https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lampung Api (Talang Padang)

Source/Author:  Karl Anderback 
Identifiers:  ISO-639-3:ljp  Glottocode: lamp1243 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 1 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand culuʔ   46  
2 left      
3 right      
4 leg/foot cukut   29  
5 to walk lɑpɑh   42  
6 road/path ʁɑŋlɑyɑ   1  
7 to come ʁɑtoŋ   14  
8 to turn word info      
9 to swim lɑŋui   1  
10 dirty kɑmɑʔ   35  
11 dust ʁɑʁəbuʔ   1  
12 skin bɑwɑʔ   18  
13 back word info tundun   55  
14 belly bətoŋ   29  
15 bone tɑlɑn   1  
16 intestines isɑu   44  
17 liver hɑti   1  
18 breast m:ɑh   36  
19 shoulder lɑyɑŋ   44  
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
22 to fear ʁɑbɑi   14  
23 blood ʁɑh   1  
24 head hulu   1  
25 neck gɑlɑh   33  
26 hair word info buoʔ   1  
27 nose iʁuŋ   1  
28 to breathe mɑhəŋɑs   50  
29 to sniff, smell ŋɑmbɑu   36  
29 to sniff, smell ŋunduŋ   34  
30 mouth bɑŋuʔ   16  
31 tooth ipon   1  
32 tongue   1  
33 to laugh lɑlɑŋ   70  
34 to cry miwɑŋ   9  
35 to vomit mutɑh   1  
36 to spit ŋɑhɑlitop   41  
37 to eat məŋɑn   1, 14  
38 to chew word info ŋəŋɑl   13  
39 to cook word info mɑsɑk   19  
40 to drink ŋinum   1  
41 to bite ŋəʁoh   1  
42 to suck ŋɑhisok   1  
43 ear cupiŋ   15, 51  
44 to hear ŋɑdəŋis   1  
45 eye mɑtɑ   1  
46 to see ŋɑliɑʔ   19, 23  
47 to yawn mɑlɑluɑp   19  
48 to sleep pədom   16  
49 to lie down word info dɑdoleʁ   53  
50 to dream buhɑnipi   1  
51 to sit məjoŋ   28  
52 to stand cəc:oʔ   30  
53 person/human being      
54 man/male bɑkɑs   37  
55 woman/female bəb:ɑi   1, 105  
56 child ɑnɑk   1  
57 husband kɑjoŋ   24  
58 wife kɑjoŋ   40  
59 mother mɑʔ   35  
60 father bɑpɑk   5  
61 house lɑmbɑn   33  
62 thatch/roof hɑtoʔ   1  
63 name gəlɑʁ   10  
64 to say cɑwɑ   21  
65 rope tɑli   1  
66 to tie up, fasten ŋikoʔ   1  
67 to sew word info ɲəχuʔ   45  
68 needle səχoʔ   13  
69 to hunt word info mɑsu   42  
70 to shoot word info nimbɑk   49  
71 to stab, pierce mɑgɑs   3  
72 to hit word info ŋəŋgɑdɑ   47  
73 to steal ŋɑmɑlin   16  
74 to kill ŋɑmbunuh   1  
75 to die, be dead mɑti   1  
76 to live, be alive huʁɪʔ   1  
77 to scratch word info kəkuy   19  
78 to cut, hack word info məloʔ   72  
79 stick/wood kɑyu   1  
80 to split word info ŋɑmbəlɑh   1  
81 sharp tɑjom   1  
82 dull, blunt kudul   80  
83 to work word info      
84 to plant nɑnom   2  
85 to choose milih   1  
86 to grow word info tuwoh   1, 25  
87 to swell word info bɑyoh   1  
88 to squeeze word info pəcil   54  
89 to hold word info dibəkom   66  
90 to dig ŋɑŋgɑli   1  
91 to buy ŋɑmbeli   1  
92 to open, uncover ŋɑmbukɑ   1  
93 to pound, beat word info      
94 to throw word info ɲitɑŋ   56  
95 to fall word info gogoɣ   67  
96 dog kɑci   59  
97 bird buʁuŋ   17  
98 egg tɑhlui   1  
99 feather bulu   1  
100 wing kəpi   52  
101 to fly hɑmboχ   52  
102 rat tikus   22  
103 meat/flesh dɑgiŋ   26  
104 fat/grease tɑboh   23  
105 tail gundɑŋ   48  
106 snake ulɑi   2  
107 worm (earthworm) gəloŋ   15  
108 louse word info kutu   1  
109 mosquito ɑgɑs   56  
110 spider sɑŋlɑlɑwɑh   1, 48  
110 spider sɑŋlɑlɑwɑh   1, 48  
111 fish iwɑ   25  
112 rotten word info busuk   56  
113 branch word info pɑmpɑŋ   20  
114 leaf buluŋ   18  
115 root bɑkɑʔ   2  
116 flower kumbɑŋ   21  
117 fruit buɑh   1  
118 grass jukuʔ   2  
119 earth/soil tɑnoh   1  
120 stone bɑtu   1  
121 sand hən:i   1  
122 water word info wɑi   2  
123 to flow məhili   56  
124 sea lɑwoʔ   6  
125 salt uyɑh   15  
126 lake dɑnɑu   1  
127 woods/forest      
128 sky lɑŋit   1  
129 moon bulɑn   1  
130 star bintɑŋ   43  
131 cloud word info ɑwɑn   68  
131 cloud word info χiuʔ   69  
132 fog      
133 rain lɑbuŋ   36  
134 thunder gontoχ   30  
135 lightning kilɑp   1, 88  
136 wind ɑŋin   1  
137 to blow word info ɲəbu   50  
138 warm word info pɑnɑs   1  
139 cold word info ŋison   20  
140 dry word info kəʁiŋ   22  
141 wet bɑsoh   1  
142 heavy biɑʔ   1  
143 fire ɑpui   1  
144 to burn word info suɑh   64  
144 to burn word info ɲuɑh   64  
145 smoke word info hɑsoʔ   49  
146 ash hɑmbuɑ   36  
147 black hɑʁoŋ   56  
148 white hɑndɑʔ   25  
149 red suluh   61  
150 yellow      
151 green hujɑu   25  
152 small luniʔ   19  
153 big bɑlɑk   21  
154 short word info ʁəb:ɑh   61  
155 long word info kəjuŋ   47  
156 thin word info tipis   1, 44  
157 thick word info kədol   45  
158 narrow pəl:iʔ   39  
159 wide bəʁɑʔ   50  
160 painful, sick sɑkiʔ   1  
161 shy, ashamed liom   40  
162 old word info tuhɑ   1  
163 new ɑmp:ɑi   17  
164 good bətiʔ   81  
165 bad, evil jɑhɑt   1  
166 correct, true bənoɣ   1  
167 night dɑbiŋi   1  
168 day ʁɑni   37  
169 year tɑhun   1  
170 when? word info kəsɑkɑ   38  
171 to hide word info səgoʔ   25  
172 to climb word info cɑkɑʔ   59  
173 at di   20  
174 in, inside dil:om   1  
175 above di      
176 below di      
176 below bəh   1  
177 this hinji   1  
178 that hudi   21  
179 near ʁəd:iʔ   64  
180 far jɑwoh   1  
181 where? word info dipɑ   9  
182 I ɲɑk   7  
183 thou niku   1  
184 he/she   1  
185 we word info sikɑm   2, 65  
186 you kut:i   34  
187 they tiɑn   11  
188 what? word info ɑpi   1  
189 who? word info sɑpɑ   12  
190 other sumɑŋ   22  
191 all sɑʔuɲin:i   22  
192 and ʁəʔ   42  
193 if kɑntu   87  
194 how? word info ʁəp:ɑ   20  
195 no, not muwat   48  
196 to count ŋɑmbilɑŋ   1  
197 One word info sɑi   1, 61  
198 Two word info ʁuɑ   1  
199 Three word info təl:u   1  
200 Four word info pɑʔ   1  
201 Five word info      
202 Six word info      
203 Seven word info      
204 Eight word info      
205 Nine word info      
206 Ten word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: