https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lampung Api (Jabung)

Source/Author:  Karl Anderback 
Identifiers:  ISO-639-3:ljp  Glottocode: lamp1243 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 1 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand puŋu   17  
2 left      
3 right      
4 leg/foot kukʊt   29  
5 to walk lɑpɑh   42  
6 road/path ʁɑŋlɑyo   1  
7 to come məg:ə   27  
7 to come ʁɑtɔŋ   14  
8 to turn word info biluk   24  
9 to swim blɑŋʊ̃y   1  
10 dirty kɑmɑh   35  
11 dust      
12 skin bɑwɑʔ   18  
13 back word info tənud̯n   55  
14 belly bɘt:ɔŋ   29  
14 belly tənɑhəy   41  
15 bone bɑlug̯ŋ   17  
16 intestines isɑw   44  
17 liver ɑti   1  
18 breast mɛ̃h   36  
19 shoulder pəp:iŋ   16  
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
22 to fear ʁɑbɑy   14  
23 blood ʁɑh   1  
24 head ulu   1  
25 neck gɑlɑh   33  
26 hair word info buoʔ   1  
27 nose iʁuŋ   1  
28 to breathe      
29 to sniff, smell ɑm:ɑw   36?  
30 mouth bɑŋʊ̃ʔ   16  
31 tooth ipɔn   1  
32 tongue mɔ̃   1  
33 to laugh mɑ̃hɔ̃   23  
34 to cry mĩwɑ̃ŋ   9  
35 to vomit mũt:ɑh   1  
36 to spit itɔp   41  
37 to eat məŋɑn   1, 14  
38 to chew word info kɑyol   36  
39 to cook word info nɑsɑʔ   45, 19  
40 to drink ŋinum   1  
41 to bite kəʁoχ   1  
42 to suck isɔʔ   1  
43 ear cupiŋ   15, 51  
44 to hear nəŋĩ   1  
45 eye mɑtɔ   1  
46 to see ninʊʔ   65  
47 to yawn muɑp   19  
48 to sleep pədɔm   16  
48 to sleep tʊʁʊy   1  
48 to sleep tʊʁʊyɑn   1  
49 to lie down word info      
50 to dream nipi   1  
51 to sit məjɔŋ   28  
52 to stand məgi   14  
53 person/human being      
54 man/male ʁɑgɑh   43  
55 woman/female bɑy   1  
56 child sɑnɑʔ   1  
56 child ɑnɑʔ   1  
57 husband kɑj:ɔŋ   24  
58 wife mɑju   7  
59 mother nuʔ   10  
60 father ɑpɑʔ   12  
61 house nũwõ   22  
62 thatch/roof ɑtɔʔ   1  
63 name gəlɑʁ   10  
64 to say cɑwɔ   21  
65 rope tɑli   1  
66 to tie up, fasten ikɔʔ   1  
67 to sew word info ɲəʁuʔ   45  
68 needle səʁɔʔ   13  
69 to hunt word info mɑsu   42  
70 to shoot word info nəm:ɑk   49  
71 to stab, pierce pɑgɑs   3  
72 to hit word info gəbuk   66  
72 to hit word info tətɔs   28  
73 to steal mɑliŋ   16  
74 to kill pɑti   15  
75 to die, be dead mɑti   1  
76 to live, be alive uʁiʔ   1  
77 to scratch word info kə̥k:ʊy   19  
78 to cut, hack word info məlɔʔ   72  
79 stick/wood kɑyu   1  
80 to split word info bə̯lɑh   1  
81 sharp tɑjɔm   1  
82 dull, blunt kudul   80  
83 to work word info      
84 to plant tɑnɔm   2  
85 to choose milih   1  
86 to grow word info tuɔh   1, 25  
87 to swell word info bɑyɔh   1  
88 to squeeze word info piɔh   55  
88 to squeeze word info pəʁɔʔ   55  
89 to hold word info pəgug̯ŋ   68, 32  
90 to dig kɑli   1  
91 to buy bəli   1  
92 to open, uncover bukɑ   1  
93 to pound, beat word info      
94 to throw word info      
95 to fall word info gugɔʁ   67  
96 dog ɑsu   1  
97 bird putiʔ   71  
98 egg tɑlʊy   1  
99 feather bulu   1  
100 wing kə̥pi   52  
101 to fly tɑbɑŋ   18  
102 rat tikus   22  
103 meat/flesh dɑgiŋ   26  
104 fat/grease gɑjih   60  
105 tail gund̯ɑŋ   48  
106 snake ulɑy   2  
107 worm (earthworm) gəlɔŋ   15  
108 louse word info kutu   1  
109 mosquito ɑgɑs   56  
110 spider sɑŋlɑwɑh   1, 48  
111 fish iwɔ   25  
112 rotten word info busuk   56  
113 branch word info pə̯p:ɑŋ   20  
114 leaf buluŋ   18  
115 root bɑkɑʔ   2  
116 flower buŋõ   1  
117 fruit buɑh   1  
118 grass jukuʔ   2  
119 earth/soil tɑnɔh   1  
120 stone bɑtu   1  
121 sand      
122 water word info wɑy   2  
123 to flow nili   56  
123 to flow tili   56  
124 sea lɑwɔʔ   6  
125 salt uyɑh   15  
126 lake dɑnɑw   1  
127 woods/forest pə̯lɑn   71  
128 sky lɑŋĩʔ   1  
129 moon bulɑn   1  
130 star bə̯t:ɑŋ   43  
131 cloud word info ʁɑy:uʔ   69  
132 fog m̯mud̯n   34  
133 rain ujɑn   1  
134 thunder gətɔʁ   30, 57  
135 lightning kilɑp   1, 88  
136 wind ɑŋin   1  
137 to blow word info səb:u   50  
138 warm word info pɑnɑs   1  
139 cold word info ŋisɔn   20  
140 dry word info kəʁiŋ   22  
141 wet bɑsɔh   1  
142 heavy biɑʔ   1  
143 fire ɑpʊy   1  
144 to burn word info suwɑh   64  
145 smoke word info ɑsɔʔ   49  
146 ash ɑbu   1  
146 ash muɔ   36  
147 black ɑlɔm   55  
148 white ɑnd̯ɑʔ   25  
149 red suluh   61  
150 yellow      
151 green ujɑw   25  
152 small luniʔ   19  
153 big bɑlɑk   21  
154 short word info bət:ɑʔ   35  
155 long word info tijɑŋ   102  
156 thin word info nipis   1  
157 thick word info kədɔl   45  
158 narrow ʁupiʔ   40  
159 wide bəʁɑʔ   50  
160 painful, sick mɑʁiŋ   59  
160 painful, sick sɑkiʔ   1  
161 shy, ashamed mɑlu   20  
162 old word info təχɔ̃   1  
163 new ɑp:ɑy   17  
164 good bətiʔ   81  
165 bad, evil jɑh:ɑt   1  
166 correct, true bənɔʁ   1  
167 night biŋĩ   1  
168 day ʁɑni   37  
169 year tɑh:un   1  
170 when? word info      
171 to hide word info jɑmʊ̃ʔ   24  
172 to climb word info cɑkɑʔ   59  
173 at di   20  
174 in, inside dilɔm   1  
175 above dilɑmbuŋ   31  
176 below dibɑh   1  
177 this ijɔ   16  
178 that inɔ   1  
179 near ʁɑdiʔ   64  
180 far jɑwɔh   1  
181 where? word info dipɔ   9  
182 I ɲɑʔ   7  
183 thou niku   1  
183 thou məskɑm   13  
184 he/she io   1  
185 we word info ikɑm   2, 65  
186 you kuti   34  
187 they tiɑn   11  
188 what? word info ɑpi   1  
189 who? word info sɑpɔ   12  
190 other      
191 all uɲin   22  
192 and jɑmɔ̃   2  
193 if lɑmɔn   10  
194 how? word info      
195 no, not mawat   48  
196 to count ituŋ   31  
197 One word info sɑy   1, 61  
198 Two word info   1  
199 Three word info təlu   1  
200 Four word info pɑʔ   1  
201 Five word info      
202 Six word info      
203 Seven word info      
204 Eight word info      
205 Nine word info      
206 Ten word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: