https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lampung Api (Belalau)

Source/Author:  Karl Anderback 
Identifiers:  ISO-639-3:ljp  Glottocode: lamp1243 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 1 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand culuʔ   46  
2 left      
3 right      
4 leg/foot cukut   29  
5 to walk lɑpɑh   42  
6 road/path      
7 to come ʁɑtoŋ   14  
8 to turn word info biluʔ   24  
8 to turn word info putoh   53  
9 to swim lɑŋui   1  
10 dirty      
11 dust      
12 skin bɑwɑʔ   18  
13 back word info      
14 belly tənɑi   41  
15 bone təhulɑn   1  
16 intestines isɑu   44  
17 liver hɑti   1  
18 breast mɑh   36  
19 shoulder lɑyɑŋ   44  
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
22 to fear məʁɑbɑi   14  
23 blood ʁɑh   1  
24 head hulu   1  
25 neck gɑlɑh   33  
26 hair word info buoʔ   1  
27 nose iʁuŋ   1  
28 to breathe məhəŋɑs   50  
29 to sniff, smell ŋumbɑu   36  
30 mouth bɑŋuʔ   16  
31 tooth ipon   1  
32 tongue m̩ɑ   1  
33 to laugh lɑlɑŋ   70  
34 to cry miwɑŋ   9  
35 to vomit mutɑh   1  
36 to spit məlui   52  
37 to eat məŋɑn   1, 14  
38 to chew word info      
39 to cook word info gulɑi   60  
39 to cook word info nun:joŋ   48  
40 to drink ŋinum   1  
41 to bite kɑʁoh   1  
42 to suck ŋɑhisop   1  
43 ear cupiŋ   15, 51  
44 to hear nəŋis   1  
45 eye mɑtɑ   1  
46 to see ŋəliɑʔ   19, 23  
47 to yawn hɑwɑ   19  
48 to sleep pədom   16  
49 to lie down word info iciŋ   55  
50 to dream hɑnipi   1  
51 to sit məjoŋ   28  
52 to stand cəcoʔ   30  
53 person/human being      
54 man/male bɑkɑs   37  
55 woman/female bəbɑi   1, 105  
56 child ɑnɑʔ   1  
57 husband kɑhəjoŋ   24  
58 wife iŋgomɑn   25  
59 mother mɑʔ   35  
60 father bɑʔ   13  
61 house lɑmbɑn   33  
62 thatch/roof hɑtoʔ   1  
63 name      
64 to say cɑwɑ   21  
65 rope tɑli   1  
66 to tie up, fasten ŋikoʔ   1  
67 to sew word info səʁuʔ   45  
68 needle səʁoʔ   13  
69 to hunt word info mɑsu   42  
70 to shoot word info nimbɑk   49  
71 to stab, pierce pɑgɑs   3  
72 to hit word info mukul   27  
72 to hit word info nətos   28  
73 to steal mɑliŋ   16  
74 to kill məmbunuh   1  
75 to die, be dead mɑti   1  
76 to live, be alive uʁiʔ   1  
77 to scratch word info ŋuk:ui   19  
78 to cut, hack word info məloʔ   72  
79 stick/wood kɑyu   1  
80 to split word info ŋɑbəlɑh   1  
81 sharp tɑjom   1  
82 dull, blunt kudul   80  
83 to work word info məguwɑi   21  
84 to plant nɑnom   2  
85 to choose məmilih   1  
86 to grow word info tuwoh   1, 25  
87 to swell word info mubɑyoh   1  
88 to squeeze word info ŋəcil   54  
89 to hold word info      
90 to dig      
91 to buy bəli   1  
92 to open, uncover ŋɑbukɑʔ   1  
93 to pound, beat word info nutu   20  
94 to throw word info ŋitɑŋ   56  
95 to fall word info gugoχ   67  
95 to fall word info tumbɑk   68  
96 dog kɑci   59  
97 bird buʁuŋ   17  
97 bird mɑnoʔ   1  
98 egg tɑhlui   1  
99 feather bulu   1  
100 wing kəpi   52  
101 to fly hɑmboχ   52  
102 rat tikus   22  
103 meat/flesh dɑgiŋ   26  
104 fat/grease tɑboh   23  
105 tail gundɑŋ   48  
106 snake ulɑi   2  
107 worm (earthworm)      
108 louse word info kutu   1  
109 mosquito ɑgɑs   56  
110 spider lɑwɑh   1  
111 fish iwɑ   25  
112 rotten word info busuʔ   56  
113 branch word info      
114 leaf buluŋ   18  
115 root bɑkɑʔ   2  
116 flower kumbɑŋ   21  
117 fruit buɑh   1  
118 grass jukuʔ   2  
119 earth/soil tɑnoh   1  
120 stone bɑtu   1  
121 sand hən:i   1  
122 water word info wɑi   2  
123 to flow ŋɑhili   56  
124 sea lɑoʔ   6  
125 salt uyɑh   15  
126 lake dɑnɑu   1  
127 woods/forest pul:ɑn   71  
128 sky lɑŋiʔ   1  
129 moon bulɑn   1  
130 star bintɑŋ   43  
131 cloud word info ɑbɑn   68  
132 fog      
133 rain lɑbuŋ   36  
134 thunder gutuχ   30, 57  
135 lightning      
136 wind ɑŋin   1  
137 to blow word info ɲəbu   50  
138 warm word info pɑnɑs   1  
139 cold word info ŋison   20  
140 dry word info      
141 wet bɑsoh   1  
142 heavy biɑʔ   1  
143 fire ɑpui   1  
144 to burn word info ɲuɑh   64  
145 smoke word info hɑsoʔ   49  
146 ash hɑmbuɑ   36  
147 black hɑlom   55  
148 white hɑndɑʔ   25  
149 red suluh   61  
150 yellow kuɲeχ   1  
151 green hujɑu   25  
152 small luniʔ   19  
153 big bɑlɑk   21  
154 short word info buntɑʔ   35  
155 long word info kəjuŋ   47  
156 thin word info tipis   1, 44  
157 thick word info kədol   45  
158 narrow pəliʔ   39  
159 wide bəʁɑʔ   50  
160 painful, sick məhuyuh   60  
161 shy, ashamed liom   40  
162 old word info tuhɑ   1  
162 old word info sɑkɑ   90  
163 new ɑmpɑi   17  
164 good bətiʔ   81  
165 bad, evil jɑhɑl   1  
166 correct, true bənoχ   1  
167 night dəbiŋi   1  
168 day χɑni   37  
169 year tɑhun   1  
170 when? word info      
171 to hide word info səgoʔ   25  
172 to climb word info cɑkɑʔ   59  
173 at di   20  
174 in, inside dilom   1  
175 above di      
175 above uŋgɑʔ   30  
176 below di      
177 this hij:o   16  
178 that hin:o   1  
179 near ʁədiʔ   64  
180 far jɑwoh   1  
181 where? word info dipɑ   9  
182 I ɲɑʔ   7  
183 thou niku   1  
184 he/she      
185 we word info sikɑm   2, 65  
185 we word info kitɑ   1  
185 we word info ʁɑm   23  
186 you kut:i   34  
186 you uɲin   34  
187 they tiɑn   11  
188 what? word info ɑpi   1  
189 who? word info sɑpɑ   12  
190 other      
191 all suɲin   22  
192 and ʁiʔ   42  
193 if kitu   87  
193 if kiʔ   40  
194 how? word info ʁɑp:ɑhɑnɑ   20  
195 no, not mawat   48  
196 to count hituŋ   31  
197 One word info sɑi   1, 61  
198 Two word info ʁuɑ   1  
199 Three word info təlu   1  
200 Four word info pɑʔ   1  
201 Five word info limɑ   1  
202 Six word info n:om   1  
203 Seven word info pitu   1  
204 Eight word info      
205 Nine word info siwɑ   5  
206 Ten word info puluh   5  
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info səʁɑtus   4  
210 One Thousand word info səʁibu   5  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: