https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lampung Api (Pubian)

Source/Author:  Karl Anderback 
Identifiers:  ISO-639-3:ljp  Glottocode: lamp1243 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand puŋu   17  
2 left      
3 right      
4 leg/foot kukut   29  
5 to walk lɑpɑh   42  
6 road/path ʁɑŋlɑyɑ   1  
7 to come ʁɑtoŋ   14  
8 to turn word info bubiluk   24  
9 to swim lɑŋui   1  
10 dirty kɑmɑh   35  
11 dust      
12 skin bɑwɑʔ   18  
13 back word info tundun   55  
14 belly bətoŋ   29  
15 bone tuhlɑn   1  
16 intestines isɑu   44  
17 liver hɑti   1  
18 breast m̩ɑh   36  
19 shoulder pimpiŋ   16  
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
22 to fear ʁɑbɑi   14  
23 blood ʁɑh   1  
24 head hulu   1  
25 neck gɑlɑh   33  
26 hair word info buoʔ   1  
27 nose iʁuŋ   1  
28 to breathe məhəŋɑs   50  
29 to sniff, smell ŋəhunduŋ   34  
30 mouth bɑŋuʔ   16  
31 tooth ipon   1  
32 tongue   1  
33 to laugh lɑlɑŋ   70  
34 to cry miwɑŋ   9  
35 to vomit mutɑh   1  
36 to spit mələtoʔ   41  
36 to spit ilui   52  
37 to eat məŋɑn   1, 14  
38 to chew word info məŋɑyil   13  
39 to cook word info nɑsɑʔ   45, 19  
40 to drink ŋinum   1  
41 to bite ŋəgigiʔ   21  
42 to suck ŋisop   1  
43 ear cupiŋ   15, 51  
44 to hear nioŋ   23  
45 eye mɑtɑ   1  
46 to see ninuʔ   65  
47 to yawn muɑp   19  
48 to sleep pədom   16  
48 to sleep tuʁui   1  
49 to lie down word info gɪnciŋ   55  
50 to dream ŋəhipi   1  
51 to sit məjoŋ   28  
52 to stand cəcoʔ   30  
52 to stand təməgi   14  
53 person/human being      
54 man/male ʁɑgɑh   43  
55 woman/female bɑi   1  
56 child ɑnɑʔ   1  
57 husband məŋiɑn   12  
58 wife      
59 mother      
60 father ɑbɑh   13  
61 house mɑhɑn   33  
62 thatch/roof hɑtoʔ   1  
63 name gəʁɑl   10  
64 to say cɑwɑ   21  
65 rope tɑli   1  
66 to tie up, fasten ŋikoʔ   1  
67 to sew word info ɲəʁuʔ   45  
68 needle səʁoʔ   13  
69 to hunt word info bərburu   23  
70 to shoot word info nimbɑʔ   49  
71 to stab, pierce mɑgɑs   3  
72 to hit word info ŋəgɑdɑ   47  
72 to hit word info ŋəgibuh   47  
73 to steal ŋəmɑliŋ   16  
74 to kill mɑtiko   15  
75 to die, be dead mɑtiko   1  
76 to live, be alive huʁiʔ   1  
77 to scratch word info kəkuy   19  
78 to cut, hack word info məloʔ   72  
79 stick/wood kɑyu   1  
80 to split word info ŋəbəlɑh   1  
81 sharp tɑjom   1  
82 dull, blunt kudul   80  
83 to work word info      
84 to plant nɑnom   2  
85 to choose məmilih   1  
86 to grow word info tuwoh   1, 25  
87 to swell word info bɑyoh   1  
88 to squeeze word info məʁos   42  
89 to hold word info ŋəbəkom   66  
90 to dig ŋɑli   1  
91 to buy ŋəbəli   1  
92 to open, uncover ŋəbukɑʔ   1  
93 to pound, beat word info      
94 to throw word info ɲitɑŋ   56  
95 to fall word info tiɑʔ   66  
96 dog ɑsu   1  
97 bird məmɑnuʔ   1  
98 egg tɑhlui   1  
99 feather bulu   1  
100 wing kəpi   52  
101 to fly təhɑmboχ   18  
102 rat tikus   22  
103 meat/flesh dɑgiŋ   26  
104 fat/grease tətɑboh   23  
105 tail gundɑŋ   48  
106 snake ulɑi   2  
107 worm (earthworm) gəloŋ   15  
108 louse word info kutu   1  
109 mosquito ɑgɑs   56  
110 spider lɑwɑh   1  
111 fish iwɑ   25  
112 rotten word info busuʔ   56  
113 branch word info      
114 leaf buluŋ   18  
115 root bɑkɑʔ   2  
116 flower kumbɑŋ   21  
117 fruit buɑh   1  
118 grass jukuʔ   2  
119 earth/soil tɑnoh   1  
120 stone bɑtu   1  
121 sand hən:i   1  
122 water word info wɑi   2  
123 to flow məhili   56  
124 sea lɑwoʔ   6  
125 salt uyɑh   15  
126 lake dɑnɑu   1  
127 woods/forest pulɑn   71  
128 sky lɑŋiʔ   1  
129 moon kənɑwɑt   41  
130 star bintohan   1  
131 cloud word info hir:uʔ   69  
132 fog kɑbut   1  
133 rain hujɑn   1  
134 thunder gunto   30  
135 lightning kilɑp   1, 88  
136 wind ɑŋin   1  
137 to blow word info ɲəb:u   50  
138 warm word info pɑnɑs   1  
139 cold word info ŋison   20  
140 dry word info ŋəluh   63  
141 wet bɑsoh   1  
142 heavy biɑʔ   1  
143 fire ɑpui   1  
144 to burn word info ɲuɑh   64  
145 smoke word info ɑsoʔ   49  
146 ash hɑbu   1  
147 black hɑlom   55  
148 white hɑndɑʔ   25  
149 red suluh   61  
150 yellow      
151 green hujɑu   25  
152 small luniʔ   19  
153 big bɑlɑk   21  
154 short word info buntɑʔ   35  
155 long word info tijɑŋ   102  
156 thin word info nipis   1  
157 thick word info kədol   45  
158 narrow pəliʔ   39  
159 wide bəʁɑʔ   50  
160 painful, sick sɑkiʔ   1  
161 shy, ashamed liom   40  
162 old word info tuhɑ   1  
163 new ɑmpɑi   17  
164 good bətiʔ   81  
164 good həlɑu   82  
165 bad, evil jɑhɑt   1  
166 correct, true bənoʔ   1  
167 night dəbiŋi   1  
168 day ʁɑni   37  
169 year tɑhun   1  
170 when? word info      
171 to hide word info bəjɑmuʔ   24  
172 to climb word info cɑkɑʔ   59  
173 at di   20  
174 in, inside dilom   1  
175 above di      
176 below di      
177 this hiji   1  
178 that hudi   21  
179 near ʁidiʔ   64  
180 far jɑwoh   1  
181 where? word info dipɑ   9  
182 I ɲɑʔ   7  
183 thou niku   1  
184 he/she   1  
185 we word info hikɑm   2, 65  
186 you kuti   34  
187 they tiɑn   11  
188 what? word info ɑpi   1  
189 who? word info sɑpɑ   12  
190 other      
191 all uɲin   22  
192 and      
193 if kɑntu   87  
193 if lɑmon   10  
194 how? word info gəgohpɑ   20  
195 no, not mawat   48  
196 to count      
197 One word info sɑi   1, 61  
198 Two word info ʁuɑ   1  
199 Three word info təlu   1  
200 Four word info pɑʔ   1  
201 Five word info      
202 Six word info      
203 Seven word info      
204 Eight word info      
205 Nine word info      
206 Ten word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: