   42  
193 if ɑmon   10  
194 how? word info jiʔipa   20  
195 no, not at      
196 to count bəbilɑŋ   1  
197 One word info sɑy   1, 61  
198 Two word info ʁuɑ   1  
199 Three word info təlu̞   1  
201 Five word info limɑ   1  
202 Six word info n:um   1  
203 Seven word info pitu̞   1  
204 Eight word info wɑlu̞   3  
205 Nine word info suɑy   5  
206 Ten word info pulu̞h   5  
209 One Hundred word info səʁɑtus   4  
210 One Thousand word info səʁibu   5  
175 above di X    
176 below di X    
181 where? word info di X    

Seen an error? Please let us know:

Save Data: