https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lampung Api (Sungkai)

Source/Author:  Karl Anderback 
Identifiers:  ISO-639-3:ljp  Glottocode: lamp1243 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand puŋu   17  
2 left      
3 right      
4 leg/foot kukut   29  
5 to walk lɑpɑh   42  
6 road/path rɑŋlɑyɑ   1  
7 to come ʁɑtoŋ   14  
8 to turn word info      
9 to swim lɑŋui   1  
10 dirty kɑmɑʔ   35  
11 dust      
12 skin bɑwɑʔ   18  
13 back word info təkuyuŋ   41  
14 belly bətoŋ   29  
15 bone tuhlɑn   1  
16 intestines isɑu   44  
17 liver hɑti   1  
18 breast teteʔ   6  
19 shoulder pimpiŋ   16  
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
22 to fear ʁɑbɑi   14  
23 blood ʁɑh   1  
24 head hulu   1  
25 neck gɑlɑh   33  
26 hair word info buoʔ   1  
27 nose iʁuŋ   1  
28 to breathe məhɨŋɑs   50  
29 to sniff, smell nɑmbɑu   36  
30 mouth bɑŋuʔ   16  
31 tooth ipon   1  
32 tongue m:ɑ   1  
33 to laugh lɑlɑŋ   70  
34 to cry miwɑŋ   9  
35 to vomit mutɑh   1  
36 to spit mələtok   41  
37 to eat məŋɑn   1, 14  
38 to chew word info ŋɑyil   13  
39 to cook word info nɑsɑʔ   45, 19  
40 to drink ŋinum   1  
41 to bite      
42 to suck ŋihisoʔ   1  
43 ear cupiŋ   15, 51  
44 to hear niyoŋ   23  
45 eye mɑtɑ   1  
46 to see ŋinuʔ   65  
47 to yawn muɑp   19  
48 to sleep pədom   16  
48 to sleep tuʁui   1  
49 to lie down word info      
50 to dream nipi   1  
51 to sit məjoŋ   28  
52 to stand təməgi   14  
53 person/human being      
54 man/male ʁɑgɑh   43  
55 woman/female səbɑi   1, 108  
56 child sɑnɑk   1  
57 husband muŋiɑn   12  
58 wife mɑju   7  
59 mother mɑʔ   35  
60 father bɑpɑʔ   5  
61 house nuwɑ   22  
62 thatch/roof hɑtoʔ   1  
63 name gəʁɑl   10  
64 to say cɑwɑ   21  
65 rope tɑli   1  
66 to tie up, fasten ŋikoʔ   1  
66 to tie up, fasten ŋɑʁuk   1  
67 to sew word info ɲəʁuʔ   45  
68 needle səʁoʔ   13  
69 to hunt word info ŋəbuʁu   23  
70 to shoot word info nimbɑk   49  
71 to stab, pierce mɑgɑs   3  
72 to hit word info ŋugɑdɑ   47  
73 to steal ŋumɑliŋ   16  
74 to kill mɑtiko   15  
75 to die, be dead mɑtiko   1  
76 to live, be alive huʁiʔ   1  
77 to scratch word info kuykuy   19  
78 to cut, hack word info      
79 stick/wood kɑyu   1  
80 to split word info ŋubəlɑh   1  
81 sharp tɑjom   1  
82 dull, blunt kudud̯l   80  
83 to work word info      
84 to plant nɑnum   2  
85 to choose milih   1  
86 to grow word info tuwoh   1, 25  
87 to swell word info bɑyoh   1  
88 to squeeze word info pioh   55  
89 to hold word info ŋubəkom   66  
90 to dig ŋɑli   1  
91 to buy ŋubəli   1  
92 to open, uncover ŋubukɑ   1  
93 to pound, beat word info      
94 to throw word info ɲitɑŋ   56  
95 to fall word info tiɑʔ   66  
96 dog ɑsu   1  
97 bird mɑnuʔmɑnuʔ   1  
98 egg tɑhəlui   1  
99 feather bulu   1  
100 wing kəpi   52  
101 to fly hɑmboʁ   52  
102 rat tikus   22  
103 meat/flesh dɑgiŋ   26  
104 fat/grease tɑbohtɑboh   23  
105 tail gud̯ndɑŋ   48  
106 snake ulɑi   2  
107 worm (earthworm) gəloŋ   15  
108 louse word info kutu   1  
109 mosquito ɑgɑs   56  
110 spider lɑwɑh   1  
111 fish iwɑ   25  
112 rotten word info busuʔ   56  
113 branch word info pɑmpɑŋ   20  
114 leaf buluŋ   18  
115 root bɑkɑʔ   2  
116 flower buŋɑ   1  
117 fruit buɑh   1  
118 grass jukuʔ   2  
119 earth/soil tɑnuh   1  
120 stone bɑtu   1  
121 sand həni   1  
122 water word info wɑi   2  
123 to flow təhili   56  
124 sea      
125 salt uyɑh   15  
125 salt bukuh      
126 lake      
127 woods/forest pulɑn   71  
128 sky lɑŋiʔ   1  
129 moon kənɑwɑt   41  
130 star bintɑŋ   43  
131 cloud word info ɑbɑn   68  
132 fog imbun   34  
133 rain hujɑn   1  
134 thunder gəgoʁ   1  
135 lightning kilɑp   1, 88  
136 wind ɑŋin   1  
137 to blow word info ɲəbu   50  
138 warm word info pɑnɑs   1  
139 cold word info ŋison   20  
140 dry word info ŋəluh   63  
141 wet bɑsoh   1  
142 heavy biɑʔ   1  
143 fire ɑpui   1  
144 to burn word info ɲuwɑh   64  
145 smoke word info hɑsoʔ   49  
146 ash hɑmbuɑ   36  
147 black hɑlom   55  
148 white hɑndɑʔ   25  
149 red suluh   61  
150 yellow      
151 green hujɑu   25  
152 small luniʔ   19  
152 small ʁəniʔ   65  
153 big bɑlɑk   21  
154 short word info buntɑk   35  
155 long word info tijɑŋ   102  
156 thin word info nipis   1  
157 thick word info kədol   45  
158 narrow pəliʔ   39  
159 wide bəʁɑʔ   50  
160 painful, sick mɑʁiŋ   59  
161 shy, ashamed liom   40  
162 old word info tuhɑ   1  
163 new ɑmpɑi   17  
164 good həlɑu   82  
165 bad, evil jəhɑt   1  
166 correct, true bənoʁ   1  
166 correct, true təmon   47  
167 night dəbiŋi   1  
168 day ʁɑni   37  
169 year tɑh:un   1  
170 when? word info kumədɑ   38  
171 to hide word info bujɑmoʔ   24  
172 to climb word info      
173 at di   20  
174 in, inside dilom   1  
175 above dəlɑmbuŋ   31  
176 below di      
177 this hiji   1  
178 that hudi   21  
179 near ʁidiʔ   64  
180 far jɑwoh   1  
181 where? word info dipɑ   9  
182 I ɲɑʔ   7  
183 thou niku   1  
184 he/she   1  
185 we word info hikɑm   2, 65  
186 you kuti   34  
187 they tiɑn   11  
188 what? word info ɑpi   1  
189 who? word info sɑpɑ   12  
190 other sumɑŋ   22  
191 all uɲin   22  
192 and jɑmɑ   2  
193 if lɑmun   10  
194 how? word info      
195 no, not maʔwat   48  
196 to count      
197 One word info sɑi   1, 61  
198 Two word info ʁuɑ   1  
199 Three word info təlu   1  
200 Four word info pɑt   1  
201 Five word info      
202 Six word info      
203 Seven word info      
204 Eight word info      
205 Nine word info      
206 Ten word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: