https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lampung Api (Krui)

Source/Author:  Karl Anderback 
Identifiers:  ISO-639-3:ljp  Glottocode: lamp1243 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand culuʔ   46  
2 left      
3 right      
4 leg/foot cukut̚   29  
5 to walk lɑpɑh   42  
6 road/path ɣɑŋlɑyɑ   1  
7 to come ɣɑtɔŋ   14  
8 to turn word info biluʔ   24  
8 to turn word info mutɑɣ   54  
9 to swim lɑŋoy   1  
10 dirty mɑkɑmɑʔ   35  
11 dust      
12 skin bɑwɑ   18  
13 back word info      
14 belly tənɑy   41  
15 bone təlɑn   1  
16 intestines isɑu   44  
17 liver hɑti   1  
18 breast      
19 shoulder lɑyɑŋ   44  
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
22 to fear mɑɣɑbɑy   14  
23 blood rɑh   1  
24 head ulu   1  
25 neck gɑlɑh   33  
26 hair word info buwoʔ   1  
27 nose iɣuŋ   1  
28 to breathe mɑhəŋɑs   50  
29 to sniff, smell ŋimbɑu   36  
30 mouth bɑŋu   16  
31 tooth ipɔn   1  
32 tongue   1  
33 to laugh lɑlɑŋ   70  
34 to cry miwɑŋ   9  
35 to vomit mutɑh   1  
36 to spit məlui   52  
37 to eat məŋɑn   1, 14  
38 to chew word info ŋiŋɑl   13  
39 to cook word info mɑjɑʔ   19  
40 to drink ŋinɔm   1  
41 to bite ŋəɣoh   1  
42 to suck ŋisɔp   1  
43 ear cupiŋ   15, 51  
44 to hear dəŋi   1  
45 eye mɑtɑ   1  
46 to see liɑʔ   19, 23  
47 to yawn məhuɑp   19  
48 to sleep pədɔm   16  
49 to lie down word info dɑdulik   53  
50 to dream hɑnipi   1  
51 to sit məjɔŋ   28  
52 to stand cəcoʔ   30  
53 person/human being      
54 man/male bɑkɑs   37  
55 woman/female bəbɑy   1, 105  
56 child sɑnɑʔ   1  
57 husband kɑjɔŋ   24  
58 wife kɑjɔŋ   40  
59 mother mɑʔ   35  
60 father bɑʔ   13  
61 house lɑmbɑn   33  
62 thatch/roof hɑtɜʔ   1  
63 name gilɑɣ   10  
64 to say cɑwɑ   21  
65 rope tɑli   1  
66 to tie up, fasten ikɔʔ   1  
67 to sew word info ɲəɣuʔ   45  
68 needle səɣuʔ   13  
69 to hunt word info mɑsu   42  
70 to shoot word info nimbɑk   49  
71 to stab, pierce mɑgɑs   3  
72 to hit word info mukul   27  
73 to steal mɑliŋ   16  
74 to kill      
75 to die, be dead mɑti   1  
76 to live, be alive huɣɛʔ   1  
77 to scratch word info kəkuy   19  
78 to cut, hack word info pəlɔʔ   72  
79 stick/wood kɑyu   1  
80 to split word info bilɑh   1  
81 sharp tɑjɑm   1  
82 dull, blunt kudul   80  
83 to work word info buguwɑy   21  
84 to plant nɑnɔm   2  
85 to choose milɛh   1  
86 to grow word info tuwox   1, 25  
87 to swell word info məgɑʔ   51  
88 to squeeze word info ŋəcil   54  
89 to hold word info bəkɔm   66  
90 to dig      
91 to buy ŋɑbəli   1  
92 to open, uncover bukɑ   1  
93 to pound, beat word info nutu   20  
94 to throw word info      
95 to fall word info tumbɑ   68  
96 dog kɑci   59  
97 bird buɣuŋ   17  
97 bird mɑnuʔ   1  
98 egg təlui   1  
99 feather bulu   1  
100 wing kəpi   52  
101 to fly kɑmbɔɣ   52  
102 rat tikus   22  
103 meat/flesh dɑgiŋ   26  
104 fat/grease tɑbɔx   23  
105 tail gundɑŋ   48  
106 snake ulɑi   2  
107 worm (earthworm) gəloŋ   15  
108 louse word info kutu   1  
109 mosquito ɑgɑs   56  
110 spider lɑwɑh   1  
111 fish iwɑ   25  
112 rotten word info busuk   56  
113 branch word info pɑmpɑŋ   20  
114 leaf buluŋ   18  
115 root bɑkɑʔ   2  
116 flower kumbɑŋ   21  
117 fruit buɑh   1  
118 grass jukuʔ   2  
119 earth/soil tɑnoh   1  
120 stone bɑtu   1  
121 sand həni   1  
122 water word info wɑy   2  
123 to flow ŋɑhili   56  
124 sea lɑwoʔ   6  
125 salt siɑ   1  
126 lake dɑnɑu   1  
127 woods/forest pulɑn   71  
128 sky lɑŋit   1  
129 moon bulɑn   1  
130 star bintɑŋ   43  
131 cloud word info rihuʔ   69  
132 fog      
133 rain təɣɑy   35  
134 thunder guntoɣ   30  
135 lightning kilɑp̚   1, 88  
136 wind ɑŋin   1  
137 to blow word info ɲɪbuh   50  
138 warm word info mɑpɑnɑs   1  
139 cold word info mɑŋiŋi   20  
140 dry word info      
141 wet bɑsoh   1  
142 heavy biɑʔ   1  
143 fire ɑpui   1  
144 to burn word info ɲuwɑh   64  
145 smoke word info ɑsoʔ   49  
146 ash hɑmbuɑ   36  
147 black hɑlɔm   55  
148 white mɑhɑndɑʔ   25  
149 red mɑsuluh   61  
150 yellow mɑkunjeɣ   1  
151 green mɑhujɑu   25  
152 small mɑluneʔ   19  
153 big bɑlɑk   21  
154 short word info buntɑʔ   35  
155 long word info kəjuŋ   47  
156 thin word info mɑnipis   1  
157 thick word info mɑkədɔl   45  
158 narrow mɑpileʔ   39  
159 wide bəɣɑʔ   50  
160 painful, sick məsɑkiʔ   1  
161 shy, ashamed mɑliɔm   40  
162 old word info tuhɑ   1  
162 old word info sɑkɑ   90  
163 new ɑmpɑy   17  
164 good həlɑu   82  
165 bad, evil mejɑl   1  
166 correct, true      
167 night dibiŋi   1  
168 day ɣɑni   37  
169 year tɑhun   1  
170 when? word info      
171 to hide word info sigɔʔ   25  
172 to climb word info cɑkɑʔ   59  
173 at di   20  
174 in, inside dəlɔm   1  
175 above di      
176 below dibɑh   1  
177 this inji   1  
178 that udi   21  
179 near mɑɣədeʔ   64  
180 far jɑwoh   1  
181 where? word info dipɑ   9  
182 I ɲɑʔku   7  
183 thou niku   1  
184 he/she      
185 we word info səkɑm   2, 65  
185 we word info nəɣɑm   2  
186 you kəti   34  
186 you kətiuɲin   34  
187 they tiɑn   11  
188 what? word info ɑpi   1  
189 who? word info sɑpɑ   12  
190 other      
191 all uɲin   22  
192 and yɛʔ   42  
193 if kintu   87  
194 how? word info yəpɑdiə   20  
195 no, not maweʔ   48  
196 to count ŋituŋ   31  
197 One word info sɑy   1, 61  
198 Two word info ʁuɑ   1  
199 Three word info tilu   1  
200 Four word info əpɑʔ   1  
201 Five word info limɑ   1  
202 Six word info ǝnom   1  
203 Seven word info pitu   1  
204 Eight word info wɑlu   3  
205 Nine word info siwɑ   5  
206 Ten word info puluh   5  
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info sɑɣɑtus   4  
210 One Thousand word info sɑɣibu   5  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: