https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lampung Api (Sukau)

Source/Author:  Karl Anderback 
Identifiers:  ISO-639-3:ljp  Glottocode: lamp1243 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 1 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand culuʔ   46  
2 left      
3 right      
4 leg/foot cukut   29  
5 to walk lɑpɑx   42  
6 road/path ɣɔlɑyɑ   1  
7 to come ɣɑtɔŋ   14  
8 to turn word info biluk   24  
8 to turn word info putɑr   53  
9 to swim lɑŋuy   1  
10 dirty kɑmɑʔ   35  
11 dust xɑɣbu   1  
12 skin bɑwɑʔ   18  
13 back word info      
14 belly tənɑi   41  
15 bone təlɑn   1  
16 intestines isɑu   44  
17 liver hɑti   1  
18 breast      
19 shoulder lɑyɑŋ   44  
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
22 to fear muɣɑbɑy   14  
23 blood ɣɑh   1  
24 head ulu   1  
25 neck gɑlɑh   33  
26 hair word info buoʔ   1  
27 nose iɣuŋ   1  
28 to breathe muxəŋɑs   50  
29 to sniff, smell imbɑu   36  
30 mouth bɑŋuʔ   16  
31 tooth ipon   1  
31 tooth ipɔn   1  
32 tongue   1  
33 to laugh lɑlɑŋ   70  
34 to cry miwɑŋ   9  
35 to vomit mutɑh   1  
36 to spit ŋelui   52  
37 to eat məŋɑn   1, 14  
38 to chew word info ŋəŋɑl   13  
39 to cook word info mɑsɑk   19  
40 to drink ŋinom   1  
41 to bite ŋəɣox   1  
42 to suck ŋisop   1  
43 ear cupiŋ   15, 51  
44 to hear dəŋi   1  
44 to hear dɛŋi   1  
45 eye mɑtɑ   1  
46 to see ŋəliɑʔ   19, 23  
47 to yawn muxuɑp   19  
48 to sleep pədom   16  
49 to lie down word info dɑduliʔ   53  
50 to dream hɑnipi   1  
51 to sit məjoŋ   28  
52 to stand cəcoʔ   30  
53 person/human being      
54 man/male bɑkɑs   37  
55 woman/female bəbɑy   1, 105  
56 child sɑnɑʔ   1  
57 husband      
58 wife iŋgom   25  
59 mother mɑʔ   35  
59 mother inɑʔ   37  
60 father bɑʔ   13  
61 house lɑmbɑn   33  
62 thatch/roof      
63 name      
64 to say cɑwɑ   21  
65 rope tɑli   1  
66 to tie up, fasten ŋikoʔ   1  
67 to sew word info ɲəɣuʔ   45  
68 needle səɣoʔ   13  
69 to hunt word info mɑsu   42  
70 to shoot word info nimbɑʔ   49  
71 to stab, pierce mɑgɑs   3  
72 to hit word info      
73 to steal ŋɑmɑliŋ   16  
74 to kill kupɑtiko   15  
75 to die, be dead mɑti   1  
76 to live, be alive huɣiʔ   1  
76 to live, be alive huɣi   1  
77 to scratch word info kəkuy   19  
78 to cut, hack word info pəlɔʔ   72  
79 stick/wood      
80 to split word info bəlɑh   1  
81 sharp tɑjom   1  
82 dull, blunt kudul   80  
83 to work word info bəguɑy   21  
84 to plant tɑnom   2  
85 to choose milɛh   1  
86 to grow word info      
87 to swell word info məgɑʔ   51  
88 to squeeze word info ŋəcil   54  
89 to hold word info ŋɑbəkom   66  
90 to dig ŋɑgɑli   1  
91 to buy ŋɑbəli   1  
92 to open, uncover bukɑ   1  
93 to pound, beat word info nutu   20  
94 to throw word info      
95 to fall word info tiɑʔ   66  
96 dog kɑcʰi   59  
97 bird buɣuŋ   17  
97 bird mɑnuʔ   1  
98 egg təlui   1  
99 feather bulu   1  
100 wing kəpi   52  
101 to fly kɑmboɣ   52  
102 rat tikus   22  
103 meat/flesh dɑgiŋ   26  
104 fat/grease tɑbox   23  
105 tail gundɑŋ   48  
106 snake ulɑi   2  
107 worm (earthworm)      
108 louse word info kutu   1  
109 mosquito ɑgɑs   56  
110 spider lɑlɑwɑh   1  
111 fish iwɑ   25  
112 rotten word info busuk   56  
113 branch word info pɑmpɑŋ   20  
114 leaf buluŋ   18  
115 root bɑkɑʔ   2  
116 flower kɑmbɑŋ   21  
117 fruit buɑh   1  
117 fruit wɑh   1  
118 grass jukuʔ   2  
119 earth/soil tɑno   1  
120 stone bɑtu   1  
121 sand həni   1  
122 water word info wɑy   2  
123 to flow ŋəhili   56  
124 sea lɑwoʔ   6  
125 salt siyɑ   1  
126 lake      
127 woods/forest pulɑn   71  
128 sky lɑŋit̚   1  
129 moon bulɑn   1  
130 star bintɑŋ   43  
131 cloud word info hiɣuʔ   69  
132 fog kɑbut   1  
133 rain təɣɑy   35  
134 thunder guntoɣ   30  
135 lightning kilɑp   1, 88  
136 wind ɑŋin   1  
137 to blow word info səbu   50  
138 warm word info pɑnɑs   1  
139 cold word info muŋiŋi   20  
140 dry word info      
141 wet bɑsoh   1  
142 heavy biɑʔ   1  
143 fire ɑpui   1  
144 to burn word info suwɑh   64  
145 smoke word info ɑsoʔ   49  
146 ash hɑmbuɑ   36  
147 black ɑlom   55  
148 white ɑndɑʔ   25  
149 red suluh   61  
150 yellow kunjɛɣ   1  
151 green ujɑu   25  
152 small luniʔ   19  
153 big bɑlɑʔ   21  
154 short word info      
155 long word info kəjuŋ   47  
156 thin word info nipis   1  
157 thick word info      
158 narrow pəliʔ   39  
159 wide bəɣɑʔ   50  
160 painful, sick muɣuyuh   60  
161 shy, ashamed muliom   40  
162 old word info tuhɑ   1  
162 old word info sɑkɑ   90  
163 new ɑmpɑy   17  
164 good həlɑu   82  
165 bad, evil mejɑl   1  
166 correct, true təmɔn   47  
167 night dəbiŋi   1  
167 night dibiŋi   1  
168 day rɑni   37  
169 year tɑhun   1  
170 when? word info      
171 to hide word info səgoʔ   25  
172 to climb word info cɑkɑʔ   59  
173 at di   20  
174 in, inside dɪlom   1  
175 above dɑtɑs   1  
176 below dɪbɑh   1  
177 this ɪnji   1  
178 that sədi   21  
179 near ɣədiʔ   64  
180 far jɑwo   1  
181 where? word info dipɑ   9  
182 I ɲɑʔ   7  
183 thou niku   1  
184 he/she ɑnɑ   1  
185 we word info səkɑm   2, 65  
185 we word info ɣɑm   23  
186 you kəti   34  
186 you kəti   34  
186 you suɲini   34  
187 they tiɑn   11  
188 what? word info ɑpi   1  
189 who? word info sɑpɑ   12  
190 other      
191 all suɲɪn   22  
192 and ɣi   42  
193 if kintu   87  
194 how? word info ɣəpɑni   20  
195 no, not maweʔ   48  
196 to count      
197 One word info sɑy   1, 61  
198 Two word info ʁuɑ   1  
199 Three word info təlu   1  
200 Four word info pɑʔ   1  
201 Five word info limɑ   1  
202 Six word info ǝnom   1  
203 Seven word info pitu   1  
204 Eight word info wɑlu   3  
205 Nine word info siwɑ   5  
206 Ten word info puluh   5  
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info sɑɣɑtus   4  
210 One Thousand word info sɑɣibu   5  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: