https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lampung Api (Kalianda)

Source/Author:  Karl Anderback 
Identifiers:  ISO-639-3:ljp  Glottocode: lamp1243 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 1 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand culuʔ   46  
2 left      
3 right      
4 leg/foot cukut   29  
5 to walk lɑpɑh   42  
6 road/path      
7 to come ʁɑtoŋ   14  
8 to turn word info biluʔ   24  
9 to swim lɑŋui   1  
10 dirty kɑmɑʔ   35  
11 dust ʁɑʁbuʔ   1  
12 skin bɑbɑʔ   18  
13 back word info      
14 belly bətoŋ   29  
15 bone bɑluŋ   17  
16 intestines isɑu   44  
17 liver hɑti   1  
18 breast m̩ɑh   36  
19 shoulder lɑyɑŋ   44  
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
22 to fear ʁɑbɑi   14  
23 blood ʁɑh   1  
24 head ulu   1  
25 neck gɑlɑh   33  
26 hair word info uwoʔ   1  
27 nose iʁuŋ   1  
28 to breathe məŋɑs   50  
29 to sniff, smell ŋɑmbɑu   36  
30 mouth bɑŋuʔ   16  
31 tooth ipon   1  
32 tongue əmɑ   1  
33 to laugh lɑlɑŋ   70  
34 to cry miwɑŋ   9  
35 to vomit mutɑh   1  
36 to spit itop   41  
36 to spit ŋitop   41  
37 to eat məŋɑn   1, 14  
38 to chew word info      
39 to cook word info mɑsɑʔ   19  
40 to drink ŋinum   1  
41 to bite ŋəʁoh   1  
42 to suck ŋisop   1  
43 ear cupiŋ   15, 51  
44 to hear ŋɑdəŋi   1  
45 eye mɑtɑ   1  
46 to see ŋɑliɑʔ   19, 23  
47 to yawn məhuɑp   19  
48 to sleep pəd:om   16  
49 to lie down word info dɑdulik   53  
50 to dream hɑnipiɑn   1  
51 to sit məj:oŋ   28  
52 to stand təgi   14  
53 person/human being      
54 man/male bɑkɑs   37  
55 woman/female bub:ɑi   1, 105  
56 child sɑnɑʔ   1  
57 husband      
58 wife      
59 mother inɑʔ   37  
60 father ɑmɑʔ   1  
61 house lɑmbɑn   33  
62 thatch/roof hɑtoʔ   1  
63 name gəlɑʁ   10  
64 to say cɑwɑ   21  
65 rope tɑli   1  
66 to tie up, fasten ŋikoʔ   1  
67 to sew word info ɲəʁuʔ   45  
68 needle səʁoʔ   13  
69 to hunt word info mɑsu   42  
70 to shoot word info nimbɑk   49  
71 to stab, pierce mɑgɑs   3  
72 to hit word info      
73 to steal ŋɑmɑliŋ   16  
74 to kill ŋəmɑtion   15  
75 to die, be dead      
76 to live, be alive uʁɛʔ   1  
77 to scratch word info kəkuy   19  
78 to cut, hack word info məloʔ   72  
79 stick/wood kɑyu   1  
80 to split word info ŋɑbəlɑh   1  
81 sharp tɑjom   1  
82 dull, blunt kudud̯l   80  
83 to work word info      
84 to plant nɑnom   2  
85 to choose milih   1  
86 to grow word info tuwoh   1, 25  
87 to swell word info bɑyoh   1  
88 to squeeze word info məcil   54  
89 to hold word info ŋɑbəkom   66  
90 to dig ŋɑli   1  
91 to buy ŋɑbəli   1  
92 to open, uncover ŋɑbukɑʔ   1  
93 to pound, beat word info      
94 to throw word info ɲɑhɑyɑʁ   58  
95 to fall word info gugoʁ   67  
96 dog kɑci   59  
97 bird putit   71  
98 egg təl:ui   1  
99 feather bulu   1  
100 wing kəp:i   52  
101 to fly hɑmboʁ   52  
102 rat      
103 meat/flesh dɑgiŋ   26  
104 fat/grease tɑboh   23  
105 tail gundɑŋ   48  
106 snake ulɑi   2  
107 worm (earthworm) gəl:oŋ   15  
108 louse word info kutu   1  
109 mosquito ɑgɑs   56  
110 spider lɑwɑh   1  
110 spider sɑsɑŋ   48  
111 fish iwɑ   25  
112 rotten word info busuk   56  
113 branch word info pɑp:ɑŋ   20  
114 leaf buluŋ   18  
115 root bɑkɑʔ   2  
116 flower kumbɑŋ   21  
117 fruit uwɑh   1  
118 grass jukuʔ   2  
119 earth/soil tɑnoh   1  
120 stone bɑtu   1  
121 sand həni   1  
122 water word info wɑi   2  
123 to flow mɑhili   56  
124 sea lɑwoʔ   6  
125 salt uyɑh   15  
126 lake dɑnɑu   1  
127 woods/forest l̩ɑs   1  
128 sky lɑŋit   1  
129 moon bulɑn   1  
130 star lit:ɑŋ   43  
131 cloud word info ʁɑʁiyuʔ   69  
132 fog      
133 rain ujɑn   1  
134 thunder gut:oʁ   30, 57  
135 lightning kilɑp   1, 88  
136 wind ɑŋin   1  
137 to blow word info ɲəbu   50  
138 warm word info pɑnɑs   1  
139 cold word info ŋison   20  
140 dry word info kəʁiŋ   22  
141 wet bɑsoh   1  
142 heavy biɑʔ   1  
143 fire ɑpui   1  
144 to burn word info ɲuɑh   64  
145 smoke word info ɑsoʔ   49  
146 ash hɑbuɑ   1  
147 black ɑʁoŋ   56  
148 white ɑndɑʔ   25  
149 red suluh   61  
150 yellow      
151 green ujɑu   25  
152 small ʁən:iʔ   65  
153 big bɑlɑk   21  
154 short word info ʁəb:ɑh   61  
155 long word info ʁɑj:uŋ   47  
156 thin word info ipis   1  
157 thick word info kədol   45  
158 narrow pəliʔ   39  
158 narrow ʁupiʔ   40  
159 wide bəʁɑʔ   50  
160 painful, sick mɑʁiŋ   59  
160 painful, sick sɑkiʔ   1  
161 shy, ashamed liom   40  
162 old word info tuhɑ   1  
163 new ɑp:ɑi   17  
164 good həlɑu   82  
165 bad, evil jɑhɑt   1  
166 correct, true bənoʁ   1  
167 night dɑbiŋi   1  
168 day ʁɑni   37  
169 year tɑhun   1  
170 when? word info      
171 to hide word info səgoʔ   25  
172 to climb word info cɑkɑʔ   59  
173 at di   20  
174 in, inside dilom   1  
175 above di      
175 above ɑtos   1  
176 below dib:ɑh   1  
177 this hiji   1  
178 that udi   21  
179 near ʁəd:iʔ   64  
180 far jɑwoh   1  
181 where? word info dipɑ   9  
182 I ɲɑʔ   7  
183 thou niku   1  
184 he/she   1  
185 we word info sikɑm   2, 65  
185 we word info ikɑm   2, 65  
186 you kəti   34  
186 you səʔuɲiner   34  
187 they tiɑn   11  
188 what? word info ɑpi   1  
189 who? word info sɑpɑ   12  
190 other sumɑŋ   22  
191 all uɲin   22  
192 and jɑmɑ   2  
193 if ɑki   40  
194 how? word info ŋɑʁəp:ɑ   20  
195 no, not mawat   48  
196 to count ŋituŋ   31  
197 One word info sɑi   1, 61  
198 Two word info ʁuɑ   1  
199 Three word info      
200 Four word info pɑʔ   1  
201 Five word info      
202 Six word info      
203 Seven word info      
204 Eight word info      
205 Nine word info      
206 Ten word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: